Hotărârea nr. 419/2019

HOTARAREnr. 419 din 2019-07-31 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 18- 20, SECTORUL 3, BUCURESTI IN VEDEREA AMENAJARII PINACOTECII MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008


Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr 3281/9100/20 06 2019:

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 134/31.07.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 34/30.07.20109 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 387/25 06 2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/2013 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București în vederea îndeplinirii procedurilor legale, urmare a exercitării dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în str. Lipscani nr. 18 -20, sector 3, precum și încheierea actelor și tranzacțiilor necesare pentru schimbul între imobilul situat în Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, proprietatea Municipiului București și imobilul situat în str. Lipscani nr. 18 - 20, sector 3, proprietatea S.C. Banca Comercială Română S.A., cu plata sultei stabilită prin raportul de evaluare. în vederea implementării Programul multianual "Pinacoteca Municipiului București”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2012;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Municipiului București;

Sentința civilă nr. 8140 din data de 06.12.2018 a Tribunalului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. (g), art. 298 lit. b) și art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

A

Art.1 Se aprobă darea în administrare de cultură de interes local a Municipiului BucJ București, situat în București, Str. Lipscani nr. 18 - 20, Sector 3, înscris în Cartea Funciară nr. 205197, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

către Muzeul Municipiului București, instituție publică ești a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului
Art.2 Dreptul de administrare se acordă în vederea realizării Pinacotecii Municipiului București.

Art.3 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face în bază de proces-verbal avizat de către Primarul General al Municipiului București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Patrimoniul Muzeului Municipiului București și anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, se vor modifica în mod corespunzător.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


București. 31.07.2019

Nr. 419
19/5! ol..


ANCPI

ACKXTIA MATIOWALA • • CA«A»var fi ei tLiriYavi iwoitiini


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


Dosarul nr. 2737/22-01-2014


ÎNCHEIERE Nr. 2737


REGISTRATOR Știrb Ioan Adrian

ASISTENT REGISTRATOR Morozova Gabriela

Asupra cererii Introduse de NP VASILESCU BOGDAN privind Notare^ si in baza documentelor atașate:

  • - act notarial nr. 36/13-01-2014 emis de NP Vasilescu Bogdan, încheiere de rectificare nr. 04 din 27.01.2014 emisă de NP Bogdan Vasilescu;

Vazand referatul Inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările sl completările ulterioare, tariful de 60 lei achitat prin documentul de plata:

  • - chitanța nr. ANCPI_B0168020/21-01-2014 In suma de 60 RON; pentru serviciul cu codul: 242,

DISPUNE


Admiterea cererii cu privire la :

  • - imobilul cu nr. cadastral 4485/2/-l;l, inscrls in cartea funciara 205197-C1-U1 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 32625_2) UAT București Sectorul 3 avand proprietarii: Municipiul București In cota de 1/1 de sub B.3;

  • - se radiaza poziția 1 din partea C in baza actului act notarial nr. 36 din 13/01/2014 emis de NP Vasilescu Bogdan sub C.l din cartea funciara 205197-C1-U1 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 32625_2) UAT București Sectorul 3;

  • - se notează radierea dreptului de Ipotecă legală înscris sub CI; sub C.3 din cartea funciara 205197-Cl-Ul (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 32625_2) UAT București Sectorul 3;

Prezenta se va comunica pârtilor:

NP Vasilescu Bogdan.

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef.


Data soluționării, Soluționată la data de: 27-01-2014

Data eliberării,


Referent,(parafa, semnitura ți țiampila BCP1)
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerereț

2737

Ziua

22

pentru INFORMARE

Luna

01

7'

Anul

2014


ANCPT Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Î'JVITV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

rcaiicntri intunuu                                  3

A. Partea I. (Foaie de avere) Unitate individuala

Adresa: București Sectorul 3, Strada Lipscani, nr. 18-20, nr. ap.

Nr. CF vechi: 32625.2

Nr. cadastral vechi: 4485/ 2/ - 1; 1


SUBSOL

Parti comune: Casa scării, Holuri, Coridoare, Terasa, Instalații Tehnice, Alte parti comune.

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.tDpografic

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

La1

205197-C1-U1

704,0

SUBSOL « 703,73 MP

B. Partea II.

e de

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe


53861 / 24.12.2013

__'Act r.stcriBl r.r, 1694, din 04.12.2013. emis de NP VASiLESCU BOGDAN__

53 , Ir.tabu’a'e, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1__Al

| 1 'MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF: 4267117                              •*

_______C. Partea III. (Foaie de sarcini)

| înscrieri privitoare la sarcini                                                      "| Observații / Referințe

| NU SUNT


6l

Anexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individuala

Adresa: București Sectorul 3, Strada Lipscani, nr. 18-20, nr. ap. SUBSOL

Parti comune; Casa scării, Holuri, Coridoare, Terasa, Instalații Tehnice, Alte parti comune.

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

205197-C1-U1

-

704,0

SUBSOL = 703,73 MP

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor Juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. ANCPI_B0168020/21-01-2014, pentnj serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării

27/01/2014


Referent,


Data eliberării,

Anexa Nr. 1 la Partea I


Unitate individuala

Adresa: București Sectorul 3, Strada Lipscani, nr. 18-20, nr. ap. SUBSOL

Part! comune: Casa scării, Holuri, Coridoare, Terasa, Instalații Tehnice, Alte partl comune.

Nr.

Crt.

Nr.cadastral /

Nr.topografîc

--------, - ■

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cota partl comune

----- Cota teren

Observații / Referințe

Al

205197-C1-U1

-

704,0

SUBSOL = 703,73 MP


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte fundară NU este valabil la autentificarea actelor Juridice de notarul public, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. ANCPI_B0168020/21-01-2014, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării,

27/01/2014


Data eliberării,

J/Referent,


(parafa j. itmnktura)
___________ CARTE FUNCIARA NR. 205197 Comuna/Cras/Municipiu: București Sectorul 3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Nr. cerere

10068

Ziua

16

Luna

02

Anul

2016


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN Intravilan                                                                    Nr. CF vechi: 32625_1

Adresa: București Sectorul 3, Strada Lipscani, nr, 18-20                               Nrcada5tral vechi; 4485/2

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AL

205197

Din acte: 1.681; Măsură ta:-

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 205197-Cl;Descrlere: IMOBIL FORMAT DIN TEREN ÎN COTA INDIVIZA DE 1681 MP

B, Partea II. PROPRIETAR sl ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturi reale

Observații / Referințe

58860 / 24.12.2013

Act notarial nr. 1894, din 04.12.2013, emis de NP VASILESCU BOGDAN

02

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, ccta actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF; 4267117

-

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezrr.embramlntele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție sl sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT
TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 3, Strada Lipscani, nr. 18-20

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

205197

-

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 205197-Cl;Descrlera: IMOBIL FORMAT DIN TEREN ÎN COTA INDIVIZA DE 1681 MP

• Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.


Anexa Nr. 1 la Partea I


î             H             :    DETALII LINIARE IMOBJU * ‘       ' V “               î

~‘—————   ■


Date referitoare la teren

lNr.

|crt

Categorie folosința

Intra vllan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografk

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 1.681; Masurata:-

-

-


nglme Segmente


Valorile lungimilor segmentelor ,/nt obținute din proiecție in plan.

punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(rri)

4

5

33,9

5

6

3,0

6j

7

43,1

7

8

1.2

8

9

6.0

9

10

2,7

10

11

6,0

11

12

1,2

12

13

43,0

13

14

3,0

14

1

43,6


Lungimile segmentelor sur.t determinate In planul de proiecție Stereo 70 sl sunt rotunjite la 10 centimetri. Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare d'n cartea funciara or'g.nală, căstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara este va ab>l la autentificarea de către notarul pub ic a actelor ju ia ca □rin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, ier InfcrmctJ'e prezentate sunt susceptibile de orice mod Acare. - condițiile egii.
S-a achitat tariful de 20 ROM, cr tarta ’r. OCPI31249353/16-02-2016, pentru serv:c;ul de pui/ -.te imobllla'ă cu ccdul nr. 272,

Date referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referința

•Al.l

205197-Cl

construcții de locuințe

Din acte: •; Masurata:-

Cu acte in CF colectiva 2Q5192-C1

Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte fun^ei^ proQrlej1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.

Punct încăput

Punct sfarsit

Lungime segmentl" (m)

1

2

22,7

2

3

6.1

3

4

15,0

Referent,