Hotărârea nr. 438/2019

HOTARAREnr. 438 din 2019-07-31 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA EVENIMENTUL "SAPTAMANA INTERNATIONALA A EDUCATIEI DE LA MOSCOVA", IN PERIOADA 29.08.2019-06.09.2019


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București, la evenimentul "Săptămâna Internațională a educației de la Moscova ", în perioada 29.08.2019 - 06.09.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Cultură. învățământ. Turism nr. 4031/25.07.2019;

Văzând avizul comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 13/2019 și avizul comisiei juridice și de disciplină nr. 523/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Guvernului Moscovei transmisă prin intermediul Ambasadei Federației Ruse și înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1740992/28.05.2019 privind evenimentul 'Săptămâna Internațională a educației de la Moscova ", în perioada 29.08.2019 - 06.09.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă participarea Municipiului București, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București, la evenimentul "Săptămâna Internațională a educației de la Moscova ", în perioada 29.08.2019 - 06.09.2019.

  • (2) Se aprobă participarea la eveniment a 8 elevi olimpici la cel puțin una din disciplinile matematică, informatică, chimie și fizică (doi elevi la fiecare disciplină), care studiază pe raza Municipiului București, au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani și au fost recomandați de Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru a participa.

  • (3) Se aprobă participarea la eveniment a 3 profesori coordonatori care vor fi desemnați de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(4) Se aprobă participarea a 3 consilieri generali și a unui reprezentant al Centrului pentru Tineret al Municipiului București.

Art.2 Cheltuielile aferente participării M art. 1 vor fi suportate din bugetul local, în cor

d

I

nicipiului București la evenimentuf prevăzut la itiile legii.                       .x k "

«     -

Bd Reaina E'isaDeta nr 47 cod costai 050013 sector 5 București RomâniV te +4021 305 55 00

Ari.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului și Centrul pentru Tineret al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.