Hotărârea nr. 442/2019

HOTARAREnr. 442 din 2019-07-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU ORASUL MIGDAL HAEMEK DIN ISRAEL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărâ cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu orașul Migdal Haemek din Israel

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 1364/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 35/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 530/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 - 2/2208/ 18.07.2019 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 86180/ 01.07.2019;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 126/27.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărâ cu privire la încheierea unui Acord cu orașul Migdal Haemek din Israel;

în temeiul prevederilor art. 89 alin.(6), art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. r), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu orașul Migdal Haemek din Israel.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE CE ȘEpiNȚĂ,


Claudiu Dan


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, / Georgiana Zamfir

/


București, 31.07.2

Nr. 442