Hotărârea nr. 45/2019

HOTARAREnr. 45 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ZETARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONFORM CU ORIGINALU

_


H O T Ă R ÂRE privind aprobarea Planului Urbaniști            da Zețarilor nr. 33,

Sector 5, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 14/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 53/31.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 658-Z/05.07.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate 29/19.05.2016;

 • -  Agenția Națională pentru Protecția Mediului - decizia etapei de încadrare 49/17.07.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1607476/23.03.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1461524/15913/06.12.2016;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), aii 5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din focala, republicată, cu modificările și


nr.


nr.


nr.


Legea nr. 215/2001 privind administrația pubjk^ completările ulterioare;
CONFORM

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada, ZețarilQpnr. 33, Sector 5ȚBucurești în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 71/19.1K2Q-1 STprevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 31.01.2019

Nr. 45


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

JROMÂNIA

191B-2O18 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de SC Metropolitan Arhitects International SRL /

(RUR WB) în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC Real Miro Gaz SRL, înregistrată cu nr. 1660501 din 14.09.2018 ia Registratura PMB și intern la DU cu nr. 10921 din data de 17.09.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urhanișmul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:                              -                    '           ....... -

............1

CONFORM CU ORIGINALULI


AVIZNR. z/ /zy. /■/ .2018

PENTRU

PUZ - STRADA ZEȚAR

SECTOR 5, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Str. Zețarilor nr. 33, teren în suprafață de 5387,00 mp din acte și din măsurători, nr. cadastral 230158, conform Certificatului de Urbanism nr. 77 Z din 09.02.2016 prelungit și ulterior Certificatului de Urbanism nr. 685 Z din 05.07.2017, eliberate de Primăria Sector 5;

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


SC Real Miro Gaz SRL


SC Metropolitan Arhitects International SRLAMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI P.U.G. ■ R.L.U. /P^U^XppfDBĂTE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/ 2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/ 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr .224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 imobilul este încadrat în subzona funcțională: G2a - Subzona cimitirelor;

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 29 din 19.05.2016;

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: MIXTĂ Stație carburanți / servicii/ comerț/ birouri;

INDICATORI URBANISTICI:

Procent de ocupare a terenului POTmax = 60%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 2,5 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă a clădirii Hmax = 17,00m,

Regim de înălțime RHmax - P+4E;

Valorile indicatorilor urbanistici sunt stabilite pentru suprafața de teren care rămâne după ce s-a scăzut suprafața afectată de modernizarea/ lărgirea străzii Zețarilor.

Amplasarea clădirii: Se vor asigura retragerile față de limitele parcelei astfel încât să fie asigurat confortulînchise, respectarea condițiilor generale de protecție contra incendiilor prin asigurarea accesului pompierilor, asigurarea protecției împotriva zgomotelor și nocivităților).

Amplasarea clădirii față de noul aliniament al Str. Zețarilor: Noua clădire se va retrage la o distanță de minim 6,00m.

Amplasarea clădirii față de aliniamentul al Str. Brăniștari: Noua clădire se va retrage la o distanță de minim 10,00m.

Pe limita de Nord a parcelei clădirea se va retrage la o distanță de minim 8,00m.

Circulații și* accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile**construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 15913 din 06.12.2016, emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.


Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1607476 din 23.03.2018.


Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal Strada Zețarilor nr. 33, sector 5, București cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea £ înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de vnlfhtltMe-a- Gertifi^afi 'lui de urbanism nr. 685 Z din 05.07.2017, eliberat de Primăria Sector 5.


ÎMitafe-e-Gactificatiilui de
I


in-"' ...


/          "T ----L^UL8£

J.!.J d 3


E'l :iAJ


%Sfr:iOd


PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL

STRADA ZEȚARILOR , NR. 33, SECTOR 5, BUCUREȘTI REGLEMENTARI URBANISTICE

LIMITE


LIMITA


LIMITA


ZONEI STUDIATE TEREN CE A GENERAT


LIMITA


PARCELE


ZO NI FI CARE FUNCȚIONALA


LOCUINȚE COLECTIVE

LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE COMERȚ /SERVICII /TRANSPORTURI UNITATC DE PRODUCȚIE INDUSTRIALA GOSPODĂRIE COMUNALA > SPAȚIU VERDE i TEREN LIBER


Cabina static

Copertina pompa mulnprodus Pompa multiprodus cu recuperare vapori

Rezervor subterane cu pereți dubli, bicompartimentat. 60mc Gura descărcare carburanți Blocul gurilor de aerisire cu sistem de recuperare vapori Separator hidrocarburi SKID GPL auto, platforma 6.00m x I 50m terasa.

Spălătorie auto Clădire P—4

CIRCULATIt'-CAROSABIIA

PASAJ SUPRATERAN

CIRCULAȚIE PIETONALA

TEREN REZERVAT IN VEDEREA EXTINDERII STRĂZII

ZEȚARILOR - 1452 .60 MP (x)

SUPRAM» REZERVA» W


GtNtM.Tp.U2.


LIMITA E0IF1CABIL


CALE FERATA


TAMVAIpV/vi£.xq                      ,C. G. H.          /2> I ■ Oh io/ 3

METROPOLITAN INTERNATIONALARCHITECTS str. Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc.B,Ap.39 Sector 5 , București Telefon: e - ma i I:

MIA

-——————ț

I


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU SERVICII (Servicii, Comerț, stafie alimentare carburanți si sediu de birouri) STRADA ZEȚARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCUREȘTI


CAPITOLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 ROLUL R.L.U

 • 1.2 BAZA LEGALA A ELABORĂRII

 • 1.3 DOMENIU DE APLICARE


CAPITOLUL II — REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTSAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

 • 2.2 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

 • 2.3 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

 • 2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

 • 2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

 • 2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

 • 2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

CAPITOLUL III — ZONIFICARE FUNCTONALA— UNITATI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL IV — PREVEDERI LA NIVELUL UNITATII FUNCȚIONALE - PRESCRIPȚII SPECIFICE

 • 4.1 GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • 4.2 UT1UZARE FUNCȚIONALA

 • 4.2.1 UTILIZĂRI ADMISE

 • 4.2.2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • 4.2.3 UTILIZĂRI INTERZISE

 • 4.3 CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A PARCELELOR

 • 4.3.1 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • 4.3.2 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • 4.3.3 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • 4.3.4 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚADE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • 4.3.5 CIRCULAȚII SI ACCESE

 • 4.3.6 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • 4.3.7 INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR


CAPITOLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 ROLUL R.L.U.


Prezentul Regulament aferent se asociaza documentației grafice a "P.U.Z. STRADA ZEȚARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCUREȘTI " si are ca scop, explicarea si detalierea sub forma de prescripții (permisiuni si restricții) a prevederilor urbanistice.

Acestea se aplica pe teritoriul delimitat cu linie albastra continuua asa cum este figurata in Planșa de Reglementari care face parte integranta din prezentul regulament.

Zona este delimitată la nivel urban astfel:

la Vest - Str. Zețarilor

la Est -Str. Branistari

la Nord - Cimitirul Israelit

La Sud - intersecția Str. Zețarilor cu Str. Branistari

Prezentul Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice si juridice care stau la baza P.U.Z.-ului, prin care se propune realizarea a unui ANSAMBLU DE SERVICII (Servicii, comerț, statie alimentare carburanți si sediu de birouri) cu regim de inaltime P+4E (pentru zona de birouri), SECTOR 5, BUCUREȘTI.

Astfel, R.L.U. este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește si detaliaza prevederile P.U.Z.-ului. Normele cuprinse in acest R.L.U. sunt obligatorii la faza de autorizare a lucrărilor de construire a proiectului. Modificarea R.L.U.-ului se va face numai in cazul aprobării unor modificări ale P.U.Z.-ului, cu respectarea legislației de la momentul respectiv.

Prin prezentul R.L.U. sunt detaliate permisiunile si restrictile pentru terenul din STRADA ZEȚARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCUREȘTI, specificate in piesele desenate ale prezentului P.U.Z.

 • 1.2 BAZA LEGALA A ELABORĂRII

La baza elaborării R.L.U.-ului aferent P.U.Z. stau Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit si Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. 525/1996, completat ulterior prin H.G.R. 490/2011, ale căror prevederi sunt detaliate in conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

R.L.U. constituie act de autoritate al administrației locale si se aproba împreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului si urbanismului, modificata prin Legea 190/10.07.2013. întreaga documentație de urbanism P.U.Z. este întocmită in conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000. De asemenea R.L.U.-ul este elaborat in conformitate cu actele legislative din domeniile conexe urbanismului, și anume:        _

* Legea nr. 50 din 29 iulie 1991^.prJ(^m^^ftorizarea executării lucrărilor de construcții", cu modificările si completările ulterioare (actualizata pana la data de 2 mai 2013);
 • *  Legea nr. 33 din 27 mai 1994 "privind

(republicata si actualizata);

 • *  Legea nr. 7 din 13 martie 1996 "privind cadastrului imobiliar a publicității imobiliare" (republicata si actualizata pana la data de 20 mai 2013);

 • *  Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 "privind reforma in domeniile proprietății si justiției, precum si unele masuri adiacente" (republicata si actualizata pana la data de 20 mai 2013);

 • *  Legea nr, 137 din 29 decembrie 1995 "privind protecția mediului", abrogata si înlocuita de Ordonanța de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 (republicata si actualizata pana la data de 21 iulie 2013);

 • *  Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 "privind proprietatea publica regimul juridic al acesteia" (republicata si actualizata si aplicabila începând cu data de 1 octombrie 2011);

 • *  H.G.R. nr. 490 din 9 iunie 2011 privind modificările la Hotararea de Guvern nr. 525 din TI iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (republicata si actualizata aplicabila incepand cu data de 24 mai 2011);

 • *  Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536 din 23 iunie 1997 "privind aprobarea normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viață al populației" (republicata si actualizata);

 • *  Codul Civil (republicat si actualizat);

 • *  Ordonanța 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor (republicata si actualizata aplicabila incepand cu data de 1 aprilie 2013);

 • *  Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 "privind aprobarea Metodologiei de informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism" in baza caruia a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 136 din 30 august 2012 "Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra in competena de aprobare a Consililului General al Municipiului București"

H.C.M.B. nr. 66 din 06 aprilie 2006 "privind aprobarea normelor, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație"

 • 1.3 DOMENIU DE APLICARE


 • 2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Utilizarea funcționala a terenului este reprezentata grafic in P.U.Z. prin Planșa Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala.

Autorizarea executării amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, materiale utilizate, etc. - depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Deseurile rezultate, atat din activitati de construire cat si ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate in containere inchise si vor fi evacuate periodic, prin semnarea uni contract cu o societate de salubritate.

 • 2.2 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Operațiunile de construire si amenajare a viitorului obiectiv sunt supuse reglementarilor romanești, privitoare la calitatea construcției si la siguranța in exploatare.

Atat in realizarea ANSAMBLULUI SERVICII, cat si in exploatarea acestuia, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje si tehnologii omologate conform legii.

Asigurarea echipării tehnico-edilitare in zona se va face conform proiectelor de implementare sau extindere a acestora, aprobate anterior, precum conform prevederilor din prezentul P.U.Z. (conform aviz precoordonare rețele).

 • 2.3 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei, prevăzute în documentațiile urbanistice, conform R.L.U., Codul Civil (servitutea de vedere) și normele de protecție contra incendiilor.

Accesele carosabile trebuie păstrate libere in permanenta, fara a fi obstructionate de amplasarea de semnalizări, 'împrejmuiri, mobilier urban, etc. Prescripțiile specifice cu privire la retragerile minime obligatorii sunt detaliate in prezentul R.L.U in Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.2 si 4.3.3.


Autorizarea executării construcțiilor e: acces la drumurile publice, conform destin mijloacelor de stingere a incendiilor - vezi R.L.U. Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor de orice fel se va face numai daca se asigura accese pietonale corespunzătoare importantei si destinației construcției conform R.L.U

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistica P.U.Z. respectând H.C.G.M. 66/2006.

Prescripțiile specifice cu privire la modul in care se va realiza accesul pe parcela sunt detaliate în prezentul R.L.U. în Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.5 - Circulație si accese.

 • 2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Daca viitoarea investiție presupune devierea rețelelor rețelelor existente, acest lucru se va realiza conform studiilor de specialitate si a avizelor obținute. Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilita ca fiind publica a statului, daca legea nu dispune altfel, conform R.L.U. Prescripțiile specifice cu privire la condițiile de echipare edilitara sunt detaliate in prezentul R.L.U. in Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.9 - Condiții de echipare edilitara.

 • 2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMAȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime propus si conform avizelor obținute - Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.7

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei - R.L.U. Prescripțiile vor urmări armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin-gol, registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii etc.), imbunatatirea aspectului compozițional si architectural al clădirilor prin folosirea de materiale tradiționale sau noi-moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcționala intre clădiri sau intre clădiri si amenajările exterioare cu caracter public.

Prescripțiile specifice cu privire la profilul longitudinal, transversal, sistemul rutier, insulele de separare a fluxurilor de circulație si insula centrala sunt detaliate in prezentul R.L.U. in Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.1 - Caracteristici ale parcelelor.

 • 2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

PARCAJE

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora in afara circulațiilor domeniului public. Parcajele vor fi configurate spațial in conformitate cu Normativul pentru proiectarea parcajelor in localitati urbane - P132/1993 (si proiect nr. 6970/N/1992 -URBANPROIECT) precum si cu respectarea prevederilor din R.L.U.

Se va respectarea H.C.M.B. 66/06.04/2006 "privind aprobarea normelor, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si a menaja ri autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație."

Parcajele necesare ansamblului se vor asigura la sol (si după caz in subsolul clădirilor, la parterul liber acestotara, daca soluția arhitecturala permite acest lucru) (a se vedea Reglementari urbanistice - Zonificare funcționala, cai de comunicație si restricții tehnice ) cat si prin parcările subterane amenajate la subsol.

SPATII VERZI SI PLANTATE

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, in funcție de destinația si capacitatea construcției conform

R.L.U.

ÎMPREJMUIRI

împrejmuirile pot fi transparente sau opace sau după caz delimitate/dublate de cârd viu de l.oo metru. Prescripțiile specifice cu privire la spatiile verzi si împrejmuiri sunt detaliate in prezentul R.L.U. in Cap. IV, Subcap. 4.3.5, Art. 4.3.10 si 4.3.11.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA - UNITATI FUNCȚIONALE

Funcțiunea terenului reglementat prin P.U.Z. este MIXTA - (Servicii, Comerț, statie alimentare carburanți (P (parter inalt))si sediu de birouri P+4E) specifice pentru aceasta zona sunt prevăzute in continuare.

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la zona si unitatea teritoriala de referința denumita (U.T.R.):

Din punct de vedere funcțional, si in conformitate cu prevederile de R.L.U. de P.U.G. Municipiul București, arealul studiat se incadreaza in:

Subzona G2a -Subzona cimitirelor și clădirilor anexe __

• P.O.T. maxim = 1%                     >

 • •  CIRCULAȚII CAROSABILE 15%

 • •  CIRCULAȚII PIETON ALE 5%

 • •  C.U.T. maxim 0.15 mp. ADC/mp. teren
 • 4.1 GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Terenul ce a generat P.U.Z. este situat in partea de sud a Bucurestiului la sud Cimitirul

Israelit, pe locul fostei I.U.T. Autobaza Zețarilor, la nord de intersecția Străzii Zețarilor cu Strada Branistari

CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Nu este cazul

 • 4.2 UTILIZARE FUNCȚIONALA

 • 4.2.1 UTILIZĂRI ADMISE

 • •   servicii;

 • •  comerț;

 • •  statii pentru alimentatire carburant;

 • •  sediu de birouri specifice unei funcțiuni de statie carburant - reprezentanta locala si de profil sau conexe cu aceasta;

 • •  spălătorie automata pentru maxim 2-3 destinate autovehiculelor;

 • •  punct de aer si pomba/pompe GPL;

 • •  parcaje la sol si in subsolul clădirilor conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • •  spatii plantate amenajate;

 • •  circulații carosabile si pietonale penru asigurarea accesului facil la imobile;

 • •  ieșiri in console, cu balcoane precum si terease cu respectarea normelor in vigoare si codul civil;

 • •  totemuri (panouri publicitare);

4.2.2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • •  la parterul imobilelor se pot amenaja un spatii de parcare, necesare asigurării necesarului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • •  terase deschise cu umbreluțe (la parter sau etaj) - destinate comerțului - pecific fast food/drive thru window

 • 4.2.3 UTILIZĂRI INTERZISE

publice sau din instituțiile publice;                 c--''

 • •  statii de betoane;

 • •  lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

 • 4.3 CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A PARCELELOR

 • 4.3.1 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • •  conform planșei de reglementari urbanistice

 • 4.3.2 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • •  conform planșei de reglementari urbanistice

 • 4.3.3 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • •   conform planșei de reglementari urbanistice

 • •   sunt permise pasarele de legătură intre corpuri (la terase deschise), dar care sa nu incomodeze confortul vizual al construcțiilor cu care se învecinează dar nu mai puțin de 5;oo metri

 • •   ieșiri in consola de maximum 1.5o - 2,oo metri pentru corpul de clădire cu funcțiunea de birouri

 • 4.3.4 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • •   conform planșei de reglementari urbanistice

 • 4.3.5 CIRCULAȚII SI ACCESE

Accese pietonale:

Accesul pietonal se realizează atat din strada Zețarilor cat si din strada Branistari.

Accese carosabile si parcaje:

Accesul din strada Zețarilor se va realizează conform planșei de reglementari urbanistice, relație de dreapta si respectând totodată avizul de circulație emis in acest sens.

Accesul din strada Branistari se va realizează conform planșei de reglementari urbanistice, relație de dreapta si respectând totodată avizul de circulație emis in acest sens.

Nota:

- marcarea circulaților, propunerilor de lărgire si modebiizăte^â profilului străzilor Zețarilor si Branistari sunt conforme cu speficiatiilor tehince,din Avizul de Consultanta preliminară S.P.U. P.M.B. cu nr. 1400192 din 26.02.2016


dl /tui. bli • 4.3.6 Staționarea autovehiculelor


 • - staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice, cu respectarea Codului Rutier si normelor de siguranța in trafic pentru zone de aprovizionare si alimentare carburant aprobate si reglementate de normele in vigoare;

 • -  este obligatorie asigurarea in interiorul parcelei a locurilor de parcare pentru întregul necesar conform R.L.U., si corelat cu H.C.G.M.B. nr.66/2006; acestea vor fi repartizate atat la nivelul solului, după caz in subsol sau la parter;

 • 4.3.7 Înălțimea maxima admisa a clădirilor

Servicii, Comerț, statie alimentare carburanți cu R.M.H. = P (parter înalt, Hmaximum = 5,oo metri) si respectiv Hmaximum pentru = 6,oo metri pentru copertina (pe care se poate amenaja o tereasa);

Sediu de birouri cu R.M.H. = S+P+4E, Hmaximun = 17,oo metri; Totemuri cu Hmaximum = 50,oo metri

întocmit,

Urb,