Hotărârea nr. 426/2019

HOTARAREnr. 426 din 2019-07-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 2193/08.03.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ARHITECT ION BERINDEI NR. 9, BL. 20, SC. 2, ET. 10, AP. 87, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2193/08.03.2019, situat în București, str. Arhitect Ion Berindei nr.

9, bl. 20, sc. 2, et. 10, ap. 87, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8986.2/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 143/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 492/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare sentința civilă nr. 2193/08.03.2019, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 - Secția Civilă;

în conformitate cu prevederile;

  • - Art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare.

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c). art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354 alin. (1) și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2193/08.03.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București, în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală \pentru, Consolidarea Clădirilor cu Risc / * A\ \ \ A


• *■

Bd Regina Eitsabeta -r 47 cod poștal 050013. sector 5 București România Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București. în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.București. 31.07.2019

Nr. 426
DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Sentinței civile

nr. 2193/08.03.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Strada Arhitect

.Apartament compus din două camere de locuit, baie.

Ion Berindei nr. 9, bl. 20,

bucătărie, în suprafață utilă de 46,02 m.p., balcon în

sc. 2, el. 10, ap. 87, sector 2

suprafață de 3,43 m.p.