Hotărârea nr. 457/2019

HOTARAREnr. 457 din 2019-08-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN ADUCEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA GIULESTI NR. 250, SECTOR 6 CA APORT IN NATURA LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.
HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului București la majorarea capitalului social prin aducerea imobilului situat in Calea Giulesti nr. 250, sector 6 ca aport în natură la capitalul social al Societății de Transport București STB SA

Având în vedere referatul de aprobare și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 15550/2019, al Direcției Patrimoniu nr. 13272/2019. al Direcției Juridic nr. 18032/2019 și al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1120/2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 77/2019, avizul Comisiei Patrimoniu nr. 158/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 544/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02 2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 765/22.11.2018 privind transmiterea în administrarea Adminstrației Fondului Imobiliar a zece imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri la bugetul local al Municipiului București, prin proceduri de tip P.P.P - Parteneriat Public -Privat;


în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), ari. 129 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. g) și lit. h) din Ordonanță de llrgpnță a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;                            £ JL-"

CONFORM CU ORIGINALUL


î                      I

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE,'

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. prin aportul în natură a imobilului situat în Calea Giulești, nr. 250, sector 6. București, compus din teren în suprafață măsurată de 9.132 m și construcții având regim de înălțime P în suprafață totală construită la sol de 1.409 m, având nr. CF 228442, prin emisiune de noi a acțiuni, la valoarea evaluată.

Art.2 Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile în vederea întocmirii raportului de evaluare care va fi transmis Municipiului București pentru aprobarea majorării capitalului social la valoarea evaluată.

Art.3 Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 765/2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 424/ 2019, se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Societatea de Transport București STB S A și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București. 27 08.2019

Nr. 457'SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zanpfir