Hotărârea nr. 436/2019

HOTARAREnr. 436 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA SERGENT NITU VASILE NR. 9, SECTOR 4Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, Sector 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 13827/ 19.11.2018;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 67/ 2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 512/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 136/2012.

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 4 - Certificatul de urbanism nr. 995/32424/25.08.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 36/27.06.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr 6/17.01.2018:

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 51/20.07.2018:

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii București - Ilfov: avizul nr. 807334/12.03.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr 1659173/14.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1611343/5698/15.05.2018; în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Hotărârii Guvernului nr 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2014, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12 12.2018;

f            *                                       / -W •

--------------L---L----------'—7--------------------- B-dul Regina Elisabeta nr. 47. ăectorȘ. Buci/rești. România; Ăel.: +4021 305 55 00;    -------

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e). din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, Sector 4, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 69/19.11.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2. Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 13826/19.11.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir

4


București. 31.07.2019

Nr. 436| ) 'X /<W         ' j

UCUREȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI B


ROMANIA


Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului               t

Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de sediuI în București.în cahtat(^i^nițiațo^Mocumențație^l^jrtDanjșrȚ^_

____________ H

depusă cu nr 1674405 / 25.10.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

NR...^^..... / ..fâjL

PENTRU

PUZ - STRADA SERGENT NIȚU VASILE NR.9 / SECTOR 4

GENERAT DE IMOBILUL situat în București. Strada Semen^jț^VașH^Ti^/ sector 4, în suprafață de 4.493,OOmp, proprietate persoană privată - Doamna                         conform regimului juridic

consemnat în Certificatul de Urbanism nr. 995 / 32424 din 25 08.2016, emis de Primăria Sectorului 4 /

București, cu termen de valabilitate prelungit pâr

INIȚIATOR:

ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI:SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București aprobate cu HCGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare și prelungit prin HCGMB nr.232/2012. amplasamentul este cuprins în Unitatea Teritorială de Referință CB3 - subzona polilor urbani principali.

Indicatori urbanistici reglementați / CB3 POT max = 70 %

CUT max = 4,5 mp ADC /mp teren H max = reglementată prin PUZ

 • Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor (PUG-MB / CB3):

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: retragerea față de aliniament va fi de minim 6.00 m

 • • Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: retragere față de limitele laterale 1/3 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5 OOm / retragere față de limita posterioară -1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,OOm

 • • Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,OOm

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși

CONFORM CU ORIGINALUL I f

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE:


LOCUIRE COLECTIVĂ / FUNCȚIUNI COMPLEMENTAR]

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max = 55 %

 • • CUT max = 3,1 mp ADC /mp teren

 • • RH max = 3S+P+M+8E

 • • H max = 35,00m

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare

 • •  Retragere față de aliniament: 1,00m - 6,00m (limita parcelei spre Domeniul Public este curbă, iar retragerea variabilă între dimensiunile menționate)

 • •  Retragere față de limitele laterale: minim 1/3 din înălțimea la cornișă propusă

(nord - 25,00m / sud -10,00m)

 • •  Retragere față de limita posterioară: 5,00m

 • •  Distanțe între edificabilele distincte propuse ( P+8E ): minim 1/2 din înălțimea la cornișă - 15.00m

CIRCULAȚII / ACCESE:       Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr 66/2006

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ:    Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza anterior

rețelei stradale Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA NIȚU VASILE NR.9, SECTORUL 4. BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobareaP.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 995 / 32424 din 25 08 2016. emis de Primăria Sectorului 4 / București, cu termen de valabilitate prelungit până la data de 24 08 2019


ARHITECT ȘEF ARH. ȘT


UCUREȘTI RAȘCU


ț^TUrbanism ina Topîrceanu


®

U KAS

•“SWSr

tvowot • «o           001


ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI CONEXE


Pacnet/Pack Nume pachet Pac* name

PLAN URBAN'ST'C ZONALPro ectProject

Plan Urbanistic Zonal


Ansamblu de locuințe colective,

>

cu funcțiuni conexe


Adresa/Adress Str Sergent Nitu Vas le nr 9 sector 4 Bucureșt Benefciar'C' ent S C VLAD EXiM S R L


Specialitate, Speciaiity

Urbanism


Faza'Pnase

Plan Urbanistic Zonal


Proiect nr 'Project no

P17-001


Planșa/Drawing

Reglementari urbanistice Detaliu mobilare urbanaDesen nr /Drawmq no

U 07

CUMULUS ARCHITECTURE

Ansamblu de locuințe colective cu funcliL

V/Zi / iTOAwrsiy

REGULAMENT LOCAL DE URBANIS


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL D


| 'tj|rî r ui-iOe’ j

P17-0011 201"


AFERENT PLANULUI


URBANISTIC ZONAL STRADA SERGENT VASILE NITU, NR.9

Terenul reglementat prin P.U.Z. face parte dintr-un important nucleu strategic de dezvoltare a Municipiului situat în afara zonei centrale, care va putea oferi o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative la nivelul întregului oraș, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor.

Parcela va fi reglementată respectând prevederile unității teritoriale de referință CB3 - subzona

polilor urbani principali.


Și


SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele utilizări funcționale:

- instituții și servicii publice financiar-bancare

profesionale:

activități asociative diverse.

 • -   servicii profesionale:

restaurante, cofetării cafenele baruri comerț expoziții recreere sport în spații acoperite.

 • -  săli de conferințe:

locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale:

 • -   unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf:

 • -  activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar.

ARTICOLUL 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

întrucât realizarea obiectivelor propuse prin P.U.Z. se va derula în timp, se recomandă ca terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări funcționale:

- orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați

| P«t>.

Data

2018 10 23


12       avizul arhitectului șef

iC.\_

7 T < * ”                                                                                                                                                                            -'

Ansamblu de locuințe colectiJ^WTOh&Wnilconexe

5                                                  5 V “ J *      ?'*7/


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE U
 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat,

 • - construcții provizorii de orice natură:

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile:

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE. FORME, DIMENSIUNI)

Se consideră construibile parcelele de minim 800 mp și un front la strada de minim 24.0 metri în cazul fronturilor discontinue.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri la nivelul parterului înalt, cu înălțimea minimă de 3,5 metri La nivelul etajelor superioare se admit ieșiri in consolă care pot depăși retragerea minimă de 6 0 metri de la aliniament.

Clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime maximă față de aliniament care nu va depăși 20 0 metri

ARTICOLUL 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu cu mai puțin de 5.0 metri.

Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin 5.0 metri. ARTICOLUL 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Clădirile vor respecta intre la distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele. Distanța se poate reduce la o treime înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele. dar nu mai puțin de 6.0 metri numai în cazul .în care^ațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități permanente ce rfdcesită lumină naturală.

\\ - > \ * \

Pachet ( Păci

13       avizul


2018 10 23     A00


CUMULUS ARCHITECTURE


Ansamblu de locuințe colectiv

J                /
funcțiuni conexe

PUZ


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


P17-0011 2017


ARTICOLUL 8. CIRCULAȚII Șl ACCESE

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică.

în cazul fronturilor continue la stradă se va putea asigura un acces carosabil suplimentar pentru aprovizionare, folosit ocazional conform unui orar prestabilit și care va evita orele de vârf. Acesta se va face printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor. Distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va depăși 30.0 metri.

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m înălțime. în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat Aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150 metri

ARTICOLUL 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Nu se limitează înălțimea clădirilor

ARTICOLUL 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri), cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice.

în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă■       t xnenl | -3 «ti t-mi defigrar


. • '

«

*

hj. <ORIGINALUL


.; V

tUU p-MKS I Prqacl'«•                                                                         '

Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni


AUigsa i Aciuiesc Client | Clienl


9 SVW«i /x.ie *•’- Stelar 4 BUCURE r ’• S C VIAD EXIM s R i


Faza | Rhase

conexe

PUZ

Număr pto»«ci i Ptaject nunibat


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P17-0011 2017


Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții.

ARTICOLUL 13. SPAȚII PLANTATE

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm. în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate.

Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale. terase.

Parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime.

în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14. ÎMPREJMUIRI

Spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii. terase etc.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T. maxim = 55% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 60 % cu clădiri cu înălțimea maximă de 4 metri pentru diferite utilizăriPRIMĂRIA MUNICJBkttXJ! BUCUREȘTI •

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

• : *. •’ ■* «•* •*

ROMÂNIA

’         V-=F.‘.’2Q v v::r.s.-


SERVICIUL URBANISM

Nr.Zl^L./T2://...2O18

INFORM cu originalul

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONS

I PUBLICULUI


PUZ - STRADA SERGENT NIȚU VASILE NR.9 / SECTOR 4

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel.

 • • etapa anunț de intenție -            15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul

PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:        12.10.2017 - 26.10.2017

 • • etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicăm pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:        23.11.2017 - 08.12.2017

 • • etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:        05.09.2018 - 20.09.2018

 • • etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050C13 sector 5 București România

Tei 021 305.55 0C

tnttp www pmp rp • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB ’URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz. prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.


 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților jnțttț buletine informative sau alte materiale scrise. S>

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest

de public pe parcursul


Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor procesului de informare si consultare.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționeazeTsă rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.


 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepfeluarea propunerilor.


Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul •Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

_______Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilu/ui au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a

1^-


Bd Regina Ehsabela nr 47 cod poș|ai 050013 sector 5 București România Tel 021 305 55 00 mi 4016

http \www pmb ro                 ,   . •sspațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competentă. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 7698/1620480/22.06.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB:

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.30/04.05.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08 2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - STRADA SERGENT NIȚU VASILE NR.9 / SECTOR 4.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R T nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M B nr. 136/30 08 2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport