Hotărârea nr. 421/2019

HOTARAREnr. 421 din 2019-07-31 PRIVIND DECLANSREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL - MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA I RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA BAIA DE FIER NR. 6. SECTOR 3. IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

-■ -

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa strada Baia de Fier nr. 6. sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1853/23.07.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 11795/23.07.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 5900/22.07.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 135/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 484/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 576/Ex/2018 privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

  • -   Art 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a spațiilor proprietate privată în suprafață totală de 183.69 mp și a suprafeței de 58.74 mp teren în cotă parte indiviză din imobilul monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Baia de Fier nr. 6. sector 3, în vederea efect

prii lucrărilor de conservare si protejare de interes public


or

local, expropriator fiind Municipiul București, conform planurilor prevăzute în anexa nr. 1A, 1B. și 1C și a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art 2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru spațiile proprietate privată în suprafață totală de 183.69 mp și a suprafeței de 58.74 mp teren în cotă parte indiviză, menționate la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate. în valoare de 570.892,57 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 150 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1A, 1B, 1C și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurii de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

Anexa Nr. . /

H o. & Vl I>.    . /tz//zo/9

Nr. cadastral

Suprafața

Adresa imobilului:

■>1641 l-C 1-1’6

Su=49.X6 nip

București.Strada Baia de 1 ier nr 6. parter, ap 1

St=59.45 mp

C arte Funciara colectiva nr.

LAI

Sector 3

Cod Unitate Individuala (L’i

CF individuala

Recapitulatie suprafețe

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața [mw

1

Vestibul

3.00    ('

2

Camera de zi

13.35 \\

3

C amera

10.90

4

Baie

3 01

5

Bucătărie

4.70

6

Wc

0.60

7

Camera

13.10

8

Debara

1.20

Suprafața utila

49.86

9

Boxa

10

Magazie ( lemn )

5.10

Suprafața totala

âl45

??r0

5-'*m ,

Vt      Intbcmii: v’xX

Data

'-r

//S C. GEO-TOPO S R L.

7

/    ing Vasile Cătălin

Iulie 2019
Nr. cada>tral

Suprafața

Adresa imobilului: Strada Baia de Fier nr A .etaj 2.Ap 5

Su= 54.07 mp

St= 58.47mp

Carie Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 3

Cod Unitate Individuala (U.l

CF individuala


Nr încăpere

Denumire încăpere

Suprafața [mp]

1

CAMERA

13.80

2

CAMERA

15.10

3

CameRa

13.62

4

HOL

2.05

5

BAIE

3.00

6

BUCĂTĂRIE

4.75

7

BAIE-COMUNA

1.75

SUPRAFAȚA UTILA

54.07

8

BOXA-SUBSOL

4.40


Data

s.c. geo-T^q.^,^^ ing Vasile CataTm

7

Iulie 2019Nr. cadastral

Suprafața ( mp )

Adresa imobilului:

216411-CI-U4

Su=3N 17 mp

St=44.97 mp

București. Strada Baia de 1 ier nr 6 ,etai 1 .ap S

C arie Funciara colectiva nr.

LAT

Sector 3

( od Unitate Individuala (U)

CF indi\iduala


Recapitulatie suprafețe

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața [mp]

l

HOL

200

2

BUCĂTĂRIE

5.84

3

CAMERA

13.88

4

CAMERA

13.31

5

WC

3.14

SUPRAFAȚA UTII A

38.17

PIVNIȚA SUBSOL

6.80

SUPRAFAȚA TOTALA

44 9"


APARTAMENT 9


ZZZZZ2


////////////A


.ECJ

ti—

r t f

Data

're/

lX I i1

1 /        4 /      «- z y

V. GEO-TO'PO^&ET

7

Iulie 2019

ing Vasile Cătălin
Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de la adresa str. Baia de Fier nr. 6, sector 3, București'

Nume Proprlotar


4.40 (boxa subsol)

5.19 (magazie lemn)


( pivnița subsol)


34 882.39 lei


4.40 ( boxa subsol)


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica ‘Conservare si protejare imobil de la adresa str. Baia de Fier nr. 6, sector 3. București'

ANEXA 2 este realizau in Ipotezele speciale stricte descrise mal jos:


1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile primite de la beneficiari

4J Șț^gfețele^riilizaleJn^slirnarga^alorilO£junt cele primite de la S C GEOTOPO SRL                                                                                      ?

Imobilul figurează ia poziția 16 pe lista imobilelor expertizate tehnic dpdv al riscului sesnuc. 0.6 pentru terengct

CV/\ S.R.I