Hotărârea nr. 447/2019

HOTARAREnr. 447 din 2019-08-27 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI PODAR MARIAN - VASILE


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier general al domnului Podar Marian - Vasile

Având în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară nr. 3174/02.07.2019, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2334/6/02.07.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr 4387/04.07.2019, prin care se propune domnul Podar Marian Vasile pentru funcția de consilier general;

Luând în considerare Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 569/24.07.2019 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier general al domnului lliescu Lucian Cătălin:

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 31 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art 597 alin. (2) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară vacant locul de consilier general al domnului lliescu Lucian Cătălin, ca urmare a constatării încetăm de drept a mandatului de consilier general

Art.2 Se validează mandatul de consilier general al domnului Podar Marian Vasile. pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului lliescu Lucian Cătălin.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27 08 2019.

București. 27.08

Nr. 447
Bd. Regina Elisabeta nr.47. sector 5. București. România: tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primana.ro