Hotărârea nr. 440/2019

HOTARAREnr. 440 din 2019-07-31 PRIVIND IMPUTERICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SAU COOPERAREA CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI SRB S.A. IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL-SPORIREA SPATIILOR VERZI PRIN INIERBAREA INTERVALULUI DINTRE LINIILE DE TRAMVAI SI INTRETINEREA PERMANENTA A ACESTORA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local - sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 13837/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 73/30.07.2019, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 32/30.07.2019, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 12/29 07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 527/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin (2) lit. s), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art.2 (1) Se împuternicește expres Societatea de Transport București STB S.A să încheie, în condițiile legii, un protocol de asociere sau cooperare cu Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local - sporirea spațiilor verzi prin înierbarea dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora

(2) Protocolul va cuprinde următoarele condiții minime:

 • a) activitățile desfășurate nu vor afecta programul de circulație al tramvaielor;

 • b) durata protocolului va fi de 5 (cinci) ani cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • c) Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București va identifica spațiile propuse spre înierbare, va elabora proiecte tehnice care vor cuprinde toate operațiunile necesare pentru a proteja infrastructura căilor de rulare, va obține avizele și acordurile necesare din partea deținătorilor de utilități și din partea Societății de Transport București STB S.A. (parte tehnică -protejare infrastructură căi rulare) și va suporta toate costurile de realizare și întreținere a acestora

 • d) condiții asigurătorii necesare din partea Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București

(program, personal, utilaje, docun^ent^ procșduri? etc.) pentru intervențiile planificate ale Societății de Transport București STB S A         rventijle de urgență apărute la liniile de tramvai.


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013. sector

(3) Modelul protocolului-cadru este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3 Cheltuielile aferente acțiunilor, lucrărilor, serviciilor, sau proiectelor de interes public local, menționate la art. 1 se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, potrivit legii și se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primarul Sectorului 4, prin aparatul său de specialitate și Societatea de Transport București STB S A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2
PROTOCOL DE COLABORARE - cadru

Nr


I) Preambul:

Având în vedere:

- Adresa nr. 50438/18.07.2019 transmisă de către Sectorul 4 al Municipiului București către Societatea de

1 ransport București STB SA cu privire la sporirea suprafețejj

ajarea cu gazon


a liniilor de tramvai situate pe raza Sectorului 4:


onform CU originalul


II) Părțile:

Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul în B-duOVfctăTurgiei nr. 12-18, Grand Arenă, etaj 1 .Sector 4, reprezentat prin Daniel BÂLUȚÂ. Primar pe de o parte, iar pe de altă parte

Societate de Transport București STB SA, cu sediul în Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1 București, reprezentată prin Andrei George CREC1 având funcția de Director General.

Au convenit încheierea prezentului protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol il constituie inierbarea spațiului aferent liniilor de tramvai prevăzute în cadrul proiectului .............................................................. montarea unor sisteme de irigare

necesare întreținerii spațiului verde si întreținerea spațiului inierbat aferent acestor linii de tramvai din proiect.

IV)   Durata protocolului:

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți și iși produce efectele pentru o durată de 5 (cinci) ani de zile cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

V)     Drepturile si obligațiile părților:

Drepturile si obligațiile Primăriei Sector 4:

 • 1) Amenajarea liniilor de tramvai prin inierbarea si instalarea de sisteme de irigare va ti realizată

în conformitate cu proiectul tehnic care va include în mod obligatoriu toate operațiunile necesare pentru a proteja infrastructura căii de rulare (protejare sna. prinderi, legaturi la șina, eclisari electrice transversale, etc.) pe pe artera..........

 • 2) Reprezentanții Sectorului 4 al Municipiului București

amenajarea          fiecărui          tronson

proiectului .................................................


 • 3) în vederea demarării operațiunilor de amenajare a liniilor de tramvai prevăzute în cadrul •

  proiectului


Sectorul 4 al Municipiului București va

transmite proiectul tehnic întocmit în condițiile prevăzute in Avizul nr 1 al CTE S l'B SA către Societatea de Transport București STB SA în vederea obținerii acordului scris al acesteia din urmă.

 • 4) Data de începere a lucrărilor, data finalizării acestora, precum și intervalul orar in care aceste lucrări vor fi executate se va stabili de comun acord obținerea acordului scris al STB SA.

 • 5) Accesul reprezentanților secgtorului 4 pentru efectuarea de lucrări in zona liniilor de tramvai se va putea efectua doar in prezenta reprezentanților S I S SA si cu respectarea formelor legale privind electrosecuritatea personalului. Astfel, reprezentanții Sectorului 4 vor solicita, după caz. scoaterea de sub tensiune a rețelei de contact conform instrucțiunilor STB SA.

 • 6) Societatea de Transport București STB SA va asigura accesul personalului și utilajelor implicate în procesul de amenajare cu rulouri de gazon și sisteme de irigare a liniilor de tramvai. în intervalul orar în care realizarea acestor lucrări a fost aprobată.

 • 7) Operațiunile necesare pentru întreținerea amenajărilor inierbatc si a sistemului de irigare aferent vor fi realizate de către Primăria Sector 4;

 • 8) In vederea realizării operațiunilor de întreținere a amenajărilor liniilor de tramvai prin

innierbare si sistem de irigare. Primăria sector 4 va transmite Programul operațiunilor necesare spre aprobare Societății de Iransport București STB SA. cu cel puțin 5 zile înainte de data inccperii lucrărilor propuse, la serviciul programare.....tel etc

 • 9) Societatea de I ransport București STB SA va asigura accesul personalului care prestează servicii de întreținere a amenajărilor realizate, în intervalul orar în care realizarea acestor lucrări a fost aprobată.

 • 10) Toate costurile ocazionate cu realizarea amenajărilor propuse, precum și cu întreținerea acestora rămân în sarcina Sectorului 4 al Municipiului București.

 • 11) Daca prin degradarea/defectarea sistemului de irigare se produce afectarea grava a infrastructurii, respectiv a suprastructurii liniilor de tramvai. Primăria sectorului 4 se face răspunzătoare de daunele produse Toate costurile ocazionate cu refacerea amenajărilor afectate de astfel de evenimente vor ramane in sarcina Primăriei Sectorului 4.

 • 12) La încetarea valabililatii protocolului Primăria Sectorului 4 va lua toate masurile de dezafectare a amenajărilor realizate in vederea predării amplasamentului in starea in care l-a preluatDrepturile si obligațiile STB SA

 • (1) STB SA va executa lucrările de mentenanta planificata la calea de rulare a tramvaielor pentru asigurarea siguranței circulației materialului rulant, planificare ce se va transmite si Primăriei Sectorului 4. Efectuarea lucrărilor planificate ale STB SA ce implica dezafectarea amenajărilor liniilor de tramvai prin innierhare si a sistemului de irigare realizate de către Sectorul 4 al Municipiului București vot fi anunțate cu cel puțin 5 zile inainte de intervenția propriu-zisa. astfel incat Primăria Sectorului 4 sa dezafecteze calea de rulare de gazon, pamant si sistem de irigare in zona in care STB SA va realiza lucarile de intervenții planificate.

 • (2) In ceea ce privește intervențiile in regim de urgenta . ca urmare a apariției unor situații de urgenta (avarii, deraieri, ele.), acestea vor notificate reprezentanților Sectorului 4 al Municipiului București, in cel mult 24 de ore de la data finalizării lucrărilor.

 • (3) Societatea de Transport București STB SA nu se face răspunzătoare de daunele produse asupra amenajării ca urmare a unor eventuale evenimente de circulație (deraieri, tamponari, ele.), si intervențiile ocazionale de astfel de situații foaie costurile ocazionate cu refacerea amenajărilor afectate de astfel de evenimente vor ramane in sarcina Primăriei Sectorului 4.

 • (4) Societatea de I ransport București STB SA nu va executa si nu va suporta cheltuielile ocazionate

  VI) Cauze de încetare:

  • (1) Prezentul protocol poate fi denunțat de către care realizarea sau întreținerea amenajărilor condiții de siguranța a tramvaielor;  București S I B SA in situația in a Capitolul III pol pune in pericol circulația in


 • (2) Pentru a putea invoca motivul prevăzut la punctul (1). Societatea de Transport București STB SA va transmite reprezentanilor Sectorului 4 al Municipiului București o adresa scrisa in care va motiva imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor ce ii revin in temeiul prezentului protocol.

 • (3) Prezentul protocol inccteaza de drept in situația in care Societatea de Transport București STB SA nu va mai fi titularul dreptului de administrare asupra tronsoanelor de linii de tramvai din proiectul

 • (4) In situația in care una dintre parti va fi in imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile ce îi revin in temeiul prezentului protocol, aceasta va transmite o notificare in care va indica motivele care o impicdica sa-si desfasoare activitatea si va efectua toate demersurile in vederea remedierii deficientelor aparute.

 • (5) Daca situația prevăzută la punctul anterior va continua pentr^o perioada de cel mult 30 (treizeci) de zile, prezentul protocol va inceta de drept.

 • (6) Prezentul protocol poate inceta cu acordul pârtilor.

If * 1 I \

\'


 • (7) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din parti. da dreptul pârtii lezate de a considera reziliat de plin drept contractual. I'ara intervenția instanțelor judecătorești, cu prealabila notificare a pârtii in culpa. Partea lezata are dreptul de a solicita, in acest caz. pârtii in culpa plata de daune interese.

V II) Clauze finale:

 • (1) Sectorul 4 al Municipiului București va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate echipamentelor si instalațiilor amplasate pe suprafața liniilor de tramvai sau de eventuale evenimente de circulație, deraieri cauzate de inierbarea si/sau întreținerea spațiului inierbat aferent liniilor de tramvai inclusiv a sistemelor de irigare.

 • (2) Adresele prin care Societatea de Transport București STB SA isi va manifesta acordul cu privire la amenajările propuse conform punctului 3 al Capitolului V, precum si adresele prin care aceasta aproba programul lucrărilor de intretinere. vor face obiectul anexelor atașate prezentului protocol.

 • (3) Persoanele care vor presta serviciile necesare in vederea amenajării si întreținerii suprafețelor propuse, vor respecta clauzele privind securitatea si sanatatea in munca (Anexa 1). precum si cele privind apararea împotriva incendiilor si protecție civila (Anexa 2). Anexe la prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost întocmit astazi         /  _______. in doua exemplare originale, cale unul pentru

fiecare parte.


In conformitate cu art. 15 alin (1) punctul 30 si art. 175 din HG 1425/2006 modificata si completata pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006

 • I. Prevederi generale

 • 1. EXECUTANTUL este obligat sa respecte regulile de acces in unitățile BENEFICIARULUI.

 • 2. EXECUTANTUL va aduce la cunoștința BENEFICIARULUI persoanele delegate care răspund de organizarea si desfășurarea activității.

 • 3. EXECUTANTUL va colabora cu BENEFICIARUL in vederea realizării activității profesionale respectând Regulamentul Intern si Instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in munca ale regiei.

 • 4. Personalul EXECUTANTULUI care isi desfășoară activitatea in unitățile BENEFICIARULUI nu va avea acces in locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat si specific).

 • II. Instruirea, dotarea cu echipamente de munca, echipament individual de protecție

 • 1.  BENEFICIARUL va asigura instruirea lucratorilor EXECUTANTULUI privind activitățile specifice întreprinderii si/sau unității respective, riscurile cu privire la securitatea si sănătatea in munca, precum si masurile si activitățile de prevenire si protecție la nivelul întreprinderii si/sau unității, in general. Deasemenea va aduce la cunoștința lucratorilor EXECUTANTULUI conținutul Regulamentului Intern si a Instrucțiunilor proprii de securitate in munca, precum si locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat si specific). EXECUTANTUL nu va începe activitatea la unitatea (punctul de lucru) aparținând BENEFICIARULUI decât după instruirea lucratorilor acesteia. Durata de instruire nu va fi mai mica de 1 ora. Consemnarea efectuării instruirii va fi făcuta in fisa de instruire colectiva (anexa 12 - din HG 1425/2006 modificata si completata).

 • 2. EXECUTANTUL si BENEFICIARUL au obligația sa-si doteze lucratorii cu echipament individual de protecție in vederea protejării acestora împotriva riscurilor existente la locurile de munca, precum si asigurarea unei ținute corespunzătoare a lucratorilor.

 • 3. EXECUTANTUL este obligat sa asigure forța de munca calificata si autorizata pentru activitățile prestate, astfel incat sa evite producerea unor accidente de munca, avarii, etc.

 • 4. EXECUTANTUL va asigura instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securității si sănătății in munca, primul ajutor in caz de evenimente, situații de urgenta (apărarea impotriva incendiilor, protecție civila), adaptată la condițiile concrete in funcție de riscurile existente pe toata durata cat prestează activitatea pentru care s-a încheiat protocolul/comanda/conventia cu BENEFICIARUL.

 • 5. EXECUTANTUL si BENEFICIARUL au obligația sa coopereze in vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea si igiena in munca, sa isi coordoneze acțiunile in vederea protecției lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, sa se informeze reciproc despre aceste riscuri, iar la rândul lor sa-si informeze lucratorii despre acestea, luandu-se in considerare natura activităților si sa ia masuri corespunzătoare de prevenire.

 • 6. EXECUTANTUL trebuie sa asigure dotarea cu echipamente de munca care sa corespunda din punct de vedere tehnic si care sa nu constituie u


 • 7. Părțile se obliga sa utilizeze in procesul de lucru numai propriile echipamente de munca.

 • 8. Lucratorilor EXECUTANTULUI le este interzis accesul la echipamentele de munca si in zonele de lucru ce aparțin BENEFICIARULUI, fără aprobarea acesteia.

 • 9. EXECUTANTUL si BENEFICIARUL vor respecta prevederile legale in vigoare privind situațiile de urgenta (apărarea impotriva incendiilor si protecția civila) luând masurile necesare de protejare a bunurilor, de acordare a primului ajutor, de evacuare a lucratorilor, de stingere a incendiilor.

 • III. Accidentele de munca

 • 1. Comunicarea evenimentului către Serviciul Intern de Prevenire si Protecție - STB SA se va face de indata de către EXECUTANT si/sau BENEFICIAR al cărui lucrator / lucratori a / au fost accidentați.

 • 2. Cercetarea, raportarea si înregistrarea evenimentului se vor face de către EXECUTANT si/sau BENEFICIAR al cărui lucrator / lucratori a / au fost accidentați .

 • 3.   EXECUTANTUL si BENEFICIARUL au obligația sa se informeze reciproc asupra evenimentului produs (cauze, consecințe, responsabilități, etc.).

 • 4. Dacă în eveniment sunt implicate victime ale EXECUTANTULUI si ale BENEFICIARULUI, din comisia de cercetare numita de BENEFICIAR vor face parte si persoane numite prin decizie scrisa de către EXECUTANT.

Comunicarea la ITM se va face de către BENEFICIAR conform modelului prevăzut in HG 1425/2006 modificata si completata (anexa nr.13).

EXECUTANTUL are obligația sa pună de indata la dispoziția BENEFICIARULUI toate datele cuprinse in anexa nr. 13 privitoare la lucratorul implicat in eveniment pentru a putea fi efectuata comunicarea acestuia la I.T.M. conform prevederilor legii 319/2006 art. 26 si 27 alin (1).

înregistrarea accidentului de munca se va face in baza procesului verbal de cercetare. Pentru unele situații neprevăzute de reglementările in vigoare in care părțile nu cad de acord privind cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidențierea accidentului de munca, se va apela la arbitrajul ITM .

 • 5. EXECUTANTUL poarta intreaga responsabilitate din punct de vedere legal, pentru lucratorii, angajați ai societății sale, care isi desfășoară activitatea pe teritoriul BENEFICIARULUI.Anexa 2 La Protocolul cadru

CLAUZE

privind Apărarea împotriva Incendiilor și Protecția Civilă (Situații de Urgență),

anexă la protocolul nr.____________________din data


Obiectul:


Beneficiar:

Executant:


Prezentele clauze au ca obiect răspunderile ce rewi părților pentru respectarea reglementărilor legale de Apărare împotriva Incendiilor și Protecție Civilă (Situații de Urgență), pe perioada derulării activitățiilor precizate în protocol/comandă.

Clauzele sunt valabile pe toată perioada de derulare a protocolului/comenzii.

în vederea respectării reglementărilor legale în vigoare din domeniul Situațiilor de Urgență și Dispozițiilor Interne ale Beneficiarului, părțile au următoarele responsabilități:

 • - Executantul va aduce la cunoștința Beneficiarului persoanele ce urmează să execute lucrările ce constituie obiectul documentelor de colaborare menționate mai sus, precum și persoanele care răspund de organizarea și desfășurarea activității;

 • - Executantul are obligația de a aduce la cunoștința propriului personal regulile de acces în subunitățile/punctele de lucru ale Beneficiarului și de a se asigura că acestea sunt respectate întocmai;

 • - Executantul are obligația de a împrejmui și semnaliza toate locurile periculoase ce apar cu ocazia derulării activitățiilor prevăzute în protocol/comanda, precum și aducerea la cunoștința personalului Beneficiarului a acestor locuri. Personalul Beneficiarului trebuie să respecte semnalizările, împrejmuirile și avertizările făcute de Executant;

 • - Personalul Executantului nu va avea acces în locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat și specific) din subunitățile/punctele de lucru ale Beneficiarului în care sunt prestate serviciile;

 • - Beneficiarul (conducătorul subunității/punctului de lucru) va asigura instruirea lucrătorilor Executantului privind activitățile specifice unității respective, riscurile privind Apărarea împotriva Incendiilor și Protecția Civilă (Situații de Urgență), măsurile și activitățile de prevenire, precum și locurile periculoase (zone de lucru cu risc ridicat și specific);

 • - Executantul nu va începe activitatea la subunitatea/punctul de lucru aparținând Beneficiarului decât după efectuarea instruirii lucrătorilor. Consemnarea instruirii, care se efectuează de către Beneficiar, va fi făcută printr-un proces-verbal de instruire, iar Executantul are obligația de a consemna acest instructaj în fișa de instruire individuală, la rubrica "INSTRUIREA PERIODICĂ";

 • - Personalului Executantului îi este interzis atât accesul în zonele de lucru ce aparțin Beneficiarului, cât și utilizarea echipamentelor Beneficiarului, fără aprobarea acestuia.

Executantul are obligația de a instrui personalul propriu cu p

- Executantul are obligația să respecte următoarei Situațiilor de Urgență:


 • •  Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva Incendiilor;

 • •  O.M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea salariaților, modificat și completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005;

 • •  Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare împotriva Incendiilor;

 • •  Legea 481/2004 privind Protecția Civilă, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Executantul va lua măsuri pentru protejarea bunurilor și mediului înconjurător împotriva efectelor posibile, generate de activitățile desfășurate, conform legislației specifice în domeniu;

 • - Lucrările cu foc deschis realizate de Executant vor respecta legislația în vigoare. Aceste lucrări vor fi anunțate în prealabil conducerii subunității/punctului de lucru al Beneficiarului;

 • - în cazul unei situații de urgență apărute la zona unde Executantul își desfășoară activitatea din subunitatea/punctul de lucru aparținând Beneficiarului, personalul Executantului va interveni cu forțe proprii pentru lichidarea efectelor negative ale acesteia și va anunța în cel mai scurt timp reprezentanții Beneficiarului;

 • - Dotarea cu mijloace inițiale de primă intervenție a zonei unde Executantul își desfășoară activitatea, va fi corelată cu nivelul și natura riscurilor posibile, specifice activității desfășurate, și constituie sarcina Executantului;

 • - Personalul Executantului va respecta reglementările legale în vigoare și Dispozițiile Interne ale Beneficiarului privind fumatul, utilizând locurile pentru fumat din incinta subunității/punctului de lucru;

- Manipularea și depozitarea substanțelor periculoase de către personalul Executantului se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a Dispozițiilor Interne ale Beneficiarului. Utilizarea substanțelor periculoase și natura acestora se comunică în prealabil conducerii subunității/punctului de lucru care aparține Beneficiarului;

 • - Personalul Executantului are obligația să respecte delimitarea materială a zonei de lucru și asigură în permanență, pe toată durata execuției lucrărilor, curățenia și menținerea liberă a căilor de acces, a frontului de lucru, prin înlăturarea materialelor și deșeurilor rezultate din activitatea proprie. Executantul are obligația de a instrui personalul propriu cu privire la aceste obligații;

 • - Deșeurile de natură combustibilă rezultate în urma activităților Executantului vor fi evacuate din subunitate/punct de lucru la sfârșitul fiecărei zile de lucru.

în cazul producerii unei situații de urgență în zona în care salariații Executantului își desfășoară activitatea, aceștia vor informa de îndată conducerea subunității/punctului de lucru care, la rândul ei, va informa conducerea Beneficiarului.

Executantul are obligația să respecte OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Executantul poartă întreaga .responsabilitate din punct de vedere legal, pentru

““igajați ai societății sale, care își desfășoară activitatea pe teritoriul beneficiarului. ’ . ev*                                                         ......

JU*10 o

* 0


lucrătorii an;


COh^QR^CU ORIGINALUL


EXECUTA


?neficiarului.

.\