Hotărârea nr. 425/2019

HOTARAREnr. 425 din 2019-07-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORUIUI 6 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STR. DEALUL TUGULEA NR. 1 C, SECTOR 6


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 11080/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr.142/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 491/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Ținând cont de Hotărârea nr. 174/2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658. situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. 1C. sector 6. în vederea creării unui spațiu verde - loc de joacă pentru copii;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 166 alin. (2), lit. g), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze în numele și pentru municipiul București, terenul situat în str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6, imobil ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București, va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 6 și va avea destinația de spațiu verde și loc dejoacă pentru copii.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 6, în numele municipiului București.

Art.6 Consiliul Local Sector 6 are obligația ca în 1 operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice


București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitatea Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul General al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


București, 31.07.2019

Nr. 425Of'Ciul ce Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

BToul c'2 Cadastru și PulilcTati Imct.Tăiă Sec.^ ul 5EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 215653 București Sectorul 6A. Partea I, Descrierea imobilului

Nr. CF vechi;91045

Nr. cadastral vechi;9590


TEREN Intravilan

Adresa: loc. București Sectorul 6, SLr Dealul Tuguiea, NT. IC, JjJ. București

| Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

215658

Din acte: 652 Masurata: 651

Teren h suprafața de 651,50 mp


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte dreptuii reale

Referințe

il.8209 / 28/05/2013

IHotarare Judecătoreasca nr. 6198, din 27/06/2012 emis de JUDECĂTORIA SECTOR 5 (lncne:ere din 05.09.2012 pronunțata de JUDECĂTORIA SECTOR 6);

B4

intabulare, drept de SERVITUTESERVITUTE DE TRECERE in suprafața de 47,03 mp. asupra terenului proprietatea Municipiului București, in prezent avand destinația de parcare aferenta blocu ui nr.17.

Al

56815 / 03/10/2016

Act Notarial nr. 1776, din 20/09/2016 emis de ION ZAMFIRESCU REMUS;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) DEALU TUGULEA RESIDENCE SRL, CIF:36582651


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT-rn ete rn            I fjț- $77/2001


Pagina 1 cun 3


Carte Funciară Nr. 215o.58 Corrunâ/Grsș/i'mniCipiu: Bucurest. se-ctorui u

Anexa Nr, 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

215658

Din acte: 652 Masurata: 651

Teren in supiafata de 551.50 mp

* Suprafața esca determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

651

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i- (rn)

1

2

15.0

2

3

36.649

3

4

19.151

4

5

24.999

5

6

4.0

6

1

11.65

OIRtCTlA


CONFORM CU 0