Hotărârea nr. 450/2019

HOTARAREnr. 450 din 2019-08-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTENENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - LUCRARI DE DESFIINTARE SI RECONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CU PASTRAREA ARHITECTURII ORIGINALE A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. LIPSCANI NR. 70, SECTOR 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții — lucrări de desființare și reconstruire pe același amplasament cu păstrarea arhitecturii originale a imobilului situat în București, str. Lipscani nr. 70, sector 3

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Investiții nr. 255/13.08.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 6549/12.08.2019 ;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 181/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 537/26.08.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seisimic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 1430/04.12.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

Clădirilor cu Risc Seismic a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare (str. Lipscani nr. 70 si nr. 75, str. Bărăției nr 50, Calea Moșilor nr.82, str. Mântuleasa nr. 11, str. Baia de Fier nr. 5, str. Romulus nr. 64 - pe raza sectorului 3, str. Pamfil Năstase nr. 24, str. Mătăsari nr. 44, Calea Moșilor nr. 215 E (fost 195), str. Sfinților nr. 13 - pe raza sectorului 2, Calea Șerban Vodă nr. 107, str. 11 Iunie nr. 61 corp C, str. Gladiolelor nr. II - pe raza sectorului 4, str. Doina nr. 30, corp B - pe raza sectorului 5);

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții lucrări de desființare și reconstruire, pe același amplasament, cu păstrarea arhitecturii originale, a imobilului situat în Str. Lipscani nr. 70, sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

București, 27.08.2019

Nr. 450


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

lucrări de desființare și reconstruire pe același amplasament cu păstrarea arhitecturii originale a imobilului situat în București, Str. Lipscani nr. 70, sector 3

1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv TVA): 3.883.960.72 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 2.870.910,48 lei


Valoarea totală a TVA este de: 731.423,76 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 545.472,99 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.DURATA DE EXECUȚIE: 14 luni (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante);