Hotărârea nr. 445/2019

HOTARAREnr. 445 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA"

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 8248/24.07.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4004/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 179/30.07.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 37/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 534/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama cu un număr total de 148 posturi, din care 13 de conducere și statul de funcții ale Teătruliți Municipal "Lucia Sturdza Bulandra", conform ezenta hotărâre.

anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte int<Art.2 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra”, va propune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al instituției.

Art.3 Prevederile anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 649/2018, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra", vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

București, 31.07.2019

Nr. 445


COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


COMPARTIMENT PLANIFICARE - LOGISTICA ACTIVITATI ARTISTICE


BIROU PROGRAMARE SPECTACOLE - BILETERIE. MARKETING. PROMOVARE


COMPARTIMENT ASISTENTA DRAMATURGICA, PUBLICAȚII


COMPARTIMENT ARTISTIC(^FORMAȚIE MONTATORI DECOR-RECUZITA SALA LIVIU CIULEI^)


FORMAȚIE ELECTRICA-SUNET SALA LI VIU CIULEI


Q FORMAȚIE COSTUME-CABINE- MACHIAJ SALA LIVIU CIULEI JQ FORMAȚIE MONTATORI DECQR-RECUZITA SALA T CARAGIU


FORMAȚIE ELECTRICA-SUNET SALA T CARAGIU


FORMAȚIE COSTUME-CABINE-MACHIAJ SALA T. CARAGIU


COMPARTIMENT PRODUCȚIE


Q COMPARTIMENT DESERVIRE SALA LIVIU CIULEI

COMPARTIMENT DESERVIRE SALA T.CARAGIUCOMPARTIMENT APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


COMPARTIMENT APROVIZIONARE


BIROU FINANCIAR - CONTABILITATECOMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERNIS VHNH31

VlM3irr jc/> z m

-n >IttO'ho ?AiaOdNO3


ANEXA NR...2L..LA H.C.G.M B Nr. WZ..../2019

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA"

10

referent de specialitate

S

I

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit.b

COMPARTIMENT SECRETARIAT - ASISTENTA MANAGEMENT

11

secretar-dactilograf

M;G

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

12

secretar-dactilograf

M;G

IA

1

ANEXA Nr.Vlll/Cap.ll/pct A/IV/lit b.

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

13

inspector de specialitate

S

IA

1

ANEXA Nr.Vlll/Cap ll/pct. A/l V/lit b.

14

inspector de specialitate

s

I

1

ANEXA Nr.VIII/Cap.ll/pct.A/IV/lit.b

COMPARTIMENT PLANIFICARE - LOGISTICA ACTIVITATI ARTISTICE

15

consultant-artistic

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

16

consultant-artistic

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

17

producator-delegat

s

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

BIROU PROGRAMARE SPECTACOLE - BILETERIE, MARKETING, PROMOVARE

18

Sef birou

s

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.a

19

secretar (marketing)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

20

secretar (PR)

s

I

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit b

21

casier

M;G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct.A/lV/lit b

22

casier

M;G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit.b

23

casier

M;G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap.ll/pct.A/IV/lit b

24

controlor bilete

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit.b

25

controlor bilete

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit.b

COMPARTIMENT ASISȚENTÂTfRAM^TURGICA, PUBLICAȚII

26

secretar (literar)        /

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit b

27

sec re ta r (I i te ra r)        L^.    /C;W

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit.b

COMPARTIMENT ARTISTIC /■*>


28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35


regizor artistic scenograf scenograf scenograf actor (teatru) actor (teatru) actor (teatru) actor (teatru)


36


actor (teatru)ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b


ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit.b

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/liț.b.

ANEXA Nr

ANEXA N/f

---


/^lit.bNr. poz Stat nou

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Număr posturi

Anexa la L153/2017 in baza careia se Stabilește remunerația managerului(directorului)/salanul de baza

2

3

4

6

7

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

L

Manager (director)

S

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.a

2

Director adjunct

S

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.a

3

Contabil-sef

S

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit.a.

BIROU RESURSE UMANE - JURIDIC

4

Sef birou

S

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit.a

5

referent de specialitate

S

IA

1

ANEXA Nr.VIII/Cap.ll/pct.A/IV/lit.b

6

referent de specialitate

S

I

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct.A/lV/lit.b

7

consilier juridic

S

IA

1

ANEXA Nr.VIII/Cap.ll/pct.A/IV/lit.b

8

referent

M

IA

1

ANEXA Nr.VIII/Cap.ll/pct.A/IV/lit.b

9

referent

M

II

1

ANEXA Nr.VIII/Cap.ll/pct.A/IV/lit.b

COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Nr. poz Stat nou

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

Număr

posturi

Anexa la L153/2017 in baza careia se stabilește remunerați.! managcrului(directorulul)/salariul de baza

2

3

4

6

7

37

actor (teatru)

S

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit b

38

actor (teatru)

S

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/litb

39

actor (teatru)

S

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

40

actor (teatru)

S

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit.b

41

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

42

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

43

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

44

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

45

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

46

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap.l/l/lit.b

47

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

48

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

49

actor (teatru)

s

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

50

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

51

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

52

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

53

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

54

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

55

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

56

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

57

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

58

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit.b

59

actor (teatru)

s

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit b

60

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

61

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

62

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

63

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit b

64

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

65

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

66

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

67

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

68

actor (teatru)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

69

operator (imagine)

s

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

COMPARTIMENT SCENOTEHNICA SALA LIVIU CIULEI

70

regizor scena (culise)

S

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

71

regizor scena (culise)

S

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

72

sufleor (teatru)

S

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

FORMAȚIE MONTATORI DECOR-RECUZITA SALA LIVIU CIULEI

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit a

sef formație muncitori

muncitor din activ specif instit. de spectacole


ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

muncitor din activ, specif instit de spectacole


M.G


ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b


muncitor din activ specif instit de spectacole


ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b


muncitor din activ specif instit de spectacole


muncitor din activ specif instit de muncitor din activ specif instit muncitor din activ


M,Q_ . ''MG ■


1 ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b
Nr. por Stat nou

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Număr

posturi

Anexa la L153/2017 in baza careta se Stabilește remunerația managorului(directorului)/salariul de baza

2

3

4

6

7

FORMAȚIE ELECTRICA-SUNET SALA LIVIU CIULEI

84

sef formație muncitori

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit a

85

muncitor dm activ specif instit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

86

muncitor din activ specif instit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

87

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

88

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

III

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit.b

89

muncitor din activ specif instit. de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

90

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

FORMAȚIE COSTUME-CABINE-MACHIAJ SALA LIVIU CIULEI

91

sef formație muncitori

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit a

92

muncitor din activ specif instit. de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

93

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

94

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

95

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

COMPARTIMENT SCENOTEHNICA SALA TOMA CARAGIU

96

regizor tehnic

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b.

97

regizor scena (culise)

S

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b.

98

sufleor (teatru)

S

IA

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

FORMAȚIE MONTATORI DECOR-RECUZITA SALA TOMA CARAGIU

99

sef formație muncitori

II

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit a

100

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

101

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

102

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

103

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap.l/l/lit.b

104

muncitor din activ specif instit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

105

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

106

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

107

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

108

muncitor din activ specif instit. de spectacole

M;G

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

109

muncitor din activ specif instit de spectacole

M.G

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

FORMAȚIE ELECTRICA-SUNET SALA TOMA CARAGIU

I 110

sef formație muncitori

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.a

111

muncitor din activ specif. instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

112

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

113

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

114

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

115

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

FORMAȚIE COSTUME-CABINE-MACHIAJ SALA TOMA CARAGIU

Nr poz. Stat nou

COMPARTIMENTUL

Nivel

Grad/treaptă

Număr

Anexa la L153/2017 in baza careia se stabilește remunerația managerului(diroctorului)/salariul de

FUNCȚIA

studii

profesională

posturi

baza

2

3

4

6

7

125

muncitor din activ, specif mstit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

126

muncitor din activ specif instit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

127

muncitor din activ specif mstit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

128

muncitor din activ specif mstit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

129

muncitor din activ specif mstit de spectacole

M.G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

130

muncitor din activ specif mstit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

131

îngrijitor

M;G

1

ANEXA Nr.VIII/Cap ll/pct.A/IV/lit b

COMPARTIMENT DESERVIRE SALA LIVIU CIULEI

132

garderobier

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

133

garderobier

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

134

plasator sală

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

COMPARTIMENT DESERVIRE SALA TOMA CARAGIU

135

garderobier

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit.b

136

garderobier

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit.b

COMPARTIMENT APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

137

sef formație paza/pompieri

M:G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

138

referent

M

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

139

referent

M

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

140

referent

M

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit.b

BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE

141

Sef birou

S

II

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit a

142

referent

M

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

143

referent

M

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

144

magaziner

M:G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

145

magaziner

M.G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

146

casier

M;G

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

147

auditor

S

IA

1

ANEXA Nr.VIII/Cap ll/pct A/IV/lit.b

148

auditor

S

I

1

ANEXA Nr.VIII/Cap ll/pct.A/IV/lit b

TOTAL

148

din care conducere:

13

■OTA") Nivelul salariilor de baza corespunzătoare funcțiilor gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte drepturi salariale aferente se vor incadra in sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul "Cheltuieli de Personal subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile"

Anexele la Legea nr 153/2017 cu modificările si completările ulterioare utilizate in prezentul stat de funcții sunt in concordanta cu atribuțiile cuprinse in fisele de post

Transformanle/permutarile de posturi intre compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General cu respectarea prevederilor legale m vigoare Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma in funcție de necesitățile mstitutiei conform legislației in vigoare

Denumirea funcțiilor de muncitori din activitatea specifica instituliilor de spectacol este cea care corespunde muncii efectiv prestate(ex costumier electrician iluminare scena lacatus mecanic, electrician etc) si se stabilește de către mstitutie

In cazul m care^r^4AJ^țna<^țructura organizatorica) si numărul de posturi aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nu se modifica statul de funcții

£

:ul m car^grlAV^^a-f^tructu

i sej^proba prin disp&Hta Primarului General

i f__

A N o R A /


-z116

sef formație muncitori

II

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit a

117

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

118

muncitor din activ specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr lll/Cap l/l/lit b

119

muncitor din activ, specif instit de spectacole

M;G

I

1

ANEXA Nr.lll/Cap l/l/lit b

COMPARTIMENT120

referent de special^tat^x/^

S

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

121

referent de șp^?f^tate

S

IA

1

ANEXA Nr Vlll/Cap ll/pct A/IV/lit b

------------------------------‘'cV

ANEXA Nr VlllASapU^ft^ț A/IV/lit

-------^Xnexa^


•'infCTiA