Hotărârea nr. 443/2019

HOTARAREnr. 443 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 84/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General, modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 8281/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 177/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 532/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, partea a VI a, privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), ari. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se reorganizează Direcția Venituri din cadrul Direcției Generale Economice cu reîncadrarea personalului.

(2) Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Venituri, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art.2 (1) Se reorganizează Direcția de Integritate, cu reîncadrarea personalului.

(2) Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Direcției .deMntegrîtate, conformi anexei nr. 3.-

A\_

X

Art.3 (1) Se înființează Direcția Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe ca structură distinctă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General al Municipiului București.

(2) Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe, conform anexelor nr. 4 și nr. 5.

Art.4 (1) Se înființează câte două posturi cu funcții de natură contractuală de consilier (S) în cadrul celor două cabinete ale viceprimarilor municipiului București (Cabinet Viceprimar 1 și Cabinet Viceprimar 2).

(2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la Cabinetul Primarului General al Municipiului București și la Cabinetele Viceprimarilor municipiului București sunt cele stabilite pentru funcțiile contractuale de execuție (inspector de specialitate - nivelul studiilor S, respectiv referent - nivelul studiilor M) prevăzute la gradul 1A sau treapta 1 A, potrivit nivelului studiilor.

Art.5 (1) Se înființează Biroul Politici și Strategii pentru Diaspora în cadrul Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția Statistici și Strategii.

(2) Se aprobă organigrama Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii și regulamentul de organizare și funcționare al Biroului Politici și Strategii pentru Diaspora. conform anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art.6 (1) Se desființează aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București.

(2) Posturile prevăzute pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București vor fi preluate cu personalul aferent acestuia în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și transformate în funcții publice, acestea implicând exercitarea de prerogative de putere publică.

(3) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 58/2003 privind înființarea aparatului propriu de lucru al Consiliului General al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.7 (1) Se aprobă numărul de posturi de 1251 și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, conform anexei nr. 6.

 • (2) Numărul total de posturi din Primăria Municipiului București este de 1272.

 • (3) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 829/2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.8 Anexele nr. 1 - 8 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.

Art.9 Organigrama aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în consecință conform art. 1, art. 2. art. 3 și art. 5 din prezenta hotărâre.


Art.10 (1) Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate Primarului General al Municipjj, XȘijcurești, anexă la Hotărârea Consiliirta.r General Municipiului București nr^84' completează după c


■ CONFORM btJORK^NALUL

--------------I------------------------------------

 • a) La art. 20 alin. (2) după punctul 32 se introduce punctul 33 cu denumirea Direcția Monitorizare Recuperare Debite/Creanțe.

 • b) Art. 45, art. 46, art. 47, art. 48 și art. 49 (regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Venituri) se abrogă.

 • c) Art. 152, art. 153, art. 154, art. 155 și art. 156 (regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Integritate) se abrogă.

 • d) După punctul 14.3.2. se introduce punctul 14.3.3 cu denumirea Biroul Politici și Strategii pentru Diaspora.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General - anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în consecință și se completează corespunzător cu anexele nr. 2, 3, 5 și 8 din prezenta hotărâre.

Art.11 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018. cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.12 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile. în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 408 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.07.2019. ședința ordinară a Consiliului General al


Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.


Anexa nr. 2 la H C G M B nr • 1. Desfășoară activitatea de urmărire a încasărilor impozitelor, taxelor și a altor venituri pentru bugetul local și de întocmire a execuției bugetare potrivit reglementărilor legale.

 • 2. Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București

 • 6.2.1. SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl ÎNCASARE TAXE

Art. 2 Atribuții

1 Urmărește încasarea impozitelor, taxelor și a altor venituri care se fac venit la bugetul propriu al Municipiului București:

 • 2. Urmărește încasarea sumelor din contractele de vânzare a bunurilor din patrimoniul instituției, donații și sponsorizări, după caz:

 • 3. Calculează, urmărește și verifică încasarea obligațiilor de plată (debite și penalități) în baza prevederilor contractuale și întocmește fișele de contract;

 • 4. Urmărește colectarea integrală și la termen a creanțelor bugetare;

 • 5. Emite facturi fiscale aferente obligațiilor de plată stabilite și le transmite partenerului contractual din Direcția Financiar Contabilitate, Buget;

 • 6 Calculează eventualele majorări de întârziere și penalități în funcție de clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare, la cererea instanțelor judecătorești, la expertizele contabile, pentru întocmirea înștiințărilor de plată, pentru borderouri de scădere somații, procese-verbale, de calcul accesorii sau modificarea acestora, precum și la solicitarea partenerilor contractuali;

 • 7. Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată în baza extraselor de cont și a încasărilor prin casierie;

 • 8. Introduce zilnic ordine de plată aferente contractelor. în sistemul informatic:

 • 9. întocmește și transmite la Direcția Juridic documentația în vederea acționăm în instanță și recuperării debitelor restante provenite din contractele aflate în urmărirea serviciului;

 • 10. Participă la convocările inițiate de experții contabili în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor contabile dispuse de instanțele judecătorești;

 • 11. întocmește borderoul facturilor emise zilnic pe suport de hârtie și transmite un exemplar al facturilor către Direcția Financiar Contabilitate. Buget.

 • 12. Anual, calculează și transmite Compartimentului Execuție Bugetară Venituri gradul de încasare și gradul de realizare al creanțelor aflate'în evidențele serviciului Qnnfnrm lonilnr în v/înnaro


împotriva actelor administrativ fiscale emise în cadrul serviciului, conform prevederilor legale,

 • 14. Efectuează verificările necesare și întocmește documentația aferentă plății comisioanelor către direcțiile de impozite și taxe locale de sector și o transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget;

 • 15. Efectuează și răspunde de solicitările de restituire/compensare pentru veniturile urmărite în cadrul direcției, conform prevederilor legale;

 • 16. Primește titlurile executorii reprezentând procese-verbale de contravenție emite somațiile și întocmește dosarul de executare silită pentru începerea procedurii de executare silită în vederea recuperării creanțelor și confirmă primirea titlurilor executorii (procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București și hotărârile instanțelor de judecată, după caz) organului emitent;

 • 17. întocmește și completează registrul de evidență a debitorilor supuși executări silite;

 • 18. Transmite titlurile executorii (procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București/hotărârile instanțelor de judecată)/dosarele de executare silită, după caz spre urmărire la organele fiscale competente (din alte unități administrativ teritoriale) pe raza cărora își au domiciliul fiscal contravenienții;

 • 19. Completează și actualizează permanent în baza de date, existentă la nivelul serviciului, informațiile referitoare la debitele urmărite în cadrul serviciului și la procesele-verbale de constatare a contravențiilor emise de către personalul împuternicit din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București

 • 20. Urmărește încasarea veniturilor realizate prin mijloace electronice de plată, pe baza borderourilor zilnice, întocmește documentația aferentă plății comisioanelor și o transmite la Direcția Financiar Contabilitate Buget, după caz;

 • 21. întocmește raportări lunare/trimestriale/anuale referitor la activitatea de urmărire a veniturilor pe care le are în urmărire, după caz, în funcție de solicitări,

 • 22. Fundamentează veniturile estimate a fi încasate în anul bugetar respectiv și în anii bugetari următori;

 • 23. Asigură îndrumarea contribuabililor care solicită diverse relații referitoare la aplicarea legislației în domeniul activității specifice serviciului;

 • 24. Regularizează taxele pentru eliberarea autorizațiile de construire și urmărește încasarea veniturilor rezultate din acestea;

 • 25. Verifică declarațiile privind valoarea finală a lucrărilor de construire;

 • 26. Participă la comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pentru desfășurarea evenimentelor în locurile publice și informează contribuabilul după eliberarea protocolului încheiat la comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pentru desfășurarea evenimentelor în locurile publice, privind taxele datorate

 • 27. Stabilește obligația de plată pentru taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente, pentru filmări și fotografieri profesioniste etc., după caz. în baza declarației de impunere depuse de către contribuabil

28 întocmește și emite note de plată către casierie pentru contribuabilii care solicită efectuarea plății prin casierie;

 • 29. întocmește și emite facturi pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe locurile publice pe timpul de prevederilor legale;

 • 30. întocmește declarații și virează sumele către Institutul

  îsfășurărn activității' de- filmare 'profesionișiăFrrebȚfpTm privind obligația de plată a timbrului monur^ente^istqnde. Naționa\al F^trirponiUlui, conform prevede,r^df.:tâgefâ SI


  Naționa\al f^trirpbniljlui, conform prevedețȘo'f

  \

Regulament de Organizare și l uncționare

 • 31. Anulează creanțele fiscale mai mici decât plafoanele stabilite de lege și/sau prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • 6.2.2. COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI

Art. 3 Atribuții

 • 1. întocmește lunar execuția bugetară a veniturilor Municipiului București

 • 2. Fundamentează propuneri pentru veniturile bugetului propriu al Municipiului București pe care îl trimite Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

 • 3. Analizează și propune rectificări ale veniturilor bugetului propriu al Municipiului București;

 • 4. în baza cererii contribuabilului se întocmește documentația necesară restituim sumelor necuvenite bugetului propriu al Municipiului București și o transmite spre efectuare

 • 5. Verifică și introduce zilnic extrasele de cont, pe articole bugetare în vederea urmăririi încasărilor zilnice, în sistemul informatic;

 • 6. întocmește ordinele de plată în vederea corectăm înregistrărilor eronate din extrasele de cont;

 • 7. Calculează coeficientul de indexare a chiriilor spațiilor cu altă destinație (S A D urilor) și întocmește proiectul de dispoziție a Primarului General:

 • 8. Urmărește veniturile proprii pe capitole și subcapitole bugetare;

 • 9. întocmește situații și rapoarte statistice:

 • 10 Urmărește încasarea veniturilor reprezentând dividende de la societățile comerciale și vărsăminte de la regiile autonome înființate de Consiliului General al Municipiului București;

 • 11. Emite titlu executoriu, somații, decizii pentru obligațiile de plată înregistrate în evidențele compartimentului, pentru obligațiile neachitate în termen:

 • 12. Centralizează și transmite solicitările de identificare a contribuabililor către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

ce 0|«ectia asistenta î z tehnica " JURIDICA

Anexa nr 3 la H C G MB nr.


21. DIRECȚIA DE INTEGRITATE

 • 1. Promovează etica și integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului București. întreprinde măsuri de prevenire a corupției/abuzurilor profesionale, exercită un ansamblu de operațiuni de monitorizare și verificare, potrivit domeniului propriu de competență, a activității desfășurate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București:

 • 2. Coordonează metodologic. îndrumă și supraveghează compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate ai Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București cu privire la implementarea managementului riscurilor de corupție/abuzuri profesionale așa cum sunt prevăzute în Strategia Naționala Anticorupție;

 • 3. întocmește periodic raportări și informări cu privire la incidentele referitoare la eventualele fapte de corupție și de încălcare a integrității profesionale, declanșează acțiuni în vederea înlăturării acestora și supraveghează implementarea măsurilor corective dispuse:

4 Propune prin rapoarte și note Primarului General măsuri administrative și/sau sesizarea organelor competente, în condițiile legii, pentru activitățile desfășurate ce intră în sfera de competență a direcției sau a altor instituții competente după caz:

 • 5. Cooperează, monitorizează și verifică, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, în scopul verificării și documentării datelor obținute, având dreptul de a solicita informații și documente în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind obligate să le furnizeze cu prioritate Lipsa asigurării cooperării de către factorii de interes implicați reprezintă abatere disciplinară:

 • 6.  îndeplinește orice alte atribuții dispuse de Primarul General al Primăriei Municipiului București în conformitate cu legislația în vigoare

 • 7. Directorul executiv coordonează. îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București:

8 Activitatea de verificare desfășurată la nivelul Direcției nu se suprapune cu cea efectuată de către Corpul de Control al Primarului General al Municipiului București, Direcția Auditul și Managementul Calității, Direcția Audit Public Intern sau Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, aceasta fiind o activitate de prevenție

Art. 2 Atribuții

ză probabilitatea .de comitere a u^eh'fCfede

____r._______....... egalitate.al Consiliului Generalul--MtînîclBîufuL

■ ......

z 2 o


1. Identifică riscurile și ,4imit corupție/abuzuri profesionale la nivel ulceratului de specialitate al Primarului,Genera%al Municipiului București, aparatului c

\\s ur • 2. Realizează si actualizează periodic Planul de integritate și al riscurilor de corupție/abuzuri profesionale în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție. prin parcurgerea următoarelor etape:

 • a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

 • b) evaluarea riscurilor de corupție;

 • c) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor de corupție

 • d) monitorizarea și revizuirea periodică a măsurilor de prevenire a riscurilor de corupție;

 • 3. Coordonează implementarea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, a Planului de Integritate conform Strategiei Naționale Anticorupție;

4 Aplică măsuri de prevenire/control și combatere a riscurilor de corupție/abuzuri profesionale identificate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București:

 • 5. Propune Primarului General organizarea și desfășurarea unor activități de instruire de prevenire și combatere a corupției/abuzurilor profesionale realizate de către personalul specializat al Direcției de Integritate precum și al altor instituții cu atribuții în domeniu,

 • 6. Identifică, descrie, evaluează factorii de risc instituționali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție și abuzurilor profesionale în vederea limitării probabilității de comitere a acestora în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție:

 • 7 Identifică procesele și elaborează procedurile și instrucțiunile de lucru necesare desfășurării activităților specifice:

 • 8. Desfășoară activități de instruire în vederea dezvoltării capacității personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, de a utiliza și de a combina cunoștințe teoretice, deprinderi practice și aptitudini specifice în domeniul prevenim abuzurilor profesionale și corupției. întreg personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, are obligația de a participa la activitățile de instruire anticorupție

 • 9. Organizează, conduce și coordonează activitatea de informare și conștientizare a personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor si serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, cu privire la normele de conduită

 • 10. Elaborează materialele necesare susținerii activităților de prevenire și instruire ca urmare. în principal, a modificărilor legislative și necesităților constatate cu ocazia derulării instruirilor propriu-zise;

 • 11 întocmește rapoarte anuale de monitorizare/analiză a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire/control al-riscurilor de corup'ție conform Planului de Integritate adoptat, urmând a fi aduse la cunoști “ rsonalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.       tului de' specialitate al Consiliului/General;?aț


Municipiului București și al instituți -serv^ciilcy subordonate                 neral â'f* x\

Primăria MunîClȚriyluiJBucurești JJj


4 < '

'Regulament du Organi/are și Funcționare S’ * * i

=5C*'Wc r.^l

Municipiului București îirvedere^ispuneriTm^surilor destinate îmbunătățim procesului de management al riscurir&F-de-eerupție;

 • 12.  Supraveghează modul de aplicare, la nivelul personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, a prevederilor legale privind protecția personalului din instituțiile și unitățile care semnalează încălcări ale legii;

 • 13. Acordă consultanță cu privire la normele de conduită profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

14 Desemnează unul sau mai mulți funcționari publici din cadrul Direcției pentru consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită.

 • 15. Elaborează anual rapoarte de monitorizare privind indicatorii raportați pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și verifică întocmirea acestora de către personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor si serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București:

 • 16. înființează la nivelul Primăriei Municipiului București un canal de informare online adresat cetățenilor capitalei privind faptele de corupție/abuzurile profesionale ca alternativă la alte forme de informare puse la dispoziția publicului

 • 17. Centralizează, verifică și pune la dispoziția Primarului General datele privind informările primite, în condițiile legii;

 • 18. Colectează, prelucrează, implementează, analizează verifică și diseminează datele și informațiile referitoare la potențiale încălcări ale legii, conflicte de interese și stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General ai Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București și propune măsuri concrete în vederea încetării acestor stări de fapt, utilizând programe informatice specifice, conform competențelor legale.

 • 19. întocmește note și rapoarte cu privire la date ce conțin potențiale încălcări ale legislației și a normelor de conduită profesională și formulează propuneri de măsuri administrative și/sau de sesizare a organelor competente, pe care le înaintează spre aprobare Primarului General;

 • 20. Analizează, propune soluții și formulează puncte de vedere referitoare la specificul activității, la solicitările formulate de aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatul de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și instituțiile și serviciile subordonate Primarului General al Municipiului București, adresate Direcției sau repartizate acesteia;

 • 21. Monitorizează/verifică alte activități ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București, pe diverse domenii de activitate, realizând verificări tematice în urma acestora, se întocmește un raport care va fi supus aprobării Primarului General al Municipiului București, cu concluzii și propuneri adecvate competenței. în scopul minimizăm impactului riscurilor de corupție/abuzurilor profesionale

22 Solicită transmiterea cu celeritate a unor informații, puncte de vedere ori documente de la alte structuri din cackul instituției ori de la instituțiile și serviciile subordonate ............ oi ............... Râurești în/scopul lămuririi unor aspect4.Șx^reJ;f-a^ \ W D’ "■                       //^

Primarului General al Municipiului obiectul acțiunilor verificate:Regulament de < )rganizarc și I unclionarc

23 Solicită informații, puncte de vedere și documente, după caz. de la instituții publice, autorități publice, operatori economici și/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana verificată;

 • 24. Colaborează cu reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului București și ai altor instituții/autorități ale statului. în limitele competențelor legale și ale mandatului primit;

 • 25. La solicitarea Primarului General, participă la acțiuni de momtorizare/verificare și control desfășurate de alte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București;

 • 26. Analizează și soluționează petițiile privind domeniul de activitate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 27. Desfășoară activități de colaborare, schimb de experiență și schimb de date și informații cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne precum și cu structurile subordonate acestora, cu instituții din sistemul de ordine publică și siguranță națională cu alte instituții publice și cu persoane juridice. în vederea realizării atribuțiilor sale pentru desfășurarea activităților de prevenire a potențialelor fapte de corupție și de încălcare a integrității profesionale, în baza prevederilor legale și a protocoalelor încheiate;

 • 28. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de Primarul General al Municipiului București în conformitate cu legislația în vigoare.
Anexa nr. 4 la H.C.G.M.B. nr. ^3 3(-OJ4ol3’
1 CONFORM CU ORIGINALI)

i

I

ț

 • 33. DIRECȚIA MONITORIZA

hexa nr. 5Ja H C G M B nr

RECUPERARE DEBITE / CREANȚE


Art. 1 Obiect de activitate

 • 1. Desfășoară activitatea de monitorizare debite, creanțe, hotărâri judecătorești definitive, de recuperare și executare silită și de urmărire contracte, potrivit reglementărilor legale.

 • 2. Directorul executiv coordonează. îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului București

 • 33.1 SERVICIUL MONITORIZARE Șl EVIDENȚIERE DEBITE / CREANȚE, URMĂRIRE CONTRACTE

Art. 2 Atribuții

 • 1. întocmește și transmite adrese prin care solicită informații suplimentare de identificare a debitorilor, la instituțiile abilitate;

 • 2. Solicită de la direcțiile de impozite și taxe locale ale sectoarelor Municipiului București, rolurile fiscale aferente creanțelor urmărite: după primirea rolurilor fiscale înștiințează noii proprietari asupra obligațiilor de plată;

 • 3  Efectuează modificări ulterioare ale creanțelor gestionate potrivit reglementărilor legale;

 • 4  întocmește borderouri de scădere în baza referatelor de scădere a debitelor pierdute prin sentințe/decizii/hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, conform prevederilor legale în vigoare, precum și pentru creanțele fiscale mai mici decât plafonul stabilit prin lege sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București pentru scăderea din evidențele contabile a acestor debite:

 • 5. Solicită biroului de carte funciară informații despre titularii imobilelor/ apartamentelor;

 • 6. Primește și soluționează contestații formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrativ fiscale precum și a titlurilor de creanță;

 • 7. întocmește și completează registrul de evidență a debitorilor supuși executării silite;

 • 8. întocmește și transmite Serviciului Recuperare și Executare Silită întreaga documentație în vederea continuării procedurii de executare silită pentru recuperarea debitelor;

 • 9. întocmește trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, situații centralizatoare operative privind debitele / creanțele gestionate în cadrul serviciului sau note de informare către Primarul General privind activitatea desfășurată.

 • 10  încasează veniturile provenite din contracte aflate în urmărirea serviciului (de asociere, concesiune. închiriere vânzare sau de altă natură) încheiate conform legii, de către Municipiul București cu diverse persoane fizice/juridice;

 • 11  Gestionează baza de date specifică domeniului de activitate            ?

 • 12  Stabilește obligația de plată în țiaza contractelor deținute șî întocmește fișele de


evidență.                              v

 • 13. Emite facturi fiscale aferehte partenerului contractual și Direcției Finah^ar

  ijgațnlor de'plată stabilite și le transmite stabilitate, Șuget; ;                   
Tj£uXCica ^/Regulament de Organizare și Funcționare

14 Calculează eve                           :iere și penalități în funcție de clauzele


contractuale și de prevederile legale în vigoare, la cererea instanțelor judecătorești, la expertizele contabile contestate, pentru întocmirea convocărilor, pentru borderouri de scădere, somații, decizii de impunere sau modificarea acestora și la solicitarea de plată a partenerilor contractuali;

 • 15. La solicitarea partenerilor contractuali, întocmește și emite note de plată către casierie;

 • 16. Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată în baza extraselor de cont și a încasărilor prin casierie:

 • 17. Introduce zilnic ordinele de plată aferente contractelor. în sistemul informatic

 • 18. Participă la convocările inițiate de partenerii contractuali/experțn contabili în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor contabile dispuse de instanțele judecătorești;

 • 19.Pentru contractele aflate în evidența serviciului, urmărește constituirea actualizarea. încasarea garanției de bună execuție, întocmește și certifică documentația pentru restituirea sau reținerea (parțială sau totală) a acesteia și o transmite Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

 • 20  întocmește și transmite Direcției Juridic documentația în vederea acționăm în instanță și recuperării debitelor restante provenite din contractele aflate în urmărirea serviciului:

 • 21  întocmește calcule detaliate la solicitările instanțelor judecătorești.

 • 22  întocmește și transmite puncte de vedere la expertizele contabile

 • 23  Efectuează compensări și/sau restituiri de sume în urma cererilor petenților în condițiile legii;

 • 24. întocmește și emite somații, procese-verbale de calcul accesorii pentru obligațiile de plată restante înregistrate în evidențele serviciului.

 • 25. întocmește și transmite adrese la Direcția Informatică privind solicitările de modificare/actualizare sau adăugare de rapoarte în aplicația informatică.

 • 26. întocmește și transmite Serviciului Recuperare Executare Silită întreaga documentație în vederea continuării procedurii de executare silită pentru recuperarea debitelor:

 • 27. întocmește documentația prevăzută de lege pentru pentru acordarea scutirilor de la plata ratelor aferente contractelor de consolidare gestionate și transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget referatele de acordare a scutirii;

 • 28. întocmește borderoul facturilor emise zilnic pe suport de hârtie și transmite un exemplar al facturii Direcției Financiar Contabilitate, Buget;

 • 29. Anual calculează și transmite gradul de încasare al creanțelor conform legilor în vigoare:

 • 30. Urmărește derularea încasării redevenței datorată de transportatorii autorizați pentru contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi:

 • 31. Cuantifică veniturile ce urmează a se realiza anual, cu defalcare trimestrială pe baza contractelor aflate în urmărire și transmite situația Compartimentului Execuție Bugetară Venituri pentru a fi avute în vedere la fundamentarea și întocmirea bugetului propriu al Municipiului București, care va fi transmis compartimentului de specialitate..

32 întocmește, verifică, semnează, pentru activitatea proprie decontz^TpWÎhâ?FVA centralizează și depune în termenul legal decontul de TVA. în. ceea ce nri^este ansamblul


activităților desfășurate de Primăna^enulameni de Organizare și l-'unciionarc

codului fiscal, a norme lo rjTf^tod   gice și a celorlalte prevederi legale în vigoare. întocmește

și semnează ordinel        a lunare privind plata TVA;

33 îndeplinește și alte solicitări din partea superiorilor ierarhici care au ca obiect atribuțiile serviciului;

 • 34. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

 • 33.2 BIROUL VERIFICARE Șl MONITORIZARE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE

Art. 3 Atribuții

 • 1. Verifică și monitorizează îndeplinirea formalităților de plată de către Direcția Juridic (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

 • 2. Verifică și monitorizează obținerea titlurilor executorii de către Direcția Juridic în vederea executării silite, precum și transmiterea acestora către Biroul Cauze Comerciale (pentru executările care intră în sfera de atribuții a Biroului Cauze Comerciale).

 • 3. Verifică și monitorizează transmiterea de către Direcția Juridic a informațiilor privitoare la litigiile din instanță necesare pentru urmărirea contractelor, debitelor etc,

 • 4. Verifică și monitorizează punerea în aplicare de către Direcția Juridic a hotărârilor judecătorești în colaborare cu compartimentele de specialitate;

 • 5. Verifică și monitorizează îndeplinirea formalităților de plată de către Direcția Juridic (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele comerciale, de arbitraj, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație

 • 33.3 SERVICIUL RECUPERARE Șl EXECUTARE SILITĂ

Art. 4 Atribuții

 • 1. Primește. înregistrează, verifică și urmărește dosarele de executare silită până la încasarea efectivă;

 • 2. întocmește și completează registrul de evidență a debitorilor supuși executării silite.

 • 3. Solicită informații de identificare a debitorilor și alte informații pentru completarea dosarelor de executare silită;

4 Verifică încasările zilnice (extrase, ordine de plată și registre de casă) și înscrie în registrul de evidență a dosarelor de executare silită, sumele încasate din executare;

5. întocmește adrese pentru sistarea popririi, după caz, indisponibilizărn conturilor în situația când plățile s-au făcut integral;

6 Instituie și ridică, prin decizie motivată, măsurile asigurătorii conform prevederilor legale:

 • 7. în cazul primirii unui dosar de executare silită de la un alt organ fiscal, comunică


  9. InstiWie popriri pe veniturile realizate de debitori, urmărește respectarea popririlor înființate, stabileșt^Tcfupă caz măsurile legale pentru executarea silită a acestora;


10 întocmește și certifică documentația de restituire a veniturilor și transmite la Serviciul Urmărire Venituri și încasare Taxe în vederea restituirii sumelor încasate în plus

 • 11. Propune spre anulare obligațiile bugetare supuse executării silite mai mici decât cheltuielile de executare conform prevederilor legale:

 • 12. Identifică pe teren, la sediul sau domiciliul debitorilor bunurile mobile și imobile ce urmează a fi sechestrate;

 • 13. întocmește procesul-verbal prin care se instituie sechestru asiguratoriu pe bunurile mobile/imobile;

14 Propune măsuri pentru asigurarea, depozitarea și valorificarea bunurilor sechestrate;

 • 15. Numește custodele și administratorul sechestrului, propune spre aprobare indemnizația acestora și ia măsuri pentru reglementarea indemnizațiilor acestora

 • 16. înmânează un exemplar al procesului-verbal de sechestru asiguratoriu debitorului și un exemplar al acestuia se înscrie la biroul de carte funciară pentru bunurile imobile sau la arhiva electronică de garanții mobiliare-bunuri mobile.

17 Consemnează în procesul-verbal de sechestru bunurile mobile ce se încredințează unui custode, la aprecierea organului de executare:

 • 18. întocmește și înmânează procesul-verbal (un exemplar), prin care se instituie sechestru pe bunurile imobile:

 • 19. Solicită înscrierea în registrul electronic a bunurilor mobile gajate (birou de cade funciară și arhiva electronică de garanții mobiliare-bunuri mobile) și inscripționează ipotecă asupra bunurilor imobile;

 • 20. Transmite un exemplar al procesului-verbal de sechestru altor creditori, în situația în care se sechestrează și bunuri gajate pentru garantarea creanțelor altor creditori:

 • 21. Sesizează organele de urmărire penală competente prin transmiterea unui exemplar al procesului-verbal prin care s-a constatat că asupra bunurilor sechestrate s-au săvârșit fapte care pot constitui infracțiuni:

22 Solicită numirea unui expert evaluator în situația în care bunurile mobile sau imobile nu pot fi evaluate la prețul real de către salariații proprii;

 • 23. Actualizează prețurile în funcție de gradul de amortizare și prețurile de pe piață, după caz și consemnează în procesul verbal de sechestru acordul părților cu privire la vânzarea directă a bunurilor sechestrate:

 • 24. întocmește proces-verbal de publicitate de vânzare la licitație a bunurilor sechestrate, dacă acestea nu sunt lăsate spre vânzare de către debitor sau dacă în termen de 15 zile nu se achită debitul;

 • 25. întocmește și afișează anunțul de publicitate la sediul/domiciliul debitorului;

 • 26. Transmite anunțul de publicitate la două ziare locale și îl afișează și pe site-ul Primăriei Municipiului București:

 • 27. Face propuneri pentru constituirea comisiei de licitație prin intermediul proiectului dispoziției de Primar General;

 • 28. întocmește proces-verbal după licitarea fiecărui bun privind desfășurarea și rezultatul licitației și transmite procesul-verbal de adjudecarea bunurilor prin licitație părților implicate.


 • 30. întocmește și transmite adresa către compartimentul abilitat pentru deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul hftjc^rești; I 2^——/


 • 31. Actualizează la zi debitele din dosarele de executare silită deținute în vederea executării integrale a acestora ;

 • 32. întocmește și transmite adresa prin care se solicită înscrierea la masa credală;

 • 33. întocmește si transmite adresa prin care solicită suplimentarea creanțelor sau restrângerea pretențiilor, către instituțiile abilitate, pentru înscrierea la masa credală.

 • 34. Participă ori de câte ori este necesar la adunarea creditorilor și după caz, face parte din comitetul creditorilor;

 • 35. Participă la distribuirea sumelor dispuse în tabelul definitiv al creanțelor:

 • 36. întocmește proces-verbal de insolvabilitate:

37 Urmărește anual debitul prin actualizarea informațiilor deținute;

 • 38. Comunică Direcției Financiar Contabilitate, Buget situația dosarelor de insolvabilitate pentru scoaterea în afara bilanțului a creanțelor respective și ia măsuri de urmărire anuală a veniturilor/bunurilor contribuabililor debitori:

 • 39. Comunică Direcției Financiar Contabilitate Buget situația repunerii în evidența curentă a dosarelor de insolvabilitate:

 • 40. Primește cererile debitorilor privind darea în plată a bunurilor imobile și le înaintează comisiei constituite în acest sens.

 • 41. Primește și soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere a actelor administrative fiscale precum și a titlurilor de creanță

42 Primește hotărârile judecătorești definitive și ia măsuri de încasare a acestora.

43. întocmește și transmite somație/notificare în vederea achitării sumei înscrise în titlul executoriu;

 • 44  întocmește răspunsuri la contestațiile formulate în instanță de debitori;

 • 45  Scade din evidență debitele provenite din cauzele pierdute și le transmite la Direcția Financiar Contabilitate, Buget în vederea operării în evidențele contabile;

46. Aplică amenzi contravenționale conform prevederilor legale (conform Codului fiscal și Codului de procedură fiscală)

____—-t/W*

------“ Efe

k ci             ]

juR'°iCA e


CONFORM CU ORlGINft|» a* Hurid'FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ


1

PRIMAR GENERAL

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR


ADMINISTRATOR PUBLIC


4

ADMINISTRATOR PUBLIC

5


1 CABINET PRIMAR GENERAL


5

DIRECTOR CABINET

s

5

CONS PERSONAL

Q

i

CONS PERSONAL

s

8

CONS PERSONAL

s

9

CONS PERSONAL

s

'0

CONSPERSONAL

s

ASISTENT CABINET

M

12

CONS PERSONAL

S

13

CONS PERSONAL

S

14

CONS PERSONAL

s

15

CONS PERSONAL

S

16

CONS PERSONAL

s

17

CONS PERSONAL

s


2 CABINET VICEPRIMAR 1


18

CONSILIER

S

19

CONSILIER

S


3 CABINET VICEPRIMAR 2


20

CONSILIER

s

21

CONSILIER

Q


APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL


4 SECRETAR GENERAL22

SECRETAR GENERAL              A \\

II

s

\\

k 7"*


4.1 CABINET SECRETAR GENERAL


23

EXPERT                            \

1    SUPERIOR<3^°

N'**


CONFORM CU ORIGIN.

—frffi

CRT

K 1 i 11

FUNCȚIA

GRAD'TREAPTA PROFESIONALA

Clasa

NIVEL STUDII

EXPERT

SUPERIOR

1

s

INSP SPEC

IA

s

26

EXPERT

SUPERIOR

1

s/^/CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL

O x> I         /

• ✓ ">

<z27

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


5.1 SERVICIUL CONTROL INSTITUȚIONAL


28

SEF SERVICIU

II

S

29

EXPERT

SUPERIOR

S

30

EXPERT

SUPERIOR

s

31

INSP SPEC

IA

s

32

EXPERT

SUPERIOR

s

33

INSP SPEC

IA

§

34

INSP SPEC

IA

s

35

EXPERT

SUPERIOR

s

36

EXPERT

SUPERIOR

s

37

EXPERT

SUPERIOR

s

38

iNSP SPEC

lA

s


5.2 SERVICIUL CONTROLUL GESTIONĂRII SI UTILIZĂRII FONDURILOR


39

SEF SERVICIU

II

g

40

EXPERT

SUPERIOR

I

s

41

EXPERT

SUPERIOR

I

g

42

EXPERT

SUPERIOR

1

s

43

INSP SPEC

IA

s

44

INSP SPEC

IA

s

45

EXPERT

SUPERIOR

1

s

46

INSP SPEC

IA

s


5.3 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT


47

INSP SPEC

IA

S

48

INSP SPEC

1

s

49

INSP SPEC

1

/

*

X-'

--

s


6 DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ50

DIRECTOR GENERAL

S


6.1


DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE. BUGET


51

DIRECTOR EXECUTIV

II

ASISTENȚA TEHNICA $ JURIDICA


FUNCȚIA■fa Jfa-j—

SEF SERVICIU

li

s


.1.COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE


53

EXPERT

SUPERIOR

s

54

EXPERT

SUPERIOR

I

S

55

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

56

EXPERT

SUPERIOR

I

s

57

EXPERT

debutant

s

58

EXPERT

SUPERIOR

l

c

59

EXPERT

SUPERIOR

1

s

60

EXPERT

SUPERIOR

1

g

61

EXPERT

SUPERIOR

s

62

EXPERT

SUPERIOR

1

s

63

CASIER


6.1.1.2 BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII64

SEF BIROU

II

s

65

EXPERT

SUPERIOR

s

66

EXPERT

SUPERIOR

s

67

CONS JURIDIC

SUPERIOR

l

5

68

EXPERT

SUPERIOR

s

69

EXPERT

SUPERIOR

1

s

70

EXPERT

SUPERIOR

1

§

71

EXPERT

SUPERIOR

1

s

72

EXPERT

SUPERIOR

1

s

73

EXPERT

ASISTENT

1

s

74

EXPERT

SUPERIOR , '

1 *

s

75

EXPERT

SUPERIOR’

1 ''

s


6.1.2 SERVICIUL CONTABILITATE76

SEF SERVICIU

II \

\ t -

■ / s

77

EXPERT

SUPERIOR

. . I

z’         S

78

EXPERT

SUPERIOR

s

79

EXPERT

SUPERIOR

I

s

80

EXPERT

SUPERIOR

I

s

81

EXPERT

ASISTENT

I

s

82

EXPERT

ASISTENT

g

83

REFERENT

SUPERIOR

III

M

84

EXPERT

SUPERIOR

S

85

EXPERT

SUPERIOR

s

86

REFERENT

SUPERIOR

III

87

EXPERT

SUPERIOR

s

88

EXPERT

SUPERIOR

I

s

89

EXPERT

SUPERIOR

s
. CONFORM CU (

--------

JFMGIN

ALUL

FUNCȚIA

gradtreapta profesionala

C LAȘA

NIVEL STUDII

Vț C\\

OIRECTia p o \\

*£0?n8rSEȘ$£lUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGETr---------------------------------------------------------------------------------

sef serviciu

II

S

^91

EXPERT

SUPERIOR

1

s

92

CONS JUR

PRINCIPAL

s

93

EXPERT

SUPERIOR

1

s

94

EXPERT

SUPERIOR

l

$

95

EXPERT

SUPERIOR

1

s

96

EXPERT

SUPERIOR

1

s

97

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

98

EXPERT

SUPERIOR

1

s


6.1.4 SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET

95

SEF SERVICIU

II

s

100

EXPERT

superior

s

101

EXPERT

PRINCIPAL

s

102

EXPERT

SUPERICR

s

103

EXPERT

PRINCIPAL

s

104

EXPERT

SUPERIOR

8

105

EXPERT

SUPERIOR

i

S

'06

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

6.1.5 SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV • 6.2.2 COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI

  128

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  129

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  130

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  131

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  132

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

7 DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

133

DIRECTOR GENERAL

II

5

 • 7.1 SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

  134

  SEF SERVICIU

  11

  s

  135

  EXPERT

  SUPERIOR

  5

  136

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  137

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  138

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  139

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  140

  INSP SPEC

  IA

  s

  141

  INSP SPEC

  IA

  s

 • 7.1.1 COMPARTIMENTUL DOCUMENTAȚII TEHNICE


  7.2


  7.2.  142

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  143

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  144

  INSP SPEC

  IA

  s

  DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

  /•

  z 0 - ’

  // - / I                  I '

  145

  DIRECTOR EXECUTIV

  "                I

  1

  _ 1 Q

  SERVICIUL URMÂRIRE-VERIFICARE LUCRĂRI MARI INFRASTRUCTURĂ

  146

  SEF SERVICIU

  II

  s

  147

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  148

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  149

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  150

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  151

  EXPERT

  SUPERIOR

  152

  EXPERT

  S U P E RIC' R

  /KF

  153

  EXPERT

  SUPERIOR

  iii

  154

  INSP SPEC

  IA

  ilg;—PU- ---7.3 SERVICIUL MARI PROIECTE

162

SEF SERVICIU

II

s

163

EXPERT

SUPERIOR

I

ș

164

EXPERT

SUPERIOR

I

s

165

EXPERT

SUPERIOR

s

166

EXPERT

SUPERIOR

s

167

INSP SPEC

IA

s

168

INSP SPEC

1A

s

169

INSP SPEC

IA

s

 • 8 DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

  170

  DIRECTOR GENERAL

  II

  s

  • 8.1 DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

   171

   DIRECTOR EXECUTIV

   II

   / •

   ; s s \


   • 8.1.1 SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIȚII    172

    SEF SERVICIU

    II

    1 1

    s

    173

    EXPERT

    ASISTENT

    1

    s

    174

    EXPERT

    SUPERIOR

    s

    175

    EXPERT

    SUPERIOR

    1

    s

    176

    EXPERT

    SUPERIOR

    1

    s

    177

    EXPERT

    ASISTENT

    1

    s

    178

    EXPERT

    SUPERIOR

    1

    s

    179

    INSP SPEC

    IA

    s

    180

    INSP SPEC

    IA

    s

    181

    INSP SPEC

    IA

    s

    182

    EXPERT

    SUPERIOR

    s


   • 8.1.2 SERVICIUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT


    183

    SEF SERVICIU

    II

    S

    184

    EXPERT

    SUPERIOR

    s

    185

    EXPERT

    SUPERIOR

    s  • 8.2 DIRECȚIA URMĂRIRE PROIECTE

   193

   DIRECTOR EXECUTIV

   II

   S

   • 8.2.1 SERVICIUL CONTRACTE

    194

    SEF SERVICIU

    II

    g

    195

    EXPERT

    SUPERIOR

    I

    s

    196

    EXPERT

    SUPERIOR

    i

    c

    197

    REF SPEC

    SUPERIOR

    il

    SSD

    198

    EXPERT

    ASISTENT

    g

    199

    EXPERT

    SUPERIOR

    s

    200

    EXPERT

    SUPERIOR

    l

    s

    201

    EXPERT

    SUPERIOR

    1

    s

   • 8.2.2 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI

    202

    SEF SERVICIU

    II

    s

    203

    EXPERT

    SUPERIOR

    s

    204

    EXPERT

    SUPERIOR

    I

    s

    205

    EXPERT

    SUPERIOR

    I

    s

    206

    REF SPEC

    SUPERIOR

    II

    SSD

    207

    EXPERT

    SUPERIOR

    I

    s

    208

    EXPERT

    PRINCIPAL

    I

    S

    209

    INSP SPEC

    IA

    s

    210

    EXPERT

    SUPERIOR

    I

    s

9 DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ


211

DIRECTOR GENERAL

11

9.1 DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE

1

212

DIRECTOR EXECUTIV

II


 • 9.1.1 SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTECRT

FUNCȚIA^-"""”

GRADTREAP1 A

PROFESIONALA

CLASA

NIVEi S’UDIi

'“253X

INSP

IA

s

254^

txterTz

SUPERIOR

I

5

255

EXPERT

SUPERIOR

I

s

256

EXPERT

SUPERIOR

I

ș

257

EXPERT

SUPERIOR

I

s


10 DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI258

ARHITECT SEF     (DIR GENERAL.)

II

s


10.1 DIRECȚIA URBANISM


259

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


10.1.1 SERVICIUL DE URBANISM


250

SEF SERVICIU

il

s

261

EXPERT

SUPERIOR

s

262

EXPERT

SUPERIOR

s

263

EXPERT

SUPERIOR

s

264

REFERENT

SUPERIOR

III

M

265

INSP SPEC

•A

s

266

EXPERT

ASISTENT

I

s

267

EXPERT

SUPERIOR

s

268

EXPERT

ASISTENT

1

s

269

EXPERT

SUPERIOR

1___

s

270

EXPERT

ASISTENT

''          1 J L

s

271

EXPERT

SUPERIOR

T“

s


10.1 2 SERVICIUL DE AUTORIZARE


272

SEF SERVICIU

II

------ — V-

s

273

EXPERT

SUPERIOR

I ’

s

274

EXPERT

SUPERIOR

■ 1

s

275

EXPERT

SUPERIOR

1

s

276

EXPERT

SUPERIOR

I

5 \

277

EXPERT

PRINCIPAL

s w

278

REFERENT

SUPERIOR

Iii

M w

279

EXPERT

SUPERIOR

1

s \\

280

EXPERT

SUPERIOR

1

y

281

EXPERT

SUPERIOR

1

s

282

EXPERT

SUPERIOR

s

283

EXPERT

SUPERIOR

s

284

EXPERT

SUPERIOR

1

s

285

EXPERT

SUPERIOR

s

286

EXPERT

SUPERIOR

287

EXPERT

SUPERIOR

1

288

EXPERT

SUPERIOR


/ONFORM CU ORIGINALUL

(Q:     °‘RecriA a

'5S *3,STEMA

? z   T£HNICA Șl   5 53    f

Act o  J(Jrio)C4   SW  i

\\* h. »      <î

V\ »     *    o </7—

\      9*‘° */7

jir"

funcția

GRADTREAP1A

PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEl studii

/tvi

e>p€rt

SUPERIOR

I

5

EXPERT

SUPERIOR

5

219

INSP SPEC

IA

s

220

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

221

EXPERT

ASISTENT

1

s

222

EXPERT

SUPERIOR

1

$

 • 9.1.2 SERVICIUL PROIECTE POIM

  223

  SEF SERVICIU

  II

  s

  224

  EXPERT

  superior

  i

  s

  225

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  226

  EXPERT

  superior

  1

  s

  227

  EXPERT

  superior

  s

  228

  EXPERT

  superior

  s

  229

  INSP SPEC

  ■A

  s

  230

  INSP SPEC

  IA

  s

  231

  EXPERT

  superior

  s

 • 9.2 BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE

  232

  SEF BIROU

  ■1!

  s

  233

  INSP SPEC

  IA

  S

  234

  EXPERT

  Superior

  !

  s

  235

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

  236

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  237

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

 • 9.3 BIROUL DERULARE Șl RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE


238

SEF BIROU

II

s

239

EXPERT

SUPERIOR

I

s

240

EXPERT

SUPERIOR

I

s

241

EXPERT

SUPERIOR

I

s

242

EXPERT

SUPERIOR

I —

s

243

EXPERT

ASISTENT

v I -

s


9.4. SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA244

SEF SERVICIU

11

-------—

s

245

EXPERT

SUPERIOR

'■ 1

s

246

EXPERT

SUPERIOR

• r

s

247

EXPERT

SUPERIOR

1

s

248

EXPERT

SUPERIOR

1

s

249

EXPERT

SUPERIOR

s

250

EXPERT

SUPERIOR

1

251

EXPERT

SUPERIOR

252

EXPERT

SUPERIOR

1CONFORM CU ORI


■ 3- Or M

-

|c)l

FUNCȚIA

GRAD7REAPTA

PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDI

1          J

i         *

V2z

EXPERT

SUPERIOR

1

S

SUPERIOR

5

ASISTENT

1

s


292

SEF SERVICIU

II

S

293

EXPERT

SUPERIOR

I

s

294

EXPERT

SUPERIOR

s

295

EXPERT

ASISTENT

1

s

296

EXPERT

SUPERIOR

1

s

297

EXPERT

PRINCIPAL

s

298

EXPERT

SUPERIOR

1

s

299

EXPERT

SUPERIOR

s

300

EXPERT

SUPERIOR

s

301

EXPERT

SUPERIOR

s

302

EXPERT

SUPERIOR

1

s

303

EXPERT

SUPERIOR

s

304

EXPERT

SUPERIOR

s

305

REFERENT

SUPERIOR

14

306

REFERENT

SUPERIOR

III

M

307

REFERENT

SUPERIOR

!!l

M

308

REFERENT

DEBUTANT

ill

M

309

EXPERT

SUPERIOR

S

310

EXPERT

SUPERIOR

1

S

311

REFERENT

IA

M

312

EXPERT

SUPERIOR

S

313

EXPERT

SUPERIOR

S

314

REFERENT

IA

M

315

INSP SPEC

IA

S

316

EXPERT

SUPERIOR

.1

'■ S

317

EXPERT

SUPERIOR

\ >S'


10.3 SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ318

SEF SERVICIU

II

■'A

—--7T\

S~ y I ‘

319

EXPERT

SUPERIOR

Y I ■     .

<      ’ S "     \

320

EXPERT

SUPERIOR

I

-

3 V

321

EXPERT

SUPERIOR

I

s        \

322

INSP SPEC

IA

5

323

EXPERT

SUPERIOR

I

s

324

EXPERT

SUPERIOR

5

325

EXPERT

SUPERIOR

I

s • 11.1 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

  327

  DIRECTOR EXECUTIV

  II

  S

 • 11.1.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE

  328

  SEF SERVICIU

  II

  s

  329

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  330

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  331

  REF SPEC

  SUPERIOR

  l!

  SSD

  332

  REFERENT

  SUPERIOR

  II

  333

  REFERENT

  DEBUTANT

  III

  f-Z

  334

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  335

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

11 1.2 SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE


336

SEF SERVICIU

II

g

337

REFERENT

superior

III

M

338

REFERENT

SUPERIOR

III

M

339

REFERENT

ASISTENT

III

M

340

EXPERT

ASISTENT

J

5

341

REF SPEC

SUPERIOR

II

SSD

342

REFERENT

SUPERIOR

III

343

EXPERT

SUPERIOR

I

s

344

EXPERT

SUPERIOR

I

s ■

11.1.3 BIROUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

345

SEF BIROU

II

-------\

346

EXPERT

SUPERIOR

I

' -       S

347

EXPERT

SUPERIOR

I

■ . s

348

REFERENT

SUPERIOR

III

M

349

REFERENT

SUPERIOR

III

M

350

EXPERT

PRINCIPAL

I

s


11.1.4 BIROUL ASISTENȚĂ COMISII SIGURANȚA PUBLICĂ Șl PROTECȚIE DATE CU CARACTER PEI


351

SEF BIROU

II

352

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

353

EXPERT

DEBUTANT

J

g

357

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


 • 11.2.1 SERVICIUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALÂ

  358

  SEF SERVICIU

  II

  $

  359

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  360

  CONS JUR

  SUPERIOR

  1

  s

  361

  CONS JUR

  DEBUTANT

  l

  $

  362

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  5

  363

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

  364

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

  365

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

11 2.1.1 BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 544/2001

366

SEF BIROU

II

-

367

CONS JUR

SUPERIOR

I

s

368

REFERENT

SUPERIOR

III

M

369

CONS JUR

DEBUTANT

1

g

370

EXPERT

ASISTENT

I

s

371

EXPERT

SUPERIOR

1

s

 • 11.2.2 SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ SI TEHNICĂ LEGISLATIVA


372

SEF SERVICIU

II

S

373

EXPERT

PRINCIPAL

l

s

374

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

375

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

376

EXPERT

DEBUTANT

1

s

377

INSP SPEC

II

s

378

CONS JUR

DEBUTANT

1

s

379

CONS JUR

SUPERIOR

1

s


11.2.3 SERVICIUL ASISTARE COMISII380

SEF SERVICIU

II

s

381

CONS JUR

SUPERIOR

i

s

382

EXPERT

SUPERIOR

I

s

383

EXPERT

SUPERIOR

I

g

384

EXPERT

SUPERIOR

I

g

385

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

386

EXPERT

SUPERIOR

I

s

387

CONS JUR

SUPERIOR

I

5HOTARARI C.G.M.B..€ef SERVICIU-

II

S

^perT-"

ASISTENT

I

s

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

I

s

391

EXPERT

ASISTENT

I

s

392

REFERENT

ASISTENT

III

M

393

EXPERT

ASISTENT

I

s

394

EXPERT

SUPERIOR

I

s

395

EXPERT

SUPERIOR

I

s


11.3 DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ396

DIRECTOR EXECUTIV                           |         II

S


11 3.1 SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENII397

SEF SERVICIU

II

S

398

EXPERT

SUPERIOR

1

S

399

EXPERT

SUPERIOR

1

s

400

EXPERT

SUPERIOR

1

s

401

EXPERT

SUPERIOR

1

s

402

EXPERT

SUPERIOR

1

s

403

EXPERT

SUPERIOR

1

s

404

EXPERT

SUPERIOR

1

s

405

EXPERT

SUPERIOR

1

s

406

EXPERT

SUPERIOR

1

s

407

EXPERT

DEBUTANT

1

s

408

EXPERT

SUPERIOR

1

s

409

EXPERT

SUPERIOR

1

s

410

EXPERT

SUPERIOR

1

s

411

EXPERT

SUPERIOR

1

s

412

EXPERT

SUPERIOR

1

s

413

EXPERT

SUPERIOR

1

s

414

EXPERT

SUPERIOR

1

s

415

EXPERT

SUPERIOR

1

s

416

EXPERT

SUPERIOR

1

s

417

EXPERT

SUPERIOR

1

s

418

EXPERT

SUPERIOR

1

s

419

EXPERT

SUPERIOR

I

s

420

EXPERT

ASISTENT

i

s

421

EXPERT

ASISTENT

1

s

422

EXPERT

SUPERIOR

i

s

423

EXPERT

ASISTENT

3

424

EXPERT

PRINCIPAL-

1

425

EXPERT

PRINCIPAL

1

426

EXPERT

ASISTENT

■ 1

s il<K-

427

EXPERT

ASISTENT }

I • 11.3.2 SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE. AUDIENȚE

  429

  SEF SERVICIU

  II

  S

  430

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  431

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  432

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  433

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  434

  EXPERT

  SUPERIOR

  l

  s

  435

  EXPERT

  DEBUTANT

  I

  s

  436

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  437

  EXPERT

  SUPERIOR

  !

  s

  438

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  439

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  440

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  441

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  442

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  443

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  444

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  445

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  446

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  447

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  448

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  449

  INSP SPEC

  IA

  $

 • 12 DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

  450

  DIRECTOR GENERAL

  II

  S

  • 12.1 DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

   451

   DIRECTOR EXECUTIV

   11

12.1.1 SERVICIUL ALIMENTARE CU APÂ Șl CANAL       --

V452

SEF SERVICIU

II

• /s

453

EXPERT

SUPERIOR

' 1

1 1

> ’ s

454

EXPERT

SUPERIOR

k— - "

s

455

EXPERT

SUPERIOR

1

s

456

EXPERT

SUPERIOR

1

s

457

EXPERT

SUPERIOR

1

s

458

EXPERT

SUPERIOR

1

s

459

EXPERT

SUPERIOR

1

s\J


12.1.2 SERVICIUL MANAGEMENT DEȘEURI, SALUBRITATE

NR

CRT

FUNCȚIA

GRADTREAPTA PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

462

EXPERT

SUPERIOR

I

S

AUtiL

EXPERT

SUPERIOR

I

s

464

EX PȚULȚ>

SUPERIOR

I

s

EXPERT

SUPERIOR

I

g

466

_

EXPERT

SUPERIOR

I

s

467

££F<PEC

SUPERIOR

II

SSD

EXPERT

SUPERIOR

I

s

469

EXPERT

SUPERIOR

I

S


12.2 DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE


470

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


12.2.1 SERVICIUL TERMOENERGETIC


471

SEF SERVICIU

II

s

472

EXPERT

ASISTENT

I

5

473

EXPERT

SUPERIOR

I

S

474

EXPERT

SUPERIOR

I

s

475

INSP SPEC

IA

s

476

EXPERT

SUPERIOR

i

5


12.2.1 1 COMPARTIMENTUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ


477

EXPERT

SUPERIOR

i

g

478

EXPERT

SUPERIOR

I

s


12.2.2 SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC


479

SEF SERVICIU

II

Ș

480

EXPERT

SUPERIOR

I

S

481

EXPERT

SUPERIOR

I

s

482

EXPERT

SUPERIOR

I

s

483

EXPERT

SUPERIOR

I

s

484

EXPERT

SUPERIOR

I

s

485

EXPERT

SUPERIOR

I               »

s

486

REFERENT

SUPERIOR

/ IIP.

'•M

487

EXPERT

SUPERIOR

. - s

488

EXPERT

SUPERIOR

\      > S •„


12.2.3 SERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT489

SEF SERVICU

II

■ 1

s

490

EXPERT

SUPERIOR

g

491

EXPERT

SUPERIOR

1

s

492

EXPERT

SUPERIOR

1

s

493

EXPERT

SUPERIOR

1

s

494

EXPERT

SUPERIOR

5

495

EXPERT

SUPERIOR

s

496

EXPERT

SUPERIOR

1

497

EXPERT

SUPERIOR

1


*

A

\\* <;


<9 «J °'«Ecr/A

fw*/C4 s. 5 J^OlCA ?

<, * '

. NR

FUNCȚIA

GRAD. TREAPTA PROFESIONALĂ

C LA SA

NIVEL STUDII

$

K 1

*

•98

EXPERT

SUPERIOR

l

S

S99

INSP SPEC

IA

S

7 500

EXPERT

SUPERIOR

1

s


C0^O^Mcuora^E) R^ICIUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR INTEGRATE


^EF SERVICU

II

s

502

EXPERT

SUPERIOR

1

s

503

EXPERT

SUPERIOR

1

s

504

EXPERT

SUPERIOR

1

s

505

EXPERT

SUPERIOR

1

s

506

REFERENT

SUPERIOR

III

M

507

EXPERT

ASISTENT

1

s

508

EXPERT

SUPERIOR

1

s


12.2.5 SERVICIUL DEZINSECȚIE, DERATIZARE. DEZINFECȚIE509

SEF SERVICU

II

Q

510

EXPERT

SUPERIOR

l

Q

511

EXPERT

SUPERIOR

I

S

512

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

513

EXPERT

SUPERIOR

I

s

514

INSP SPEC

II

s

515

INSP SPEC

II

s

516

INSP SPEC

IA

s


12.2.6 SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURA517

SEF SERVICIU

II

S

518

EXPERT

SUPERIOR

I

s

519

EXPERT

SUPERIOR

I

S

520

EXPERT

SUPERIOR

I

s

521

EXPERT

SUPERIOR

I

s

522

EXPERT

SUPERIOR

I

s

523

EXPERT

SUPERIOR

I

s      l\

524

EXPERT

SUPERIOR

I

s u

525

EXPERT

SUPERIOR

I

s

526

EXPERT

SUPERIOR

I

s \

527

EXPERT

SUPERIOR

I

S           '

528

EXPERT

SUPERIOR

$

529

EXPERT

SUPERIOR

I

s

530

EXPERT

SUPERIOR

I

s

531

EXPERT

SUPERIOR

I

s


IO
533

DIRECTOR EXECUTIV

II

s

534

EXPERT

SUPERIOR

I

s

535

EXPERT

SUPERIOR

I

s

536

EXPERT

SUPERIOR

I

s

537

EXPERT

SUPERIOR

I

s

538

EXPERT

ASISTENT

I

s

539

EXPERT

ASISTENT

I

s

540

EXPERT

SUPERIOR

I

s

541

EXPERT

SUPERIOR

s

542

EXPERT

SUPERIOR

1

s

543

EXPERT

SUPERIOR

1

s

544

EXPERT

SUPERIOR

1

s

545

EXPERT

SUPERIOR

1

s

546

EXPERT

ASISTENT

1

s

547

INSP SPEC

ÎA

s

548

INSP SPEC

s

 • 13.2 DIRECȚIA PROCEDURI

  549

  DIRECTOR EXECUTIV

  11

  s

13.2.1 SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI

550

ȘEF SERVICU

II

S

551

EXPERT

SUPERIOR

I

s

552

EXPERT

SUPERIOR

I

s

553

EXPERT

SUPERIOR

I

s

554

EXPERT

SUPERIOR

I

s

555

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

556

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

557

EXPERT

ASISTENT

I

s

558

EXPERT

SUPERIOR

I

S       \


 • 13.2.2 SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII                                              J


  559

  SEF SERVICU

  II

  s

  560

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  S

  561

  EXPERT

  SUPERIOR

  S

  562

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  563

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  564

  EXPERT

  ASISTENT

  /

------—

CONFORM CU (

TRHâlN

CRT

\LUL

FUNCȚIA

GRAD TREAPTA profesionala

CLASA

NIVEL STUDII

565

EXPERT

ASISTENT

I

S

/>§66

EXPERT^-^..

SUPERIOR

1

S

DIRECȚIAZARE DERULARE CONTRACTE


^iq a

r/----i-.

^567j

SEF SERVICU

II

3

568

REFERENT

IA

M

569

EXPERT

SUPERIOR

I

S

570

REFERENT

SUPERIOR

III

M

571

EXPERT

SUPERIOR

I

S

572

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

573

EXPERT

ASISTENT

1

s

574

INSP SPEC

iA

s14 DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI Șl STRATEGII


575

DIRECTOR GENERAL

II

s


14.1 SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ


576

SEF SERVICIU

11

5

577

EXPFRT

SUPERIOR

1

s

578

INSP SPEC

IA

$

579

INSP SPEC

iA

s

580

EXPERT

debutant

1

s

581

INSP SPEC

iA

s

582

EXPERT

SUPERIOR

1

s

583

EXPERT

ASISTENT

1

s


14.2 DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ Șl SITUAȚII DE URGENȚĂ584

DIRECTOR

II

s     •'  •

z 1 * S


14.2.1 SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE Șl PLANURI OPER


585

SEF SERVICIU

II

--------------1------A

X

---------------------.----------------------------

g

586

INSP SPEC

IA

s

587

REFERENT

IA

M

588

REFERENT

IA

M

589

INSP SPEC

IA

S

590

CURIER

591

MAGAZINER

M

592

PAZNIC

593

PORTAR

594

PAZNIC

595

INSP SPEC

IA

596

PAZNIC

// V    -iHtc '

ASISTENTA' TEHNICA Șl


14.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISTIC Șl VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

604

SEF SERVICIU

II

S

605

INSP SPEC

IA

s

606

INSP SPEC

IA

s

607

INSP SPEC

IA

s

608

INSP SPEC

IA

s

609

MAGAZINER

M

610

MUNCITOR

necalificaî

611

MUNCITOR

1

612

INSP SPEC

DEBUTANT

g

 • 14.3 DIRECȚIA STATISTICI Șl STRATEGII

  613

  DIRECTOR EXECUTIV

  II

  S

14.3.1. SERVICIUL STATISTICĂ614

SEF SERVICU

II

s

615

EXPERT

SUPERIOR

I

s

616

REFERENT

SUPERIOR

III

M

617

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

618

EXPERT

SUPERIOR

I

s

619

REFERENT

SUPERIOR

III

*      M

620

EXPERT

ASISTENT

z

/ \ —

' s

621

INSP SPEC

I

z

s '

622

INSP SPEC

IA

' •' /

s


14.3.2. SERVICIUL STRATEGIE


623

SEF SERVICU

II

S

624

INSP SPEC

IA

s

625

EXPERT

SUPERIOR

I

s          1

626

EXPERT

SUPERIOR

~s

627

EXPERT

SUPERIOR

s

628

EXPERT

DEBUTANT

s

629

INSP SPEC

IA

s

630

INSP SPEC

IA

s14.4. SERVICIUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚZ


637

SEF SERVICU

II

S

638

INSP SPEC

IA

g

639

INSP SPEC

IA

g

640

INSP SPEC

IA

s

541

INSP SPEC

IA

g

642

MUNCITOR CALIFICAT

I

M 0

643

MUNCITOR CALIFICAT

I

M G

644

MUNCITOR CALIFICAT

I

645

MUNCITOR CALIFICAT

I

M G


15 DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ


15.15.1

646

DIRECTOR GENERAL

II

s

DIRECȚIA INFORMATICĂ

- • • /

647

DIRECTOR EXECUTIV

II

s

1 RFRVIC.il II PI ANIPIOARP STRATFniP PROIPCTR___

L__--------

1

648

SEF SERVICIU

II

» r

s

649

EXPERT

DEBUTANT

I

s

650

EXPERT

SUPERIOR

I

s

651

REFERENT

DEBUTANT

III

M

652

EXPERT

SUPERIOR

I

S

653

REFERENT

PRINCIPAL

III

M         i

654

EXPERT

SUPERIOR

I

S

655

EXPERT

SUPERIOR

s

656

EXPERT

SUPERIOR

I

s

657

EXPERT

SUPERIOR

i

s

658

EXPERT

SUPERIOR

I

s

659

EXPERT

SUPERIOR

g

660

EXPERT

SUPERIOR

I

S

661

EXPERT

SUPERIOR

.7/.g15.12-5ERVICIULRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICA


DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICA Șl

JURIDIC

^ia a'1*


662

SEF SERVICIU

II

S

663

EXPERT

SUPERIOR

l

s

664

EXPERT

DEBUTANT

I

s

665

EXPERT

SUPERIOR

I

s

666

EXPERT

SUPERIOR

l

s

667

EXPERT

SUPERIOR

I

s

668

EXPERT

SUPERIOR

I

s

669

EXPERT

SUPERIOR

I

s

670

EXPERT

SUPERIOR

l

s

671

EXPERT

SUPERIOR

I

s

672

EXPERT

SUPERIOR

I

s

673

EXPERT

ASISTENT

I

s

674

EXPERT

ASISTENT

I

s

675

EXPERT

SUPERIOR

1

s

676

EXPERT

SUPERIOR

I

5

677

EXPERT

SUPERIOR

1

s

678

EXPERT

SUPERIOR

1

s

679

EXPERT

SUPERIOR

1

s15.2 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ


680

DIRECTOR

II

ș


15.2.1 SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV


681

SEF SERVICIU

II

S

682

INSP SPEC

I

S

683

INSP SPEC

II

S

684

INSP SPEC

IA

S

685

INSP SPEC

II

S

686

INSP SPEC

IA

s

687

INSP SPEC

IA

s

688

INSP SPEC

IA

s

689

INSP SPEC

IA

s

690

INSP SPEC

IA

s

691

INSP SPEC

1

s

692

INSP SPEC

IA

s

693

REFERENT

IA

M


•r\


15 2.1.1.COMPARTIMENTUL MUNCITORI694

REFERENT

IA

695

INSP SPEC

1

5

696

MUNCITOR


CONFORM CU OF

JJT

FUNCȚIA

GRAD TREAPTA profesionala

CLASA

NIVEL STUDII

'^97/

WNCITO^-^

I

MUNCITOR

I

O,RJCT'F

Or   AȘ>5>TENTa   r

Î^NIC4/Ș| ;

£W

ȘOFER

I

«flOO

INSP SPEC

IA

S

ViO   JURÎ!7ÎCA   rj

\* %  * J

\\♦ *0' 0

Q

_

MUNCITOR

II

^702

INSP SPEC

IA

s

703

MUNCITOR

II

704

MUNCITOR

I

705

INSP SPEC

II

s

706

ȘOFER

i


15 2.1.2 COMPARTIMENTUL DE DESERVIRE


707

INSP SPEC

II

5

708

REFERENT

IA

M

709

ȘOFER

I

710

MUNCITOR

711

MUNCITOR

712

INSP SPEC

s

713

INSP SPEC

II

s

714

BUFETIER


15.2.2 SERVICIUL PARC AUTO Șl POȘTĂ
715

SEF SERVICIU

II

i

!      S

716

INSP SPEC

IA

S

717

INSP SPEC

IA

s

718

INSP SPEC

I

s

719

REFERENT

IA

M

720

REFERENT

IA

M

721

REFERENT

IA

M

722

INSP SPEC

IA

S

723

REFERENT

IA

M

724

INSP SPEC

II

S

725

CURIER

726

CURIER


15.2.2.1 COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI AUTO


727

ȘOFER

I

728

ȘOFER

I

729

ȘOFER

I

730

ȘOFER

j

731

INSP SPEC

II

732

ȘOFER

I

733

ȘOFER

I

734

REFERENT

IA

țySM RESUR-

735

ȘOFER

l

M.u

15 2 2 2 COMPARTIMENTUL POMPIERI

744

POMPIER

45

POMPIER

746

POMPIER

747

POMPIER

743

POMPIER

749

POMPIER

750

ȘOFER

I

751

POMPIER

752

POMPIER

753

POMPIER

754

POMPIER

755

POMPIER

756

POMPIER

757

POMPIER

758

POMPIER

759

POMPIER

760

POMPIER

761

POMPIER

762

POMPIER

763

POMPIER

 • 15.2.3 SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII

764

SEF SERVICIU

II

S

765

INSP SPEC

IA

S

766

INSP SPEC

IA

S

767

INSP SPEC

IA

S

768

INSP SPEC

IA

s

769

MUNCITOR

I

770

REFERENT

DEBUTANT

M

771

ȘOFER

•I
FUNCȚIA

GRAD TREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

DIRECȚIA

—TTR

CRT noimii

J&l III

.cii 1/ ---

7TZE Șl ACORDURI

l .5 2 ASISTENȚA < I S UJ TEHNICĂ Șl -

,-gF

SEF SERVICIU'

II

S

' O

\* *

SUPERIOR

1

S

^\848

EXPERT

PRINCIPAL

S

"549

REF SPEC

SUPERIOR

II

SSD

350

EXPERT

SUPERIOR

1

S

851

EXPERT

SUPERIOR

1

S

852

EXPERT

SUPERIOR

1

S

853

EXPERT

SUPERIOR

1

S

854

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

855

EXPERT

SUPERIOR

1

s

856

EXPERT

SUPERIOR

1

s

857

EXPERT

ASISTENT

1

s

858

EXPERT

SUPERIOR

1

s

859

EXPERT

SUPERIOR

1

s

860

EXPERT

SUPERiOR

s

361

EXPERT

PRINCIPAL

s

17 3 SERVICIUL MONITORIZARE SPAȚII VERZI

862

SEF SERVICIU

II

S

363

EXPERT

SUPERIOR

1

S

864

EXPERT

SUPERIOR

1

S

865

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

866

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

867

INSP SPEC

s

868

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

869

EXPERT

SUPERIOR

1

s

17.4 SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

870

SEF SERVICIU

II

s

871

EXPERT

SUPERIOR

I

s

872

EXPERT

SUPERIOR

I

s

873

EXPERT

ASISTENT

I

s

874

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

875

REFERENT

SUPERIOR

III

M

876

EXPERT

ASISTENT

I

S

877

INSP SPEC

IA

S

18 DIRECȚIA JURIDIC


CONFORM CU ORIptNALULaS’B‘1


 ANALIZĂ. SOLUȚIONARE Șl GESTIUNE NOTIFICĂRI LEGEA NR. 10/2001


£ef serviciu

II

s

CONȘ^UR

DEBUTANT

1

s

883"

CONS JUR

PRINCIPAL

i

s

884

CONS JUR

ASISTENT

1

s

885

CONS JUR

ASISTENT

1

s

886

CONS JUR

PRINCIPAL

1

s

887

EXPERT

SUPERIOR

1

s

888

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

889

REFERENT

SUPERIOR

III

M

890

CONS JUR

SUPERIOR

$

891

EXPERT

PRINCIPAL

s

892

EXPERT

SUPERIOR

s

893

CONS JUR

SUPERIOR

i

s

894

REFERENT

SUPERIOR

M

895

CONS JUR

SUPERIOR

S

896

EXPERT

SUPERIOR

S

897

CONS JUR

ASISTENT

S

898

CONS JUR

SUPERIOR

S

899

CONS JUR

SUPERIOR

s

900

CONS JUR

DEBUTANT

s

901

REFERENT

PR NClPAL

M

902

EXPERT

SUPERIOR

1

Q

903

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

904

CONS JUR

DEBUTANT

1

s

905

CONS JUR

DEBUTANT

1

s

906

EXPERT

ASISTENT

1

s

907

EXPERT

ASISTENT

1

s

908

EXPERT

SUPERIOR

1

s

909

EXPERT

SUPERIOR

1

s


18.2 BIROUL ANALIZĂ Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII


910

SEF BIROU

II

S

911

REFERENT

SUPERIOR

III

M

912

CONS JUR

PRINCIPAL

I

S

913

REFERENT

SUPERIOR

III

M

914

REFERENT

SUPERIOR

III

M

915

REFERENT

ASISTENT

III

M


18 3 SERVICIUL INSTANȚE CIVILE Șl CONTENCIOS ADMINISTRATIV


916

SEF SERVICIU

II

------------------------------------r

s           »

917

CONS JUR

PRINCIPAL

I

s

918

CONS JUR

SUPERIOR

s

919

CONS JUR

SUPERIOR f

I

s

920

REFERENT
FUNCȚIA


gradtreap'a profesională


CONFORM CU ORIGINALUL
. 772

OlRECTOR EXECUTIV

II

S


ICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU


773

SEF SERVICIU

II

S

774

EXPERT

SUPERIOR

I

s

775

EXPERT

SUPERIOR

I

s

776

EXPERT

SUPERIOR

I

s

777

EXPERT

SUPERIOR

I

s

778

EXPERT

SUPERIOR

I

c

779

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

780

EXPERT

SUPERIOR

I

s

781

EXPERT

SUPERIOR

I

g

782

REFERENT

SUPERIOR

III

783

EXPERT

SUPERIOR

I

s

784

EXPERT

SUPERIOR

I

s

785

EXPERT

SUPERIOR

I

S

786

EXPERT

SUPERIOR

I

s

787

EXPERT

SUPERIOR

I

c

788

EXPERT

SUPERIOR

I

s

789

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

790

EXPERT

SUPERIOR

1

s

791

EXPERT

SUPERIOR

1

s

792

EXPERT

SUPERIOR

1

s16.2 SERVICIUL CADASTRU793

SEF SERVICIU

II

s

794

EXPERT

SUPERIOR

1

s

795

EXPERT

SUPERIOR

1

s

796

EXPERT

SUPERIOR

1

s

797

EXPERT

SUPERIOR

1

s

798

EXPERT

SUPERIOR

1

s

799

EXPERT

SUPERIOR

1

s

800

REFERENT

SUPERIOR

III

M

801

EXPERT

SUPERIOR

1

S

802

EXPERT

SUPERIOR

1

s

803

REFERENT

SUPERIOR

III

M

804

INSP SPEC

IA

S

805

EXPERT

SUPERIOR

s

806

EXPERT

SUPERIOR

1

s

807

EXPERT

SUPERIOR

s

808

EXPERT

SUPERIOR

1

5

809

REFERENT

SUPERIOR

III

M     -Z

810

EXPERT

■ SUPERIOR

l

* //f

811

EXPERT

SUPȚRIOR

—--

— sffșL


______..——

NR

1                  FUNCȚIA

• l

GRAD TREAPTA

C LAȘA

NIVEL STUDII

OUlORMCU ORIG

tftUui

PROFESIONALA

812

EXPERT

SUPERIOR

1

S

£W*ER>

SUPERIOR

1

S

Z3 DIRECȚIA    țA

ASISTENȚĂ   Z, -q'

l’$S tehnică $i

8fl

EXPERT

SUPERIOR

S

SUPERIOR

1

S

\\*\ *

1^*10 /

^6 j

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

/817

EXPERT

PRINCIPAL

1

S

 • 16.3 SERVICIUL CONCESIONĂRI

  818

  SEF SERVICIU

  II

  S

  819

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  820

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  821

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  822

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  823

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  824

  EXPERT

  DEBUTANT

  s

  825

  EXPERT

  SUPERiOR

  1

  s

  826

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

16 4 BIROUL EXPROPRIERI

827

SEF BIROU

II

S

828

EXPERT

SUPERIOR

I

s

829

EXPERT

SUPERIOR

I

s

830

EXPERT

ASISTENT

I

s

831

EXPERT

SUPERIOR

I

s

832

EXPERT

SUPERIOR

I

s

17 DIRECȚIA DE MEDIU

833

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

834

DIRECTOR EXE ADJ

il

s

 • 17.1 SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI


835

SEF SERVICIU

II

s

836

EXPERT

DEBUTANT

I

s

837

EXPERT

SUPERIOR

I

s

838

EXPERT

SUPERIOR

I

s

839

EXPERT

SUPERIOR

i

s

840

EXPERT

SUPERiOR

t

s

841

EXPERT

SUPERIOR

I

s

842

EXPERT

SUPERIOR

I

S

843

EXPERT

SUPERIOR

I

s

844

EXPERT

ASISTENT

I

s

845

EXPERT

SUPERIOR"

s
a'A


d,wECTm

A5/STEnm

^«flOlCĂ

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

SUPERIOR

1

S

w-—g.n\\

"CON^

PRINCIPAL

s

M

£0<S

SUPERIOR

1

s

CONS

[jUR

SUPERIOR

1

s

^0<S JUR

SUPERIOR

1

s

' 926

EXPERT

SUPERIOR

1

s

927

CONS JUR

ASISTENT

1

s

928

CONS JUR

PRINCIPAL

1

s

929

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

930

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

931

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

932

CONS JUR

ASISTENT

1

s

933

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

934

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

935

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

936

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

937

CONS JUR

SUPERIOR

i

s

938

CONS JUR

SUPERIOR

1

8

939

REFERENT

SUPERIOR

III

940

CONS JUR

SUPERIOR

S

941

CONS JUR

SUPERIOR

s18.4 BIROUL CAUZE COMERCIALE


942

SEF BIROU

li

s

943

CONS JUR

SUPERIOR

!

s

944

CONS JUR

SUPERIOR

1

s

945

CONS JUR

PRINCIPAL

1

s

946

CONS JUR

PRINCIPAL

1

s

947

CONS JUR

DEBUTANT

1

s


18.5 BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE


948

SEF BIROU

II

S

949

CONS JUR

PRINCIPAL

I

S

950

CONS JUR

SUPERIOR

I

s

951

CONS JUR

ASISTENT

I

s

952

EXPERT

SUPERIOR

I

s

953

EXPERT

PRINCIPAL

I

s


18.6 SERVICIUL LEGISLAȚIE954

SEF SERVICIU

II

s

955

CONS JUR

SUPERIOR

I

s

956

CONS JUR

SUPERIOR

i

s

957

EXPERT

SUPERIOR "

g

958

EXPERT

DEBUTANT

I

s

959

CONS JUR

superTor

1

960

CONS JUR

PRINCIPAL

961

CONS JUR

SUPERIOR /

i

1

S ----—ui
965

SEF SERVICIU

II

S

966

EXPERT

SUPERIOR

I

s

967

EXPERT

SUPERIOR

I

s

968

EXPERT

SUPERIOR

l

s

969

EXPERT

SUPERIOR

I

s

970

EXPERT

SUPERIOR

I

3

971

EXPERT

SUPERIOR

1

s

972

EXPERT

ASISTENT

1

s

973

EXPERT

SUPERIOR

1

s

 • 19.2 SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSONAL

  974

  SEF SERVICIU

  II

  s

  975

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  976

  EXPERT

  SUPERIOR

  l

  s

  977

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  978

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  5

  979

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  980

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  981

  INSP SPEC

  II

  s

  982

  REFERENT

  IA

  M

 • 19.3 SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUȚII PUBLICE

  983

  SEF SERVICIU

  II

  S

  984

  INSP SPEC

  IA

  s

  985

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  986

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  987

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  988

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  989

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  990

  INSP SPEC

  IA

  s • 20 DIRECȚIA AUDITUL Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

  991

  DIRECTOR EXECUTIV

  II

  s

  992

  AUDITOR

  SUPERIOR

  s

  993

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  S

  994

  auditor

  superior'

  T

  s

  995

  AUDITOR

  SUPERIOR

  i *

  d*  NR

  CRT

  FUNCȚIA

  GRAD TREAPTA PROFESIONALĂ

  CLASA

  NIVEl studii

  996

  AUDITOR

  PRINCIPAL

  1

  S

  997

  AUDITOR

  SUPERIOR

  i

  S

  - 99g~~

  71UUII0r<l

  SUPERIOR

  1

  s

  SUPERIOR

  1

  s

  1000

  AUDITOR            '

  SUPERIOR

  1

  s

  -iBor

  SUPERIOR

  1

  s

  ^DITpFr'

  SUPERIOR

  1

  s

  > 1003l

  AWITOF<—

  SUPERIOR

  1

  s

  1p&4*

  ^$0i%r

  SUPERIOR

  1

  s

  ^1005^

  INSP SPEC

  IA

  s

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1007

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1008

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1009

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s


 • 21 DIRECȚIA DE INTEGRITATE

  1010

  DIRECTOR EXECUTIV

  II

  5

  1011

  INSP SPEC

  lA

  5

  1012

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  S

  1013

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1014

  EXPERT

  ASISTENT

  l

  S

  1015

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1016

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1017

  EXPERT

  PRINCIPAL

  1

  s

  1018

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  1019

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  1020

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1021

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1022

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1023

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1024

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1025

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

 • 22 DIRECȚIA TRANSPORTURI


  1026

  DIRECTOR EXECUTIV

  II

  S


  • 22.1 SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC

   1027

   SEF SERVICIU

   II

   S

   1028

   EXPERT

   SUPERIOR

   1

   s

   1029

   EXPERT

   SUPERIOR

   i

   s

   1030

   EXPERT

   SUPERIOR

   I

   s

   1031

   EXPERT

   SUPERIOR .

   f

   s

   1032

   EXPERT

   SUPEB1OR **

   ’ 1

   s

   1033

   EXPERT

   SUPERIOR

   1

   s

   1034

   EXPERT

   ASISTENT

   i

   ; •

   s

   ---------rAr---k


NR

CRT

FUNCȚIA

GRAD TREAPTA PROFESIONALĂ

C LAȘA

NIVEL STUDII


22.2 SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTO • 22.3 SERVICIUL PARKING

  1043

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1044

  EXPERT

  SUPERICR

  1

  S

  1045

  REFERENT

  ASISTENT

  III

  M

  1046

  INSP SPEC

  IA

  S

  1047

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1048

  INSP SPEC

  iA

  s

  1049

  INSP SPEC

  IA

  s

  1050

  INSP SPEC

  IA

  s

 • 22.4 BIROUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN

  1051

  SEF BIROU

  I

  s

  1052

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1053

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  1054

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1055

  INSP SPEC

  IA

  s

  1056

  INSP SPEC

  IA

  s

 • 22.5 SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZI

  1057

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1058

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  S

  1059

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1060

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1061

  EXPERT

  DEBUTANT

  I

  s

  1062

  EXPERT

  PRINCIPAL

  I

  s

  1063

  INSP SPEC

  IA

  s

  1064

  INSP SPEC

  IA

  s

23 DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN

1065

DIRECTOR EXECUTIV

II

--s—r


23.1 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE

1066

SEF SERVICIU

II.

s

1067

AUDITOR

SUPERlOf

1 .

g

/A?

. 1 r 1

1068

AUDITOR

SU^ERIO^

5

\i.
CONFOgM-CJJ ORI

3KUAL

CRT

JL

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII

D'^CTia

a

ASISTENT

I

s

))l 070 4

^UDITQR^

-- Iz . -                             ■                                                                             . _ _______

SUPERIOR

i

s

Z1071

SUPERIOR

1

s

AUDITOR

ASISTENT

1

s

(\ 073^.

■REFERENT

SUPERIOR

III

M

 • 23.2 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE

  1074

  SEF SERVICIU

  II

  s

  1075

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1075

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1077

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1078

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1079

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1080

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  Q

  1081

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

  1082

  AUDITOR

  SUPERIOR

  1

  s

 • 23.3 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, URMĂRIRE RECOMANDĂRI

  1083

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1084

  AUDITOR

  SUPERIOR

  I

  s

  1085

  AUDITOR

  SUPERIOR

  I

  s

  1086

  AUDITOR

  SUPERIOR

  s

  1087

  AUDITOR

  SUPERIOR

  I

  s

  1088

  AUDITOR

  SUPERIOR

  I

  s

  1089

  AUDITOR

  PRINCIPAL

  I

  s

  1090

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  1091

  AUDITOR

  SUPERIOR

  I

  s

24. DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


1092

DIRECTOR EXECUTIV

II

s

1093

DIRECTOR EXE ADJ

II

s

1094

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1095

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1096

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1097

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1098

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1099

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1100

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1101

EXPERT

SUPERIOR

l

s

1102

EXPERT

SUPERIOR

1

s

H03

EXPERT

ASISTENT

1

s

1104

EXPERT

PRINCIPAL ’■

1

s

1105

EXPERT

SUPERIOR '

.                  I.

s

1106

EXPERT

PRINCIPAL

s

4

1107

EXPERT

PRINCIF^L

1 '

s fi

1108

EXPERT

SUPERIOR

1

s Ils
 • 25.1 SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZĂ, MONITORIZARE PRESĂ

  1111

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1112

  EXPERT

  SUPERIOR

  S

  1113

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1114

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1115

  EXPERT

  PRINCIPAL

  l

  s

  1116

  INSP SPEC

  IA

  s

  1117

  INSP SPEC

  DEBUTANT

  s

  1118

  INSP SPEC

  lA

  s

 • 25.2 SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA

  1119

  SEF SERVICIU

  II

  s

  1120

  INSP SPEC

  IA

  s

  1121

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1122

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  P23

  REFERENT

  DEBUTANT

  M

  1124

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1125

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  S

  1 126

  EXPERT

  ASISTENT

  s

 • 25.3 SERVICIUL COMUNICARE INTERINSTITUȚIONALÂ

  1127

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1128

  REFERENT

  IA

  M

  1129

  INSP SPEC

  IA

  S

  1130

  INSP SPEC

  IA

  s

  1131

  INSP SPEC

  II

  s

  1132

  INSP SPEC

  IA

  s

  1133

  REFERENT

  IA

  M

  1134

  REFERENT

  IA

  M

26. DIRECȚIA RELAȚIA CU ONG, SINDICATE Șl PATRONATE

1135

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1136

DIRECTOR EXE ADJ

II

s

1137

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1138

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1139

REFERENT

SUPERIOR

' '          III

M

1140

EXPERT

SUPERIOR -

1

s , ■■

1141

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1142

EXPERT

SUțPERIO^

i i ;

---1------------W-J-l

s
27 DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL

1152

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

27.1 SERVICIUL DE REPREZENTARE EXTERNĂ

1153

SEF SERVICIU

II

s

1154

EXPERT

ASISTENT

i

s

1155

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1156

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1157

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1158

EXPERT

SUPERIOR

s

1159

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1160

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1161

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1162

EXPERT

ASISTENT

1

s

1163

EXPERT

PRINCIPAL

1

s

1164

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1165

EXPERT

SUPERIOR

1

s

1166

EXPERT

SUPERIOR

1

s

 • 27.2 SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNĂ

  1167

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1168

  INSP SPEC

  IA

  s

  1169

  INSP SPEC

  IA

  s

  1170

  REFERENT

  IA

  M

  1171

  REFERENT

  I

  M

  1172

  INSP SPEC

  IA

  S

  1173

  INSP SPEC

  IA

  s


  NR CRT

  FUNCȚIA

  GRADTREAPTA PROFESIONALA

  CLASA

  NIVEL STUDII


  1174

  L ~ ------

  II

  S


  1175/

  'SEF J^RVICIU

  II

  S

  1 iTk-

  EXPERT

  SUPERIOR

  s

  1177

  EXPERT

  SUPERIOR

  i

  s

  1178

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1179

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1180

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1181

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1182

  EXPERT

  SUPERIOR

  l

  s

  1183

  EXPERT

  ASISTENT

  1

  s

  1184

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  c • 28.2 SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM

  1185

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1186

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1187

  REFERENT

  SUPERIOR

  III

  M

  1188

  EXPERT

  superior

  I

  S

  1189

  INSP SPEC

  IA

  S

  1190

  INSP SPEC

  l

  S

  1191

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  S

  1192

  INSP SPEC

  IA

  s

  1193

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1194

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1195

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1196

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1197

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1198

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

  1199

  EXPERT

  SUPERIOR

  1

  s

 • 29. SERVICIUL EURO - 2020


  1200

  SEF SERVICIU

  II

  S

  1201

  INSP SPEC

  II

  S

  1202

  INSP SPEC

  IA

  S

  1203

  INSP SPEC

  IA

  S

  1204

  INSP SPEC

  II

  S

  1205

  INSP SPEC

  IA

  s

  1206

  INSP SPEC

  IA

  s

  1207

  REFERENT

  ' IA

  M


NR

CRT

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALĂ

CLASA

NIVEL STUDII


31. BIROUL DOCUMENTE SECRETE


1216

SEF BIROU

II

S

1217

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1218

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1219

EXPERT

ASISTENT

I

ș

1220

EXPERT

ASISTENT

1

s

1221

EXPERT

ASISTENT

s


32. DIRECȚIA SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE


1222

DIRECTOR EXECUTIV

l!

S


32.1 SERVICIUL ANALIZĂ SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE


1223

SEF SERVICIU

II

S

1224

REF SPEC

SUPERIOR

II

SSD

1225

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1226

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1227

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1228

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1229

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1230

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1231

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

1232

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1233

REFERENT

SUPERIOR

III

M

1234

INSP SPEC

IA

S

1235

INSP SPEC

DEBUTANT

S

1236

EXPERT

DEBUTANT

I

s

1237

INSP SPEC

IA

s

1238

INSP SPEC

IA

s

1239

EXPERT

SUPERIOR

I

s
32.2 SERVICIUL DE MONITORIZARE A SPAȚIILOR LOCATIVE Șl A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE1240

SEF SERVICIU

S

-...... ■   ,, ' v-1249

SEF SERVICIU

II

$

1250

EXPERT

SUPERIOR

i

S

1251

EXPERT

ASISTENT

i

s

1252

EXPERT

SUPERIOR

s

1253

REFERENT

PRINCIPAL

III

r/i

1254

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1255

EXPERT

PRINCIPAL

j

s

1256

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1257

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1258

EXPERT

SUPERIOR

s


 • 33.2 BIROUL VERIFICARE Șl MONITORIZARE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE

  1259

  SEF BIROU

  II

  S

  1260

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1261

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1262

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

  1263

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1264

  EXPERT

  ASISTENT

  I

  s

 • 33.3 SERVICIUL RECUPERARE Șl EXECUTARE SILITĂ  1265

  SEF SERVICIU

  II

  s

  1266

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1267

  EXPERT

  DEBUTANT

  I

  s

  1268

  CONS JUR

  SUPERIOR

  I

  s

  1269

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1270

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1271

  EXPERT

  SUPERIOR

  I

  s

  1272

  EXPERT

  ' SUP'ERJOR

  I

  s

NR

CRT

FUNCȚIA

GRADTREAPTA PROFESIONALA

CLASA

NIVEL STUDII

Funcții de demnitate publică

3

Administrator public

1

Nr. total dc funcții publice

1002

Nr. de funcții publice de conducere

138

Nr de funcții publice de execuție

864

Nr. total de funcții contractuale

266

Nr. de funcții contractuale de conducere

11

Nr. de funcții contractuale de execuție

255

Nr. total de funcții in instituție

1272

DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI Șl STRATEGII


SERVICIUL ORGANIZARE -MOBILIZARE SI PLANURI OPERATIVE

SERVICIUl STATISTICASERVICIUL SUPORT LOGISTIC Șl VOLUNTARIAT

PENTRU SITUAȚII DE

URGENȚĂ


Regulament de Organizare și l uneționare


 • 1.  Elaborează strategia Primăriei Municipiului București, programele și planurile anuale de acțiuni proprii pentru românii din diaspora

 • 2.  Inițiază, definește și planifică activitățile aferente programelor, proiectelor și acțiunilor proprii ale Primăriei Municipiului București în diaspora:

 • 3. Definește politicile publice în sprijinul românilor din diaspora.

 • 4.   Asigură contactul informațional între componentele din cadrul Primăriei Municioiului București și instituții care au atribuții în domeniul românilor de pretutindeni sau care furnizează date privind acest domeniu (Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Educației Naționale. Academia Română etc );

 • 5.  Asigură coordonarea metodologică a procesului de implementare a programelor, proiectelor și activităților din domeniul diaspora.

 • 6. Monitorizează proiectele in domeniul diaspora prin procesul continuu de colectare sistematică a informațiilor;

7 Elaborează și menține la zi fișele de relații ale Municipiului București in domeniul diaspora în vederea pregătirii întrevederilor Primarului General cu reprezentanți ai autorităților din străinătate;

 • 8. Informează celelalte structuri din cadrul Primăriei Municipiului București. în timp util, despre documentele, programele și proiectele internaționale care vizează domeniul diaspora;

 • 9. Colaborează cu structuri cu atribuții similare din alte instituții publice centrale

 • 10.  Urmărește, analizează si semnalează aspecte privind evoluția relațiilor internaționale în domeniul diaspora;

 • 11. Facilitează dialogul și schimbul de informații cu instituțiile din administrația publică centrală si locală, precum și cu mediul de afaceri pentru o bună coordonare între instituții in cazul unor acțiuni concertate de sprijinire și promovare a românilor din afara granițelor, a inițiativelor și acțiunilor acestora în domeniul diaspora;