Hotărârea nr. 435/2019

HOTARAREnr. 435 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - ANSAMBLU REZIDENTIAL SI SUPRAETAJARE RESTAURANT STRADA JANDARMERIEI NR. 14A SI 14B, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14193/ 28.11.2018;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 66/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 511/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 2249/46/J/47911/28.12.2017 si 1958/38/J/39552/07.11.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate 24/28.04.2016;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar 54/05.12.2017;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 54/24.07.2018;


nr.


nr.


nr.


nr.


Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 85/18/SU-BIF-A/21.02.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.292/11.04.2018 și avizul nr. 53.142/ 01.02.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale - avizul nr. 13039/02.02.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: 29.08.2018 și avizul nr. 419.041/19.11.2018;

avizul

nr.

419.041/

avizul

nr.

DT.1474/

avizul

nr.

1593800/


Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării -

02.03.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: 02.02.2018 și nr. 1593795/02.02.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1524657/10832/01.08.2017;

In conformitate cu prevederile:, /-

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. sector 5. București. România; tel.: +4021 305 55 00;

\ \ Iaa/"

www.bucuresti-primaria.ro                            i \


 • -  Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Ansamblu Rezidențial Supraetajare Restaurant - Strada Jandarmeriei nr. 14A și 14B, Sector 1. București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 70/19.11 2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1657536/22.10.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^0București. 31.07.2019

Nr. 435

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


ROMANIA


Ca urmare a cererii adresate de SC. ORO DESIGN PROIECT S R L cu sediul în București Sectorul 2 str Tudor Arghezi nr. 21, telefon/fax 0318054647, înregistrată la Registratura-P M B. cu nr. 1657536/05.09 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul


AVIZ


NR.                .2018


PENTRU„PUZ- STR. JANDARMERIEI NR. 14A Șl 14B SECTORUL 1, BUCUREȘTI”

Prezentul Aviz completează avizul nr.60/22.10.2


GENERAT DE IMOBILELE: situate în str. Jandarmeriei nr 14A și nr. 14B, sectorul 1. în suprafață totala de 51314,00 mp, conform Certificatelor de urbanism nr 181/01/J/39909/26 01 2016 și nr 1849/30/J/30547/16.11.2015, a Certificatelor de urbanism nr. 2249/46/J/28.12 2017 și nr 1958/38/J/07.11.2017 emise de Primarul Sectorului 1, București pentru care a fost emis aviz de


oportunitate nr. 24/28.04.2016 și aviz preliminar nr 54/05 12 2017

PROIECTANT

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiat

intravilanul Municipiului București. în Zona de Nord a Municipiului București, și este delimitată astfel la Nord de Pădurea Băneasa la Sud de str. Jandarmeriei, la Est de Pădurea Băneasa și proprietăți private


persoane fizice/juridice, la Vest de Pădurea Băneasa

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul se încadrează astfel


Conform Certificatelor de urbanism descries mai sus. emise de Primarul Sectorului 1, București, amplasamentele care fac obiectul studiului se încadrează în P U G. - M B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu completările ulterioare, în Unitatea Teritorială de Referință (U T R ) A4 - zona de activități productive - sere, caracterizată de următorii indicatori urbanistici

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 80%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): 9,00 mc/mpteren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor:.9,OOm.

 • - Funcțiuni predominante: sere pentru cercetare sau producție, cu serviciile specifice aferente, parcaje la sol și multietajate, stații reparații și întreținere auto, stații de benzină, comerț, alimentație publică și servicii personale, locuințe de serviciu.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: mai mari de : - 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a ll-a; -6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a. - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12 0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a lll-a.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: - clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate. în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic); - în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate dînjnălțime dar nu mai puțin de 6 00 metri - în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelenvâ' fi de minim 6.00 metri; - în cazul clădiriloramplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone. - se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 6 00 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor Nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - FUNCȚIUNI UTR1- Strada Jandarmeriei nr.14A = funcțiuni mixte. UTR2- Strada Jandarmeriei nr 14B = locuințe colective:

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI :

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): UTR1- Strada Jandarmeriei nr 14A-maxim = 60%, UTR2- Strada Jandarmeriei nr.14B-maxim = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): UTR1- Strada Jandarmeriei nr 14A-maxim = 1,6 mp ADC/mp teren, UTR2- Strada Jandarmeriei nr.14B-maxim = 2,5 mp ADC/mp teren;

 • -  înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: UTR1- Strada Jandarmeriei nr.14A-maxim = S+P+2E(15,00m), UTR2- Strada Jandarmeriei nr.14B-maxim = 2S+P+4E+5Eretras(23,00m);

 • - Regimul maxim de înălțime: 2S+P+4E+5Eretras

 • - Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 10832/1524657/01.08.2017 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare, energie electrică și Avizele Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1593795/02 02.2018 și 1593800/02.02.2018.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U Z

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D T A C.) se poate întocmi numai după aprobarea P U Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatelor de urbanism nr. 181/01/J/39909/26.01.2016 și nr. 1849/30/J/30547/16 11.2015, a Certificatelor de urbanism nr. 2249/46/J/28.12.2017 și nr. 1958/38/J/07.11.2017 emise de Primarul Sectorului 1


întocmit<s)

U K AS

»v5nx

tiovco* HO’W     001Pct

Y|rr|

X[rrj

laturi

DG.rl)

31 36

585023 324

335799 24’

11 441

31 37

585017 374

335609 019

15 145

31 38

585 0 09 4 60

335621 932

14 891

31 39

585001 567

335634 559

4! 407

3140

584981 765

335670 924

0 991

3141

584961 291

335871 794

5951

3142

584978 446

335677 021

49 657

2143

58 4 954 699

135820 632

15 661

3144

584947 252

335634 409

21 328

3145

584937 594

335953 425

14 979

3146

584931 297

335967 016

4 971

3147

684929 234

335671 539

22 049

3'48

584922 414

335992 50’

9 992

3149

584931 148

135697 360

33 908

3150

584960 787

338013 830

16 325

3151

584975 057

336021 760

6813

3'52

584981 012

338025 070

20 761

3153

584 9 99 1 60

336035 154

9 791

3154

585003 999

336026 642

5 356

3155

58 5 006 514

336021 913

2 509

3156

585007 742

336019 725

12 557

3157

585013 891

336008 776

12 557

3158

585020 0J8

335697 827

fi 008

3159

585024 1 77

335990 971

14 230

3160

5850 31 236

335678 616

7 530

3161

585034 928

335972 052

1 861

3162

585035 849

335670 435

7 760

3163

585039 764

335963 735

8 347

3164

585043 977

135956 529

10 125

3165

585048 846

335947 652

7 947

3166

585052 829

335940 775

15512

3167

585060 660

335927 385

5 906

3168

585063 636

335922 284

3 193

3169

585065 604

335919 769

11 245

3170

585075 083

335913 719

9 759

3171

585083 107

335908 165

9 261

3172

585086 343

335900 526

8 971

3173

585093 078

335692 906

14 498

74

q TA 7-

3175

5851 05 118

335672 395

13610

3176

585111 858

335660 571

10 431

3177

585116 987

335651 488

21 961

3178

585 1 26 200

335832 605

107 01 3

3179

585034 720

3 357 8 0 5 1 5

4 875

3180

585012 186

335784 680

17 051

S(1>=2390e 5*np P=677424mc°NFORM CU (.


W/o Z

V ( (Z1 i'.     ■PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIANSAMBLU REZIDENȚIAL si ALIMENTAȚIE PUBLICA (SUPRAETAJARE RESTAURANT) • STR. JANDARMERIEI NR.14A. NR. 14B. SECTOR 1. BUCUREȘTI


TTTLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE


(XRECTOR PROECT


PROIECTAT


NUME:


(TURA:


337

FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA NR.


U 12


SCARA:   /r

' 1/1000


DATA;


MARTlF20ia <
ORO DESIGN PROIECT STRADA TUDOR ARGHEZI. NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

TEL / FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560

PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU REZIDENȚIAL SI ALIMENTAȚIE PUBLICA (SUPRAETAJARE RESTAURANT) - STR. JANDARMERIEI NR. 14A si NR. 14B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

[P.U.Z.-P337/ 20161

DENUMIRE PROIECT

Ansamblu rezidențial si alimentație publica

Str. Jandarmeriei Nr. 14A si Nr. 14B, Sector 1, București

PROIECT NR.


P 337/2016

BENEFICIARIPROIECTANT


SPECIALITATE


FAZA DE PROIECTARE


DATA/W/s J rcwjp

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Terenurile care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla încadrate conform Planului Urbanistic General al Municipiului București în Unitatea Teritorială de Referință: A4 - Sere.

Suprafața de teren reglementata de prezentul Plan Urbanistic Zonal insumeaza 51.314,0 mp si este compusa din imobilul de la nr 14A, CF 259752 in suprafața de 27404,Omp si cel de la nr. 14B, CF 241330 in suprafața de 23910,0mp.

Suprafața reglementata este localizat in zona de nord a orașului si are următoarele vecinătăți:

La nord-vest - Padurea Baneasa

La nord-est - Padurea Baneasa si drum de acces

La sud-est - Ansamblu rezidențial (Jandarmeriei nr. 14)

La sud-vest - Padurea Baneasa

Având in vedere faptul ca arealul studiat este supus unui proces intens de transformare, si ca incadrarea celor doua suprafețe de teren in prevederile Planului Urbanistic General nu mai corespunde realitatii din teren si a viziunii actuale de dezvoltare a zonei, dezvoltarea zonei rezidențiale cu un standard ridicat si a funcțiunilor complementare acestora este una fireasca.

Pentru o cat mai corecta utilizare a loturilor studiate, acesta a fost incadrat in urmatoarle zone funcționale UTR 1 (pentru lotul din Strada Jandarmeriei nr. 14A) - funcțiuni mixte UTR 2 (pentru lotul din Strada Jandarmeriei nr. 14B) - locuințe colective

Prezentul strudiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe

 • • Integrarea ansamblului propus in contextul zonei si in tendințele de dezvoltare ale acesteia;

 • • Asigurarea coerenței și calității imaginii urbane:

 • • Asigurarea cenntelor funcționale, a celor de gestionare a calității aerului prin vegetația propusă, a acceselor carosabile și pietonale către funcțiunea principală

La toate lucrările executate ulterior prezentului PUZ, se va solicita obligatoriu avizul Ministerului Afacerilor Interne.

UTR 1 (pentru lotul din Strada Jandarmeriei nr. 14A) - FUNCȚIUNI MIXTE

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

 • • restaurante, baruri, cofetării, cafenele:

 • • comerț / servicii;

 • • piscine;

 • • terenuri de sport;

 • • parcaje la sol. subterane și supraterane;

 • • spații libere pietonale:

 • • spații plantate - scuaruri-ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivelor (post trafo. etc)

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

 • •   activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat:

 • •   construcții provizorii de orice natură:

 • •   depozitare en-gros;

 • •   stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini:

 • •   curățătorii chimice:

 • •   depozitări de materiale refolosibile:

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice:

 • •   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice:

 • •   lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente.

 • •   orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE. FORME, DIMENSIUNI)

Steren = 27.404,0 mp

Deschidere la stradă: 12,6 m

Parcela are o forma neregulata

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul. Lotul studiat se afla amplasat retras fata de principalele drumuri de acces

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATE; PARCELELOR


Retragerea fata de limitele laterale va fi de minim 5.Om.

Retragerea fata de limita posterioara a lotului va fi de minim 10.Om

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE
ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Accesul auto va fi realizat prin intermediul drumului de acces amplasat pe latura sud-estica si prin

intermediul sistemului de circulație al ansamblului rezidențial din Strada Jandarmeriei nr. 14

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehicolelor va fi realizată în interiorul incintei, deci în afara domeniului public.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regimul maxim de înălțime al construcțiilor va fi de S+P+2E (+ 15. 0 m)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va ține seama de particularitățile sitului. de nevoia realizării unui ansamblu reprezentativ, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura in mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare.

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vorfi realizate îngropat:

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Suprafața de spații verzi va fi stabilita in conformitate cu H C.G.M.B. nr. 347 / 2008 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioara a proprietății, in cazul in care vor exista, vorfi opace, de înălțime maxim 2.50m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZAFțE

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (F^O

’CHNl

' '•j’Îca

4

UTR 2 (pentru lotul din Strada Jandarmeriei nr. 14B) - LOCUINȚE COLECTIVE

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

 • • locuințe colective.

 • • comerț / servicii:

 • • restaurante baruri cofetării, cafenele:

 • • sedii de firme

 • • parcaje la sol. subterane și supraterane:

 • • spații libere pietonale;

 • • spații plantate - scuaruri:

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivelor (post trafo. etc).

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

 • •   activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pnn traficul generat.

 • •   construcții provizorii de orice natură;

 • •   depozitare en-gros;

 • •   stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • •   curățătorii chimice;

 • •   depozitări de materiale refolosibile;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice:

 • •   lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente:

 • •   orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELQE w


Steren = 23.910,0 mp

Deschidere către zona de acces: 107.Om


PFfÂFETE. FORME, DIM

■ ~~

fir.:a«>9°

Parcela are o forma neregulataARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul. Lotul studiat se afla amplasat retras fata de principalele drumuri de acces

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Retragerile fata de limitele laterale vor fi astfel:

nord-est- minim 16.Om

sud-est-minim 12.5m

sud-vest- minim 15.Om

Retragerea fata de limita posterioara a lotului va fi de minim 9,Om.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE

Se va realiza un singur volum.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Accesul auto va fi realizat prin intermediul sistemului de circulație aferent proprietăților din Strada

Jandarmeriei nr 14 si 14A

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehicolelor va fi realizată în interiorul incintei, deci în afara domeniului public.

Parcarea autovehicolelor va fi realizată in cadrul unei parcari subterane.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de înălțime al construcției va fi de 2S+P+4E+E5R (+ 23, 0 m).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va ține seama de particularitățile sitului, de nevoia realizării unui ansamblu reprezentativ, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ


Suprafața de spații verzi va fi stabilita in conformitate cu H.C.G.M B. nr. 347 / 2008 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2 OOm sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioara a proprietății, in cazul in care vor exista, vor fi opace, de înălțime maxim 2.50m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZA,RE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 2,5mp. ADC / mp. teren


,/tvza «.'7 U W&tilS w .vaj


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

ROMÂNIA


Nr. 1657536/22.10.2018

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL Șl SUPRAETAJARE RESTAURANT - STRADA JANDARMERIEI NR. 14A Șl 14B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 04.05.2016 -18.05.2016;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 13.03.2017-27.03.2017;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 16 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 13.12.2017 -28.12.2017;

 • •  etapa de aprobare - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ-ul a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

  Nu este cazul. • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților i notificări, buletine informative sau alte materiale

Nu este cazul.             \

Numărul persoanelor c^fe a

w

Bd. Regina Eiisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 Bucune$JL Rom

Tel: 021.305.55.00                                        V

http://www pmb.ro


Nu este cazul

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Nu au fost exprimate observații.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB.

Ulterior emiterii Avizului, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu sunt solicitate avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație - PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB, după caz, cele ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG - RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 10832/ 1524657/ 01.08.2017 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr 54/ 24.07.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamați cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat, .șoluțiije funcționale, gradul de însorireal coțisț’ucțiil^r învecinate și normele privind asigurar^'ȘpățHfdr.verzi

■p

« ml

--

0IR6CTIA £ asistența z TEHNICA Șf juridica


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 0500?

Tel 021 305.55 00 int 4016 http '/www pmb ro

lor 5. București Români


t CONFORM CU ORIGII


Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL Șl SUPRAETAJARE RESTAURANT - STRADA JANDARMERIEI NR. 14A Șl 14B, SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art. 6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H C.G M B nr. 136/30.08 2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


ARHITECT SEF AL MU ARH. ȘTEFAN
Bd Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013 sector 5 București România

Tel: 021.305 55.00 irit 4016

http://www pmb.ro