Hotărârea nr. 428/2019

HOTARAREnr. 428 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 54/20.06.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA APUSULUI NR. 96, BL. F, SC. 2, ET. 6, AP. 138, SECTOR 6


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/20.06.2019, situat în București, Strada Apusului nr. 96, bl. F, sc. 2, et. 6, ap. 138, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9368.2/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 145/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 494/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 54/20.06.2019:

în conformitate cu prevederile art 1 138 din Legea nr 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g). art. 354 alin. (1) și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/20.06.2019 având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art 1

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București. în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București. Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Claudiu DantetCatan,

\\SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZAMFIR
ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/20.06.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Strada

Apusului nr. 96. bl. F, sc.

2, et. 6, ap. 138, sector 6

Cota-parte de % din apartamentul compus din 1 (una) cameră de locuit și dependințe, în suprafață utilă de 23.20 mp, precum și cota indiviză de 0,42 % din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc. care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor coproprietarilor și dreptul de proprietate asupra terenului aferent imobilului-apartament. în suprafață de 3,17 mp, respectiv cota indiviză de 0,42 °o.