Hotărârea nr. 43/2019

HOTARAREnr. 43 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GIURGIULUI NR. 253, SECTOR 4, BUCURESTI

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 49/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 870/1505651/12.07.2017; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 30/06.03.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 70/22.06.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1367/S/01.10.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 2070/18-SU-BIF-A/27.07.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 75/06.09.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1650750/24.08.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1638957/12010/27.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și Urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;                                                           *

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, HotărâreâTCXG.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor.Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, republicată;--    .1-7


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Giurgiului nr. 253, Sector 4, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr, 61/24.10.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir(vCh.kPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

JRomânia


1918-2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cereri adresate de PAROHIA PROGRESUL-BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE , în calitate de beneficiar, prin elaborator S.C. ORO DESIGN S.R.L. -                         - înregistrată la

Nr.1667113/11845/04.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul:


AVIZ ARHITECT ȘEF

NR. £-4 I 2^ 10 .2018

PENTRU


PUZ - ȘOSEAUA GIURGIULUI NR. 253 - SECTOR 4GENERAT DE IMOBILUL: ȘOSEAUA GIURGIULUI Nr. 253, SECTOR 4, BUCUREȘTI, te 820,00mp din acte (831,Omp din măsurători), conform Certificat de Urbanism Nr.870/150565 eliberat de Primăria Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.


>

INIȚIATOR:

PAROHIA PROGRESUL -

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE

PROIECTANT:

S.C. ORO DESIGN S.R.L.


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 4, în Parcelarea Progresul.


PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • • Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare, având următorii indicatori urbanistici admiși: POTmax=60%; CUTmax=1,2 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu P+1E; RHmax= P+1E, Hmax=7,0m;

 • • Conform Plan Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4, aprobat prin HCGMB Nr.443/25.07.2018, imobilul este situat în unitatea teritorială de referință L1a: Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale, spontane, având următorii indicatori urbanistici admiși: P0Tmax=45%, CUT max=1,3 mp ĂDC/mp.teren, Rhmax=P+2E+M, Hmax=11,0m;PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI PROPUSE: BISERICĂ Șl ANEXE (lumânărar, pangar, clopotniță, magazie, trapeză, grupuri sanitare);


INDICATORI URBANISTICI: • •  Hmax = 24,Om;

 • •   RetragWffle’Wflhiefățff*d£aliniament și față de limitelș-Hâterale'.și po


specificațiile planșei de reglementări anexă prezentului avizC__———

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și se vor stabili prin avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de utilități tehnico-edilitare existente în zonă.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. N) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi utilizat numai în scopul aprobării P.U.Z., și este valabil împreună cu planșa anexă.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.870/1505651 din 12.07.2017, eliberat de Primăria Municipiului București.

AdWduri7 avize sp?difîcor<fir4'organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapa de aprobare PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București Nr. 75/06.09.2018, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB Nr.1650750/24.08.2018, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr.12010/27.08.2018, avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” București - Ilfov Nr.2070/18-SU-BIF/27.07.2018, Avizul Ministerului Culturii Nr.1367/S/01.10.2018.
REGLEMENTARI Limita


Zona anexe


lINDICATORi

EXISTENT

0,0%

41.55%

0,0

0.89

-

D+P+1E( 24m)

Suprafața totala teren = 820 mp(acte) si 831 rpp(masuratoi


ORO DESIGN PROIECTSTRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI TEL / FAX 311 54 49      J40/2851/2007, CIF RO 21069560

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SOLICITANT STUDIU

PAROHIA PROGRESUL -BISERICA SF. GHEORGHE

TITLU PLANȘA:

PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICEPLAN URBANISTIC ZONAL SOS, GIURGIULUI NR 253

SECTOR 4, BUCUREȘTI

[P.U.Z.-370/20181

CONFORM CU ORIGINALUL

DENUMIRE PROIECT


Sos. Giurgiului nr253, SECTOR 4, BUCUREȘTI

PROIECT NR.


P 370/2018
BENEFICIARI


PAROHIA PROGRESUL - BISERICA SF. GHEORGHE


PROIECTANT


ORO DESIGN PROIECT

STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TEL/FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560


SPECIALITATE


URBANISM


FAZA DE PROIECTARE


P.U.Z.DATA


Martie 2018REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Terenul care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este liber de construcții, fiind incadrat in PUG București in subzona L1e ■ locuințe Individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fara rețele edilitare

Suprafața de teren reglementata de prezentul Plan Urbanistic Zonal are o suprafața de 820 mp din acte si 831 mp din măsurători cadastrale si reprezintă imobilul de pe sos. Giurgiului nr 253, Sector 4, București.

Suprafața reglementata este localizat in sudica a orașului si are următoarele vecinătăți:

Terenul are următoarele vecinătăți:


La nord:          Proprietate privata

La est:           Proprietate privata

La sud:           Proprietate privata

La vest:          sos. Giurgiului

Prezenta documentație vine sa reglementeze modalitatea prin care se poate respectând atat canonul ortodox cat si relațiile urbanistice cu vecinătățile

Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

 • • Integrarea ansamblului propus in contextul zonei;

 • • Asigurarea coerentei și calitatii imaginii urbane;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

_______ ■ -

 • •   Biserica                                                                           ■

 • •   Anexe: lumanar, pangar, clopotnița, magazie, trapeza, grupuri sanitșre* -•


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectiveloT^ost trafo, etc) sau pentru amenajarea peisagistica a curții.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic funcțiunile care pot deranja funcțiunea principala de cult cum ar fi, dar fara a se limita la:


activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; depozitare en-gros;

statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;


depozitarea pentru vșnzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • •   orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Steren = 820 mp din acte si 831 mp din măsurători cadastrale Deschidere către sos. Giurgiului (in partea de vest): 28.95 m Parcela are o forma regulata asimilabila unui patrat.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Ansamblul va fi retras cu min 5 m fata de aliniament.


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE AL PARCELELOR

Clădirea se va amplasa in regim izolat, cu următoarele retrageri minime:

•   La nord Proprietatea privata..................................................O.OOm (la calcanul clădirii existente)

 • ■   La est:Proprietăți private........................................................O.OOm (la calcanul clădirii existente)

 • ■   La sud: Proprietăți private.....................................................min 3.00 m

 • ■   La vest:sos. Giurgiului...........................................................5.00 m

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE

Se va construi un corp principal - Biserica, impreuna cu o zona de anexe amplasata in partea de Nord si Est a terenului.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

Accesul auto si pietonal se va realiza prin Vest, prin sos Giurgiului.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.


Staționarea autovehicolelor va fi realizata in interiorul incintei, deci in afara domeniului public.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de înălțime al construcțiilor va fi de D+P+1E - 24 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Imaginea exterioara a ansamblului va fi conforma cu canonul ortodox.ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura in mod special evacuarea rapida și captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate ingropat;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Suprafața de spatii verzi va fi stabilita respectând Legea 135/2014 care a modificat Legea 24/2007 a mediului si in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 347/2008 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatji in Municipiul București.


ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.CONFORM CU ORigBALUL Jfâ


ASISTENȚA


tehnică Șl


împrejmuirile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxii împrejmuirea către sos Giurgiului, poate fi opaca, transparenta, poate lipsi sacLpoate fi inlocuița'cu gard viu.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 41.55%