Hotărârea nr. 459/2019

HOTARAREnr. 459 din 2019-08-27 PRIVIND SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 1137/21.08.2019 si Direcției Juridic nr. 18048/21.08.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 21/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 551/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completăriel ulterioare,

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr 11/2016. cu modifiările și completările ulterioare

  • - Art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit a), lit d), alin. (3) lit. lit. d), lit. e), alin. (7) lit n) și art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE.

Art 1 Se aprobă schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S A. din societate pe acțiuni în societate cu răspunedere limitată și se mandatează reprezentanții acționarului Municipiu! București, prin Consiliul General al Municipiului București să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., schimbarea formei juridice a societății, precum și aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE DE Ș£DI
București. 27.08.2

Nr. 459