Hotărârea nr. 454/2019

HOTARAREnr. 454 din 2019-08-27 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI- PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 54, CALEA VICTORIEI NR. 103-105, SECTOR 1, BD. CAROL NR. 68-70, SECTOR 2, STR. SELARI NR. 13, STR. COVACI NR. 10, STR. COVACI NR. 14, STR. GABROVENI NR. 6- 8, STR. BACANI NR. 4, STR. FRANCEZA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 30, SECTOR 3, PIATA GARII FILARET NR. 2, SECTOR 4, B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 21 , SPLAIUL INDEPENDEN,EI NR. 56 SI NR. 58A, SECTOR 5, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE

Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei - părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 - 105, sector 1, Bd. Carol nr. 68-70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6-8, str. Bacani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Filaret nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58A, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 13008/14.08.2019, al Direcției Generale Investiții nr. 2062/14.08.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 6651/14.08.2019 si al Administrației Fondului Imobiliar nr. 50012/13.08.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 150/27.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 541/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 6476/08.08.2019, înregistrată la Administrația Fondului Imobiliar cu nr. 49020/08.08.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor în Municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. j), art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobilar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor părți proprietate de stat prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade.

Art.2 (1) Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


 • (2) La finalizarea lucrărilor se va face de asemenea proces - verbal de retransmitere, cu predarea documentațiilor care atestă efectuarea lucrărilor.

 • (3) Toate prerogativele dreptului de administrare continuă să se exercite de Administrația Fondului Imobiliar.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 27.08.2019București, 27.08.2019

Nr. 454
1 .Calea Victoriei nr.54. sector 1, 2.Calea Victoriei nr. 103-105, sector 1,

- Cotă indiviză stat: 3,21%


- Cotă indiviză stat: 2,04%


3.Bd. Carol nr.68-70, sector 2,


- Cotă indiviză stat: 14,72%


4.Str. Șelari, nr. 13. sector 3;


- Cotă indiviză stat: 47,60%


5.Str. Covaci nr. 10. sector 3;


- Cotă indiviză stat: 68,09%6.Str. Covaci nr. 14. sector 3;

- Cotă indiviză stat: 20,21%


 • 7.str. Gabroveni nr.6-8, sector 3;

  - Cotă indiviză stat: 20,94%


  • 8.str. Bacani nr.4, sector 3;


  - Cotă indiviză stat: 57,90%


 • 9.str. Franceza nr. 16. sector 3;

  - Cotă indiviză stat: 59,17%


 • 10.Bd. Regina Elisabeta nr.16, sector 3;

  - Cotă indiviză stat: 53,11%


1 l.Bd. Regina Elisabeta nr.30, sector 3;| Direcția *


5. Patrimoniu


(MOBILIAR