Hotărârea nr. 424/2019

HOTARAREnr. 424 din 2019-07-31 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 765/22.11.2018 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A ZECE IMOBILE IN SCOPUL DEZVOLTARII SI REGENERARII URBANE, PRECUM SI OBTINERII DE VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN PROCEDURI DE TIP P.P.P. - PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008


pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 765/22.11.2018 privind transmiterea în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a zece imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri la bugetul local al Municipiului București, prin proceduri de tip P.P.P. - Parteneriat Public - Privat

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 118278/23.07.2019, al Direcției juridic nr. 16143/24.07.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 1638/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr.141/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 490/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 765/22.11.2018 privind transmiterea în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a zece imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri la bugetul local al Municipiului București, prin procedurile de tip P.P.P. - Parteneriat Public - Privat;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l După art 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 765/22.11.2018 se introduce art. 11 care va avea următorul cuprins;

"Art (1)1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a imobilelor prevăzute la art. 1, respectiv; Strada Berzei nr. 21, sector 1; Strada Stoica Ludescu nr. 80, sector 1, Bulevardul Mircea Vodă nr. 27 - 29, sector 3, Strada Sfânta

Vineri nr. 38 - 44, sector 3, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4; Strada Cedrilor nr. 13, sector 5;

Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 35, sector 5; Splaiul Independenței f.n., sector 6; Calea

Giulești nr. 250, sector 6.

(2) Anexa la Hotărârea


Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București se modifică în mod corespunzători’ 1                                    / < /

/ * z                                                    / I

Art II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 765/2018 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București. 31.07.2019

Nr. 424