Hotărârea nr. 456/2019

HOTARAREnr. 456 din 2019-08-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. PRIN APORTUL IN NATURA A SUBSTATIILOR ELECTRICE CU TOATE ECHIPAMENTELE ENERGETICE SUPRATERANE SI SUBTERANE AFERENTE

CONFORM CU ORIGINALUL
Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 15587/21.08.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 13287/21.08.2019, al Direcției Juridic nr. 18047/21.08.2019 și al Direcției Guvernanță Corporativă nr 1136/21 08.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 76/26.08.2019, avizul Comisiei Patrimoniu nr. 159/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 543/26.08 2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

adresa nr. 2048/12821/19.08.2019 a Direcției Generale Investiții;

  • -  Nota nr. 40019/25.07.2019, privind justificarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București substațiilor electrice cu toate echipamentele energetice supraterane și subterane aferente. în temeiul art. 361 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB S.A.;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. g) și lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERALA

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a substațiilor electrice cu toate echipamentele energetice supraterane și subterane aferente, astfel cum sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A., prin aportul în natură a substațiilor electrice cu toate echipamentele energetice supraterane și subterane aferente, astfel cum sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin emisiune de noi acțiuni, la valoarea evaluată

Art.3 Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor societății Societatea de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare care vor fi transmise Municipiului București pentru aprobarea majorării capitalului social la valoarea evaluată.

Art.4 Dreptul de concesiune al bunurilor prevăzute la art. 1 va înceta la data aprobării majorării capitalului social.

Art.5 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică în consecință

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


Anexa la H.C.G.M.B. nr. 7^/

3 C)3

LISTA SI BSTATII ELECTRICE DE TRACTIl'NE

Cele I I subslalii electrice de tracțiune sunt localizate:

  • 1. Calea Dorobanților nr. 175

  • 2. Strada Atelierului nr. 23-25

  • 3. Intr. Muncii nr. 15

4.


Piața Presei Libere - facand parte din parcela identificata


ca fiind Piața Scânteii nr. 500


  • 5.  Aleea It. av. Gheorghe Stalpeanu nr. 6

  • 6.  Aleea Sandulesti nr. 16A

  • 7.  \\. Gheorghe Carada nr. 3A

X. Bulevardul Ghencea nr. 43

  • 9.  Bulevardul Tudor \ ladimirescu nr. <S(

  • 10. Șoseaua Virtuții nr. <S0

  • 11. Bulevardul Electronicii nr. 1-3