Hotărârea nr. 448/2019

HOTARAREnr. 448 din 2019-08-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București


privind validarea mandatului de consilier general al domnului Smighelschi Cosmin - Victor

Având în vedere adresa Uniunii Salvați România, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2328/6/02.07.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 4344/02.07.2019, prin care se propune domnul Smighelschi Cosmin - Victor pentru funcția de consilier general;

Luând în considerare Ordinul Prefectului Municipiului București nr 570/24.07.2019 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier general al domnului Arsu Alin lonuț;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București:

în temeiul prevederilor ari. 31 și art 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 597 alin. (2) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se declară vacant locul de consilier general al domnului Arsu Alin lonuț. ca urmare a constatării încetării de drept a mandatului de consilier general.

Art.2 Se validează mandatul de consilier general al domnului Smighelschi Cosmin - Victor, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Arsu Alin lonuț.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.08.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Claudiu Daniel Cafarfa


București. 27.08.2CH9

Nr. 448\ SECRETAR GENERAL /AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ■7 \

* i

1

J

X /