Hotărârea nr. 432/2019

HOTARAREnr. 432 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 53/10.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, SOSEAUA GIURGIULUI NR. 119, BL. 11, SC. 3, ET. 8, AP. 104, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR


HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 53/10.07.2019, situat în București, Șoseaua Giurgiului nr 119, bl. 11. sc. 3. et 8, ap. 104. sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9260.2/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 149/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 497/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 53/10.07.2019:

în conformitate cu prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g). art. 354 alin. (1) și art 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 53/10.06.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE DE. ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 53/10.07.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

—-—— —J

1

București, Șoseaua

Giurgiului nr. 119, bl. 11. sc. 3. et. 8, ap. 104, sector 4.

Cota-parte de 1/2 din apartamentul compus din 2 (două) camere de locuit si dependințe. în suprafață utilă de 42.74 mp, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei părți de 0,28 % aferentă apartamentului din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt coproprietate forțată, comună și perpetuă a tuturor proprietarilor și împreună cu dreptul de folosință pe durata existenței construcției asupra cotei părți de 0,28 % teren, aferent apartamentului, reprezentând suprafața de 6.93 mp. care urmează prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.