Hotărârea nr. 452/2019

HOTARAREnr. 452 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. BARATIEI NR. 50, SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții — consolidarea imobilului situat în București, str. Bărăției nr. 50, sector 3

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Investiții nr. 2052/13.08.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 6546/12.08.2019 ;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 183/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină, nr. 539/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seisimic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 1430/04.12.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/22.02.2018 prin care a fost aprobată transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea 

  Clădirilor cu Risc Seismic a^^pițjtn^^îfesQropri etate de stat situate înyMunicipiul


  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sșfct

  CONFORM CU ORIG

  București, în vederea efectuării lucrărilor de pimere4n-&^uTantâ și consolidare


(str. Lipscani nr. 70 si nr. 75, str. Bărăției nr 50, Calea Moșilor ntB^Jstr. Mântuleasa nr. 11, str. Baia de Fier nr. 5, str. Romulus nr. 64 - "pe raza sectorului 3, str. Pamfil Năstase nr. 24, str. Mătăsari nr. 44, Calea Moșiior nr. 215 E (fost 195), str. Sfinților nr. 13 - pe raza sectorului 2, Calea Șerban Vodă nr. 107, str. 11 Iunie nr. 61 corp C, str. Gladiolelor nr. II - pe raza sectorului 4, str. Doina nr. 30, corp B - pe raza sectorului 5);

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului sesimic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) , alin (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - consolidarea imobilului situat în București, str. Bărăției nr. 50, sector. 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE


Claudiu DanBucurești, 27.08.2019

Nr. 452’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții consolidarea imobilului situat în București, Str. Bărăției nr. 50, sector 3

 • 1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv TVA): 2.097.025,42 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 1.513.832,75 lei

Valoarea totală a TVA este de: 394.862,64 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 287.628,22 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

 • 2. DURATA DE EXECUȚIE: 14 luni (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante);

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic București Dire

Lu

Direcția Generală Investiții,


Director General,

Alexar ‘  ~ ’   -----ITRESCU