Hotărârea nr. 439/2019

HOTARAREnr. 439 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII SI COMPLETARII PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI - ILFOV PRIN INTRODUCEREA PROIECTULUI "EDIFICAREA UNEI STATII DE METROU LA NIVEL SUPRATERAN SITUATA INTRE STATIA DE METROU BERCENI SI SOSEAUA DE CENTURA SI A UNEI PARCARI DE TIP PARK&RIDE; PE SOSEAUA BERCENI, SECTOR 4"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi cu nr. 13520/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 72/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 526/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • - adresa Primăriei Sectorului 4 nr. P./7/790/15.07.2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 140/08.07.2019 privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr.90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj tip Park & Ride pe Șos.Berceni, sector 4;

  • - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 9265/24.07.2019;

în conformitate cu prevederile ;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b). alin. (4) lit. e) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea și completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov prin introducerea proiectului "Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură și a unei parcări de tip Park & Ride pe ȘoseauaBercepi. sector 4".

Art.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov, în calitate de entitate responsabilă pentru coordonarea și monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă'2016*~z2030 Regiunea București - Ilfov va efectua

actualizarea și completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, conform prevederilor art 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Ilfov si S C. METROREX S.A.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE DE Claudiu Dariei


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.


București. 31.07.2019

Nr. 439’