Hotărârea nr. 458/2019

HOTARAREnr. 458 din 2019-08-27 PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A., APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 535/23.08.2018


Consiliul General al MuniciprtrhiTnucurești

HOTĂRÂRE privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 1079/12.08.2019;

Văzând avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 16/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 550/26.08.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicarea a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002. privind organizarea- și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 452/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din Municipiului București;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 535/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

în temeiul prevederilor ari. 92 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) și ari. 139 alin. (3) lit. h), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2 Se împuternicește Primarul General să semneze actul adițional la contractul de delegare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București și Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019București, 27.08.2019

Nr. 458'
^4 c A

ACT ADIȚIONAL din data.........

LA CONTRACTUL DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipala Sport pentru Toți București S.A., aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 535/23.08’2018

CONFORM CU ORIGINAtULj

încheiat între:                                                .

- —------

Municipiul București, prin Consiliul General al Municfpiului-București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare 4267117, cont R095TREZ70021330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului

București, reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte, și

Societatea Compania Municipală Sport Pentru Toți S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 19, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/10237/2017, cod unic de înregistrare 37829351, cont R015TREZ7015069XXX019621 deschis la TREZORERIA SECTOR 1, reprezentată de Cezar Stancu, având funcția de Director General, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE:

  • - Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.................

prin care se aprobă încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipala Sport Pentru Toți București S.A.;

  • - Prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prin care a fost aprobat modelul-cadru al contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Capitolul X -Dispoziții finale, conform carora "Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract”;

- Art. 29 alin. (1) din contractul de delegare potrivit caruia "modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între părțile contractante, în condițiile permise de Lege”.

1) Modificarea Anexei nr. 3 Pentru Toți S.A.”, parte integrantă a conținutul prevăzut în anexa la preLact adițional pentru:

^Municipală Sport ar£, aceastâ\irmând să aibă K

■A §

•a d
2) Modificarea art. 10 alin. (1) din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipala Sport Pentru Toți București S.A., acesta urmând să aibă următorul conținut:

”(1) Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti Delegatarului o Redevență de 10% din profitul net anual”.

Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipala Sport pentru Toți București S.A., aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 535/23.08.2018 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către părțile contractante.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, unul pentru fiecare parte și a fost semnat astăzi,........................................

DELEGATAR                             DELEGAT

Primar General                                     Director General

Gabriela FIREA                                 Cezar STANCU

Direcția Juridică

Director Executiv,

Adrian IORDACHE


Direcția Generală Economică

>

Director General,

Ștefan Cristinel Mitroi

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE
Compania Municipală

SPORT PENTRU TOTIromania2019.eu


LISTĂ TERENURI - COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOȚI BUCUREȘTI S.ANr.crt

Teren/Baza

Nr.

Teren

Adresa

Suprafața

Altele

\1

Basket

4

Parcul Tineretului

1200 mp

■A

Minigolf

1

Parcul Tineretului

192 mp

>3

Skate-park

1

Parcul Tineretului

3600 mp

Skate-park

2

Parcul Herăstrău Vechi

1500 mp

Z 5

Basket

2

Parcul Herăstrău Nou

544 mp

7

6

Basket

2

Parcul Izvor

520 mp

7

Basket

1

Parcul Circului

240 mp

8

Fotbal

1

Complexul Sportiv Lia Manoliu

4.931,25 mp

2 vestiare, 2 grupuri sanitare (femei și bărbați) Spațiu depozitare materiale sportive mari

9

Basket/tenis

1

Complexul Sportiv Lia Manoliu

476 mp

10

Basket

1

Complexul Sportiv Lia Manoliu

476 mp

11

Tenis

6

Complexul Sportiv Lia Manoliu

11.700 mp

Fotbal

1

Ion Sahighian nr.6

Iarbă n aiurară
Arena Naționala, Sector 114, Bd. Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București


www.cmsptb.ro www.pmb.ro