Hotărârea nr. 427/2019

HOTARAREnr. 427 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 44/12.06.2019, SITUAT IN BUCURESTI, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 3-5, BL. C, SC. A, ET. 4, AP. 20, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 44/12.06.2019. situat în București, Piața Națiunile Unite nr. 3-5, Bl. C, Sc. A. et. 4, ap. 20, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 10152.1/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 144/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 493/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 44/12.06.2019;

în conformitate cu prevederile;

  • - Art 1 138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354 alin. (1) și art 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 44/12.06 2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentar^^^lujjicipiului București, în fața cabinetelor notariale Bd Regma Elisabeta rr 47 cod poșta1 050013 sector 5 ''ȘiiXureștNtJprtiăria te1 *4021 305.5feflfr www.pmb.ro

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu Daniel\Catana


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Georgiana ZamfirBucurești. 31.07.2019

Nr. 427


ANEXA la Hotărârea C.G.XI.B. or.             £175

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 44/12.06.2019

Amplasament imobil

Elemente identificare

1      București. Piața Națiunile

l"uite nr. 3-5. bl. C. se. A. el. 4. ap. 20. sector 4.

Apartament compus din 2 (doua) camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 41.15 mp. împreună cu o cotă indiviză de 1J2 'r din părțile și dependințele care, prin natura și^.u.i destinația lor. sunt in folosință comună, forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor imobilului - bloc.

precum și dreptul de folosință pe durata existenței construcției asupra terenului aferent apartamentului in suprafață de 1 1.44 mp, respectiv cota indiv iză de 1.32f'<. teren atribuit in folosință pe durata existenței construcției.