Hotărârea nr. 441/2019

HOTARAREnr. 441 din 2019-07-31 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA MODERNIZAREA STATIILOR DE TRAMVAI ALE SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului Bueurești

HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale Societății de Transport București STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 13838/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 74/30.07.2019, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 33/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 528/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 5 nr. 48158/18.06.2019, înregistrată la Direcția Transporturi cu nr. 11596/19.06.2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S.T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. k), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport

București STB S.A. și Consiliul Locat ar Sectorului 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărifor de interes public local cu privire la modernizarea -----------------J ,rv2.......... \wțl stațiilor de tramvai ale Societății de Transport București STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București.

V’ * * f I * *        * I

Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5. București. Româpia tpl +4021 305 55 00. wwwi


ib ro


Art.2 Se aprobă protocolul de asociere ce urmează a se încheia între Municipiul București, Societatea de Transport București STB S.A. și Consiliul Local al Sectorul 5 al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari.3 Se împuternicesc Primarul General al Municipiului București și Directorul General al Societății de Transport București STB S.A să semneze protocolul menționat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Societatea de Transport București STB S.A. și Consilul Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Claudiu Daniel Catana


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
București, 31.07.2019

Nr. 441
^CONFORM CU ORiG|NALULf-


 • I) Preambul:

Având in vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului Consiliului General al Municipiului BucureștTpent de a se asocia cu Societatea de Transpo lucrărilor de interes public local cu prîvîre la modernizarea stafiilor STB aliate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

08/18.06.2019 privind solicitarea acordului nputernicirca expresă a Consiliului Local Sector 5. STB S.A., în vederea finanzării si realizării în comun a


II) Părțile:

Municipiul București, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr.47. sector 5. București, reprezentată prin Primar General, doamna Gabriela FIREA,

Societatea (le Transport București (STB SA), cu sediul in B-dul Dinicu Golescu nr. I, sector 1, București, reprezentata prin Andrei George CRECT avand funcția de Director General,

si

Sectorul 5 al Municipiului București, cu sediul în Slr. f abrica de chibrituri, nr. 9 - II. Sector 5, București, reprezentat prin Daniel FLOREA, Primar;

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

III) Obiectul protocolului:

Art.l Obiectul prezentului protocol il constituie modernizarea peroanelor de tramvai aliate in proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI si in concesiunea S. 1 B. SA de pe teritoriul administrativ al sectorului 5.

IV) Durata protocolului:

Art.3 Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către parti si isi va produce efectele până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

V) Drepturile si obligațiile pârtilor:

Art.4 Modernizarea peroanelor va lî realizata in conformitate cu proiectul tehnic realizat de către reprezentanții Primăriei Sector 5 si aprobat in CTE - STB.

Proiectul va include in mod obligatoriu toate operațiunile necesare pentru a proteja infrastructura caii de rulare din zona adiacenta, securitatea si continuitatea circulației mijloacelor de transport public.

Pe toata durata execuției lucrărilor de modernizări, Sectorul 5 al Municipiului București este responsabil de siguranța publicului calator atat in zona lucrărilor cat si in zona peroanelor provizorii.

Art.5 Pe timpul execuției lucrărilor se vor asigura, prin grija Sectorului 5 al Municipiului București, peroane provizorii aferente stațiilor de tramvai provizorii in care publicul calator se va imbarea/ debarca in condiții de siguranța, precum si trecerile de pietoni care fac legătură intre peroane si trotuare. Aceste slalii de tramvai se vor aproba in Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului București, prin grija Sectorului

 • 5.

Art.6 Planul de peron modernizat care stabilește dimensiunile acestuia constituie Anexa nr. I la prezentul protocol, care se va adapta la fata locului in funcție de amplasament. ’A

 • l.a proiectarea si executarea peroanelor modernizate se va tine eoni

  mnte: *


 • a.  respectarea condițiilor impuse in NP051/2012 "Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap '.

 • b.  se vor prevedea canali/atie electrica si cămine de tragere care vor asigura infrastructura pentru toate cablurile aferente echipamentelor montate pe peron (borna de ocolire, iluminat adapost calatori, alimentare sistem info calatori si supraveghere video, automat de vanzare a titlurilor de călătorie, panou reclame). Montarea pe peron a gardului de protecție a calatorilor se va face prin fundații individuale ale panourilor:

 • c.  borna luminoasa de ocolire alimentata cu energie electrica, după caz;

 • d.  cos de gunoi:

 • e.  indicator de statie;

 • f.  stâlpi pentru supraveghere video (cate un stâlp pe fiecare capat al peronului):

 • g.  priza de legare la pamant a tuturor pârtilor metalice legate pe peron;

 • h.  noile peroane vor fi avizate in cadrul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul PMB.

 • i.  in vederea asigurării branșamentelor electrice la fiecare peron se vor prevedea prin grija PS5 subtraversari in dreptul peroanelor modernizate;

 • j.  branșament electric monofazat 7kW pentru alimentarea consumatorilor electrici de pe peron (borna de ocolire, mobilier, alimentare sistem info calatori si supraveghere video, automat de vanzare a titlurilor de călătorie, panou reclame).

 • k.  circuitele de forța si de curenti slabi vor fi asigurate din tablouri independente; circuitul aferent bornei de ocolire, iluminatul adăpostului si al panoului de reclama va fi echipat cu Luxomat (sensor crepuscular) sau ceas programator;

 • l.  branșamentul electric va fi prevăzut cu bloc de măsură si control;

 • m. se vor prevedea in cadrul investiției PS5 fundațiile mobilierului urban suprateran.

Pe teritoriul administrativ al Sectorului 5 se afla 5 peroane c introducere a 100 de tramvaie modernizate, cuprinse in PMUD 2

 • •  Statia P-la Eroii Revoluției         -2 peroane

 • •  Statia Ștefan I lepites                - 2 peroane

 • •  Statia Depoul Alexandria          - 1 peron


Modernizarea acestor peroane este prioritara, iar celelalte peroane funcție de disponibilitățile financiare ale Primăriei Sectorului 5.

Art.7 Reprezentanții Sectorului 5 al Municipiului București vor supune Comisiei Tehnico Economice a S.T.B. un extras din proiectul tehnic aferent modernizării, extras care va cuprinde toate detaliile de execuție a lucrărilor de la peroanele aferente stațiilor de tramvai de pe teritoriul administrativ al sectorului 5.

Art.8 Data de incepere a lucrărilor, data finalizării acestora, precum si intervalul orar in care aceste lucrări vor fi executate se va stabili dc comun acord după avizarea proiectului tehnic in CTE S.T.B. si obținerea acordului scris al STB SA. Accesul reprezentanților sectorului 5 pentru efectuarea de lucrări in zona liniilor de tramvai se va putea efectua doar in prezenta reprezentanților STB SA si cu respectarea formelor legale privind electrosecuritatea personalului. Astfel, reprezentanții Sectorului 5 vor solicita, după caz. scoaterea de sub tensiune a rețelei de contact conform instrucțiunilor STB SA.

Art.9 Toate costurile ocazionate cu realizarea modernizărilor de peroane propuse, revin Primăriei Sectorului 5. inclusiv montarea si demontarea peroanelor provizorii.

Art.l 1 I oate lucrările de deviere/ relocare,instalații fixe proprietatea Municipiul București, administrate de S.T.B., cauzate de lucrările Sectorului 5' al Municipiului București de pe teritori^^dmjnist       sectorului

5. vor fi suportate financiar de către Sectorul 5 al Municipiului București '


PORTURI^


Art. 12 Societatea de I ransport București STB SA nu se face răspunzătoare de daunele produse ca urmare a unor eventuale evenimente de circulație (deraieri, tamponari. ele.). foaie costurile ocazionate cu refacerea amenajărilor afectate de astfel de lucrări vor ramane in sarcina Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 13 După realizarea obiectului protocolului toate peroanele, instalațiile fixe deviate, revin, libere de orice sarcini la S.T.B.

VI) Clauze de încetare:

Art.14 Prezentul protocol poate fi denunțat de către Societatea de Transport București STB SA in situația in care realizarea modernizărilor prevăzute la Capitolul III pot pune in pericol circulația in condiții de siguranța a publicului calator, a tramvaielor sau pun in pericol siguranța si stabilitatea mijloacelor fixe S.T.B.

Art.15 Pentru a putea invoca motivul prevăzut la art.14. Societatea de Transport București STB SA va transmite reprezentanilor Sectorului 5 al Municipiului București o adresa scrisa, in care va motiva imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor ce ii revin in temeiul prezentului protocol.

Art.16 Prezentul protocol poate înceta cu acordul pârtilor.

Art.17 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol de către una din parti. da dreptul pârtii lezate de a considera reziliat de plin drept contractual, fara intervenția instanțelor judecătorești, cu prealabila notificare a pârtii in culpa. Partea lezata are dreptul de a solicita, in acest caz. pârtii in culpa plata de daune interese.

VII) Clauze finale:

Art. 18 Sectorul 5 al Municipiului București va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate echipamentelor si instalațiilor S.T.B. S.A. in timpul lucrărilor de modernizări de peroane

Art.19 Persoanele care vor presta serviciile necesare in vederea reabilitării/ reparării suprafețelor propuse, vor respecta clauzele privind securitatea si sanatatea in munca (Anexa nr. I), precum si cele privind apararea impotriva incendiilor si protecție civila (Anexa nr.2). Anexe la prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul București

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA


Sectorul 5 al Municipiului București

PRIMAR

Daniel FLOREA


SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA

Director General     >t

Andrei George C RECI

' i

. A

\ 7; - - _ '

/
CLAUZE DE SECURITATE SI SAN

Anexa la protocolul nr.

In clar denumirea lucrării............

In conformitate cu art. 15 alin (1) punctul 30 si art. 175 din H completata pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Le

si

2006


I. Prevederi generale

1.


EXECUTANTUL este obligat sa respecte regulile de acces in unitățile BENEFICIARULUI.

 • 2. EXECUTANTUL va aduce la cunoștința BENEFICIARULUI persoanele delegate care răspund de organizarea si desfășurarea activității.

 • 3. EXECUTANTUL va colabora cu BENEFICIARUL in vederea realizării activității profesionale respectând Regulamentul Intern si Instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca ale regiei.

 • 4. Personalul EXECUTANTULUI care isi desfășoară activitatea in unitățile BENEFICIARULUI nu va avea acces in locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat si specific).

 • II. Instruirea, dotarea cu echipamente de munca, echipament individual de protecție

 • 1.  BENEFICIARUL va asigura instruirea lucratorilor EXECUTANTULUI privind activitățile specifice întreprinderii si/sau unității respective, riscurile cu privire la securitatea si sănătatea in munca, precum si masurile si activitățile de prevenire si protecție la nivelul întreprinderii si/sau unității, in general. Deasemenea va aduce la cunoștința lucratorilor EXECUTANTULUI conținutul Regulamentului Intern si a Instrucțiunilor proprii de securitate in munca, precum si locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat si specific). EXECUTANTUL nu va începe activitatea la unitatea (punctul de lucru) aparținând BENEFICIARULUI decât după instruirea lucratorilor acesteia. Durata de instruire nu va fi mai mica de 1 ora. Consemnarea efectuării instruirii va fi făcuta in fisa de instruire colectiva (anexa 12 - din HG 1425/2006 modificata si completata).

 • 2. EXECUTANTUL si BENEFICIARUL au obligația sa-si doteze lucratorii cu echipament individual de protecție in vederea protejării acestora împotriva riscurilor existente la locurile de munca, precum si asigurarea unei ținute corespunzătoare a lucratorilor.

 • 3. EXECUTANTUL este obligat sa asigure forța de munca calificata si autorizata pentru activitățile prestate, astfel incat sa evite producerea unor accidente de munca, avarii, etc.

 • 4. EXECUTANTUL va asigura instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securității si sănătății in munca, primul ajutor in caz de evenimente, situații de urgenta (apărarea impotriva incendiilor, protecție civila), adaptată la condițiile concrete in funcție de riscurile existente pe toata durata cat prestează activitatea pentru care s-a încheiat protocolul/comanda/conventia cu BENEFICIARUL.

 • 5. EXECUTANTUL si BENEFICIARUL au obligația sa coopereze in vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea si igiena in munca, sa isi coordoneze acțiunile in vederea protecției lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, sa se informeze reciproc despre aceste riscuri, iar la rândul lor sa-si informeze lucratorii despre acestea, lu^ndu-se in considerare natura activităților și sa ia masuri corespunzătoare de prevenire.

 • 6. EXECUTANTUL trebuie sa asigure dotarea cu echipamente de munca care din punct de vedere tehnic si care sa nu constituie un pericol pentru lucratori.


  )i|Pda_____

  ¥ DIRECȚIA S TRANSPORTUL


 • 7. Părțile se obliga sa utilizeze in procesul de lucru numai propriile echipamente de munca.

 • 8. Lucratorilor EXECUTANTULUI le este interzis accesul la echipamentele de munca si in zonele de lucru ce aparțin BENEFICIARULUI, fără aprobarea acesteia.

 • 9. EXECUTANTUL si BENEFICIARUL vor respecta prevederile legale in vigoare privind situațiile de urgenta (apărarea impotriva incendiilor si protecția civila) luând masurile necesare de protejare a bunurilor, de acordare a primului ajutor, de evacuare a lucratorilor, de stingere a incendiilor.

 • III. Accidentele de munca

 • 1. Comunicarea evenimentului către Serviciul Intern de Prevenire si Protecție - STB SA se va face de indata de către EXECUTANT si/sau BENEFICIAR al cărui lucrator / lucratori a / au fost accidentați.

 • 2. Cercetarea, raportarea si înregistrarea evenimentului se vor face de către EXECUTANT si/sau BENEFICIAR al cărui lucrator / lucratori a / au fost accidentați .

 • 3.   EXECUTANTUL si BENEFICIARUL au obligația sa se informeze reciproc asupra evenimentului produs (cauze, consecințe, responsabilități, etc.) .

 • 4. Dacă în eveniment sunt implicate victime ale EXECUTANTULUI si ale BENEFICIARULUI, din comisia de cercetare numita de BENEFICIAR vor face parte si persoane numite prin decizie scrisa de către EXECUTANT.

Comunicarea la ITM se va face de către BENEFICIAR conform modelului prevăzut in HG 1425/2006 modificata si completata (anexa nr. 13).

EXECUTANTUL are obligația sa pună de indata la dispoziția BENEFICIARULUI toate datele cuprinse in anexa nr. 13 privitoare la lucratorul implicat in eveniment pentru a putea fi efectuata comunicarea acestuia la I.T.M. conform prevederilor legii 319/2006 art. 26 si 27 alin (1).

înregistrarea accidentului de munca se va face in baza procesului verbal de cercetare. Pentru unele situații neprevăzute de reglementările in vigoare in care părțile nu cad de acord privind cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidențierea accidentului de munca, se va apela la arbitrajul ITM .

 • 5. EXECUTANTUL poarta intreaga responsabilitate din punct de vedere legal, pentru lucratorii, angajați ai societății sale, care isi desfășoară activitatea pe teritoriul BENEFICIARULUI.

BENEFICIAR                                EXECUTANT

CLAUZE privind Apărarea împotriva Incendiilor și Protecția Civilă (Situații de Urgență), anexă la protocolul nr.____________________din data_____________________

Obiectul:


Beneficiar:

Executant:Prezentele clauze au ca obiect reglementărilor legale de Apărareîmpotr


pe perioada derulării activitățiilor precizate în protocol/comandă.

Clauzele sunt valabile pe toată perioada de derulare a protocolului/comenzii.

în vederea respectării reglementărilor legale în vigoare din domeniul Situațiilor de Urgență și Dispozițiilor Interne ale Beneficiarului, părțile au următoarele responsabilități:

 • - Executantul va aduce la cunoștința Beneficiarului persoanele ce urmează să execute lucrările ce constituie obiectul documentelor de colaborare menționate mai sus, precum și persoanele care răspund de organizarea și desfășurarea activității;

 • - Executantul are obligația de a aduce la cunoștința propriului personal regulile de acces în subunitățile/punctele de lucru ale Beneficiarului și de a se asigura că acestea sunt respectate întocmai;

 • - Executantul are obligația de a împrejmui și semnaliza toate locurile periculoase ce apar cu ocazia derulării activitățiilor prevăzute în protocol/comanda, precum și aducerea la cunoștința personalului Beneficiarului a acestor locuri. Personalul Beneficiarului trebuie să respecte semnalizările, împrejmuirile și avertizările făcute de Executant;

 • - Personalul Executantului nu va avea acces în locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat și specific) din subunitățile/punctele de lucru ale Beneficiarului în care sunt prestate serviciile;

 • - Beneficiarul (conducătorul subunității/punctului de lucru) va asigura instruirea lucrătorilor Executantului privind activitățile specifice unității respective, riscurile privind Apărarea împotriva Incendiilor și Protecția Civilă (Situații de Urgență), măsurile și activitățile de prevenire, precum și locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat și specific);

 • - Executantul nu va începe activitatea la subunitatea/punctul de lucru aparținând Beneficiarului decât după efectuarea instruirii lucrătorilor. Consemnarea instruirii, care se efectuează de către Beneficiar, va fi făcută printr-un proces-verbal de instruire, iar Executantul are obligația de a consemna acest instructaj în fișa de instruire individuală, la rubrica "INSTRUIREA PERIODICĂ";

 • - Personalului Executantului îi este interzis atât accesul în zonele de lucru ce aparțin Beneficiarului, cât și utilizarea echipamentelor Beneficiarului, fără aprobarea acestuia. Executantul are obligația de a instrui personalul propriu cu privire la aceste interdicții;


  Situațiilor de Urgență:


 • •  Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva Incendiilor;

 • •  O.M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea salariaților, modificat și completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005;

 • •  Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare împotriva Incendiilor;

 • •  Legea 481/2004 privind Protecția Civilă, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Executantul va lua măsuri pentru protejarea bunurilor și mediului înconjurător împotriva efectelor posibile, generate de activitățile desfășurate, conform legislației specifice în domeniu;

 • - Lucrările cu foc deschis realizate de Executant vor respecta legislația în vigoare. Aceste lucrări vor fi anunțate în prealabil conducerii subunității/punctului de lucru al Beneficiarului;

 • - în cazul unei situații de urgență apărute la zona unde Executantul își desfășoară activitatea din subunitatea/punctul de lucru aparținând Beneficiarului, personalul Executantului va interveni cu forțe proprii pentru lichidarea efectelor negative ale acesteia și va anunța în cel mai scurt timp reprezentanții Beneficiarului;

 • - Dotarea cu mijloace inițiale de primă intervenție a zonei unde Executantul își desfășoară activitatea, va fi corelată cu nivelul și natura riscurilor posibile, specifice activității desfășurate, și constituie sarcina Executantului;

 • - Personalul Executantului va respecta reglementările legale în vigoare și Dispozițiile Interne ale Beneficiarului privind fumatul, utilizând locurile pentru fumat din incinta subunității/punctului de lucru;

- Manipularea și depozitarea substanțelor periculoase de către personalul Executantului se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a Dispozițiilor Interne ale Beneficiarului. Utilizarea substanțelor periculoase și natura acestora se comunică în prealabil conducerii subunității/punctului de lucru care aparține Beneficiarului;

 • - Personalul Executantului are obligația să respecte delimitarea materială a zonei de lucru și asigură în permanență, pe toată durata execuției lucrărilor, curățenia și menținerea liberă a căilor de acces, a frontului de lucru, prin înlăturarea materialelor și deșeurilor rezultate din activitatea proprie. Executantul are obligația de a instrui personalul propriu cu privire la aceste obligații;

 • - Deșeurile de natură combustibilă rezultate în urma activităților Executantului vor fi evacuate din subunitate/punct de lucru la sfârșitul fiecărei zile de lucru.

în cazul producerii unei situații de urgență în zona în care salariații Executantului își desfășoară activitatea, aceștia vor informa de îndată conducerea subunității/punctului de lucru care, la rândul ei, va informa conducerea Beneficiarului.

Executantul are obligația să respecte OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare.

CONFORM CU ORIGJ


Executantul poartă întreaga lucrătorii angajați ai societății sale'^r r> ^55*^ X

«Mp     ’*  =

OX'" ?;

tr 1

V

\

responsabilitate din punct de vedere legal, pentru j^își desfășoară activitatea pe teritoriul Beneficiarului.