Hotărârea nr. 446/2019

HOTARAREnr. 446 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului pentru Tineret al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 8102/24.07.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4018/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 180/30.07.2019, avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 14/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 535/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii - cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările ulterioare.

Hotărâm Consiliului General al Municipiului București nr 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit e) și art 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului pentru Tineret al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Anexa nr 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 563/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07 2019.SECRETAR GENERAL

' , AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir


H.C.G.M.B Nr.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

AL

CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

CI PRINS:


( APITOLl 1. I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: OB1ECTI L DE ACTIVITATE

CAPITOLUL III: PATRIMONII

CAPITOLUL IV: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL V: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI - ATRIBUȚII GENERALE ALE CTMB

CAPITOLUL VI:   ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE ȘI ALE

COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI( 1PITOLULI

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Centrul pentru Tineret al Municipiului București, numii in continuare C.T.M.B. este un serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat integral din alocații de la bugetul local al Municipiului București.

Art. 2. C.T.M.B. este înființat prin H.C.G.M.B nr. 370/ 24.11.2016. modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 280/ 30.06.2017, precum și a H.C.G.M.B. nr. 563/23.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al ( enlrului pentru I ineret al Municipiului București .

Art. 3. C.T.M.B. este organizat și funcționează in baza Codului administrativ, adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57. publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. a prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a celorlalte acte normative aplicabile in materie.

Art. 4. Sediul administrativ al C.T.M.B. se află în ( alea Victoriei nr. 126. sector I. București.

Art. 5. Majorarea bugetului Centrului pentru I ineret al Municipiului București se poate realiza și prin donații sau sponsorizări, de la persoane fizice sau juridice. încasate in bugetul local al Municipiului București.


CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. ț I) Obiectul de activ itate al C.T.M.B. il constituie:

 • I. Organizarea și promovarea activ ităților de tineret. încurajar

București, sprijinirea vieții familiale, incluziunea socială ^Consilierea tinerilor in vederea asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale. conform necesităților și aspirațiilor lor și acordarea de asistență pentru realizarea drepturilor acestora. în condițiile 1 egii Tinerilor nr. 350/2006. cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, a I egii nr. 350 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profil de interes general și a altor prevederi legale în vigoare, relevante pentru domeniul de activitate al C.T.M.B.

Prestarea de servicii de utilitate publică în calitate de organizator co-organizalor. partener sau instituție finanțatoare. în vederea implementării, derulării și dezvoltării de proiecte și programe adresate studenților si tinerilor cu vârstă cuprinsă între 14-35 de ani din Municipiul București -tineri și sludenți din mediul liceal și universitar bucurcștean. tineri absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt intr-o formă de educație formală și nici intr-un program de formare profesională:

 • (2) Obiectul de activitate al C.T.M.B. se realizează prin:

 • 1.  Dezvoltarea unor proiecte si programe adresate studenților și tinerilor cu vârstă cuprinsă intre 14-

35 de ani:                                                                         < ■>.

 • 2.  Organizarea unor cursuri și stagii de dezvoltare personală șj\lbrn\are, profesională pentru tineri și sludenți din mediul liceal și universitar ‘bucurcștean.


profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o formă de educație formală și nici intr-un program de formare profesională (tinerii NEEI S):

 • 3.  Organizarea și susținerea programelor și a proiectelor autorităților locale ale Municipiului București, inițiale de acestea cât și a celor care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale.

 • 4.  Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural artistice, cultural - sportive, cultural - educative, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani:

 • 5.  Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte și programe proprii in baza unor priorități anuale, stabilite prin intermediul unui plan de acțiune anual, in folosul și având la baza nevoile studenților și tinerilor din Municipiul București:

 • 6.  Acordarea de sprijin financiar. în baza unor apeluri de proiecte și a unor priorități anuale ale instituției, regăsite în planul anual de acțiune. în vederea implementării unor proiecte și programe in domenii relevante precum anlreprenoriat. educație in toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment și de interes local.

 • 7.  Acordarea de subvenții și stimulente financiare adresate tinerilor și studenților cu vârstă cuprinsă între 14 35 ani din Municipiul București, pentru a asigura condiții adecvate integrării soc io-profesionale. precum și cu scopul dc a promova întemeierea familiei și incluziunea socială a tinerilor și studenților din Municipiul București.

Alt. 7. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate. C.T.M.B. in calitate de prestator de servicii, organizator co-organizalor. partener sau instituție finanțatoare. încheie angajamente. în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice dc drept public sau privai, din țară și din străinătate.

Art. 8. C.T.M.B. stabilește și organizează acțiuni, proiecte și programej^rnnph^cu încadrarea in bugetul alocat.

o"

< v *z

XĂxTS.     .. *z


CONFORM CU ORIGIM


CAP1TOLI L III

PATRIMONIU

Art.9. (I) C.T.M.B. își deslâșoară activitatea în sedipKfin tjîflea Victoriei nr. 126. sector I. București.

 • (2) Patrimoniul C.T.M.B. poate li mărit in conditule Jeerfprin achiziții, sponsorizări, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate:

 • (3) Bunurile mobile și imobile aliate în administrarea C.T.M.B. se gestionează potrivit dispozițiilor legale in vigoare, conducerea instituției fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege:

 • (4) Instituția ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa:

 • (5) Instituției ii revine responsabilitatea inventarierii obligatorii anuale a patrimoniului mobil și imobil

și transmiterea acestuia către departamentul de specialitate din ^adrul aparatului propriu al Primarului  General, spre luare la cunoștință, introducere in baza dc daieti adestera și pentru realizarea inventarului Municipiului București.                                 VflRECTfA   cV

AflACCMENTUL RESURSELOR I

UMANE t'J


/? /».

X

L 7'


CAPITOLUL IV

STRl’CTl RA ORGANIZATORICĂ

Art. 10. (I) Structura organizatorică a C.T.M.B. se concretizează intr-o organigramă fundamentată la propunerea conducerii C.T.M.B. se întocmește de către instituție, se avizează pentru conformitate de către compartimentul de resort din cadrul Primăriei Municipiului București și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

(2) Structura organizatorică a C. I .M.B. cuprinde:

 • a) Conducerea executivă:

 • - Director General:

 • - Director General Adjunct:

 • - Director General Adjunct:

 • - Șef Serv iciu 'Birou.

 • h) Aparatul de specialitate și funcțional din subordinea Directorului General:

 • - Serv iciul Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret:

 • - Serviciul Programe și Proiecte pentru I ineret:


 • - Biroul Marketing. Comunicare si Relații Publice:

 • - Compartimentul Juridic:

 • - Biroul Achiziții Publice:

 • - Biroul l inanciar-Conlabil.

 • - Serviciul \dminislraliv. Resurse l mane. Secretariat:

 • - ( omparlimentul Audil Public Intern.

Art. 11. Directorul General va stabili prin Ușa postului atribuțiile celor doi Directori (ienerali \djuncii. ale Șefilor de Serv ici u și Birouri, precum și limitele de competență ale acestora.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚII Ș! RESPONSABILITĂȚI - ATR1BI ȚII GENERALE ALE C .T.M.B.

Art. 12. Pentru realizarea obiectului său de activitate. Centrul pentru Tineret al Municipiului București are în activ ilalea de specialitate, următoarele atribuții generale:

 • I. Susține și finanțează proiecte de interes și utilitate pentru studenții și tinerii cu vârstă cuprinsă între 14-35 de ani. realizate în parteneriat cu unități și instituții de învățământ din Municipiul București, structuri ale administrației publice locale și centrale considerate relevante, organizații

neguvernamentale interne, naționale și internaționale:

 • 2. încheie partenerialc cu persoane juridice de drept public și drept privat. în scopul susținerii, promovării și valorificării programelor și proiectelor de interespentru studenți și tineri:


 • 4.  Organizează și susține grupuri de lucru iernatice, cu rol consultativ, in domenii precum antreprenorial. educație in toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment și de interes local (tară a se limita la acestea) pentru studenți și tineri, in vederea fundamentării pe evidențe a tuturor programelor și proiectelor destinate acestora la nivelul Municipiului București:

 • 5.  Organizează și susține conferințe, forumuri, concursuri, ateliere, târguri și expoziții tematice de interes și de utilitate pentru studenți și tineri:

 • 6.  Organizează și susține evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-arlistice. sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate studenților și tinerilor:

 • 7.  Realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea istorici, culturii, tradiției și valorilor locale, naționale și internaționale:

 • 8.  Organizează și susține proiecte și programe proprii sau în partenerial. reprezentative pentru nevoile identificate in cadrul comunității locale, prin care evidențiază, recompensează, premiază, acordă subvenții și stimulente financiare studenților si tinerilor.

 • 9.  Organizează și susține activ ilăți tematice pentru studenți și tineri, realizează școli și tabere, excursii interne și internaționale. în domenii precum antreprenorial. formare profesională, spori, cultură, artă, muzică, turism, civic, ecologie, multimedia, educație în toate formele sale, incluziune socială, de divertisment și de interes local (Iară a se limita la acestea), cu participarea cadrelor didactice și a voluntarilor înscriși în programul propriu, menite a recompensa și stimula implicarea și performanțele tinerei generații, contribuind astfel la dezvoltarea stării de sănătate, a tonusului psihic și fizic, precum și a nivelului de responsabilizare. cunoaștere, reiat,ionare și socializare în cadrul colectivității, respectivele beneficii contribuind la desăvârșirea formării complexe a tinerilor:

 • 10. Organizează și susține activități la nivel local cât și național, de pregătire, formare și perfecționare pentru voluntarii înscriși în programul propriu, in scopul participării ulterioare a acestora la activitățile derulate in cadrul proiectelor, programelor sau evenimentelor instituției. Voluntarii, persoane cu capacitate de muncă, potrivit legislației în domeniul muncii, vor li inslruiți pentru a crea un cadru organizațional de dezvoltare a tinerilor și studenților bucureșleni. pentru cultivarea abilităților și aptitudinilor acestora. îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor organizatorice și valorificarea potențialului persoanelor din grupul țintă al instituției noastre.

I I. I valuează in vederea colaborării persoane juridice sau fizice pentru organizarea activităților:

 • 12. Derulează și susține programe și campanii privind susținerea vieții de familie, adoptarea unui stil echilibrat și sănătos de viață, precum și prevenirea și combaterea consumului de tutun, alcool și substanțe toxice in rândul tinerilor cu vârsta cuprinsa între 14-35 de ani. cu sprijinul instituțiilor și organizațiilor în domeniu:

 • 13. Realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul studenților și tinerilor:

 • 14. Organizează și susține activități de pregătire și formare prin metode extraciirriculare pentru cadrele didactice. în scopul asigurării calității educației tinerilor si studenților, urmărind identificarea și cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata sănătos, precum și stimularea comportamentului creativ în toate domeniile, respectivele beneficii contribuind la desăvârșirea formării complexe a acestora:

 • 15. Recompensează, evidențiază și premiază cadrele didactice, in baza unor proiecte și programe proprii sau in partenerial. reprezentative pentru nevoile identificate ale comunității.

 • 16. C oncepe. redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și ahe materiale promoționale.


f

hagcmcntul: resurselor ' UMAHE

 • 18. Organizează și susține proiecte și programe ale autorităților publice locale ale Municipiului București, ale organizațiilor neguvernamentale relevante la nivel local și național, ale structurilor mediului privat și de afaceri, parteneri sociali, atât cele care sunt inițiale de acestea cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale ale Municipiului București, relevante pentru problematica studenților și tinerilor:

 • 19. Desfășoară activități de informare și promovare a propriilor proiecte și programe in Municipiul București, precum și in alte localități din țară și din străinătate:

 • 20. Derulează programe de sprijin antreprenorial (luloral mentoral. stagii de practică, asistența consiliere vocațională). inclusiv pentru tinerii care nu sunt încadrați in muncă, nu sunt înscriși in sistemul de educație sau formare profesională:

 • 21. Derulează programe specializate de incluziune socială și dezvoltare socio-profcsională prin dezvoltarea unor pachete integrate personalizate pentru tinerii care nu au un loc de muncă, nu sunt încadrați într-o formă de educație sau formare profesională:

 • 22. Dezvoltă platforme Online de resurse virtuale, extinzând astfel aria de intervenție din ofili ne și în mediul onlinc:

 • 23. Organizează evenimente și campanii de informare și promovare la nivelul Municipiul București, în vederea atragerii grupului țintă al studenților și tinerilor:

 • 24. Asigură cadrul necesar de inițiere și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și studenților prin dezvoltarea și implementare de programe de intervenție specializate. în baza nevoilor identificate la nivelul Municipiului București:

 • 25. Derulează proiecte cu finanțare externă. în calitate de beneficiar sau partener, inclusiv proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană și internațională:

 • 26. furnizează programe integrate pentru dezvoltarea socio-profesională (consiliere, orientare in carieră, ucenicie, stagii de practică, oportunități de voluntariat, educație non-formalăl a tinerilor în vederea creșterii șanselor de ocupare pe piața muncii:

 • 27. Derulează programe și proiecte de prevenție și educație pentru sănătate adresate tinerilor și studenților:

 • 28. Dezvoltă platforme vveb și servicii de e-licallli adresate studenților și tinerilor:

 • 29. (. ooperează cu persoane juridice române sau străine, in vederea finanțării și realizării in comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public local pentru tineri cu vârsta cuprinsa intre 14-35 de ani:

 • 30. Organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, stabilite in conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu actele administrative ale Primarului General și ale ( onsiliului General al Municipiului București.

Art. 13. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate. Centrul pentru Tineret al Municipiului București. în calitate de prestator de servicii, organizator co-organizator. partener sau instituție finanțatoare. încheie angajamente. în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE Șl ALE COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTl RA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI 'C onducerea executivă a C.I.M.B. este asigurată de către Directorul General și cei doi Directori Generali Adjuncți. numiți in condițiile legii și are responsabilitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament. în scopul îndeplinirii obiectului de activitate.

Art. 15. (I) Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București iși desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General, l egi. I lolărâri și Ordonanțe ale Guvernului. Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament de organizare și funcționare:

 • (2) Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și exercită managementul general al întregii activ ilăți a instituției:

 • (3) Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București conduce activ italca instituției și este reprezentantul acesteia în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

 • (4) Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat din țară și din străinătate, precum și în fața justiției.

 • (5) Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București dispune măsuri pentru administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

Art. 16. Principalele atribuții ale Directorului General sunt:

 • 1.  Conduce și coordonează întreaga activitate a Centrului pentru Tineret al Municipiului București:

 • 2.  Stabilește prin Ușa postului, atribuțiile celor doi directori generali adjuncți. a șefilor de serv iciu si birou subordonați și le poale modifica in funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției:

 • 3.  Coordonează și participă la procesul de elaborare a bugetului de cheltuieli al instituției pc care il înaintează spre avizare Primarului General:

 • 4.  Asigură respectarea destinațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite:

 • 5.  Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea. întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o dală cu proiectul bugetului C. I.M.B.:

 • 6.  întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, conform legii:

 • 7.  In limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți. în condițiile legii:

 • 8.  Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale:

 • 9.  Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției. în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale, conform normativelor de personal în v igoare și a bugetului alocat cu această destinație:

 • 10. Aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al instituției și dispune aducerea lui la cunoștință tuturor

salariatilor prin directorii generali adjuncții. respectiv sclli de serv iciir birouri și a personalului cu atribuții de coordonare:                                                        \

 • 12. Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile:

 • 13. Directorul General are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

 • a)  selectează, angajează și concediază personalul salariat, in condițiile legii:

 • b) negociază clauzele contractelor indix idualc de muncă, in condițiile legii:

 • c) dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, in condițiile legii:

 • d) încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată/nedelerminată. cu respectarea prevederilor din Codul muncii și. după caz. din legile speciale:

 • e) analizează. a\ izează sau aprobă, după caz. cererile personalului angajat al instituției, incluși \ cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă:

I) analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. în condițiile legii:

 • g) in funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual pentru perfecționarea profesională a personalului angajat in instituție:

 • h) evaluează performanțele profesionale indixiduale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și llșa de a performanțelor profesionale indixiduale ale întregului personal angajat in instituție:

 • i)  decide, in condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului din instituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun:

 • j)  coordonează activitatea de personal dispunând de prerogatixe disciplinare, axând dreptul de a aplica, potrix il legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săxârșil o abatere disciplinară:

 • k) răspunde de aplicarea legislației prixind salarizarea personalului din unitate. în limita fondurilor bugetare aprobate.

 • 14. Coordonează actixitalea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii. îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției:

 • 15. Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prexederilor legale:

 • 16. Organizează actixitalea de formare și perfecționare profesională a salariaților. urmărind pregătirea specifică și reorien tarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce interxin in obiectul de actix itate al administrației, potrix il cerințelor de modernizare a actix ității:

 • 17. Răspunde de aplicarea legislației prixind salarizarea personalului din unitate. în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei performanțelor profesionale indixiduale pentru întregul personal al instituției, conform legii:

IX. Repartizează corespondența instituției, compartimentelor de specialitate:

 • 19. Coordonează. îndrumă și controlează actix ilatca din punct de vedere tehnic și organizatoric:

 • 20. Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale C.T.M.B.:

 • 21. Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse C.T.M.B.:

 • 22. Răspunde de organizarea actix ității de control financiar prexenlix și a controlului intern, conform prexederilor legale în x igoare:

 • 23. Coordonează actixitalea prixind audilul intern, controlul financiar prexenlix și controlul intern managerial:

 • 24. Desemnează prin decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar prexenlix din cadrul C.T.M.B.. ce constă in

  propriu, prealabil angajării și ordojianțării cheltuielilor x criticarea sistematică a proiec                             ict

  încadrării in limitelej legilor in x igoare:
 • 25. Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activ ilății de audil public intern:

 • 26. Aprobă componența comisiilor de a ofertelor, precum și documentația referitoare la activ itatea de achiziții publice:

 • 27. Aprobă regulamentul procedurile de acordare a finanțărilor, numește componența comisiei de si selecție a proiectelor, numește componența comisiei de soluționare a contestațiilor si stabilește cuantumul sprijinului financiar ce se va acorda proiectelor selectate:

 • 28. în limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activ ilății curente, cu terți. în condițiile legii:

 • 29. Se deplasează la manifestări și evenimente din țară și străinătate in interesul instituției:

 • 30. Efectuează concediul legal de odihnă, cu aprobarea Primarului General:

3 I. Stabilește participarea instituției cu proiecte și programe la evenimente interne și internaționale, cu aprobarea Primarului General:

 • 32. Aprobă devizele de cheltuieli pentru proiectele angajate în limitele bugetului de cheltuieli:

 • 33. încheie contracte de finanțări nerambursabile ca instituție finanțatoare, precum și contracte de finanțări europene și internaționale ca beneficiar, destinate satisfacerii proiectelor de utilitate pentru tineri, in conformitate cu obiectul de activitate al instituției și cu respectarea prevederilor legale in v igoare:

 • 34. Aprobă regulamentele elaborate și propuse spre aprobare de serviciile și compartimentele din subordinea acestuia:

 • 35. Xsigură dezvoltarea activ ităților C.T.M.B. și îmbunătățește conținutul calendarului de evenimente al instituției, elaborează și aplică strategii specifice in vederea desfășurării in condiții performante a activ ilății curente si de perspectiva a instituției:

 • 36. Dispune măsuri pentru punerea în practică a planului de investiții, nevoile de investiții, reparații curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilului în care unitatea își desfășoară activ itatea:

?7. în exercitarea atribuțiilor sale emile decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției:

 • 38. In perioada când directorul general nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre cei doi directori generali adjuncți sau de către o persoană desemnată de acesta ori de către Primarul General, după caz:

 • 39. în situația când postul de director general este vacant, atribuțiile funcției vor II exercitate de către persoana desemnată în baza Dispoziției Primarului General.

 • 40. îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin I lotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General:

Art. 17. Principalele atribuții ale Directorilor Generali Adjuncți:

 • 1.  Directorii Generali Adjuncți se află în subordinea Directorului General.

 • 2.  Asigură buna desfășurare a activități tehnico-administrative a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale:

 • 3.  Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției:

 • 4.  In colaborare cu șefii de serv ici i. birouri și coordonatorii compartimentelor. întocmesc planul anual de achiziții, investiții și de dotare cu mașini, utilaje și aparatură necesară tuturor sectoarelor de activitate, cu aprobarea conducătorului instituției:  compartimentelor


  /c


 • 7.  Coordonează și av izează procedurile legale priv ind achiziția publică de produse, servicii și lucrări:

 • 8.  Iau măsuri cu privire la reabilitarea patrimoniului instituției, făcând propuneri de reparații curente necesare:

 • 9.  Coordonează activitatea compartimentelor din subordinea lor și. in mod nemijlocit, activitatea conducătorilor acestor compartimente:

 • 10. Fac propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentelor din subordine, in determinarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției:

I 1. Propun, in limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cheltuielile de capital de natura dotărilor independente:

 • 12. Controlează modul de aplicare și executare a dispozițiilor și atribuțiilor prevăzute in Regulamentul de Ordine Interioară pentru compartimentele din subordine:

 • 13. întocmesc fișele posturilor și participă la a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine:

 • 14. Propun măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare priv ind buna desfășurare a activ ității compartimentelor din subordine:

 • 15. Organizează și urmăresc modul de aducere la cunoștință a salariaților din subordine a măsurilor și deciziilor luate cu privire la organizarea și funcționarea instituției:

 • 16. Analizează, avizează sau aprobă, după caz. cererile personalului din subordine:

 • 17. Solicită note explicative șefilor compartimentelor subordonate și persoanelor direct implicate, in cazul apariției unor disfuncționalități:

 • 18. Propun sancțiuni disciplinare și materiale pentru personalul din subordine, conform legii:

1 9. | mii note de serv ici li adresate personalului din subordine, av ize și instrucțiuni priv ind desfășurarea activ ității specifice compartimentelor din subordine:

 • 20. Răspund in fața Directorului General de respectarea normelor legale in domeniile fiecăruia de activ italc. de legalitate tuturor documentelor întocmite sau av izate.

 • 21. Participă nemijlocit la negocierile de orice natură, pe care Ic inițiază sau desfășoară structurile din subordinea lor. cu aprobarea Directorului General.

 • 22. C oordonează direct și răspunde de activitatea compartimentele, birourilor, serviciilor in funcție de atribuțiile trasate in acest prin decizie a Directorului General.

 • 23. Contrasemnează și avizează, alături de conducătorul instituției, documentele emise de structurile aflate în subordine, precum și situațiile financiare, documentele cu caracter juridic, referate de necesitate, caiete de sarcini. In cazul neasumării contrasemnării. directorii generali adjuncți vor transmite în scris motivele legate de refuzul contrasemnării Directorului General, care va decide asupra soluțiilor legale aplicabile unei asemenea situații.

 • 24. Coordonează urmărirea modului de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la dala intrării lor în v igoare. pe durata de execuție a contractelor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util. Directorului General, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți :

 • 25. îndeplinesc și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, din dispoziția conducătorului instituției, prevăzute de lege sau stabilite prin I lolărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.

Art. 18. în lipsa Directorului General din instituție, unul dintre cei doi Directori Generali Adjuncți va prelua toate atribuțiile acestuia, prin dispoziția Directorului General.       ,

Art 19. Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului GenL-ițal următoarele:

a-

«gSERVICIUL DEZVOLTAREA INIȚIATIVELOR DE TINERET

OBIECTIVE:

 • 1.  Susținerea și finanțarea proiectelor de interes și utilitate pentru studenți si tineri, in domenii cheie de intervenție, precum: antreprenoriat. educație in toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment, și altele in funcție de nevoile identificate la nivelul comunității locale:

 • 2.  Crearea contextului necesar dezvoltării de către studenți și tineri a unor programe și proiecte adaptate nevoilor și stilului de viață al acestora în domeniile de intervenție precum (Iară a se limita la acestea) antreprenoriat. educație în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune sociala, de divertisment si de interes local, ținând cont și de resursele existente la nivelul Municipiului București:

 • 3.  Inițierea, organizarea și derularea unor proiecte și programe proprii și in partencriat. in folosul și având la baza nevoile studenților și tinerilor din Municipiul București.

 • 4.  Contribuie la coordonarea, organizarea și monitorizarea școlilor tematice și excursii interne și internaționale:

 • 5.  Contribuie la elaborarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea școlilor tematice naționale și internaționale, precum și a criteriilor de eligibilitate a tinerilor înscriși ca participanți la acestea:

 • 6.  Coordonează și participă la evaluarea locațiilor, pe baza regulamentului aprobat de Directorul General:

A I R1BI | II Șl COMEI EENIȚ1 :

 • 1.  Răspunde de elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor și programelor specifice problematicii studenților si tinerilor, la nivelul Municipiului București:

 • 2.  întocmește planul anual de acțiune. împreună cu Serviciul Programe și Proiecte pentru I inerct și il supune aprobării Directorului General:

 • 3.  întocmește proiectul regulamentului/procedurilor de aprobare a finanțărilor:

 • 4.  Stabilește rețeaua de parteneri publici și privați ai Centrului, de pe raza Municipiului București, și pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectelor:

 • 5.  Se implică în analiza tehnico-administralivă a proiectelor aflate în stadiu de propunere:

 • 6.  Participă la stabilirea planului anual de acțiune al instituției:

 • 7.  Realizează activități specifice de monitorizare și evaluare a proiectelor aflate în derulare (atât interne, cât și externe) ale instituției:

X. Se preocupă de criteriile de evaluare, elaborare și implementare a proiectelor:

 • 9. Urmărește semnarea la timp a contractelor de prestări servicii sau de colaborare ce intervin in realizarea proiectelor:

 • 10. Se ocupa de contactul direct cu solicitanții cererilor de proiecte aprobate:

I 1. Stabilește un raport eficient cu Directorul General al instituției, astfel încât să existe o permanentă comunicare asupra stadiilor în care se afla flecare proiect:

 • 12. Propune proiecte pe segmentele neacoperite de nici o cerere:

 • 13. întocmește, la sfârșitul fiecărui proiect, raportul acestuia: parteneri sociali, reprezentanți ai sectorului privat. precum și alți actori relevanți pentru problematica ( entrului:  VA • 15. I laborează propuneri privind proiectele Primăriei Municipiului București cu privire la sludenți și tineri, la nivelul Municipiului București:

 • 16. Realizează și operaționalizează baze de dale, evaluări și rapoarte de specialitate. în baza programelor și proiectelor derulate, atât la nivel intern, cât și la nivel extern:

 • 17. Colaborează cu celelalte servicii pentru fiecare din sarcinile comune în vederea realizării programelor proprii:

 • 18. Realizează materiale jurnalistice, de galerii foto, de programe audio și v ideo. cu difuzarea acestora atât prin segmentul multimedia propriu, cât și prin canalele media consacrate:

 • 19. Elaborează textele pentru spoturile radio și TV necesare în promovarea fiecărui eveniment propriu.

 • 20. Realizează programe de instruire pentru voluntari, avand drept scop crearea unui cadru organizațional de dezvoltare a tinerilor și studenților bucurcșleni. pentru cultivarea abilităților și aptitudinilor acestora. îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor organizatorice și valorificarea potențialului persoanelor din grupul țintă al instituției noastre.

2 I. Organizează și susține activ ități la nivel local cât și național, de pregătire, formare și perfecționare pentru voluntarii înscriși în programul propriu, in scopul participării ulterioare a acestora la activ itățile derulate în cadrul proiectelor, programelor sau evenimentelor instituției.

 • 22. Colaborează cu departamentele de specialitate din aparatul propriu al Primarului General și cu comisia de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București, in limitele de competență stabilite de către Primarul General și Directorul General instituției. în vederea elîcienlizării activității și integrării propunerilor sale în strategia generală și în planul de dezvoltare municipală:

 • 23. Informează ori de câte ori este necesar directorul instituției asupra stadiilor în care se află llecare proiect:

 • 24. I undamentează necesitatea inițierii unor proiecte dc Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, și dc Dispoziții ale Primarului (icneral. in vederea realizării obiectivelor sale specii tec:

 • 5. Răspunde la solicitările beneficiarilor activităților sale in limitele atribuțiilor sale:

 • 6. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul structurii:

 • 7. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii:

 • 28. I rmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate dc contractant, dc la dala intrării lor in vigoare, pe durata de execuție a contractelor, cât și in perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util. Directorului General, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către conlractanți :

 • 29. îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, din dispoziția conducătorului instituției, prevăzute de lege sau stabilite prin I lotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.

 • II. SERVICIU. PROGRAME Șl PROIECTE PENTRl TINERET

OBIECTIVE:

 • 1. Organizarea unor cursuri și stagii de dezvoltare personală și formare profesională pentru tinerii și studenții din mediul liceal și universitar bucureștcan. tineri • absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc dci munci. nu sunt intr-o formă de educație


7'3 ▼ direcția

'RECT1A %\\ • G£M[ NTUL S| ‘URSELOR Z JMAU i.


Cf'T ASISTENTA     y)

tcuhk.A

JURIDICA O'iV \ tf. O formală și nici intr-un program de formare profesională, cu scopul implicării efective a acestora în proiectele derulate de C.T.M.B.:

 • 2.  Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte proprii in baza unor priorități anuale, stabilite prin intermediul unui plan de acțiune anual, in folosul și axând la baza nevoile studenților și tinerilor din Municipiul București:

 • 3.  Acordarea de sprijin financiar. în bază unor apeluri de proiecte și a unor priorități anuale ale instituției, regăsite în planul anual de acțiune. în vederea implementării unor proiecte in domenii reies ante (dar nu limitate la acestea) precum antreprenorial. educație în toate formele sale, formare profesională, sport, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune sociala, de divertisment și de interes local:

 • 4.  Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte culturale, artistice, cultural artistice, cultural sportive, cultural - educative, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani:

 • 5.  Organizează și realizează proiecte culturale, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârstă cuprinsă între 14-35 ani:

AÎRIBt III SI COMPEIENTE:

 • 1.  întocmește proiectul regulamenlului/proccdurilor de aprobare a nuanțărilor:

 • 2.  întocmește planul anual de acțiune al instituției împreună cu Sen ic iul Dezvoltarea Inițiativelor pentru I inerct și îl supune aprobării Directorului General:

 • 3.  Realizează evaluarea finală a cererilor de proiecte externe și procedura de atribuire aferenta acestora, in colaborare cu celelalte serv icii ale instituției:

 • 4.  Coordonează, organizează și monitorizează școli tematice naționale și internaționale și excursii interne și internaționale:

 • 5.  Propune in cadrul școlilor tematice sau excursiilor, programul structural pe zile, tematica, calendarul activităților și gestionează îndeaproape derularea aceste: a:

 • 6.  Selectează, instruiește și monitorizează coordonatori tematici, de grup, de scrie și de locații, precum și cadrele didactice și voluntarii implicați in deslășurarea activ ităților școlilor tematice naționale și internaționale și excursiilor.

 • 7.  I laborează și propune spre aprobare regulamentul privind organizarea și deslășurarea școlilor tematice naționale și internaționale, criteriile de eligibilitate ale tinerilor parlicipanți la acestea.

X. I laborează și asumă bazele de dale cu priv ire la totalitatea parlicipanți lor acestora:

 • 9.  Organizează evenimente, proiecte, cursuri de formare și stagii aplicative cu specific educativ, ateliere, vsork-shopuri. conferințe, forumuri, concursuri, concursuri de proiecte, activități cullural-artistice. expoziții tematice, de interes și utilitate pentru tinerii și studenții bucureșleni.

 • 10. Inițiază și derulează campanii de promovare și dezvoltare personala și antreprenorială:

 • 11. Coordonează și participă la evaluarea locațiilor, pe baza regulamentului aprobat de Director:

 • 12. Realizează activitățile speciiice de management și implementare de proiect, pentru proiectele interne ale instituției, prin desemnarea unui manager de proiect responsabil:

 • 13. Se implica în optimizarea proiectelor aliate în faza de implementare. în colaborare cu celelalte serv icii ale instituției:

 • 14. Propune și urmărește planificarea plăților către colaboratorii externi și orice alte plăți aferente proiectelor de care răspunde:

 • 15. Realizează evaluarea proiectelor derulate de instituție:

  I

  t Hale in implementare (alai ,-^z I iA/yx/


 • 16. Asigură suport tehnic, administrativ și financiar pentru proic intern, cât și extern) în cadrul jnstituției:


*

•ȘfRECTIA 0V MANAGEMENTUL.

RESURSELOR fS'l

<s.l

UMANE «.//

* >//

 • 17. Contribuie la verificarea validității și legalității documentației tehnice și financiare a proiectelor (atât cele interne, cât și cele externe) aliate în implementare:

 • 18. Contribuie la verificarea validității și legalității contractelor cu terții ce intervin în implementarea proiectelor:

 • 19. Stabilește și verifică graficele de plata și cererile de plată aferente tuturor proiectelor, atât cele interne, cât și cele externe, aliate in implementare in cadrul instituției:

 • 20. Realizează o baza de date cu solicitanlii și beneficiarii de finanțare din cadrul proiectelor externe ale instituției:

 • 21. Informează ori de câte ori este necesar directorul instituției asupra stadiilor în care se află flecare proiect:

 • 22. Inițiază și derulează campanii de promovare și informare cu privire la prioritățile anuale ale instituției, promovând activ apelurile de proiecte derulate pe parcursul unui an calendaristic:

 • 23. Realizează materiale jurnalistice, de galerii foto, de programe audio și video, cu difuzarea acestora atât prin segmentul multimedia propriu, cât și prin alte canalele media:

 • 24. Colaborează cu celelalte servicii pentru fiecare din sarcinile comune în vederea realizării proiectelor proprii:

 • 25. Colaborează cu direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului București, respectiv cu comisia de specialitate din cadrul C.G.M.B. in limitele de competență stabilite de către Primarul General și Directorul General al instituției. în vederea eficientizării activității și integrării propunerilor sale în strategia generală și în planul de dezvoltare municipală:

 • 26. Fundamentează necesitatea inițierii unor proiecte de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și de Dispoziții ale Primarului General. în vederea realizării obiectivelor sale specifice:

 • 27. Răspunde la solicitările beneficiarilor activ ităților sale, in limitele atribuțiilor sale:

 • 28. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul structurii:

 • 29. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de ( ontrol Intern Managerial în cadrul structurii:

 • 30. I rmăreșlc modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la dala intrării lor in vigoare, pe durata de execuție a contractelor, cât și in perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite in timp util. Directorului General, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți:

 • 31. Coordonează și monitorizează activitatea Biroului de Excelență, aliat în subordine:

 • 32. îndeplinește și alte atribuții priv ind activ itatea curentă a instituției sau alte activ ități similare de interes public, din dispoziția conducătorului instituției, prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.

 • III. BIROUL MARKETING, COMUNICARE Șl RELAȚII PUBLICE

OBIECTIVE:

Asigurarea eficientă și operativă a analizelor, evaluărilor și planificărilor privind comunicarea in probleme de interes pentru C entrul pentru Tineret al Municipiului București, respectiv promovarea unor evenimente, programe, proiecte ele. derulate de către instituție, organizarea și întreținerea

relațiilor cu mass-media. cu segmentul de vârstă la care se adresează, cu ~                                               v             -i

structurile


precum și întreținerea de relații profesionale amiabile instituții organizații similare din tară și din străinătate.


cu'


opinia publică in general, corespunzătoare din


alteAIRIBl | II Șl COMPETENȚE:

 • 1.  Colaborează cu toate structurile și compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București, toate sen ic i i le și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, cu regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București., precum și cu ONG-uri. reprezentanții mass-media acreditați la Primăria Municipiului București, cu alte persoane fizice și Juridice, in limitele de competență stabilite de către Directorul General. în condițiile legii:

 • 2.  Funcționează ca mediator în comunicarea internă și externă a instituției:

 • 3.  Redactează comunicate de presă la solicitarea Directorului General:

 • 4.  Analizează și evaluează modul în care se reflectă acțiunile întreprinse de către instituție in presă și comunică permanent cu conducerea instituției în scopul promovării și implementării măsurilor necesare pentru protejarea imaginii instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din cadrul C. I.M.B. și Primăriei Municipiului București:

 • 5.  Furnizează ziariștilor, prompt si complet, orice informație de interes public care privește activ itatea instituției:

 • 6.  Acordă lără discriminare, in termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la înregistrare, acreditarea ziariștilor la evenimentele de interes public organizate:

 • 7.  întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze) la solicitarea Directorului General:

 • 8.  Organizează conferințe de presă, la solicitarea expresă a conducerii instituției:

 • 9.  Informează in timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate, la solicitarea conducerii instituției:

 • 10. \nalizează. evaluează și planifică comunicarea în probleme de interes pentru ('. I .M.B. respectiv promovarea unor evenimente, programe, proiecte ele. derulate de către instituție:

I I. Asigură organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media. cu opinia publică in general:

 • 12. Asigură întreținerea de relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte instituții organizații similare românești și străine:

 • 13. Realizează clemente vizuale, conținut și grafică pentru activitățile derulate în cadrul proiectelor, programelor sau evenimentelor instituției.

 • 14. Informează Directorul General, ori de câte ori este necesar, asupra aspectelor referitoare la imaginea instituției și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mcdiatică a eventualelor aspecte ce pot afecta imaginea instituției:

 • 15. Organizează culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea (sau difuzarea) informațiilor ce apar in mass-media privind problemele și activ itățile instituției, realizând bănci de dale. în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul instituției:

 • 16. Difuzează ziariștilor comunicate de presa ce privesc activitatea și evenimentele instituției:

 • 17. Organizează înscrierea în audiență la Directorul General al instituției, pregătește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate, participă la audiențe și dispune întocmirea minutele acestora:

 • 18. Urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenți in timpul audientelor si întocmește lunar un raport privind rezolvarea acestora, care este înaintat Directorului General: • 22. îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activ itate dispuse de eătre conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, din Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General:

 • 23. Desfășoară și coordonează activitatea de relații cu publicul precum si activitatea de preluare a documentelor in cadrul proiectelor programelor CTMB. in cadrul Biroului de Relații cu Publicul din Șoseaua Ștefan cel Mare . nr.38 Sector 3:

 • 24. Soluționează cu avizul Compartimentului Juridic, petițiile și reclamațiile adresate instituției, in baza Legii nr. 544 priv ind informațiile cu caracter public si a OG nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și asigura accesul la informațiile cu caracter public:

 • 25. Comunica răspunsurile către cetățeni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare in privința problemelor de interes public:

 • IV. COMPARTIMENTUL JURIDIC

OBIECTIVE:

 • 1.  Asigurarea condițiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor și măsurilor întreprinse de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București in îndeplinirea tuturor atribuțiilor sale.

 • 2.  Asigurarea desfășurării activității instituției. în conformitate cu normele legale în vigoare și consilierea sub aspect juridic a serv iciilor. birourilor, compartimentelor și a conducerii executive a instituției.

AIRIBl |ll Șl COMPETEX 11 :

 • 1.  Acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul instituției:

 • 2.  Colaborează la întocmirea proiectelor aulelor administrative emise de către instituție (decizii, regulamente proceduri, instrucțiuni ele) precum și a altor documente elaborate:

 • 3.  Avizează pentru legalitate proiectele de decizii, regulamente, proceduri, metodologii și instrucțiuni elaborate în cadrul instituției:

 • 4.  Avizează și întocmește proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic, in legătură cu activ ilatea instituției și dă av izul cu priv ire la acestea:

 • 5.  Se implică in reprezentarea intereselor instituției in fața instanțelor judecătorești ori in fața oricăror autorități, precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice:

 • 6.  I rmărește și studiază actele cu caracter normativ și semnalează conducerii sarcinile ce revin instituției potrivit acestor reglementari legale, comunicând săptămânal, sub semnătură persoanelor interesate, actul normativ nou apărut:

 • 7.  Organizează prezentarea actelor normative noi și prelucrarea celor de interes general la solicitarea serv iciilor. biroului și compartimentelor din cadrul instituției, ori de cate ori este necesar:

 • 8.  Rezolvă și oferă consultanță în privința lucrărilor sau situațiilor cu caracter juridic (petiții, cereri, sesizări, etc):

 • 9.  îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea Directorului instituției, pentru buna desfășurare a activității instituției:

 • 10. Asigură consultanță juridică direct sau prin serv iciile juridice contractate, dacă este cazul:

1 I. Se asigură și verifică înregistrarea în ordine cronologică a contractelor instituției în registrul

special:

 • 12. Analizează contractele ce urmează a fi încheiate între instituție și parteneri colaboratori/ furnizori

și le adaptează în interesul instituției, conform legislației în vigoare:

 • 13. Analizează documentația întocmită de serviciile, biroul și compartimentele din cadrul instituției și oferă consultanță juridică cu privire la legalitatea și corectitudinea informațiilor transmise:

 • 14. Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări legislative, le cunoștință și le pune la dispoziția conducerii executive a instituției:

 • 15. Se asigură de respectarea termenelor legalc citpuGre la contractele
 • 16. Consiliază conducerea executivă a instituției cu privire la legalitatea și corectitudinea modului de întocmire și implementare a programelor, proiectelor, regulamentelor, metodologiilor și strategiilor elaborate:

 • 17. Reprezintă instituția în instanță. în cazul unor eventuale litigii in care instituția arc calitate procesuală, ce intră în sfera sa de responsabilitate:

IX. Formulează/ redactează acțiuni. întâmpinări, cereri de intervenție in cazul unor eventuale litigii in care instituția are calitate procesuală:

 • 19. Acordă asistență, consultanță de specialitate comisiilor de specialitate ale instituției.

 • 20. Participă ca mediator. în condițiile legii, la rezolvarea conflictelor ce apar ca urmare a relațiilor de serv ic iu:

 • 21. Participă la buna desfășurare a audiențelor, urmărește soluționarea problemelor ridicate, informează comunică modul acestora de soluționare:

 • 22. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul structurii:

 • 23. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii:

 • 24. îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activ itate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, din Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General:

 • V. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE:

OBIECTIVE:

\sigurarea achizițiilor și licitațiilor de bunuri, servicii și lucrări în condiții de legalitate. în vederea îndeplinirii în condiții optime a obiectului de activitate al instituției.

MRIBUIII SI COMPETENTE:

 • 1.  întocmește Strategia anuală de achiziții publice și Planul anual de achiziții publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate. întocmite și comunicate de celelalte compartimente :

 • 2.  Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice:

 • 3.  Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimative:

 • 4.  Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire:

 • 5.  Stabilește perioadele care trebuie respectate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau dala transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului:

 • 6.  întocmește, cu respectarea legii, proiectul acordului-cadru. contractului de achiziție publică, actelor adiționale la contract, după care le transmite spre avizare Compartimentului Juridic. Biroului Financiar-Contabil și tuturor celorlalte structuri care au competențe în derularea respectivelor contracte, cu aprobarea Directorului General :

 • 7.  întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică, dacă este cazul;

 • 8. întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe miniime de calificare referitoare

  tehnkd și prbfesională


la situația economică și financiară ori la capacitatea economici:

a operatorilor • 9.  Propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și buna execuție. în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale precum și forma de constituire a acestora:

 • 10. Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictelor de interes sau a situațiilor de incompatibilitate:

I 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea reînnoirea / recuperarea înregistrării C’ I MB în SI AP sau recuperarea ceriificalului digital, dacă este cazul:

 • 12. Elaborează sau. după caz. coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau. în cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente:

 • 13. Propune achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire:

 • 14. Răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, in conformitate cu prevederile legale:

I 5. Răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici:

16. Răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de calificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație):

I 7. Răspunde și asigură primirea. înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate:

I X. Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor:

 • 19. Asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică:

 • 20. I rmăreșle și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică:

 • 21. Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică:

 • 22. Asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea in termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta:

 • 23. Redactează propunerea de contract și asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărirea compartimentelor de specialitate:

 • 24. Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Agenția Națională pentru Achiziții Publice:

 • 25. Asigura derularea activității specifice prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice:

 • 26. Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publica organizate:

 • 27. Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului:

 • 28. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii:

 • 29. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii:

I fectuarca la termen și în condiții de legalitate a tuturor activilâților în domeniul llnanciar-contabil. a documentelor rezultate din această activitate. precum și fundamentarea propunerii proiectului de buget al instituției, urmărirea execuției bugetare și elaborarea documentelor specifice:

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE;

 • 1.  Răspunde de întocmirea proiectului de buget anual al instituției:

 • 2.  Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale:

 • 3.  Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor in funcție de natura lor:

 • 4.  Asigură și răspunde de ev idențierea corectă a rezultatelor econom ico-financiare:

 • 5.  Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice, in baza contractelor încheiate cu terții:

 • 6.  Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțurilor contabile din cadrul instituției:

 • 7.  Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară sau de gestiune a bilanțurilor:

 • 8.  Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curentă pe baza documentelor justificative. conform legislației in vigoare. privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției:

 • 9. Operează în Programul Național de Raportare - FOREXl Bl G - bugetul, creditele de angajament bugetar, recepțiile și verifică plățile:

 • 10. \sigurâ controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, in general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare, in conformitate cu legislația în vigoare, privind finanțele publice și a normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, ev idența și raportarea angajamentelor bugetare și legale:

I I. I rmărește evidențierea întârzierilor in contabilizarea operațiunilor, a înregistrărilor eronate in evidențele contabile, precum și înlăturarea eventualelor greșeli din bilanț, buget și din alte situații financiar - contabile:

 • 12. Asigură și răspunde de respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la bugetul de stat și la bugetul local, de către instituție, in mod complet și la termenele fixate a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite statului:

 • 13. Răspunde de controlul privind utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plății salariilor și a altor drepturi de personal, a cheltuielilor materiale, ajutoarelor sociale, a cheltuielilor de capital ele.:

 • 14. Răspunde de asigurarea fondurilor necesare. în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării in bune condiții a activ ității administrației:

 • 15. Răspunde de asigurarea creditelor necesare, in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București și prin bugetul de venituri și cheltuieli.

 • 16. Asigură verificarea întocmirii documentelor justificative și a celor contabile, potrivit prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile:

I 7. Dispune măsurile necesare in vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor materiale și bănești:

 • 18. Dispune măsuri de păstrare in ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile, dispune măsuri în cazul pierderii sau distrugerii parțiale sau totale a

 • 20. Asigură relația cu frezoreria Municipiului București, precum și cu instituțiile de credit la care există conturi deschise:

 • 21. Controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie:

 • 22. Răspunde de asigurarea controlului financiar preventiv:

 • 23. Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul:

 • 24. Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București.

 • 25. Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale:

 • 26. Verifică necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului instituției. în conformitate cu legislația în vigoare:

 • 27. Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun in vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora.

 • 28. Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al instituției:

 • 29. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activ itate:

 • 30. întocmește lunar, pe baza datelor operative, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activ itatea proprie.

3 I. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul Biroului financiar-Contabil:

 • 32. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de C ontrol Intern Managerial in cadrul biroului:

 • 33. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul și la solicitarea Directorului general:

 • 34. Sesizează Compartimentul Juridic, cu priv ire la situația debilelor. în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora:

 • 35. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul structurii:

 • 36. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de ( ontrol Intern Managerial in cadrul structurii:

 • 37. îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, din Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General:

VII. SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE l MANE, SECRETARIAT

A. în domeniul administrativ:

OBIECTIVE

Asigură dotarea instituției cu mijloacele materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabilei necesare desfășurării în bune condiții a activ ității instituției, gestionarea acestora, precum și asigurarea

 • 2.  Ține ev idența fizică a mijloacelor fixe și obiectele de inventar din patrimoniul unității:

 • 3.  Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar:

 • 4.  Asigură dotarea instituției cu mijloacele materiale necesare desfășurării in bune condiții a activ ităților:

 • 5.  Xsigură gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire) materialelor consumabile procurate:

 • 6.  la măsuri in vederea contactării mai multor furnizori, obține oferte și prezintă conducerii instituției propunerea privind furnizorii cu prețurile cele mai avantajoase, ținând seama de calitate:

 • 7.  întocmește, fundamentează, vizează propunerile pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, mașinilor, aparatelor din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează lucrările :

 • 8.  I mite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreținere și gospodărire către furnizori, pe baza referatelor întocmite de șefii de compartimente, aprobate în mod obligatoriu de conducerea instituției:

 • 9.  I rmărește si conduce evidenta gestiunii de materiale, precum si a consumurilor menționate mai sus pe baza bonurilor de consum lunare:

 • 10. Verifica corelația dintre cantitățile facturate si cele consemnate in procesele verbale de citire

remise:

I I. Xnalizează sesizările, urmărește colaborarea dintre beneficiar si furnizorul de energie electrica, energie termica, combustibil lichid, apa-canal. salubrizare cu privire la neconcordanta dintre cantitățile facturate și cele consemnate în confirmări, urmărind facturarea consumului real, diferențele reglându-se prin facturările ulterioare:

 • 12. Centralizează copiile proceselor verbale de citire a tuturor utilităților:

 • 13. Colaborează cu responsabilii împuterniciți ai furnizorilor de utilități in vederea confirmării consumurilor de utilități:

14.1 rmărește și asigură necesarul de cheltuieli, conform referatelor de necesitate și cheltuieli aprobate de către conducere:

I ?. Conduce evidența gestiunii de materiale achiziționate precum și a consumurilor acestora, pe baza bonurilor de consum întocmite la sfârșitul fiecărei luni:

16. întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din ev idența serv iciuluî:

I 7. întocmește, după caz. procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor (la sfârșitul fiecărei luni) priv ind prestarea serv iciilor de paza, curățenie, salubrizare etc:

IX. Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aliate în patrimoniul instituției:

 • 19. C onsemnează in scris toate abaterile constatate (daca este cazul) și ia măsurile ce se impun:

 • 20. Contactează antreprenorul general în cazul executării unui complex de lucrări la care au apărut unele neajunsuri, defecțiuni și ia măsuri pentru remedierea cât mai urgentă a acestora:

 • 21. întocmește referatele de necesitate pentru aprobarea achiziționării bunurilor și materialelor necesare pentru efectuarea de lucrări și sau achiziționarea de bunuri și-sau serv ici i pentru întreținere și funcționare:

 • 22. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii:

 • 23. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii:

 • 24. Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la dala intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a contractelor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp

 • 25. îndeplinește și alte atribuții eu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, in domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.

B. 1 n domeniul Resurse ( mane

OBIECTIVE:

 • 1.  Îndeplinirea activităților privind ev idența persoanelor și a activ itălii acestora, aplicarea de metode, tehnici, programe, politici privind resursele umane existente sau care urmează să fie angajate în cadrul instituției, cu respectarea legislației in v igoare.

 • 2.  îmbunătățirea continua a activităților tuturor angajați lor. în scopul realizării obiectivelor instituției:

ATRIBl III ȘI COMPETENȚE:

 • 1.  Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. în vederea întocmirii și fundamentării propunerilor privind proiectele organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției:

 • 2.  Creează, administrează și exploatează baza sa de date, cuprinzând ev idența tuturor categoriilor de angajați:

 • 3.  Propune spre aprobare Directorului General, scoaterea la concurs a posturilor vacante si transformarea unor posturi in raport cu necesitățile transmise, conform normativelor de personal in v igoare și a bugetului alocat cu această destinație:

 • 4.  Propune programe de perfecționare pentru personalul din cadrul instituției :

 • 5.  întocmește planul anual de perfecționare pe baza propunerilor făcute de structurile din cadrul instituției :

 • 6.  Monitorizează posturile vacante și răspunde de organi/area concursurilor pentru ocuparea acestor posturilor, asigurând secretariatul comisiei de examinare:

 • 7.  | ine evidența tuturor salariaților prin completarea. în condițiile legii a registrului de evidență al salariaților:

 • 8.  Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tututor drepturilor prevăzute de legislația muncii:

 • 9.  întocmește proiectele de decizii și ține evidența deciziilor Directorului General privind activitatea de personal-salarizare: de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de delegare, detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a retribuției cu ocazia majorărilor generale de retribuție, de promovare, etc.:

 • 10. | inc evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copiilor etc. și verifică întocmirea fișelor de prezență pentru personalul din cadrul instituției:

1 I. întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariați și centralizează programările

întocmite de celelalte compartimente din cadrul instituției :

 • 12. întocmește și ține ev idența legitimațiilor și a ecusoanclor angajaților instituției:

 • 13. Asigură asistență salariaților în vederea întocmirii dosarelor de pensionare:

  ersoanelc care au sau au av ut


 • 14. întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de 

calitatea de angajat al instituției. sau de colaborator, conform l^gii și ^n limita competenței:O/VW o'


‘.■".RECT IA ANAGEMENTUL RESURSELOR njt

UMANE t,!/

 • 15. Asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului, executarea contractelor de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă și a celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților:

 • 16. Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aprobate de către Directorul General, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislația muncii:

 • 17. Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acesta. în conformitate cu legislația muncii in vigoare:

 • 18. Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de ev idență a salariaților:

 • 19. Gestionează fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților. întocmite de către conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a instituției, conform legislației în vigoare:

 • 20. Respectarea prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă:

 • 21. Menținerea legăturii cu terții contractați în domeniile SSM. PSI și SIL respectiv urmărirea implementării programelor de instruire testare la nivelul instituției:

 • 22. Elaborarea instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor legale de securitate și sănătate in muncă ținând seama de particularitățile activităților instituției, precum și ale posturilor:

 • 23. Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă survenite in urma desfășurării atribuțiilor de serv iciu ale personalului:

 • 24. Participa la elaborarea și actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară și asigura aducerea lui la cunoștința tuturor salariaților;

 • 25. întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stal, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, ctc.:

 • 26. întocmește, după caz. lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale. declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

 • 27. Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația financiară. CNPAS. CASMB. CASAOPSNAJ. ANOEM. ele.):

 • 28. întocmește declarațiile fiscale. în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate:

 • 29. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii:

 • 30. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii:

 • 31. îndeplinește și alte atribuții cu caracter speciile, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General sau

Asigură desfășurarea în bune condiții a activ ilăților de secretariat, activ ităților de registratură, datare, sortare, distribuire și arhivare a documentelor interne și externe.

AI RIBUȚ II Șl COMPETENȚE:

 • 1.  Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare. în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, administrativ, informații publice, ele.):

 • 2.  Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta. în registrul de corespondență- rubrica destinată serviciului persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la serv icii/persoane. conform ordinelor rezolutive:

 • 3.  Stabilește și gestionează relațiile deja existente ale instituției cu instituțiile partenere in limitele stabilite de conducerea instituției:

 • 4.  Preia apelurile telefonice și le redirccționează către serviciul, biroul sau compartimentul aferent:

 • 5.  I ehnoredactează diferite materiale și redactează corespondența zilnică:

 • 6.  Colaborează cu toți angajații colaboratorii instituției pentru asigurarea circuitului informațiilor:

 • 7.  Planifică ședințele și întâlnirele de lucru ale Directorului General, respectiv gestionarea agendei de lucru al acestuia:

 • 8.  Programează și ține agenda din cadrul întâlnirile și audiențele din cadrul instituției:

 • 9. Asigură traducerea documentelor atunci când este cazul:

 • 10. întocmește documentele de protocol in urma ședințelor de lucru:

I 1 .Organizează un sistem eficient in ceea ce privește totalitatea activităților de registratură din cadrul instituției ( sortarea. înregistrarea, datarea, distribuirea si arhivarea documentelor):

 • 12. Asigură primirea v izilatorilor și a partenerilor in cadrul instituției, de asemenea asigură și activ italca de protocol:

 • 13. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii:

 • 14. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de ( ontrol Intern Managerial in cadrul structurii:

 • 15. îndeplinește și alte atribuții cu caracter speciile, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, in domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.

MII. COMPARTIMENTAI DIT PI BLIC INTERN

OBIECTIVI-::

 • I. îmbunătățirea managementului instituției prin activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale clementelor probante, efectuate în scopul de a furniza institușiei o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță. activități de consiliere.                                                                          r

  c intern în cadrul


 • 2. Aplicarea Normelor generale privind exercitarea activității de audij, publ c • 2.  Efectuează activ ități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate:

 • 3.  Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditatc. precum și despre consecințele acestora:

 • 4.  Raportează periodic Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activ itățile sale de audit:

 • 5.  Elaborează norme metodologice proprii privind desfășurarea activității de audit public intern la nivelul Centrului pentru Tineret al Municipiului București, cu avizul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

 • 6.  Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și il înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

 • 7.  Asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern managerial al entității publice și. totodată, se implică activ in implementarea controlului intern managerial la nivelul instituției.

 • 8.  Supervizează implementarea procedurilor operaționale la nivelul instituției:

 • 9.  îndeplinește și alte atribuții cu caracter speciile, ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de conducerea instituției, in domeniul său de competență și activ itate. sau care decurg din Hotărâri ale C onsiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.

CAPITOLl L VII

PI RS()NAL SALARIZARI

Ari.2(1. Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform legislației in v igoare aplicabile.

CAPITOLUL VIII

BUGETUL Șl RELAȚIILE FINANCIARE

Art. 21. Bugetul instituției se aprobă prin hotărâre a C onsiliului General al Municipiului București. în conformitate cu prevederile legale.

.Art. 22. Centrul pentru Tineret al Municipiului București este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, este titular de buget. Directorul General al instituției fiind ordonator terțiar de credite, iar angajarea cheltuielilor. încheierea contractelor și celelalte operațiuni financiar-conlabile se asigură de către acesta cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București. în îndeplinirea obiectului său dc activitate și atribuțiilor ce îi revin, se finanțează integral din alocații de la bugetul local al Municipiului București, cu eventuc persoane fizice sau juridice care majorează bugetul local al Xlu+fi instituției.


lele sponsorizări încasate de la  iȚ Bu(ițreșli. precum și bugetul


CAPITOLl L IX//y ?»rectia if^rAAtlAGEMENTUL^ț resurselor

\'> umane C’// VX>           /Z


25DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. Compartimentele din structura organizatorică a Centrul pentru Tineret al Municipiului București sunt obligate să coopereze. să stabilească relațiile funcționale între ele. precum și cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea elaborării, organizării și desfășurării lucrărilor, proiectelor și programelor, la termen și în condițiile legii, respectiv acelea al căror obiect implică coroborarea de competențe, in conformitate cu prevederile actelor normative în v igoare.

Art. 25. Centrul pentru Tineret al Municipiului București își promovează propriile evenimente și are sigla proprie.

Art. 26. Centrul pentru Tineret al Municipiului București poale recurge la externa lizarea unor activități corespunzătoare obiectului său de activitate, potrivit legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 27. Centrul pentru Tineret al Municipiului București poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale, in condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din tară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, cu respectarea dispozițiilor legale în v igoare.

Art. 28. Regulamentul de Organizare și Funcționare va 11 modificat ori de câte ori vor apărea modificări în cadrul normativ, care reglementează activitatea Centrul pentru Tineret al Municipiului București sau în structura organizatorică a acestuia sau la recomandarea unor autorități cu atribuții de control ce au ca efect modificarea atribuțiilor instituției.

Xrt. 29. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare, se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Centrul pentru Tineret al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.

Art. 3(1. \eindeplinirea de către personalul instituției a sarcinilor de serviciu. în totalitate și in termen legal, precum și comiterea de abateri de la normele de comportare și disciplină se sancționează conform legislației in v igoare.

Xrt. 31. Pre/enlul Regulament de Organizare și Funcționare arc caracter public și se va publica pe sile-ul oficial al instituției, va 11 adus la cunoștința salariaților Centrului pentru Tineret al Municipiului București, de către Serviciul Administrativ. Resurse I mane. Secretariat prin distribuirea către aceștia, a documentului, sub semnătură.