Hotărârea nr. 420/2019

HOTARAREnr. 420 din 2019-07-31 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 9818/24 05 2019 al Direcției Patrimoniu nr. 8362/24.05.2019 și al Direcției Juridic nr. 13549/20.06.2019:

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr 174/30.07 2019. avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 71/30 07 2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 483/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

-Art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Legii nr 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/29.032017 privind aprobarea Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucureși STB SA;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. g), lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19 - Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții, având nr. CF 230187, identificat conform planului de amplasament care reprezintă anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S A. să aprobe majorarea capitalului sociai în condițiile stipulate în art. 215 din Legea nr. 31/1990 îp, vederea obținerii de către STB S A. de venituri proprii, să aprobe relocarea

)0 in, vederea opuneri activității Depoului ~Viqtoria pe

' i                                    *


pmbxo ■>


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5 București România tel +4021 305 55 CD: amplasamentul actualului Depou Titan, precum și să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB SA.

Ari.3 Activitatea Depoului Victoria va fi relocată pe amplasamentul actualului Depou Titan, situat în București, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, identificat conform planului de amplasament care reprezintă anexa nr 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu Planul de mobilitate urban durabilă 2016 - 2030, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2017.

Art.4 încetarea dreptului de concesiune al Societății de Transport București STB S.A. asupra imobilului situat în Strada Mexic nr. 19, sector 1 compus din teren în suprafață de 34.748 mp, având nr. CF 230187, identificat conform planului de amplasament care reprezintă Anexa 1 la prezenta hotărâre, va opera la momentul relocării activității Depoului Victoria, respectiv la data eliberării imobilului.

Art.5 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.T.P.B.I.) va actualiza valoarea anuală a redevenței. Data de începere a calculului redevenței este data eliberării imobilului situat în Strada Mexic nr. 19, sector 1.

Art.6 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.T.P.B.I.) ca, în numele și pe seama Municipiului București, să semneze Act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana ZamfirBucurești, 31.07.2019

Nr. 420Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București Român.a tei *4021 305 55 00 ww pmp -c

Pag 2

2


H C 6 'v5J

lumj»?

fMV5m

<u

W4WHt

ÎU4P41

55

H4W*

imw

54

5U»r» J77

iju.-i r’

5?

iu mut

ÎJ4W1 SH

M

U4 «•</•*

nmuu

<u»’* nr

unw -n

5M

U4»."’»*

nmuw

n

vu

iw.i

V

DIW» Ml

H

MCW.MI Hf^.T

54

l)W -X

W

5444/7 P»

iwmm

«4

5U4W/M

HM»»'*

«•»

U4»t»”

JMJZT.f.’

M

wunu»

mrt ’îi

54412/4*1

JMWJâr

’ 444 HM*

m-x hi

rr

u*inz”

!»*-• '••

”7

tutrr*

«*•?!.=’»

nj

uuwur

mw’in

’U

U4UI M»

tuutrrf

Wfj.r

*n

’UUJZU

BUT7!T

|U

ÎUU’IH

m -x.'/f

Ieu

5UUI »7lț

•H.-M >D