Hotărârea nr. 434/2019

HOTARAREnr. 434 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA SOMESUL RECE NR. 19, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Someșul Rece nr. 19, Sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 5804/ 14.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 56/ 2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 501/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 625/75/S/12723/10.05.2018;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism; avizul de oportunitate nr. 90/ 18.07.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism; avizul preliminar nr 114/ 22.10.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 01/ 03.01.2019;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 32542/ 1768/ 14.12.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..Dealul Spirii” București - Ilfov; avizul nr. 1355354/22.03.2019;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București; avizul nr. 1686854/29.01.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1660072/16143/12.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.MB nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G M B. nr.324/2010.Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2 rTTnd transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Someșul Rece nr. 19, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 21/13.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1. planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare          (2

exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 5805/ 14.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 07.2019.


București 31 07.2019

Nr. 434

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. sector 5. București. România tel.: +4021 305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro

z.'i -o, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

ricr n? — .

• •

•• • .

•.. • ••••

ROMÂNIA


| în calitate de beneficiar, prin . în calitate de elaborator, cu telefon:sediul în București, Sector 3

, înregistrată cu nr ^^^^Hdin data de 25.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii 1 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, seAVIZ


NR.^I /V5-OS, 2o(.ș

PENTRU


PUZ - STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL din STR. SOMEȘUL RECE NR 19. SECTOR 1, compus din teren proprietate privată a persoanelor juridice în suprafață totală de 763.00 mp din măsurători cadastrale, conform Certificatului de urbanism nr. 625/ 75/ S/ 12723 din 10 05 2018 eliberat de Primăria Sectorului


1.

INIȚIATOR:PROIECTANT GENERAL:


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr 324/17.11 2010, H C.G.M B nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și HCGMB nr 877/ 12 12 2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unităte Teritorială de Referință (UTR):


UTR: L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelorjolantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei;

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: locuire;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 10 m;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 20%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0 4 mp ACD/ mp teren

mp.teren pentru P+2;

c                  _ _

 • - Retragerea minimă față de ajiniâmenț:

 • - Retrageri mini^ne față mai puțin de 3m; JCONFORM CU ORIGINALA


*


B3 Regina ElisaDeîa nr

Te: 021 305.55.00 http://www prnb.rcdistanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu- Retrageri minime față de limitele posterioare: la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5m:

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR: L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei;

Regim de construire: discontinuu;

Funcțiuni predominante: locuire;

H max.: 14.10m;

R maxH: S+P+3E;

POT max.: 21%;

CUT max.: 0.84 mp. ACD/ mp.teren;


Retragerea minimă față de aliniament: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr 66/2006

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apa canalizare energie electrică

Se avizează favorabil planul urbanistic Zonal STR. SOMEȘUL RECE NR 19. SECTOR 1 cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia


ARHITECT ȘEF AL MU ARH. ȘTEFAN CĂLI

f I / X A W •’ f k /\J           H V v I I


PLAN URBANISTIC ZONAL «Construire imobil locuințe S+P+3E» Municipiul București, Sectorul I, strada Someșul Rece, nr. 19

:>3. REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


11


! ^cara grafica:

’ 0     5     10


25


50


NORD


i LOCALIZARE: municipiul București, Sectorul 1, str. Someșul Rece, nr. 19.
i IDENTIFICARE: Număr cadastral 272720, Număr Carte Funciara 272720.

SUPRAFAȚA TEREN REGLEMENTAT: 763mp

■ LIMITE

--UMITE CADASTRALE

— —--LIMITA TERENULUI REGLEMENTAT

_ —          LIMITA ZONA STUDIATA conform Avizului de Oportunitate nr. 90 din 18 07.2018

■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA (conform P.U.G.-ului Municipiului București)

r!         » l ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE MICI CU PARCELE CU P.O T. < 20% SITUATE IN

ZONA LULOAREI OR PI ANTATE PROPUNE PENTRU

CAPITALEI                                                                       I

* - ni i ■■ o—1»’»* ’                   i cu i cin i nui>it/\z/A a fi I RE CU 1 E IN DOMENIUL PUBLIC (S 1 4 mp)PROPUS

_______” ~"—------_

S (mp)

P (%)

S (mp)

P (%)

Ocupat de construcții [Edificabil propus)

-

160

21 %

Platforme carosabile (accese auto )d;n car. Platforme carosabile interioare

Teren aferent extinderi: profilului străzi: Somesui Rece

176

166

10

23%1

î 5 !-

K           Platforme ptetonale

341

44,69%

135

18%

verzi amenajate din care Spatii plantate pe placa

Spatii plantat- pe soi

422

422

55.31%

55,31%

292

Î0

282

38%

1 %

37 ■

(/t          TOTAL

763

100%

763

>100%


v'Xfl «7.0 tc-v n c ct7/>     '


.cguiament Local de Urbanism oft icnt

•re imos             f,-3L

a Someșul Rect? n 19. Mur ; ipiu>           Seric'u> 1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

JURIDICAt'erent PLAN URBANISTIC ZONAL - P U.Z.

„Construire imobil locuințe S+P+3E"

N RAVILAN, str. Someșul Rece, nr 19, Municipiul București, Sector 1

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Baza lecala o elaborării

Regulamentul urbanistic 3 fost elaborat in baza Legii 50/1991 (actualizata), a Ordinului M.L.P.A.T. nr.1430/2005, 3 -'e^ulamentului General de Urbanism, aprobat cu HGR 525/1996 si Ghidul privind elabc a'ea s. aprobarea Regu amentelor Locait de Urbanism aprobat cu Ordinul MLPAT nr 21/N/lO.C^ 20C-3

1.2. Pomeni jl i? api u :.re

Prescripțiile c i nse n Regulament Local de Urbanism (permisiuni si restricții) sunt obligatorii pe in: eț lere\ e face obiectd prezentului P J.Z. „Construire imobil locuințe S+P+3E" pe imobi ul ih jat ■- ir travilanul municipiului București, sectorul 1, strada Someșul Rece, numărul 19.

Amplasamente I egle entat se incadreaza, conform P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr 2(9,20(0 si orelungit cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, in subzona Lld - locuințe individuale mici cu pa cele » u P.O.T. < 20% situate in zona cu oarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Caoitalei.

Imobilul nu esfe up’ir s in Lista Monumentelor Istorice actualizata in anul 2015 sau la mai

puțin de lOOm fata de mc b>’e aflate pe aceasta lista.


L

ir


Situația existei ts a terenului reglementat se prezintă astfel:

Nume cadosfal

272720

Număr carte f unciara

272720

Date de identif care (îurnur postai)

Str. Someșul Rece, nr. 219

Beneficiar

Suprafața teren reglementat

763mp

Regim tehnic

Intravilan

Categorie de folosința

curti-construc-

Amplasarea in cadrul localității - U.T.R.

Lld - locuințe i id'mic uale mici cu parcele cu P.O.T. < 20% situate n zona culoarelor plantate propuse pentr i rr eliorsrea climatului Capitalei

Accesibilitate din drumuri publice

str. Someșul Rece - NC * )-EST

Vecinătăți Nord Est

str. Someșul Rec;

Vecinătăți Sud - Est

proprietate pri/c a - 1 oii J cu nr. postai 17A de pe strada Someș. le e

Vecinătăți Sud - Vest

proprietate pr    a - ir :• ilt.1 cu nr. postai 46 de pe

strada Consta -: Lot ■ aznuGherea

Vecinătăți Nord - Vest

proprietate pr = a-irro iii! cu nr. postai 21 de pe strada Somesi Fece


Investiția preconizata pr;r prezentul studiu presupune e 1 arsa jn i imobil de locuințe cu regim de inaltime S+P+3E.

Construcția va conține 4 unitati locative.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesara mc    • re i îd catorilor urbanistici si

reglementarea construibiluIl i in raport cu limitele de vecinat j i \ • i ia ati

2. CORELAREA CU ALTE REGULAMENTE

Prezentul Regulament urbanistic respecta prevederile R gjiai iit rlui Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureut coci entatiei de urbanism nr. 32/1999.

In cazul in care prevederile legilor sau regiementariio: u j nis.’ke, care vor apare ulterior vor face necesare unele adaptari ale acestui regulame 't iroamtic, este obligatoriu ca modificările sa urmeze aceeași procedura de aprobare ca si n cazul prezentului regulament.

3. DIVIZIUNEA TERENULUI

Pentru posibilitatea realizării investiției "construire irrooi Io-, nte S+P+3E ' se propune modificarea regimului de ina time si a indicatorilor urbanistic r îe err . subzonei funcționale „Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu P.O.T. < 20% situate n zo^a cu oarelor plantate propuse cgulament Local cit- Urbanism afc mi°\j- \ JP3ANIST1C ZONAL .  - tm.re m-

RA . >ir Someșul Re:e. n "9. Municipi

eStl SiAstfel, pentru implementarea reglementarilor urbanistice propuse prin prezenta documentație urbanistica se propune realizarea unei Unitati Teritoriale de Referința noi,

respectiv Lld_19 - locuințe individuale si colective mici situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

Prevederile regulame-tulji se grupează in următoarele capitole si articole:

GENERALITĂȚI

SECȚIUNEA I: LTILIZARE FUNCȚIONALA.

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

 • - JtiliZGri admise.

 • - Jtil.zari cdmise cu condiționări.

 • - . til.zcri interzise.

SECȚIUNEA 1:

:C’1D T 1 L'E AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR.

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8.

Ariicolu 1 9

Articolul 13

Articolul 21

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 11

arccteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni}.

. Vf. la sg tea clădirilor fata de aliniament

 • - . r/ sarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor. -vpl: c: ea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela.

 • - C rc-i Mi si accese.

ct c area autovehiculelor.

ol ea maxima admisibila a clădirilor

-. sp c j. extetrior al clădirilor.

 • - ■ on i': i de echipare edilitara.

. oac Le re si spatii plantate.

 • - ’ip e muiri.

SECȚIUNEA II: -3SIEUTATI MAXIME DEOCUPARESI UTILIZARE A TERENULUI Articolul 2 5. -ore r Maxim de Ocupare a terenului (POT).

Articolul 15. - aei: ent Maxim de Utilizare a tererulu (CUT).

4. SITUAȚII IN CARE SE POT ADMITE DEROGĂRI DE LA REGULAMENT

Nu se admit derogări ce !a regulament.

Prevederile dii acest capitol vor fi corelate cu capitolul «Reglementari» din memoriul


J?

4

l \ \


‘,1

//d 05 3c /Pc gulamc ni I ocal de- Urban s

PLAN URBANISTIC ZONAI on-Tn-re -

TRAv'lL/.t» *r Someșul Rece n- 19. Mun--.ru.1 f

L-ZONA DE LOCUIT

LI - subzona iocuinteior individuale si colective mici:

Lld_19 - locuințe indivduale si colective mici situate i 1 aia . oarelor plantate propuse

pentru ameliorarea climatuli i Capitalei

GENERALITĂȚI. CARAC1 ETiJLZONEI.

Lld_19 - locuințe individuale si colective mici situate ii zi caCLioarelor plantate propuse

pentru ameliorarea dimatuli i Capitalei.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZA ’J ADMISE.

Lld_19 - locuințe indiv iduale si colective mici in regim d corfti tir? discontinuu (cuplat):

-echipamente pub »:e specifice zonei rezidențiale

-scuarur: pubHce;

ARTICOLUL 2 - UT.LI7A d ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Lld_19:
 • - se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale s ci a :t virați manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250 mp ADL. a iu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante sa nj aibc p-ogram prelungit peste orele 22,00 si sa nu utilizeze erenul liber al parcelei pentru ce o 'ta z si sroductie;

 • - funcțiunile comerciale, serviciile complementare Io ?u si a stivitatile manufacturiere cu suprafața desfasurata peste 250 mp.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Lld_19 - se nterzic i amatoarele utilizări:

esc S' prafata de 250 mp ADC,

m alungit după orele 22.00,


- funcțiuni comerciale ^servicii profesionale care cepes generează un trafic                                       I t

\H ..

produc poluare;Regulament L001I de Urbanism aferent

PLZN JR3ANIST1C ZONAL „ tru.m mat i u > fa •. -ti. Someșul Rece, nr 19 Municipiul Buc..'es? S

 • - activitati p'coucii^e poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

 • - realizarea unor false mansarde;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - construcții provizor i;

 • - instalarea h curți a panourilor pentru reclame;

 • - dispunerea de pa ci.ri de afisaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura si deteriorând finisajul acestor ;

 • - depozitare er -gros1

 • - depozitari Je ma ■■ ic e refolosibile;

 • - platforrr.e ae pre ectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea : err - 7 :• izare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice,

 • - activitati prcducti ■* sare utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - statii de be'oane

 • - autobaze;

 • - statii de ntreținere auto cu capacitatea peste

 • - spălătorii chimice;

 • - lucrări de terasarrent de natura sa afecteze arrenajarile din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucra.i de ter-sament care pot sa provoace scirgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II -CONDIT I DE AMPLASARE. ECHIPARE SI X N’OFV AF E A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUP: A E~E ’CRME, DIMENSIUNI)

Lld_19 - se considera construibile parcelele care indepliiesc urr *a:oarele condiții cumulate:

 • (1) - In cazul regimului de construire cuplat suprafața una a j arcelei este de 250mp cu front stradal minim de lOm;

 • (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin eg a cu la imea acesteia.

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLADIR'LGR FATA DE ALI I N EN'.

Lld_19 - clădirile se vor d'spune retrase fata de alin iarr.e. r j ex • ■ -ni la o distanta de minim 15,70 metri.

ARTICOLUL 6-AMPISAREA CLĂDIRILOR FAȚADE IJM’E ‘ LA F.F ALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Lld_19 - clădirea se va alipi de calcanul clădirii de )e f r ii a: rata si se va retrage fata de cealalta limita la o oistanta cie cel puțin 3.5 metri.

- retragerea xata de I mita posterioara a parcelei va c :in m 32.0 metri.

ARTICOLUL 7-AMPLSAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE -\LTELE f E ACEEAȘI PARCELA

Lld_19 - distanta minima dintre clădirile de pe aceea; ace a a fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu camere oc. L ile d stanta se poate reduce la jumătate, dar nu la mai putir de 4.0 metri, daca fronturile oouse iu au camere locuibile.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE


Regulament Local ac Urbamsn ak rent

-</ / /i-Cfâ 2U/£


J!:3ANIST)C ZONAL . tfuire im t pa * :t’ Someșul Pete m _y Municipiul Bucu'*- .*'


ARTICOLUL 9-STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.                           / /

Lld_19 - staționarea a jtovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

ARTICOLUL '0 - NA “ VEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

Lld_19 - inaltimea ma>ima a clădirilor va fi S+P+3E (14,10 metri).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Lld_19 - clădi'i e nci e vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhi e tura si finisaje;

 • - se interzice realiza a unor mansarde false;

 • - garajele si a 'exele . ztbile din circulațiile publice se vot armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • - se interzice :olcs ea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădiri or gara.=i r si anexelor.

ARTICOLUL _2 - COh D T I DE ECHIPARE EDILITARA

Lld_19 - toate c dir le noi vor fi racordate la rețelele tel nico-edilitare publice;

 • - la cladir le oispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotua e per 1 • i a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura in med special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - toate no le branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

 • - se interzice d spunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 -SPAT l L BERE SI SPATII PLANTATE

Lld_19 - spatiile Ibe-'c vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

gulamenr Local ac urbanism <

i >re


PLAN URBANISTIC ZONAL .Construire imob

rr.i i|! t. .t Somesu       '• 19 •/ intr rmH •

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare ce garda vor fi plantate cu gazon si cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microciimaiu ui si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pen i accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

Lld_19 - imprejmuirile pre strada vor avea inaltimea oe r s<:r>* < DO metri din care un soclu opac de 0.60 si o parte transparenta dublata cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vcr * o nc < u naltimi de maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSiBILIT/aTI MAXIME DE OCUPARE SI L ' lî-F’ TERENULUI.

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TER-’ ad T

Lld 19 - P.O.T. maxim = 21%.
f U / /      J

- i

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania20l9.eu
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl
AMENAJAREA TERITORIULUI
Direcția Urbanism

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTA
PUZ - STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - SECTOR 1
1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr 136/ 2012 în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 30.07.2018 - 13.08.2018:

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.08.2018 -06.09.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 15.11.2018 -29.11.20198;

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât ,și- răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare '       . I 4


V

UKAS

ISO TOT • BO Î4001       001


Bd Reoma Ehsabeta nr 47 cod poșta1 050313 sector 5 București România Te!. 021 305.55 00 http 'wwa p-nb ro

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4.


Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notifică buletine informative sau alte materiale scrise.                                ____~

’ltE-T

rt.vncA:'


Nu este cazul.


Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Nu este cazul.


CONFORM CU ORIGIN


Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de pubfic pi procesului de informare si consultare.                          f        /

ul


Nu au fost exprimate observații

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști in domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membru comisiilor de avizare Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr. 1660072/ 16143/ 12.10.2018, emis de Direcția Transporturi a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu, PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare pr. OU 03 01.2019 de către Agenția pt Protecția Mediului București '                        v .   \3d Regina Elisabeta nr 47 cod postâl 050513, sector 5 Bucureșt R

Tei 021 305 55 00

http www pmb ro

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H C G M B nr 136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - STR. SOMEȘUL RECE NR 19. SECTOR 1, BUCUREȘTI.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010. Art. 6. Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M D R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Expert.

Urb Liliana IoniciARHITECT ȘEF AL MU ARH.


UBd Regina Ehsabeta nr 47 cpg poșta 350013 sector 5 Bucureșt România

Tel 021.305 55 00

nttp 'atwa' pmb rp