Hotărârea nr. 437/2019

HOTARAREnr. 437 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA JIMBOLIA NR. 103, LOT 2, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Jimbolia nr. 103, Lot 2, Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 1259/ 01.02.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 72/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 517/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1511/1542134/ 09.11.2017; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr.

31.01.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr.

02.07.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr.

03.09.2018;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1706/S/27.11.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov: avizul nr. 913293/12.07.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 19313/1035/14.08.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.937/19.07.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 13999/16.07.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 426.720/ 12.12.2018;

 • -   Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT-5192/ 23.07.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București; avizul nr. 1680634/ 21.12.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1644464/13084/24.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;         \

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea' teritoriului și urbanismul, cu modificările .și completările ulterioare;                  y '                                                   '

--F"r B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. București, România: te/.: + • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M B nr 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Jimbolia nr. 103, Lot 2, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 06/01.02.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1258/ 01.02.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.07.2019. ședința ordinară a Consiliului General al
J HCG-tl/b

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI   romania2019.eu

a                      vj Oc*nâr«* » Ccn»ji umx-» r.z-x*r»

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC Metropolitan International Arhitects SRL, Adrian Rădulescu - urb.


(RUR D, E) în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC SCORILO INSTAL CONSTRUCT SRL, Hurdubae Vasile Dan și Hurdubae Elena, înregistrată cu nr. 1696589 din 09.01.2019 la Registratura PMB și intern la Direcția Urbanism cu nr. 248 din data de 10.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările următorul:


AVIZ

NR. I o! 02 .2019

PENTRU

PUZ - STRADA JIMBOLIA NR. 103 LOT SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Strada Jimbolia nr. 103 lot 2, teren în suprafață de 2000,OOmp din acte și 1985,00m din măsurători, nr. cadastral 259614, conform Certificat de Urbanism nr. 1511/ 1542134 din 09.11.2017, prelungit, eliberat de Primăria Municipiului București;


INIȚIATORI:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în

intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G M B nr 269/2000 (completată cu H.C.G.M B nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr 241/20.12.2011; H.C.G M B nr 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință

 • - U.T.R. CB1 - Subzonă serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim: 2,2 mp ADC/ mp teren;

 • - Retragerea față de aliniament: - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5 0 metri

Amplasamentul figurează în parcelarea Bazilescu, pe lista Monumentelor Istorice, cod B-ll-s-B-17913 și este situate în culoarul de zbor al Aeroportului București - Băneasa.


PREVEDERI P.U.Z. • R.L.U. PROPUSE: • U.T.R. M -zonă mixtă;

 • - Funcțiuni: LOCUIRE CU PARTER COMERCIAL Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE;

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Regim maxim de înălțime RHmax - P+3E+4/5Er;

 • - Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 2,64 mp ADC/mp.teren;

 • - înălțimea maximă a clădirii Hmax = 21,00m;

 • - Retragere față de aliniamentul Str. Jimbolia: 13,00m;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: minim 2,00m;

 • - Retrageri minime față de limita de Sud a parcelei: minim 10,00m;

 • - Suprafața de spații verzi amenajate va fi de 30% din suprafața totală a terenului, din care 20% pe sol natural și 10% pe placă.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr 2243/ 1644454 din Z4j3fi 2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr 1680534 din 24 12.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA JIMBOLIA NR. 103 LOT 2, SECTORUL 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 2.0 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D T A C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatelor de Urbanism nr. 1511/ 1542134 din 09 11.2017, eliberat de Primăria Municipiului București.


UUUftC.^ il IISM

IbAKU


CIRCULAȚIIPROPUNERE - REGLEMENTARI TEREN STUDIATz^/A?" L~ .

...... aliniere                      ///^


ACCES ORIENTATIV IN IMOBIL

TRASEU CAROSABIL LA SOL o A

BILANȚ TERITORIAL

CRITERIU

P.U.G.

EXISTENT

PROPUS

Zona/subzona /UTR

UTR Cbl

SUBZONA SERVICIILOR

PUBLICE

Cf. P.U.G.

UTR CB1

SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE LOCUIRE, SERVICII, COMERȚ

S teren

1985 mp

1985 mp

1985 mp (1

992

■nasuratori)

100%

S construita

max lOOOmp

teren liber de ct

mp

50.0%

Ș deșfășurată„

4400 mp

-

5240.4 mp

P.O.T.

50%

50%

50%

C.U.T.

2.2

2.2

2.64 mp.ADC/mp.teren

Hmax

2 lm

R max H

-

-

P+4E+5Er

Spații verzi

-

-

pe SOL • natural

397 mp

20%

Accese Alei Parcări

teren rezervat*?

confiE.circLilatii

CIRCULAȚII, carosabile $1 pietonale

146 mp

450 mp

7.35%

22.65

%

• nota: Spații verzi totale = 595.5 mp (30%), care se compune din:

Spațiu verde la sol =397 mp (20%)

Spațiu verde pe placă - acoperișul construcțiilor = 198.5 mp (10%)

** nota: - suprafața -146 mp rezervata pentru realizarea drumul propus in SE (propus prin P.U.D aprobat) este aproximativă (aceasta suprafața, va fi stabilita cu precizie prin ridicări topografice executate la momentul realizării investiției privind modernizarea străzilor la inițiativa publică)


Cbl- Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate- POT 50%, CUT= 2.2 mp ADC/mp.teren

PROPUNERE


RMH= P+4E+5Er (21 m)SCARA:= 2.64(maxim) mp.ADC/mp^^


nr:ioi

2017


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA:

U. 04.00

REVIZIA: 4


■ iS/IIA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

ÎVIIA

Proiectant


Proiect nr.


Inițiator


Beneficiar


Titlul documentației Amplasament


Data


FOAIE DE GARDA101/2017CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI_________

P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINȚE

Strada JIMBOLIA, nr. 103, Lot 2

SECTOR 1, BUCUREȘTI_____________________

2017


COLECTIV DE ELABORARE


TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UN>lTĂil TERITORIALE DE REFERINȚĂ

P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINȚE

Strada JIMBOLIA, nr. 103, Lot 2, Sector 1, Mun. București

Page:2/8

Document: Regulament Local de UrbanismCUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE $1 UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI ...        PARCELĂ.

Articolul 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI


ÎX/llz^

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE


1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - ANSAMBLU DE LOCUINȚE, Strada Jimbolia nr. 103, Lot 2, Sector 1, București, se aplică pe teritoriul delimitat cu linie roșie neintreruptă din planșa de reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

la nord

- Strada Jimbolia

la sud

- Parcul Bazilescu;

- la vest

- Strada Olteniei

/ -

la est

- Parcul Bazilescu

l / ’ /


1.2 Corelări cu alte documentațiiP.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, unde zona studiată se încadrează în U.T.R. cbi -Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate.

P.O.T.Max. - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a opta pentru P.O.T. max. 50%,

C.U.T. Max. 2.4 - pentru clădiri cu 6 si mai multe niveluri si

C.U.T. Max. 2.2 - pentru clădiri cu 3-4 niveluri conform P.U.G. Municipiul București.

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

2.1 Unități Teritoriale de Referință


P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINȚE

Strada JIMBOLIA, nr. 103, Lot 2, Sector 1, Mun. București Document: Regulament Local de Urbanism


ÎX/II^


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE


CONFORM CU ORIGIF

/a'

7<

li

W 3,

lCB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

- sunt admise următoarele utilizări:

locuințe colective;

servicii bancare;

comerț cu amănuntul;

instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și


TEHNICA = ■

*


de cartier;

 • -  sedii ale unor companii și firme, birouri, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -  servicii sociale, colective și personale;                                         .

 • -  sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;                           .   \

 • -  restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • -  parcaje la sol și multietajate.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRICB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • - se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate


clădirile activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;


P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINȚE

Strada JIMBOLIA, nr. 103, Lot 2, Sector 1, Mun. București Document: Regulament Local de Urbanism
SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $1 CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

Min. 13,Om Edificabil conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

Min. 2,Om (limita de vest) fata de artera propusa - conform P.U.Z. -U.04.00 -Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Min. 2,Om (limita de est) fata de artera propusa prin PUZ Jimbolia nr. 103, conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Min. 10,Om Edificabil (limita de sud) conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice Zonificare Funcțională.

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

Min. 7,5m conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE


CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

Accesul se face din Strada Jimbolia conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbaniști


Zonificare Funcțională, in artera nou propusa la EST (prin documentația de urbanism P.U.D, - B-dul Bucureștii Noi nr. 111, aprobata cu H.C.G.M.B. nr. 247/2014)

Totodată pentru o mai buna funcționare (fluidizare) a circulațiilor se va putea utiliza si artera nou propusa la VEST prin PUZ Str. Jimbolia nr. 103, avizata cu Aviz Arhitect Sef nr. 35 din 21.12.2017 in curs de aprobare, iar pentru aceasta din urma fiind necesar acordul vecinului.

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformitate cu H.C.L. nr. 66 din 6.04.2006 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate


regimul maxim de înălțime al clădirilor va fi: P+4E+5Er înălțimea maximă a clădirilor va fi: 21m


Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂîX/llxX


CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

conform P.U.Z. -U.04.00 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

SPA TIU VERDE PE SOL NA TURA L                               2o%

SPAȚIU VERDE PE PLACA (acoperișul construcțiilor)                 lo%

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

- P.O.T. maxim 50%

*- pana la 65% POT reprezintă proiecția terasei inierbate/ocazional circulabila/terasa;

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate

- CUT maxim = 2,64 mp ADC/mp.teren (2.2 +2o%) *

* - majorarea C.U.T. cu 2o% in condițiile prevăzute de Legea 35o/2ool republicata , completata si modificata

Notă:

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplică numai asupra terenului care a generat P.U.Z. (terenul din Strada Jimbolia nr. 103, Lot 2, Sector 1). Asupra celorlalte terenuri care sunt încadrate în U.T.R. CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate și sunt cuprinse în zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentații de urbanism sub incidența careia intră.


P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINȚE

Strada JIMBOLIA, nr. 103, Lot 2, Sector 1, Mun. Bucu Document: Regulament Local de Urbanism


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania2019.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI___

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

' CONFORM CU ORIG


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CON

privind apfobar^a

PUZ - STRADA JIMBOLIA NR.J03, LQT 2, SECTOR I. BUCUREȘTI

 • 1.  Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HC'GMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 07.03.2018 - 23.03.2018;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 30.03.2018 - 14.04.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 12.10.2018 - 27.10.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul.

 • 5.  Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.   Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.   Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public; Nu este cazul.

 • 8.   Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru; Nu este cazulUlterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. In acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului in cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București. Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare P M B și. după caz. cele ale Ministerului Culturii și Identității Naționale. Autorității Aeronauticii Civile Române, avize SRLMApN/ MAI/ STS și avizul MAI - ISU.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor. a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată in considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 2243/ 1644464 din 24.08.2018, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 69 din 03.09.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „STRADA JIMBOLIA NR. 103 LOT 2, SECTORUL 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l I și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.