Hotărârea nr. 433/2019

HOTARAREnr. 433 din 2019-07-31 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 10605/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 175/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 498/30.07.20192019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

k

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexelor 1.1.1 și 1.1.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/2019, rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL ,

6.213.067,20

10.605,00

6.223.672,20

42.02.16.01

din care :

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

35.221,00

10.605.00

45.826,00

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,

6.256.946,20

10.605,00

6.267.551,20

Anexa 2.47

din care detaliere pe instituții:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TOTAL CHELTUIELI

4.940.684,00

-7.500,00

4.933.184,00

51.02

din care :

Autorități publice și acțuni externe

287.541,00

5.553,00

293.094,00

59.17

Despăgubiri civile

51.894,00

5.553,00

57.447,00

67.02

Cultură, recreere și religie

671.262,00

3.847,00

675.109,00

67.02.03.03

Muzee

39.501,00

0,00

39.501,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

38.370,00

4,00

38.374,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.130,00

-4,00

1.126,00

67.02.03.12

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

83.510,00

200,00

83.710,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

70.052.00

200,00

70.252,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

57.226,00

-1.353,00

55.873,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

55.402,00

-1.353,00

54.049,00

>7.02.05.01

Sport

59.970,00

0,00

59.970,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

54.697,00

1.722,00

56.419,00

.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

1.755,00

-1.722,00

33,00

67.02.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

97.945,00

5.000,00

102.945,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

80.036,00

5.000,00

85.036,00

67.02.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

44.722,00

^=_-^J),00

44.722,00

71

71.01.01


70.02


70.02.50

51.01.01

71


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

La poziția "Amenajare Circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor) HCGMB 307 si 308/29.10.2010” se modifică suma la creditele de angajamet de pe coloana realizat cumulat la 31.12.2018, de la 58.622,67 mii lei la 84.790,31 mii lei, rămas de executat se modifică de la 29.733,33 mii lei la 3.565,69 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 29.734 mii lei la 3.565,69 mii lei

'Locuințe, servicii si dezvoltare publica Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

Transferuri către instituții publice TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Se elimină poziția "Amenajare zona Pi^ța Mațai

/b‘608.360,00


609.993,00


71.01.30 Alte active fixe

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București,

creditele de angajament rămân nemodificate închidere inel median de circulație in zona de nord a Capitalei/ autostrada urbana. PUZ si studii de fezabilitate, creditele de

3.000,00

-2.277,00

723,00

angajament rămân nemodificate

500,00

-490,00

10,00

Diagnostic urban zona Ferentari in vederea lansării unui program de regenerare urbana, se majorează creditele de angajament de la 636 mii lei la 748 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

Se elimină poziția "PUZ Str. N.D. Cocea nr. 78-82, sector 5”

100,00

-100,00

0.00

Se elimină poziția "PUZ Str. Orastie nr. 12. sector 4”

100,00

-100,00

0,00

81.02 Combustibili si energie

623.764,00

-18.533,00

605.231,00

81.02.06 Energie termica

623.764,00

-18.533,00

605.231,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

74.997,00

-18.533,00

56.464,00

55.01.12 Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

74.997,00

-18.533,00

56.464,00

84.02 Transporturi

1.947.579,00

0,00

1.947.579,00

84.02.03.02 Transport în comun

Obiectivul ” Autobuze Hibrid - Acord Cadru” se va redenumi în

"Achiziție autobuze hibrid”.

84.02.03.03 Străzi

214.292,00

0,00

214.292,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

214.286,00

0,00

214.286,00

71.01.01 Construcții

210.591,00

0,00

210.591,00

Modernizare infrastructura rutiera Piața Sudului HCGMB

55/2008,84/2010, 316/2010,.creditele de angajament rămân

nemodificate

10,00

120,00

130,00

Supralargire Sisesti-I.I.Brad + pasaj subteran HCGMB

25/01.02.2006; 267/02.11.2006; HCGMB 123/2007;322/2008;52/2009 , ref. 418/07.03.2019, se majorează creditele de angajament de la 10 mii lei la 74 mii lei

10,00         64,00


74,00


Artera Dna Ghica-Chisinau+pasaj suprateran HCGMB 307/2003, ref. 14872/2009 , ref. 418/07.03.2019, se majorează creditele de angajament de la 35 mii lei la 135 mii lei

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai 41 HCGMB nr.


35,00


100,00


135,00


138/2015, 603/2018 (redenumirea poziției” Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești HCGMB 264^QJ HCGMB 122/2007, 138/2015”), creditele dg nemodificate

Anexa

nr.2.49 RADET

TOTAL CHELTUIELI

A. Obiective de investiții în continuar^gatjarx^n/ră


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

2. Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a sistemului de termoficare din municipiul București 'tr.IV/2000, HCGMB 125/2000, creditele de amgajament se diminuează de la 2.500 mii lei la 100 mii lei

2.500,00

-1.500,00

1.000,00

3. Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate in exploatarea RADET HCGMB nr. 256/2003; tr.IV/2003, creditele de angajament se diminuează de la 5.200 mii lei la 500 mii lei

2.500,00

-1.500,00

1.000,00

4. Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente tr.l/2005, HCGMB nr.245/2003, creditele de angajament se diminuează de la 550 mii lei la 0,00 mii lei

50,00

-45,00

5.00

5. Dotarea consumatoriilor racordați la SC-uri cu module termice -

Sector 3, tr.IV/2006, HCGMB nr. 107/2006, creditele de angajament se diminuează de la 2.630 mii lei la 0,00 mii lei

50,00

-45,00

5,00

  • 6. Modernizarea alimentarii cu căldură a Ans.Micro 2 Drumul Taberei HCGMB 67/2007, creditele de angajament se diminuează de la 11.200 mii lei la 0,00 mii lei

  • 7. Modernizare rețele termice aferente zona Crangasi HCGMB

100,00

-95,00

5,00

70/2007, creditele de angajament se diminuează de la 1.200 mii lei la 0,00 mii lei

9. Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentați din SC-

50,00

-45,00

5,00

uri - sectoarele 1,5 si 6 HCGMB 210/2009, creditele de angajament se diminuează de la 200 mii lei la 0,00 mii lei

450,00

-445,00

5,00

10. Modernizare rețele termice aferente Ansamblul Aviației HCGMB 171/2007, creditele de angajament rămân nemodificate

6.100,00

-500,00

5.600,00

11. Modernizare rețele termice primare Camil Ressu-Drumul Murgului-IOR Catelu cămin CS1- cămin CB5/C, HCGMB 118/2008, creditele de angajament se diminuează de la 12.482 mii lei la 0,00 mii lei

100,00

-95,00

5,00

12. Eficientizarea alimentarii cu energie termica a consumatorilor racordați la CT 6 Bucureștii Noi; HCGMB 180/2009, creditele de angajament se diminuează de la 200 mii lei la 100 mii lei

850,00

-250,00

600,00

tV

CONFORM CU ORIGINALUlttîi î

--


OiHtC *Sl$ TfcNI. TFHMC*

JUHlLlCA


n • c *

‘        ? XfețJ

Rectificarea Bugetului Municipiului București p^ffi+fr2019


ANEXA


16. Modernizare 11 centrale termice din Mun. București; HCGMB 22/2016, creditele de angajament rămân nemodificate


15.700,00


-10.700,00


5.000,00


C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

d. Dotări independente

Se elimină pozițial” Autospeciala cu cabina dubla pretfci^utcKcuV / box (vestiar) compartimentat separat fata de cabin cu platforma carosata cu obloane si prelata la niv pentru transport marfa si echipamente


4-V

<s *

î ?

<« o

v

XȘȘkyfe

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019


CONFORM CU ORIGINALUL


r'*'t C FM ASU rkN’A ’T F«H< A Si wxa


'•* 4 x A, <

< * r <»


HCGMB nrA^/^r

ANEXA


Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


10. Mașina taiat rosturi, se diminuează nr. buc. de la 16 buc. la 10 buc., prețul unitar nu se modifică, creditele de angajament se diminuează de la 144 mii lei la 90 mii lei

Se elimină poziția 14. "Toaleta ecologica portabila”

Se elimină 17. "Motostivuitor pe 4 roti, cu furci si contragreutate, cu tracțiune pe fata si motor cu combustie interna”


144,00

-54,00

90,00

16,00

-16,00

0,00

262,00

-262,00

0,00


19. Compensatori, nr. de bucăți și prețul unitar rămân nemodificate, creditele de angajament se diminuează de la 5.900 mii lei la 3.059 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

  • 23. Autoturisme berline, nr. de bucăți rămâne nemodificat, prețul unitar se modifică de la 78,60 mii lei la 56,40 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 786 mii lei la 564 mii lei

  • 24. Sisteme de ventilație a galeriilor, nr. de bucăți se modifică de la 26 buc. la 11 buc., prețul unitar se modifică de la 15,50 mii lei la 16 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 403 mii lei la 176 mii lei

26. Pompe incalzire, ACC si recirculatie, nr. de bucăți și prețul unitar și creditele de angajament rămân nemodificate Se elimină poziția 27.” Generator de sudura si curent electric portabil, acționat cu motor termic”

34. Videoproiector, nr. de bucăți rămâne nemodificat, prețul unitar se modifică de la 5 mii lei la 4,00 mii lei, creditele de angajament se diminuează de La 5 mii lei la 4,00 mii lei

Anexa 2.1 BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

La poziția "Centrală termică”, la credite de angajament și la credite bugetare se majorează numărul de bucăți de la 2 buc la 4 buc și valoarea totală de la 25 mii lei la 36 mii lei ( +11 mii lei) 71.01.30 Alte active fixe

La poziția "Programe informatice”, la credite de angajament și la credite bugetare se diminuează numărul de bucăți de la 15 buc la 4 buc și valoarea totală de la 15 mii lei la 4 mii lei (-11 mii lei)

786,00

-222,00

564,00

403,00

-227,00

176,00

961,00

79,00

1.040,00

40,00

-40,00

0,00

5,00

-1,00

4,00

16.222,00

0,00

16.222,00

25,00

11,00

36,00

25,00

11,00

36,00

15,00

-11,00

4,00

15,00

-11,00

4,00Anexa 2.32 CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI

Total cheltuieli , din care : 57.02.05.02 Tineret

20 Bunuri si servicii, din care : 20.02 Reparații curente


28.000,00

19.000,00

11.251,00

500,00

31.07.2019


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.05.30 Alte obiecte de inventar

575,00

-400,00

175,00

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

4.000,00

5.000,00

9.000,00

57

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:

4.000,00

5.000,00

9.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

4.000,00

5.000,00

9.000,00$ «♦*Rectificarea Bugetului Municipiului București pe a


ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE Anexa 2.43 BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI , din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

51 01 46 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

51 02 28 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71 01 01 Construct’’’ d'n care (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de boli cronice "Sf. Luca", HCGMB 31/2018, 180/23.04.2019,se diminuează bugetul la 10,00 mii lei

Studiu de fezabilitate reabilitare si modernizare imobil situat in str. Grozovici nr. 2-8, se elimina din lista

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Spitalul Clinic Colentina

493.083,00

13.105,00

506.188,00

125.754,00

15,00

125.769,00

37.019,00

15,00

37.034,00

185,00

15,00

200,00

105.726,00

13.420,00

119.146,00

35.858,00

442,00

36.300,00

69.868,00

12.978,00

82.846,00

114.048,00

-330,00

113.718,00

114.048,00

-330,00

113.718,00

77.681,00

-330,00

77.351,00

200,00

-190,00

10,00

140,00

-140,00

0,00

36.100,00

-19,00

36.081,00

6.923,00

-19,00

6.904,00


Pompa de apa peristaltica compatibila cu endoscoapele din secție, cu cabluri adaptative si conectori, necesare funcționarii cu sistemele de endoscopie existente in secție schimba denumirea in Pompa de apa peristaltica compatibila cu endoscoapele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, cu cabluri adaptative si conectori, necesare funcționarii cu sistemele de endoscopie existente in secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, prețul si cantitatea nu se modifica

80,00


0,00 80,00


150,00


0,00


150,00/W coA\

/ SUj D|REcția

Bf

31.07.2019

£ANEXA


mii lei

Cod lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Videogastroscop terapeutic compatibil cu procesoarele din secție schimba denumirea in Videogastroscop terapeutic compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, prețul si cantitatea nu se modifica

150,00

0,00

150,00

Videocolonoscop terapeutic compatibil cu procesoarele din secție schimba denumirea in Videocolonoscop terapeutic compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, prețul si cantitatea nu se modifica

170,00

0,00

170,00

Videocolonoscop pediatric compatibil cu procesoarele din secție schimba denumirea in Videocolonoscop pediatric compatibil cu videoprocesoarele din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina, prețul si cantitatea nu se modifica

170,00

0,00

170,00

Sistem de monitorizare ambulatorie a Ph-ului esofagian si impedantei esofagiene, cu software necesar funcționarii schimba denumirea in Sistem de monitorizare ambulatorie a Ph-ului

91,00

0,00

91,00

esofagian impreuna cu software necesar funcționarii, prețul si cantitatea nu se modifica

Sistem vizualizare directa la colangioscopie, compatibil cu duodenoscoapele existente in secție schimba denumirea in

Sistem de colangioscopie alcătuit din consola dedicata, colangioscoape compatibiel cu duodenoscoapele existente din secția Gastroenterologie a Spitalului Clinic Colentina (sistem de operator unic), fibre laser compatibile, prețul si cantitatea nu se modifica

721,00

0,00

721,00

Sistem electronic de raportare (software si accesorii) si documentare a procedurilor endoscopice compatibil cu sistemele de endoscopie din secție

19,00

-19,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

188,00

19,00

207,00

Sistem electronic de raportare (software si accesorii) si documentare a procedurilor endoscopice compatibil cu sistemele de endoscopie din secție,1 buc, preț unitar 19,00 mii lei

0,00

19,00

19,00

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+.-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

120.593,00

866,00

121.459,00

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

3.283,00

-855,00

2.428,00

3.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

134.811,00

3.833,00

138.644,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1.018,00

283,00

1.301,00

37.10.01

Donații si sponsorizări

1.018,00

263,00

1.281,00

37.10.50 Alte transferuri voluntare

0,00

20,00

20,00

40.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

170.092,00

2.150,00

172.242,00

40.15.01

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

150.562,00

-487,00

150.075,00

40.15.02

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

19.530,00

2.637,00

22.167,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

1.624.670,00

13.682,00

1.638.352,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

798.439,00

10.573,00

809.012,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

35.858,00

442,00

36.300,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

34.647,00

2.373,00

37.020,00

43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in

35.221,00

10.605,00

45.826,00

sanatate

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

148.576,00

-1.726,00

146.850,00

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

571.929,00

-8.585,00

563.344,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

3.056.051,00

20.959,00

3.077.010,00

Anexa 2.2 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

'<■

A O V f. C) , 3 SJ"

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 20T9


CONFORM CU ORIGINALUL


&

ii


•tt-ecrv

Aklk TENTA C»' tehn<cA$i -

JURIDICAANEXA


Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 ^ut3vent'' pentru instituții publice destinate secțiunii Total cheltuieli , din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.13 Indemnizații de delegare

10.01.17 Indemnizație de hrana

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03.07 Contribuția asiguratorie de

20 Bunuri și servicii        , j

20.01.02 Materiale pentru curățenie,


16.500,00

0,00

16.500,00

15.550,00

4,00

15.554,00

450,00

-4,00

446,00

16.500,00

0,00

16.500,00

9.609,00

-1.252,00

8.357,00

8.605,00

-998,00

7.607,00

20,00

-15,00

5,00

560,00

-160,00

400,00

230,00

-54,00

176,00

194,00

-25,00

169,00

6.391,00

1.241,00

7.632,00

K 75,00

O \

50,00

125,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

450,00

50,00

500,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.134,00

800,00

2.934,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

40,00

10,00

50,00

20.30.04 Chirii

955,00

231,00

1.186,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

693,00

100,00

793,00

59 ALTE CHELTUIELI

50,00

15,00

65,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

50,00

15,00

65,00

70

Cheltuieli de capital, din care

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale la credite

450,00

-4,00

446,00

71.01.03

bugetare și de angajament, din care:

450,00

-4,00

446,00

Sistem de rafturi depozitare (depozit Moinesti)

450.00

-4,00

446,00

Anexa 2.7 TEATRUL DE COMEDIE

Total venituri , din care :

15.450,00

0,00

15.450,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

2.350,00

-20,00

2.330,00

37.10.50 Alte transferuri voluntare

0,00

20,00

20,00

Anexa 2.8 TEATRUL DE REVISTĂ CONSTANTIN TĂNASE

Total venituri , din care :

11.340,00

120,00

11.460,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

0,00

120,00

120,00

Total cheltuieli , din care :

11.340,00

120,00

11.460,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.026,00

120,00

2.146,00

mii lei

Cod :lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

1.755,00

-1.722,00

33,00

Total cheltuieli , din care :

59.221,00

5,00

59.226,00

20

Bunuri si servicii, din care :

52.931,00

1.516,00

54.447,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50.596,00

1.516,00

52.112,00

59

ALTE CHELTUIELI

0,00

211,00

211,00

59.17

Despăgubiri civile

0,00

211,00

211,00

70

Cheltuieli de capital, din care

Mașini, echipamente si mijloace de transport, prin diminuarea

1.755,00

-1.722,00

33,00

71.01.02

tuturor pozițiilor din lista la credite bugetare si de angajament Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale la credite

740,00

-740,00

0,00

71.01.03

bugetare și credite de angajament:

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din

920,00

-920,00

0,00

71.01.30 care:

95,00

-62,00

33,00

Licență soft MS OFFICE

6,00

-6,00

0,00

Licența soft grafica COREL

2,00

-2,00

0,00

Licența Windows

36,00

-36,00

0,00

Licență soft grafica ADOBE

3,00

-3,00

0,00

Licența Firewall

15,00

-15,00

0,00

Anexa 2.26 CENTRUL CULTURAL EXPO ARTE

Total venituri , din care :

10.010,00

0,00

10.010,00

.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

10,00

1.353,00

1.363,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

9.870,00

-1.353,00

8.517,00

Anexa 2.28 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE ARCUB

Total venituri , din care :

36.058,00

119,00

36.177,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

58,00

119,00

177,00

Total cheltuieli, din care :

36.058,00

119,00

36.177,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

24.088,00

119,00

24.207,00

I CONFORM


r ®'*Ecru # O\

A*'fc TENTA £C

TT.’-INiCA SI ■*U*tHCA

< * <a‘y'° •*


■ st
1»*$
V

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anuT2019


LUL


ANEXA


Anexa 2.39 ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE

Total venituri , din care :


47.636,00

7.500,00

55.136,00

16.636,00

2.500,00

19.136,00

30.856,00

5.000,00

35.856,00

47.636,00

7.500,00

55.136,00

21.270,00

7.250,00

28.520,00

313,00

150,00

463,00

17.594,00

7.000,00

24.594,00

>  107,00

100,00

207,00


33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activ^thA 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli , din care :

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din car

20.01.04 Apa,canal salubritate               \

20.01.09 Materiale si prestării serv cu carectetț functi

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

57

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:

500,00

250,00

750,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

500,00

250.00

750,00

Anexa 2.42

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT

Total venituri , din care :

119.222,00

5.000,00

124.222,00

.3.10.09 Subvenții pentru instituții publice

68.140,00

5.000,00

73.140,00

Total cheltuieli, din care :

119.222,00

5.000,00

124.222,00

67.10.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

114.600,00

5.000,00

119.600,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

25.254,00

-630,00

24.624.00

10.01.01

Salarii de baza

19.477,00

-630,00

18.847,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

0,00

1.477,00

1.477,00

10.02.02

Norme de hrana

1.477,00

-1.477,00

0,00

20 Bunuri și servicii

84.993,00

5.630,00

90.623,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

120,00

-20,00

100,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

4.142,00

-142,00

4.000,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

23.861,00

2.000,00

25.861,00

20.01.07 Transport

10,00

-9,00

1,00

20.01.08 Posta,telecomunicații, radio,tv, internet

168,00

-38,00

130,00

20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

25.000,00

2.223,00

27.223,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

21.673,00

1.500,00

23.173,00

20.05.01

Uniforme si echipament

30,00

-30,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

600,00

146,00

746,00


ANEXA


Anexa 2.43 CENTRALIZATOR SPITALE

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care :


TOTAL VENITURI,din care

33.10 Venituri din prestări de servic^

Venituri din contractele încheiată ctl oo. i Ui

sanatateâii^tkari socjale di


977.981,00


20.959,00

4.844,00


3.077.010,00

1.246.452,00


1.000,00

l _ cohtabilitate *’■ \\> buget ' ■


978.981,0031.07.2019


Rectificarea Bugetului Municipiului BucureștANEXA


Anexa 2.10 TEATRUL EVREIESC DE STAT DIN BUCUREȘTI


Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.30 Alte drepturi in bani

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20 Bunuri și servicii

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiAnexa 2.22 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI12.335,00

0,00

12.335,00

8.391,00

-400,00

7.991,00

5.171,00

-250,00

4.921,00

670,00

-100,00

570,00

145,00

-15,00

130,00

36,00

-35,00

1,00

3.884,00

400,00

4.284,00

35,00

15,00

50,00

180,00

35,00

215,00

450,00

50,00

500,00

1.926,00

300,00

2.226,005,00

5,00

i/aro DIRECȚIA

{(5 S financiar o a CONTABILITATE. *1 BUGET59.226,00

774,00

56.419,00


TOTAL VENITURI,din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de ' sanatate


33.10.30


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


1.996.798,00

1.130.531,00

977.981,00

120.593,00

3.283,00


8.015,00

1.011,00


1.000,00


866,00


-855,00


37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


37.10.01

40.15


Donații si sponsorizări

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli


65,00

65,00

169.993,00


19,00

19,00


2.150,00


40.15.01


Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Sume utilizate de administrațiile lotale din excedentuLjaQylih precedent pentru secțiunea de dezvoltare         l

I(


^150.463,00

' 19^30,00


-487,00


Pagina 10J


2.004.813,00

1.131.542,00


978.981,00


121.459,00


2.428,00


84,00

84,00


172.143,00


149.976,00


22.167,00


7

co

£ O DIRECȚIA £/C.' ,

[•«£ financiar 3», 31 07 2019

' 2 O CONTABILITATE,l.U / .ZU13

BUGET /IjyANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

677.655,00

4.835,00

682.490,00

43.10


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

43 10 33 ^ubvent" bin bu9etul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI , din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

.01.03 încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa,canal salubritate

20.01.06 Piese de schimb

20.01.09 Materiale si prestării serv cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si serv ptr întreținere si funcționare

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.12 Consultanta si expertiza

20.30

20.30.30


43.10.10


43.10.14


Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii85


85.01.01


71


71.01

71.01.01


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Active nefinanciare (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugeta(e) Active fixe

Construcții


35.858,00


34.647,00


571.929,00


1.996.798,00 1.028.242,00

990.940,00

621.068,00 196.432,00 62.257,00 38.793,00 34.169,00 16.959,00

24.360,00

23.966,00

853.876,00

180.633,00

20.301,00 6.632,00 6.603,00

66.876,00 67.915,00 599.758,00 427.943,00 119.084,00

40.376,00

17.016,00

12.700,00

1.342,00 9.752,00

8.704,00


-2.448,00


-2.448.00


90.388,00.326,00

,00


DIRECȚIA 2 2 5 5 r/,nanc,AR O X - CONTABILITATE *"n

BUGET '


442,00


2.373,00


10.605,00


-8.585,00


-285,00


-285,00


15.615,00


14.958,00

2.110,00


36.300,00


37.020,00


45.826,00


563.344,00


2.004.813,00

1.019.657,00

981.855,00

616.468,00

199.082,00

55.757,00

38.593,00

33.384,00

17.309,00

24.860,00

24.466,00

855.146,00

185.828,00

23.685,00

6.987,00

6.803,00

67.441,00

68.606,00

595.844,00

424.054,00

119.014,00

40.421,00

17.005,00

12.689,00

1.392,00

9.702,00

8.654,00


-2.733,00


-2.733,00


106.003,00


104.284,00

6.134,00
ANEXA


mii lei

Cod :lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

80.433,00

12.171,00

92.604,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.012,00

15,00

1.027,00

71.01.30 Alte active fixe

3.857,00

662,00

4.519,00

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

1.062,00

657,00

1.719,00

n 1

.4o. i

SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA

TOTAL VENITURI, din care

108.820,00

0,00

108.820,00

33.30.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

2.018,00

650,00

2.668,00

33.31.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

2.457,00

-650,00

1.807,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

108.820,00

0,00

108.820,00

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

35.280,00

0,00

35.280,00

20.01

Bunuri si servicii, din care

12.899,00

0,00

12.899,00

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică

825,00

135,00

960,00

alte surse

325,00

135,00

460,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7.204,00

-135,00

7.069,00

nexa

.43.2


SPITALUL DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA DAN THEODORESCU

TOTAL VENITURI, din care

43.10 Subvenții de la alte administrații.3.10.10 Subvenții din bugetele locale ptr.finantarea de cheltuieli curente


TOTAL CHELTUIELI, din care 20 Bunuri si servicii 20.01 Bunuri si servicii

20.01.04 Apa,canal si salubritate bugetul local

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționa bugetul local


nexa

43.4


SPITALUL CLINIC FILANTROPIA


71

71.01

71.01.02TOTAL CHELTUIELI, din care

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transpoTlS^sy^’J'^q^ -alte surse-


Ecograf cu 4 traductori, scade cantitatea la ’1 buc, prețul unitar ramane 285,60 mii lei               ,.

Automatizare lift,1 buc, preț unitar 1(^2,60 mii lei ,y

Alte active fixe


21.245,00

30,00

21.275,00

10.224,00

30,00

10.254,00

828,00

30,00

858,00

21.245,00

30,00

21.275,00

5.338,00

30,00

5.368,00

3.159,00

30,00

3.189,00

94,00

5,00

99,00

58,00

5,00

63,00

1.884,00

25,00

1.909,00

52,00

25,00

77,00

88.207,00

0,00

88.207,00

2.659,00

0,00

2.659,00

2.659,00

0,00

2.659,00

2.603,00

-183,00

2.420,00

2.405,00

-183,00

2.222,00

571,20

-285,60

285,60//     v

r

direcția

, < ct

financiar

o X m :

;i S O CONTABILITATE,

V tf-

buget102,60

239,00

31.07.2019

mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-alte surse-

56,00

183,00

239,00

Sistem informatic integrat, 1 buc, preț unitar 160,00 mii lei

0,00

160,00

160,00

Server spital, 1 buc, creste prețul unitar la 65,25 mii lei

42,25

23,00

65,25

nexa .4' '

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR "

TOTAL VENITURI, din care

130.130,00

100,00

130.230,00

43

Subvenții de la alte administrații

42.558,00

100,00

42.658,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

5.506,00

100,00

5.606,00

TOTAL CHELTUIELI , din care

130.130,00

100,00

130.230,00

20

Bunuri si servicii

70.662,00

100,00

70.762,00

20.01

Bunuri si servicii

8.668,00

100,00

8.768,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.166,00

100,00

1.266,00

-buget local-

1.166,00

100,00

1.266,00

nexa

43.7

SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI

357.534,00

1.415,00

358.949,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

94.161,00

1.415,00

95.576,00

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

78.900,00

1.415,00

80.315,00

TOTAL CHELTUIELI

357.534,00

1.415,00

358.949,00

10 Cheltuieli de personal

147.566,00

1.415,00

148.981,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

141.491,00

1.215,00

142.706,00

10.01.01

Salarii de baza

91.000,00

800,00

91.800,00


10.01.05

10.01.17

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munc

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii încălzit, iluminat si forța motrica -alte surse-


Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații de hrana


20 20.01 20.01.03


28.000,00

4.850,00

3.950,00

3.950,00

196.425,00

50.646,00

3.166,00

1.000,00

883,00

400,00

132.072,00

99.730,00


28.200,00

5.065,00

4.150,00

4.150,00

196.710,00

52.346,00

4.666,00

2.500,00

1.083,00

600,00

130.657,00

98.315,0020.01.04 Apa,canal salubritate

-alte surse-

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Titlu XVIII Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


20.04

20.04.01


85


85.01


85.01.01


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate ir apul curent i

C'or'+iiinAn      fi                      Um ■    + i ■ I ■ > ■


secțiunea de funcționare a bugetului local/


in


-34,00


-34,00


-285,00


-285,00


-319,00


-319,00


CONFORM CUÎ^^ALUL


m^fcrvi aswtknța tthahca (I Jb *<t*K A

—---_ **2

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

nexa

.4


CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “DR. ION STOIA"


TOTAL CHELTUIELI , din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii încălzit,iluminat si forța motrica -alte surse-

20.01.30 Alte bunuri si serv ptr intretinere si funcționați^ 20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente


20 20.01 20.01.03


nexa

43.11


SPITALUL CLINIC MALAXA18.679,00

5.959,00

2.540,00

275,00

275,00

1.150,00

1.450,00

600,00-150,00

25,00

25,00

-175,00

150,00

150,00


18.679,00

5.959,00

2.390,00

300,00

300,00 975,00

1.600,00

750,00


TOTAL VENITURI,din care

43 10 ^ubvent’’ din bugetele locale pentru finanțare

curente din domeniul sanatatii

43 10 14 SubventH bin bu9ete'e 'ocale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 43.10.16 aparaturii medicale si echipamentelor comunicații în urgenta in sanatate

TOTAL CHELTUIELI , din care


73.935,00


32.240,00


617,00


6.976,00


6.976,00


703,00


80.911,00


39.216,00


1.320,00
6.273,00

A# direcția

5 5_/'NANC'AR țfti _ CONTABILITATE

K?,

6.273,00


80.911,00

\ 31.07.2019

Zr

mii lei

Cod clasificare bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

inexa

.43.8

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ȘTEFAN

TOTAL VENITURI

31.052,00

61,00

31.113,00

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

19.187,00

11,00

19.198,00

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

11.227,00

11,00

11.238,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

10.166,00

50,00

10.216,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

358,00

50,00

408,00

TOTAL CHELTUIELI

31.052,00

61,00

31.113,00

20

Bunuri si servicii

4.811,00

61,00

4.872,00

20.01

Bunuri si servicii

1.843,00

50,00

1.893,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

269,00

24,00

293,00

-buget local-

134,00

24,00

158,00

20.01.30 Alte bunuri pentru intretinere si funcționare

710,00

26,00

736,00

-buget local-

50,00

26,00

76,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.632,00

-31,00

1.601,00

20.04.01

Medicamente si materiale sanitare

770,00

13,00

783,00

20.04.02

Materiale sanitare

388,00

-70,00

318,00

20.04.03

Reactivi

384,00

26,00

410,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

140,00

42,00

182,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

140,00

42,00

182,00

mii lei

Cod Jasificatie bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71 Active nefinanciare

1.771,00

6.976,00

8.747,00

71.01

Active fixe

1.771,00

6.976.00

8.747,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.689,00

6.976,00

8.665,00

-alte surse-

1.154,00

0.00

1.154,00

Trusa completa instrumentar laparoscopie, se elimina poziția din lista

303,02

-303,02

0,00

Trusa completa de instrumentar laparoscopie, se elimina poziția din lista

155,00

-155,00

0,00

Videocolposcop optic si digital, se elimina poziția din lista

90,00

-90,00

0.00

Trusa de baza laparoscopie, se elimina poziția din lista

301,99

-301.99

0,00

Perimetru computerizat, se elimina poziția din lista

100,00

-100.00

0.00

Tonometru non-contact cu pahimetru model CT-1P. Topcon (JP), se elimina poziția din lista

62,00

-62,00

0,00

Centrifuga de laborator mica, se elimina poziția din lista

12,00

-12.00

0,00

Injectomate, se elimina poziția din lista

60,00

-60,00

0,00

Sistem steriizare cu peroxid de hidrogen plasma,1 buc, preț unitar 418,01 mii lei

0,00

418,01

418,01

Ecograf staționar de inalta performanta dedicat examinărilor de sanatate a femeilor atat aD cat si 3D/4 D, 1 buc, preț unitar 580,00 mii lei

0,00

580,00

580,00

Videolaringoscop, 1 buc, preț unitar 14,00 mii lei

0,00

14,00

14,00

Statie centrala monitorizare, 1 buc, preț unitar 72,00 mii lei

0,00

72,00

72,00

-buget local

617,00

703,00

1.320,00

-buget de stat-

0,00

6.273,00

6.273,00

Car laparoscopie full HD,1 buc, preț unitar 494,33 mii lei

0,00

494,33

494,33

-buget local

0,00

49,33

49,33

-buget de stat-

0,00

445,00

445,00

Histeroscop cu Rezectoscop,1 buc, preț unitar 313,57 mii lei

0,00

313,57

313,57

-buget local

0,00

31,57

31,57

-buget de stat-

0,00

282,00

282,00

Videocolposcop optic si digital,1 buc, preț unitar 84,60 mii lei

0,00

84,60

84,60

-buget local

0,00

8,60

8,60

-buget de stat-

0,00

76,00

76,00

Braț fixator instrumentar laparoscopie, 1 buc, preț unitar 23,75 mii lei

0,00

23,75

23,75

-buget local

0,00

2,75

2,75

-buget de stat-

0,00

21,00

21,00

0,00

47.01          47,01


ANEXA


Insuflator high volume laparoscopie,1 buc, preț unitar -buget local

-buget de stat-

Manipulator uterin.1 buc, preț unitar

-buget local5,01 42,00

D'RECȚtA P' 1’2 annF,NANciA>1 \\> BugeL/j

5,01 42,00 16,96

1.96


€^1.07.2019

i ,?//Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

-buget de stat-

0,00         15,00         15,00

Morcelator pentru laparoscopie,1 buc, preț unitar 113,05 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Sistem optic-video pentru carul de laparoscopie,1 buc, preț unitar

142,21 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Trusa completa instrumentar laparoscopie, 1 buc, preț unitar

297,33 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Trusa de baza laparoscopie,1 buc, preț unitar 283,70 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Turn complet laparoscopie full HD (chirurgie),1 buc, preț unitar

635,46 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Masa de resuscitare,2 buc, preț unitar 53,55 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Incubatoare, 3 buc, preț unitar 101,15 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Lampa fototerapie,4 buc, preț unitar 5,47 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Ventilator hibrid cu frecventa înalta ,1 buc, preț unitar 176,68 mii lei

0,00       113,05

113,05

0,00

0,00

12,05

101,00

12,05

101,00

0,00

142,21

142.21

0,00

14,21

14,21

0,00

128,00

128,00

0,00

297,33

297,33

0,00

29,33

29,33

0,00

268,00

268,00

0,00

283,70

283,70

0,00

28,70

28,70

0,00

255,00

255,00

0,00

635,46

635,46

0,00

63,46

63,46

0,00

572,00

572,00

0,00

107,10

107,10

0,00

11,10

11,10

0,00

96,00

96,00

0,00

303,45

303,45

0,00

30,45

30,45

0,00

273,00

273,00

0,00

21,88

21,88

0,00

2,88

2,88

0,00

19,00

19,00

0,00

176,68

176,68


-buget local-

-buget de stat-

Injectomat (pompa pentru seringa) ,5 buc, preț unita/^0^5 -buget local

-buget de stat-

Lavoar cu un post, 1 buc, preț unitar 7,74 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Aparat de facoemulsificare,1 buc, preț unitar 554,70

-buget local

-buget de stat-

Microscop operator oftalmologie , 1 tyjc/pret0,00

0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


17,68

159,00


5,75

49,00

7,74

0,74

7,00

554,7017,68

159,00

54,75

5,75

49,00

7,74

0,74

7,00

554,70

55,70

499,00

500,58


CONFORM CU ORIGINALUL


fc V

\s+


t r'X f e' r X.

• J?. n •>)

r-               //

^4/q *1 *   *//


direcția ASISTENTA tehnica Șl JURIDICA

^4/q     '


HCGMB nr^^r/^

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2


-buget local

-buget de stat-

Perimetru computerizat ,1 buc, preț unitar 83,30 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Aparat de lipit pungi , 1 buc, preț unitar 7,51 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Tomograf retinian ,1 buc, preț unitar 494,99 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Tonometru non-contact cu pahimetru model CT-1P, Topcon, 1 buc, preț unitar 55,66 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Biometru ocular, 1 buc, preț unitar 139,83 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Microscop specular, 1 buc, preț unitar 82,80 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Combina laser oftalmologica fotocoagulare - YAG ,1 buc, preț unitar 349,86 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Aparat de chirurgie a cataractei ,1 buc, preț unitar358,33 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Analizor automat de biochimie, 1 buc, preț unitar 139,83 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Analizor automat de microbiologie pentru identificare microorganisme si determinarea susceptibilității la antibiotice ,1 buc, preț unitar 105,14 mii lei

-buget local

-buget de stat-

Centrifuga de laborator mare ,1 buc, preț unitar 27,54 mii lei -buget local -buget de stat-

Centrifuga de laborator mica ,1 buc, preț unitștfdo’^Omii lAf -buget local

-buget de stat-                        '

Analizor automat coagulare ,. 1 buc, ipret u|

0,00

50,58

50,58

0,00

450,00

450,00

0,00

83,30

83,30

0,00

8,30

8,30

0,00

75,00

75,00

0,00

7,51

7,51

0,00

0,51

0,51

0,00

7,00

7,00

0,00

494,99

494,99

0,00

49,99

49,99

0,00

445,00

445,00

0,00

55,66

55,66

0,00

5,66

5,66

0,00

50,00

50,00

0,00

139,83

139,83

0,00

13,83

13,83

0,00

126,00

126,00

0,00

82,80

82,80

0,00

8,80

8,80

0,00

74,00

74,00

0,00

349,86

349,86

0,00

34,86

34,86

0,00

315,00

315,00

0,00

358,33

358,33

0,00

35,33

35,33

0,00

323,00

323,00

0,00

139,83

139,83

0,00

13,83

13,83

0,00

126,00

126,00

0,00

105,14

105,14

0,00

11,14

11,14

0,00

94,00

94,00

0,00

27,54

27,54

^00

2.54

2,54

0,00

25,00

25,00

0,00

10,60

10,60

0,00

1,60

1,60

DIRECȚIA financiar p x

9,00

83,89   )

9,00

83,89

31.07.2019
CONFOR,


—---I l -u TtHN'C4 $,   > X;!

ORIGINALUL fel JM‘°'CA

___              |              H    * // --

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

nexa

43.12


mii lei

Cod lasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

-buget local

0,00

8,89

8,89

-buget de stat-

0,00

75,00

75,00

Analizor automat de hematologie ,1 buc, preț unitar 369.32 mii lei

0,00

369,32

369,32

-buget local

0,00

36,32

36,32

-buget de stat-

0,00

333,00

333,00

Analizor automat de chemiluminescenta , 1 buc, preț unitar 286,56 mii lei

0,00

286,56

286,56

-buget local

0,00

28,56

28,56

-buget de stat-

0,00

258,00

258,00

Sistem Echipamente Starter kit, 1 buc, preț unitar 46,06 mii lei

0,00

46,06

46,06

-buget local

0,00

5,06

5,06

-buget de stat-

0,00

41,00

41,00

Analizor automat nefelometrie ,1 buc, preț unitar 155,93 mii lei

0,00

155,93

155,93

-buget local

0,00

15,93

15,93

-buget de stat-

0,00

140,00

140,00

SPITALUL CLINIC COLTEA

TOTAL VENITURI, din care

37.01.00 Donații si sponsorizări

43.10 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii


.3.10.14


20

20.01

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

alte surse

20.01.04 Apa, canal, salubritate

alte surse

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare alte surse

Medicamente si materiale sanitar

Reactivi

-alte surse-

Active nefinanciare

Active fixe

Construcții

-buget local

Servicii dirigentie șantier la obiectivul/de clădire , trotuare si imprejmuird

Reparații capitale aferente acti^elbr fixe


20.04

20.04.03


71

71.01 71.01.01


71.03203.570,00

3,00

66.058,00

519,00

19,00

500,00

204.089,00

22,00

66.558,00

4.917,00

500,00

5.417,00

203.570,00

519,00

204.089,00

109.482,00

19,00

109.501,00

17.703,00

0,00

17.703,00

1.383,00

500,00

1.883,00

550,00

500,00

1.050,00

180,00

150,00

330,00

80,00

150,00

230,00

11.729,00

-650,00

11.079,00

10.346,00

-650,00

9.696,00

88.605,00

19,00

88.624,00

9.559,00

19,00

9.578,00

9.559,00

19,00

9.578,00

6.664,00

500,00

7.164,00

5.602,00

-157,00

5.445,00

193,00

-157,00

36,00

193,00

-157,00

36,00

157,00

„_J-.57.00

0,00

1.062,00

1.719,00

°-p

’ DIRECȚIA FINANCIAR 6 a, CONTABILITATE ”“G"
ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-buget local

Servicii dirigentie șantier la obiectivul de reparații exterioare la clădire , trotuare si imprejmuire

Lucrări de upradare a sistemului de automatizare aferent sistemului HVAC- Compartiment transplant medular


1.062,00

657,00

1.719,00

0,00

157,00

157,00

0.00

500,00

500,00


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES


TOTAL VENITURI ,din care

43.10 Subvenții de la alte administrații, din care

43 10 10 ^ubvent" din bu9ete,e locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43 10 14 $ubventi' din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii, din care

20.01 Bunuri si servicii, din care

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

buget local

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

buget local

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

buget local

71 TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

buget local

Sistem de tip firewall, 1 buc , preț unitar

19,00 mii lei

Server 2 buc, preț unitar 38,5 mii lei Storage, 2 buc , preț unitar 42,50 mii lei UPS 1 buc, preț unitar 12,00 mii lei


Statii de lucru, 20 buc , preț unitar 5,30 mii lei\

71.01.30 Alte active fixe

Licențe de tip Professional 250 buc, preț unitar 0,864 mii lei

Licențe de tip CAL pentru acces la server

250 buc, preț unitar 0,156 mii lei

Licențe de tip Office pentru stațiile de lucru”-~

50 buc, preț unitar 1,90 mii leiLicența de tip Server pentru serverul^xistent, 1 buc, preț unitar 5,00 mii lei                   I j

I

V


154.163,00

900,00

155.063,00

44.396.00

900,00

45.296,00

3.307,00

212,00

3.519,00

555,00

688,00

1.243,00

154.163,00

900,00

155.063,00

77.959,00

212,00

78.171,00

6.838,00

209,00

7.047,00

1.633,00

100,00

1.733,00

833,00

100,00

933,00

3.622,00

109,00

3.731,00

1.250,00

109,00

1.359,00

500,00

3,00

503,00

500,00

3,00

503,00

0,00

3,00

3,00

5.089,00

688,00

5.777,00

5.089,00

688,00

5.777,00

5.089,00

299,00

5.388,00

555,00

299,00

854,00

0,00

19,00

19,00

0,00

77,00

77,00

i       0,00

85,00

85,00

0,00

12,00

12,00

/ 0,00

106,00

106,00

0,00

389,00

389,00

0,00

216,00

216,00

0,00

39,00

39,00

0,00

95,00

95,00

0,00

5,00Pagina 19Kff sa Y& i - contabilitate *■ '.O- BUGETANEXA


Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

0,00

34,00

34,00

Licența pentru sistemul de gestiune a bazelor de date existent la nivelul spitalului

,1 buc, preț unitar 34,00 mii lei


nexa .4" *5


SPITALUL CLINIC THEODOR BURGHELE


33.10


33.10.21


33.10.30


TOTAL VENITURI,din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


33.10.31


Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


40.15


40.15.01


43.10


43.10.14


< 0.16


20 20.01 20.01.03


20.01.06


20.01.09


20.01.30


71

71.01 71.01.02


Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale aparaturii medicale si echipamentelor de sanatate

TOTAL CHELTUIELI, din care

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

încălzit, iluminat si forța motrica

-alte surse-

Piese de schimb

-alte surse-

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-alte surse-

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

-alte surse-

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

-buget local

-buget de stat-inSistem de endourologie joasa,2/buc/pret unitar 1.284,43 mii lei


74.893,00

7.964,00

82.857,00

32.669,00

1.000,00

33.669,00

31.228,00

1.000,00

32.228,00

252,00

205,00

457,00

205,00

-205,00

0,00

5.000,00

2.150,00

7.150,00

5.000,00

2.150,00

7.150,00

36.177,00

4.814,00

40.991,00

2.645,00

482,00

3.127,00

0,00

4.332,00

4.332,00

74.893,00

7.964,00

82.857,00

22.088,00

3.150,00

25.238,00

7.660,00

3.150,00

10.810,00

963,00

1.000,00

1.963,00

700,00

1.000,00

1.700,00

454,00

200,00

654,00

375,00

200,00

575,00

3.326,00

700,00

4.026,00

2.968,00

700,00

3.668,00

2.532,00

1.250,00

3.782,00

1.232,00

1.250,00

2.482,00

2.645,00

4.814,00

7.459,00

2.645,00

4.814,00

7.459,00

2.615,00

4.814,00

7.429,00

2.615,00

482,00

3.097,00

o;oo

4.332,00

4.332,00

0,00

2.568,86

2.568,86

0,00

256,86

/'«■£ DIRECȚIA

•«a FINANCIAR US ° CONTABILITATE, W’t BUGET


Pagina 20


——     7    *

z-<              IsJ DIRECȚIA

j £ ASISTENȚA

conform cu originalul MX"

---- \k* <%


« o\\

<” t' r»x


TEHNICA Șl 5 £

JURIDICA o<Ui

* o° // £ ?^IQ *7 X^O/0Am7'7ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 201943.19


TOTAL VENITURI,din care


40.15


40.15.01


40.15.02


Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului i precedent pentru secțiunea de dezvoltare


280.185,00


38.132,00


34.439,00


3.693,00


43.10


43.10.33Subvenții din bugetul Fondului național unic de sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor sajari

Subvenții din bugetul Fondului național unic;de asi de sanatat

TOTAL CI

10 Cheltuieli


/ $1.000,00


280.185,00

147f.594.00


-10.000,00


0,00

-2.637,00

2.637,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00270.185,00


38.132,00

31.802,00

6.330,00

83.563,00

81.000,00

270.185,00

137.594,00

31.07.2019

2Z

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

-buget de stat-

0,00

2.312,00

2.312,00

Sistem de litotritie endoscopica,2 buc, preț unitar 438,00 mii lei

0,00

876,00

876,00

-buget local

0,00

88,00

88,00

-buget de stat-

0,00

788,00

788,00

RX fix complet digital, 1 buc. preț unitar 1.369,14 mii lei

0,00

1.369,14

1.369,14

-buget local

0,00

137,14

137,14

-buget de stat-

0,00

1.232,00

1.232,00

\nexa

CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SFANȚUL

2.43.18

STELIAN

TOTAL VENITURI ,din care

14.785,00

50,00

14.835,00

43.10

Subvenții de la alte administrații, din care

6.053,00

50,00

6.103,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

389,00

50,00

439,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

14.785,00

50,00

14.835,00

10

Cheltuieli de personal

10.907,00

0,00

10.907,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

10.563,00

0,00

10.563,00

10.01.01

Salarii de baza

6.886,00

-800,00

6.086,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.469,00

450,00

2.919,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

140,00

350,00

490,00

20

Bunuri si servicii

2.883,00

50,00

2.933,00

20.01

Bunuri si servicii

1.153,00

106,00

1.259,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

765,00

106,00

871,00

-buget local-

164,00

106,00

270,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

287,00

-56,00

231,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250,00

-56,00

194,00

-buget local-

56,00

-56,00

0,00

SPITALUL CLINIC OBREGIA

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi rectificate

“Ăl

B

1

2

3=1+2

10.01 Cheltuieli salariale in bani

142.577,00

-10.300,00

132.277,00

10.01.01 Salarii de baza

78.000,00

-4.600,00

73.400,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

40.000,00

2.000,00

42.000,00

10.01.06 Alte sporuri

10.000,00

-6.500,00

3.500,00

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

1.200,00

-200,00

1.000,00

0.01.17 Indemnizații de hrana

5.000,00

-1.000,00

4.000,00

10.03 Contribuții

3.190,00

300,00

3.490,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

3.190,00

300,00

3.490,00

20 Bunuri si servicii

127.680,00

-2.637,00

125.043,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

97.872,00

-2.637,00

95.235,00

20.04.01 Medicamente

94.483,00

-2.637,00

91.846,00

20.12 Consultanta si expertiza

400,00

50,00

450,00

20.30 Alte cheltuieli

850,00

-50,00

800,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

850,00

-50,00

800,00

71 Active nefinanciare

3.963,00

2.637,00

6.600,00

71.01 Active fixe

3.963,00

2.637,00

6.600,00

71.01.01 Construcții

1.184,00

2.267,00

3.451,00

-alte surse-

925,00

2.267,00

3.192,00


Elaborare documentație tehnico-economica pentru realizarea obiectivelor / proiectelor noi de investiții in domeniul construcțiilor Etapa I si Etapa II, conform HG 907/2016 necesara in vederea construirii unei clădiri de birouri P+3, in incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alex. Obregia"

125,72


10,00        135,72


133,28


10,00        143,28


Elaborare documentație tehnico-economica pentru realizarea obiectivelor / proiectelor noi de investiții in domeniul construcțiilor Etapa I si Etapa II, conform HG 907/2016 necesara in vederea construirii unui Centru de Psihiatrie pedriatica S+P+3E in incinta Spitalului Clinic de Psihiatirie "Prof. Dr. Alex. Obregia"

Elaborare raport de expertiza tehnica clădiri si intocmire relevee in vederea identificării intervențiilor necesare asupre unor clădiri apartinand Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alex. Obregia"


608,25


-276,25


332,00


Proiectare si execuție spatii de joaca pentru copii, teren sport si zona aparate fitness - faza proiectare Studiu de fezabilitate parcare supraetajata

Expertiza tehnica instalațiile tehnice din cadrul Spitalului Psihiatrie "Prof. Dr. Alex. Obregia"

Expertiza tehnica instalațiile electrice din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alex. Ob

Lucrări de proiectare - gar pietonal pentru imprejmighș s'e*


217,45


99,30


-99,30


148,00


15,00


0,00


148,00148,00


148,00


15,00OtRtCTIA ASISTENTA TEHNICĂ Șl JU»IOICA

’A/q W*

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

Cardiotocograf portabil, 1 buc, preț unitar 7,80 mii lei Monitor funcții vitale ,2 buc, preț unitar 4,70 mii lei Defibrilator,3 buc, preț unitar 12,85 mii lei


Aparat oxigen portabil,1 buc, preț unitar 10,00 mii lei Capnograf, 1 buc, preț unitar 17,00 mii lei

Scara recuperare cu 4 trepte, 1 buc, preț unitar 11,00 mii lei


Pulsoximetru cu memorie si senzori


, 2 buc, preț unitar 5,00 mii lei


Scaun extensibil pentru spitalizare de zi,5 buc, preț unitar 6,80 mii lei

COUGH ASSIST MACHINE,1 buc, preț unitar 36,00 mii lei Centrala termica compus dedurizare a apei, 1 bgi0,00

7,80

0,00

9,40

0,00

38,55

0,00

10,00

0,00

17,00

.0.00

11,00

0,00

10,00

0,00

34,00

0,00

36,00

0,00       493,59


7,80

9,40

38,55

10,00

17,00

11,00

10,00

34,00

36,00

493,59


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Studiu de fezabilitate pentru realizare sistem pneumatic de transport al eprubetelor de colectare a analizelor medicale si medicamente intre Laboratorul de analize medicale si secții din

0,00

14,00

14,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.Dr. Alex. Obregia"

Rețea de internet televiziune si telefonie fixa IP

0,00

2.500,00

2.500,00

■“*.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.501,00

265,00

2.766,00

-alte surse-

2.501,00

265,00

2.766,00

Sistem upgrate la sistem video EEG V32

40,46

-40,46

0,00

Sistem video electroencefalograf digital cu 64 canale

178,50

-178,50

0,00

Sistem video electroencefalograf digital cu 32 canale

130,90

-130,90

0,00

Analizor integrat de biochimie si imunologie

654,50

-654.50

0,00

Aparat electrostimulare.1 buc, preț unitar 6,00 mii lei

0,00

6,00

6,00

Defibrilator, 1 buc, preț unitar 27,00 mii lei

0,00

27,00

27,00

EMG portabil,1 buc, preț unitar 10,00 mii lei

0,00

10,00

10,00

Nebulizator,7 buc, preț unitar 2,75 mii lei

0,00

19.25

19,25

Injectomat (Pompa volumetrica peristaltica),3 buc, preț unitar

11,35 mii lei

0,00

34,05

34,05

Monitor funcții vitale care masoara 5 parametrii,3 buc, preț unitar 4,70 mii lei

0,00

14,10

14,10

Aparat electrostimulare deglutitie,1 buc, preț unitar 33,00 mii lei

0,00

33,00

33,00

Sistem de vizualizare a venelor - ACCU VAIN,2 buc, preț unitar 32,50 mii lei

0,00

65,00

65,00

Pistol de punctie - aspirație Camenco universal, necesar pentru punctie tiroidiana - san,1 buc, preț unitar 6,00 mii lei

0,00

6,00

6,00

Dispozitiv de măsurare automata indice glezna - brat,1 buc, preț unitar 8,62 mii lei

0,00

8,62

8,62

Video rectoscop cu fibra optica, 1 buc, preț unitar 18,45 mii lei

0,00

18,45

18,45ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019

mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor clădiri - (achiziționare si montaj) Secția XI, 1 buc, preț unitar 25,52 mii lei

0,00

25,52

25,52

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor clădiri - (achiziționare si montaj) - Camera de garda Psihiatrie Adulti,1 buc, preț unitar 25,63 mii lei

0,00

25,63

25.63

Sistem video electroencefalograf digital cu 64 si 32 canale, 1 buc, preț unitar 309,40 mii lei

0,00

309,40

309,40

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

25,00

15,00

40,00

-alte surse-

14,00

15,00

29,00

Set mobilier camera de garda,1 buc, preț unitar 15,00 mii lei

0,00

15,00

15,00

71.01.30 Alte active fixe

253,00

90,00

343,00

-alte surse-

253,00

90,00

343,00

Soft integrat - licența,1 buc, preț unitar 90,00 mii lei

0,00

90,00

90,00

Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

Total venituri , din care :

99.967,00

200,00

100.167,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

70.052,00

200,00

70.252,00

Total cheltuieli, din care :

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

99.967,00

200,00

100.167,00

20.19

lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

50.510,00

200,00

50.710,00

Se introduce poziția 103, Dumitru Poștă, Strada Franceză nr.1, sector 3 - Restaurare Catapeteasmă, monument istoric Categoria

0,00

200,00

200,00

A, 200 mii lei

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezeta anexa
DIRECȚIA

.«i x FINANCIAR m

5 O CONTABILITATE. O)