Hotărârea nr. 42/2019

HOTARAREnr. 42 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA PANTELIMON NR. 161, SECTOR 2, BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

i             '


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Pantelimon nr. 161,

Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 9/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 48/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 910/102"P 703.07.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 22/18.05.2017;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul 913524/31.07.2018;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14156/13.08.2018;

 • -  Agenția Națională pentru Protecția Mediului - decizia etapei de încadrare: avizul 64/10’.08.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1662212/28.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1665273/17150/15.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare;

  nr.


  nr.


  nr.


  cu


 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2Uhr Legea nr. 215/2001 privind administrațij^^&Ircăi/J completările ulterioare;


jșU5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din republicată, cu modificările șiB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Pantelimon nr. 161, Sector 2, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 64/02.11.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până ia aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH042_19.pdf