Hotărârea nr. 430/2019

HOTARAREnr. 430 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 59/18.07.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ARH. LOUIS BLANC (STR. LOUIS BLANK, STR. LOUIS BLNAK) NR. 2, BL. I 1, SC. 1, ET.3, AP. 18, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC


HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 59/18.07.2019, situat în București, str. Arh. Louis Blanc (str. Louis Blank, str. Louis Blnak) nr. 2, bl. I 1, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 10420.2/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 147/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 495/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 59/18.07.2019;

în conformitate cu prevederile;

  • - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354 alin. (1) și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 59/18.07.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.07.2019.


ședința ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Claudiu Daniel Catana


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir
București. 31.07^2019

Nr. 430


Splaiul Independenței nr. 291-293. sector 6. București. România: tel.: +4021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

ANEXA la Hotărârea C.G.AI.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanța succesorală nr. 59/18.07.2019

Nr. crt.


Amplasament imobil București.. str. Arh. Louis Blanc (Str. Louis Blank. Str. Louis Blnak i nr. 2. bl. I I. sc. I. el. 3. ap. 18. sector I


Elemente identificare

Apartament înscris în cartea funciară nr. 250735-CI-L30. compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe, balcon in suprafață de 3.53 mp, având o suprafață utilă de 58.74 mp și o suprafață totală de 62.27 mp, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1.380 % aferentă apartamentului din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt coproprietate forțată, comună și perpetuă a tuturor proprietarilor și împreună cu dreptul de folosință pe durata existenței construcției asupra cotei părți de 1.380 % teren.

aferent apartamentului, reprezentând suprafața de I 1,56 mp, care urmează prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.