Hotărârea nr. 44/2019

HOTARAREnr. 44 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA DOROBANTILOR NR. 212-214, SECTOR 1, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 12/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 51/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu ( prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 849/1622357/28.06.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 16/21.04.2017;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 919/Z/10.07.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT/6131/10.10.2017;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 4.289.242/14.11.2017;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 337830/05.10.2017;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 48.181/12.10.2017 și nr. 54.474/28.11.2018;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 223769/06.10.2017 si nr.

(           14666/29.11.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 02/04.01.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1627065/25.05.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1574294/20378/04.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privindaproJbarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările plterioăTr^^v^

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiul București ăprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate p^efiirigită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Vi -.....“ -

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Dorobanților nr. 212-214, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 56/01.10.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

\n

Anexa 1

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH044_19.pdf