Hotărârea nr. 449/2019

HOTARAREnr. 449 din 2019-08-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI CHIRCU VALERIU

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere adresa Uniunii Salvați România, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2650/6/29.07.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 4975/29.07.2019, prin care se propune domnul Chircu Valeriu pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 31 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 597 alin. (2) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier general al domnului Chircu Valeriu, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Coțofană Liviu Alin.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27 08.2019.


București, 27.08.2019


Nr. 449