Hotărârea nr. 46/2019

HOTARAREnr. 46 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ELECTRONICII NR. 9-11, SECTOR 2, BUCURESTI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 17/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 56/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificat de urbanism nr. 360/4„E”/29.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 17/24.04.2017;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1682/25.05.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1341/18/SU-BIF-A/16.05.2018;

  avizul de principiu nr.


 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română 12116/1033/24.04.2018;

 • -  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Consiliul Tehnico - Economic: avizul nr. R.2/13/254/13.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 45/03.07.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul   nr.

1643511/20.07.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1620501/7692/18.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate pr^luhgită prin .Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.I^jk nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legij« nr. 52/2003 prMnd transparența decizională în administrația publică, republicată; î                 î =B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c),                                     lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Electronicii nr. 9-11, Sector 2, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 1/15.01.2019, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1675605/21.11.2018, reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 31.01.2010

Nr. 46B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul UrbanismROMÂNIA

1918 2016 ; SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de SC Oro Design Proiect SRL / arh.4^vMMtaBM>țRMMț9pTn calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC Izolatorul SA, înregistrată cu nr. 1675604 din 30.10.2018 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 13003 din data de 31.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. xZ. /xZ57 O/ .2019

PENTRU

PUZ - ȘOSEAUA ELECTRONICII SECTOR 2, BUCUREȘTI prezentul Aviz înlocuiește Avizul nr.'


CO^EORjyiCUJJRIGINALULDIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICĂ Șl

JURIDICA


GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Șos. Electronicii nr. 9-11, teren în suprafață de17758,00 mp din acte și din măsurători, nr. cadastral 207090, conform Certificatului de Urbanism nr. 1395/ 29 E din 25.10.2016 și ulterior Certificatului de Urbanism nr. 360/ 4 E din 29.03.2018, eliberate de Primăria Sector 2;

INIȚIATOR:                                       SC Izolatorul SA


PROIECTANT:                                SC Oro Design Proiect SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/ 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018), imobilul este încadrat în subzona funcțională: A2b - Subzona unităților industrial și de servicii;

 • - Regim de construire: construire continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: în conformitate cu viitorul P.U.Z.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): 80%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): 15 (mc. / mp. teren)

 • - Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrele și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de: 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a Il-a și de 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a. La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a lll-a.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z.

Conform tendințelor de dezvoltare în fosta arie de producție Șoseaua Electronicii, zonă care în prezent se restructurează preponderent în funcțiune rezidențială /mixtă, UTR propus va fi asimilat subzonei M2 / funcțiune mixtă, regim de înălțime P+14, cu accente înalte.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U, PROPUSE:

FUNCȚIUNI: M2/ Ansamblu rezidențial, comerț și servicii publice;

Regim de construire: clădiri colective de locuit înalte, cu sau fără parter comercial cu front continuu sau
£ ^7 DIRECȚIA

asistentă


TEHNICĂ Șl


Procent de Ocupare a Terenului POT = 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUT = 3,2 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă a clădirii Hmax = 36,00m;

Regim de înălțime RHmax - 2S+P, 2S+P+5E, 2S+P+10E;

Suprafață construită la sol = 8853,46mp;

Suprafață construită desfășurată = 56662,144mp

Suprafață de spații de verzi va . fi--de 30% din suprafața totală a terenului din care 26,28% spații verzi amanajate pe sol și 4% spații verzi pe terase verzi.

Valorile indicatorilor urbanistici surit stabilite pentru suprafața de teren care rămâne după ce s-a scăzut din suprafața ințială, suprafața afectată de realizarea arterelor propuse și de modernizarea/ lărgirea arterelor existente.

Retrageri minime față de aliniamentul actual al Șos. Electronicii: Clădirile se vor retrage la o distanță de minim 8,00m.

Retrageri minime față de aliniamentul Str. Ghinea Brătășanu: Clădirile se vor retrage la o distanță de 5,00m.

Retrageri minime față de aliniamentul străzii propuse pe latura de Est: Clădirile se vor retrage la o distanță de minim 4,00m.

Retrageri minime față de limita de Vest a parcelei: vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului Local de Urbanism.

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 7692/ 1620501/ 18.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei derCoordonare a PMB nr. 1643511/20.07.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Electronicii nr. 9 - 11, sector 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 360/ 4 E din 29.03.2018, eliberat de Primăria Sector 2.                                             !

PROPUNERI


'GONPȘRȘkCU 0MGI^AiM|

<p7F/Tw5 A®ȘTe,yj r..^y. N /’ 1Ss\.TE,HcA Șl SjlWa z                          -i


< z --■--»»■ ■                              Xy - '■

Limita de impantare a construcțiilor Edificabil lociîintâ^olectiVe^X ,X Edificabil comerț / servicii

Comerț / servicii lapSrter, z H ' ‘ X,

Circulație ocazional carosabila, parcare

Vegetație inaltâ propusa X I Zona rezervata pentru dezvoltarea sistemului de circulație -

Acces auto

>> i-      ■ ’ v.

4âu_^ Acces provizoriu pana la trasarea Spatarul


WWI1


J'.i


£RITORIAL cf. Aviz Agenția pentru Protecția Mediului NR. 45/03.07.2018

8.853,46 mp          50.00%

besd

4

23.72%

100%


k

7AJPES/GI.AV

^OIECT

p|ORO DESIGN PROIECT


STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI TEL / FAX 311 54 49      J40/2851/2007, CIF RO 21069560


platforme4.199,61 mp

17.706,92 mp


cf.PUG


80%

15

20m


eglementata = 17.706,92 mp


I

! FUNCȚIUNI


SC max = 8.853,46mp

SC IT = 7.500mp

AP max - 56.662,144mp

AP IT = 53.000mp


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


SOLICITANT STUDIU

S.C. IZOLATORUL S.A.


PROIECT NR.


PROPUS

50%

3,20


2S+P+10 (+36,Om)


SUPRAFEȚE PROPUSE


Funcțiuni publice = 7,500mp


Funcțiuni publice = 7,500mp


Locuințe = 45.500mp


TITLU PROIECT:

ANSAMBLU REZIDENȚIAL, COMERȚ SI SERVICII PUBLICE ■ SOSEAUA ELECTRONICIINR. 9-11, SECTOR 2, BUCUREȘTI


TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE

------------------- ! " '<--

.> ''Zt

=4%


SEMNĂTURĂ:

A.


ORECTOR PROIECT


PROECTAT


VERIFICAT


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA

U10


SCARA:


ARH. PANA RADULESCU/

URB.ADtNADUBLEĂ'Z ' ,--^4/ DA


1/1000


ARH. GtLDACIOBOTARASU


DATA:

OCTOMBRE2018PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU REZIDENȚIAL, COMERȚ SI SERVICII PUBLICE - ȘOSEAUA ELECTRONÎCÎI NR. 9-11, SECTOR 2 BUCUREȘTI IP.U.Z.-P351/2016]

DENUMIRE PROIECT


ANSAMBLU REZIDENȚIAL, COMERȚ SI SERVICII PUBLICE

Șoseaua Electronicii Nr. 9-11, Sector 2, București

PROIECT NR.


BENEFICIARPROIECTANT


ORO DESIGN PROIECT

STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL / FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560


SPECIALITATE


URBANISM


FAZA DE PROIECTARE


DATA


BANISM

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla incadrata conform Planului Urbanistic General al Municipiului București in Unitatea Teritoriala de Referința A 2b - subzona unităților industriale si de servicii.

Arealul reglementat de prezentul regulament are o suprafața totala de Steren = 17.706,92 mp

Terenul este localizat in zona de Est a orașului si are următoarele vecinătăți:

"       La sud:        Șoseaua Electronicii

 • ■       La vest:         Proprietăți private, respectiv Strada Ipsilanti Voievod

 • ■      La nord:       Strada Ghinea Bratasanu

 • ■       La est:          Proprietăți private

Având in vedere faptul ca arealul studiat face parte din principalele foste zone industriale ale municipiul București, caracterul actual al acestuia (asa cum este definit prin PUG), nu corespune nevoilor reale de dezvoltare ale zonei. De asemenea, tendințele actuale de dezvoltare ale zonei (prin localizarea unor spatii comerciale de mari dimensiuni si a unor zone rezidențiale), confirma necesitatea schimbării caracterului acestei zone.

Din acest motiv, viziunea de dezvoltare a zonei (ilustrata prin Mașter Planul realizat), si in mod particular a lotului studiat prin actualul PUZ, a prevăzut conturarea unui ansamblu urban reprezentativ, care va conține locuințe colective si spatii destinate comerțului si serviciilor.

Pentru o cat mai corecta utilizare a lotului studiat, acesta a fost incadrat in subzona de tip mixt:

zona „M" - locuințe colective si funcțiuni complementare locuirii

In scopul creșterii gradului de accesibilitate pe lotul studiat, s-a prevăzut dezvoltarea unei axe de circulație pe direcția nord-sud, amplasata la limita estica a terenului.

De asemenea, profilul Șoselei Electronicii a fost prevăzut spre dezvoltare la un gabarit total de 24 m din care 14 m pentru carosabil.

Ponderea totala a spatiilor verzi (pe sol natural) pentru intreg lotul studiat va fi de 30%.

Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

 • • Integrarea ansamblului propus in contextul zonei si in tendințele de dezvoltare ale acesteia;

 • • Asigurarea coerentei și calitatii imaginii urbane;

 • • Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului prin vegetația propusa, a acceselor carosabile și pietonale către funcțiunea principala.Sunt admise următoarele utilizări:

 • • locuințe colective;

 • • echipamente publice conexe locuirii (invatamant, sanitar/medical, etc);

 • • comerț / servicii / centru spa;

 • • parcaje la sol, subterane si supraterane;

 • • statii de intretinere auto cu capacitate maxim 5 mașini

 • • spatii libere pietonale;

 • • spatii plantate - scuaruri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivului (post trafo, etc).

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

 • •   activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •   construcții provizorii de orice natura;

 • •   depozitare en-gros;

 • •   curățătorii chimice;                                                               •          ~__

 • •   depozitari de materiale refolosibile;                                -----

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vanZare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •   orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcela are o forma neregulata. Are deschidere atat la sos. Electronicii cat si la strada Ghinea Bratasanu si parțial la strada. Suprafața masurata a terenului este de 17.706,92 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILQR^A DE^IAMENT Clădirile se vor retrage astfel:           A             -<'?


către strada Ghinea Brâtasânu cu 5.0 metri de la

I


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Distantele fata de limitele laterale vor fi:

min. 7.5 m - in partea de vest a terenului, fata de tesutul de locuințe individuale existent;

min. 4.0 m - in partea de sud-est a terenului, fata de noua strada propusa.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE

Distanta dintre construcțiile destinate locuințelor colective va fi de minim 17 m. Volumele inalte pot fi amenajate cu spatii comerciale la parter, cu acces public nelimitat, care pot constitui elemente de legătură dintre acestea.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

Accesul auto va fi realizat prin intermediul Straziil Ghinea Bratasanu (zona de nord-est), prin intermediul străzii nou propuse pe latura estica a terenului sau, pana la realizarea acesteia, printr-o bretea de acces auto; din strada Ipsilanti Voievod este propus de asemenea acces auto.

Pentru incinta de sud accesul auto se va face prin Șoseaua Electronicii.

A»              •                *•

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

«

» H       *•

* Staționarea autovșhicolelor va fi realizata in interiorul incintei, deci in afara domeniului public.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de inaltime al construcției va fi de 2S+P+10E (+ 36, 0 m).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va tine seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura in mod special evacuarea rapida și captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate ingropat;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

•>Vj


Suprafața de zspatii verzi va^k^Mța in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 217 / 2014 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.# ■'
împrejmuirile spre strada vor separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioara a proprietății, in cazul in care vor exista, vor fi opace, de inaltime maxim 2.50m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

rente cu inaltimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

I

C.U.T. maxim = 3,2 mp. ADC / mp. teren
ni JLXtț                    HCG             i l - O I • 2-0 l 9PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 4

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea        i

Teritoriului

Direcția Urbanism

J

2018
RAPORTUL INFORMĂRII ȘI C6NSULTĂRII-PUbLICUL

PUZ - ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 9 -11, SECTOR 2, BUCUREȘTI


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:


 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 29.12.2017 -14.01.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.02.2018 - 08.03.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 03.09.2018 -18.09.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.


2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor Ia care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.


Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București.

Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.


3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații Ia întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului Bucureștio au fost înregistrate următoarele adrese prin care se solicita modificarea


soluției propuse: nr. 4£M*^din data de          nr. MHM* din data de MMNi; nr.        din

data de rfHMMW, nr.        din data de MMMMB Pe site-ul www.pmb.ro au fost transmise în data de


4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. • 6. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimatele publicpe parcursul procesului de informare si consultare.                                           --

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, soluția urbanistică propusă a fost contestată de persoanele care au participat la procesul de consultare (Sesizări anexate în copie la prezentul Raport).

 • 7. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de. problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.                                               .   -■ r- .>s-

Anexăm punctele de vedere transmise Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism și/sau inițiator care au fost postate pe site-ul PMB (anexat în copie la prezentul Raport).

 • 8. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 9. Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu este cazul.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și Arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din P.M.B. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București, Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Afacerilor Interne - I.S.U., și Sucursala Regională Căi Ferate București. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edifîcabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 7692/ 1643511 din 20.07.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 45 din 03.07.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau re^mațj^cu P£ivii«e-4a-*pUZ-ul descris sus, PUZ-îcare în conformitate cu legislația, formele și reglementările specifice urbanismului a respectat ^WiițiiN^flncționale, grWiF însoruV’âl cohstrucțijlor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.                                   *" ’*     • *      »

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit


BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l 1 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


NOTĂ

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 46/31.01.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1753277/8316/12.08.2019 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 5361/13.08.2019, pe care o atașăm în copie, se rectifică eroarea materială din Hotărârea C.G.M.B. nr. 46/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Electronicii nr. 9-11, sector 2, București , în sensul că anul adoptării hotărârii este 2019 și nu 2010 așa cum eronat a fost redactat, astfel încât se va citi corect Hotărârea C.G.M.B. nr. 46/31.01.2019.


DIRECTOR EXECUTIV, Mariana Brod