Hotărârea nr. 418/2019

HOTARAREnr. 418 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 996/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 173/03.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 481/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 93/29 03 2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședjAța^Jndina(ă a Consiliului General al Municipiului București din data de


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

K

A

I

Claudiu Da liela Catana


.1 ,

p

București. 31.07)2019

Nr.418

\n

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOC. Operatorul econom ic.CMDDB SA

Sediul/Adresa Str Aristide Demetriade, nr.2. sector 1 București: Cod unic de înregistrare 37763591Anexa nrj.INDICATORI

Nr. rd.

an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd 5+Rd.6)

1

9811

39068

398

40865

42745

105

105

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9654

39060

405

40857

42736

105

105

a)

SuUVTIIvIt vl. ^ivvcuciiiui icryaic III

3

0

0

0

0 00

b)

uri, li. pivvttiviicyaiu hi

4

0

0 00

2

Venituri financiare

5

157

8

100

113

3

Venituri extraordinare

6

0

0 00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20*Rd.21)

7

9779

38443

393

40826

42704

-06

105

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9779

38440

393

40823

42701

105

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

1170

18068

1544

129

B

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

63

130

206

-36

142

105

104

C

cheltuieli cu personalul, din care

8306

19475

234

16605

17369

85

C0

Cheltuieli de natură salariala(Rd.13+Rd.14l

12

7150

18300

256

15376

16053

84

105

C1

ch. cu salariile

7150

18150

254

-•5219

159-9

84

C2

bonusuri

14

150

164

-05

104

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0 00

cheltuieli cu plăti compensatori afe-ente dispon bn.zari or de persor.al

16

0

0

0

0

J

0 00

0 00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

982

849

86

8E8

929

105

105

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile speciale și alte obligații legale

18

174

326

187

341

357

105

105

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

240

767

320

802

839

105

105

2

Cheltuieli financiare

20

0

3

0

3

3

100

100

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0 00

0 00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

32

625

1953

654

684

105

105

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

32

625

1953

654

684

105

105

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0 00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0 00

0 00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

32

0

0

0

0

0 00

0 00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0 00

0 00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

000

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0 00

0 00

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

000

0 00INDICATORI

Nr. rd

Realizat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0 00

0 00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0 00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0 00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0 00

0 00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

3

0

0

u

0 30

0 00

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

0 00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

1382

0

1446

-f'2

105

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

3

0

0

0

0 00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

45

750

821

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

249

255

102

267

279

105

-04

2

Nr.mediu de salariați total

49

65

105

162

110

115

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei'persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

X

X

X

X

X

X

X

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

9167

14524

X

15192

15891

X

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

149

372

X

389

407

X

X

6

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

X

X

X

X

X

X

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0

X

X

X

X

X

X

8

Plăți restante

55

0

0

0

9

Creanțe restante

56

0

0

0

0

•) Rd 50 = Rd 155 din Anexa de fundamentare nr 2
AUTORITATEA ADMINISTRApEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic.CMDDB SA

Sediul/Adresa Str Anstide Demetnade nr.2, sector 1. București CoO unic de înregistrare 37763591Bugetul de venituri și cheltuieli pe


URIQICA


HCGribINDICATORI

Nr rd.

Realizat an 2017

Preve^erîln precedent 2018

Propunen an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat

31.12.

2018

din care:

’=6d/5

8=5/3a

Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28 03 2 018

conform Hotărârii

AGA nr 41/30. 10.2018. rectificat

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

5d

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2-Rd.22-Rd 28)

1

0

29864

16908

9,811

9376

9768

19925

39068

398

COO

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3*Rd 8*Rd9*Rd12+Rd13-»Rd14), din care:

2

0

29856

16818

9,654

9374

9766

19921

39060

4C5

ox

a)

din producția vândută (Rd 4*Rd 5*Rd 6*Rd.7). din care.

3

3

29850

16812

9 654

9373

9754

19918

39054

405

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

ox

a2)

din servicii prestate

5

29850

'6812

9 654

9373

9754

19918

39054

405

a3)

din redevențe și chirii

6

O

000

a4)

alte venituri

0

0

0

000

b)

din vânzarea mărfurilor

0

000

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10»Rd11). din care

0

0

Q

0

0

0

0

00c

0 30

c1

subvenții cf prevederilor legaie in vigoare

-

3

000

a?

c2

transferuri cf prevederilor legale in vgoa-e

000

dl

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

*3

3X

alte venituri din exploatare

(Rd.15*Rd 16*Rd.19*Rd 20«-Rd.21|. din care:

6

6

0

1

2

3

6

000

din amenzi șl penalități

15

0

000

12)

din vânzarea activolor șl alte operații de capital (Rd18-Rd 19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

000

actrve corpo'aie

17

0

active necocporaie

'8

0

0

0

13)

din subvenții pentru investiții

0

000

«41

din valorificarea certificatelor CO2

0

0

00c

!Ș)

alte venituri

21

0

0

1

2

3

6

000

2

Venituri financiare

(Rd.23-»Rd,24+Rd.25»Rd.26»Rd.27), din caro:

22

0

8

90

157

2

2

4

8

5

0 00

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

000

ox

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

000

000

c|

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

000

ox

d|

din dobânzi

26

35

157

1

2

3

2

e)

alte venituri financiare

27

5

5

0

1

1

3

5

000

ox

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

000

ox

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30*Rd.136+Rd.144)

29

379

20157

16873

9,779

9227

9613

19606

38443

393

258021

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86*Rd.120), din caro:

30

379

20150

16597

9,779

9226

9612

19604

38440

393

2580 21

A. Choltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32*Rd.40*Rd.46), din care:

31

4

3772

2686

1,170

4337

4518

9215

18068

1544

29250.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33*Rd.34*Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

3

317

524

205

79

82

166

326

159

6833 33

•)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

000

OX

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2

135

300

112

56

58

118

232

207

56XX

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

10

10

0

1

1

3

5

000

OX

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0

70

71

9

10

11

21

42

467

OX

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1

58

100

93

23

24

48

94

101

93X 00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0

124

124

0

0

0

0

000

OX

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

ox

ox

A2

.Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41-Rd 42»Rd 45), din care:

40

0

520

157

5

12

13

27

52

1040

0 00

a)

cheltuioll cu Intreținorea și reparațiile

41

16

4

4

8

16

000

ox

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd 44) din care:

42

0

13

90

0

1

3

5

000

ox

b1)

• către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

0

0

0

0 00

ox

b2|

- către operatori cu capital privat

44

13

90

3

5

ox

cx

c)

prime de asigurare

45

0

491

51

5

8

’6

31

ox

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47*Rd 48-»Rd.50»Rd.57«-Rd.62*Rd.63*Rd.67-rRd

46

1

2935

2005

960

4246

4423

9022

17690

1843

96000.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

ro

h2279

'OX

174  -

24"

V, 48

55

ox

I

b)

cheltuieli privind cpri^âanele și onorariul, din care

48

35

lJ3 '

2Bț ---------r1

51

232

ox’'O

Răalizqt an 2017

'■X

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

—— ----'•

INDICATORI,,. rtH 1'  <>

NFORMCUORlGNAg^

fi* ni A

Aprobat

din care

CO

w

Aprobat 2018 cf HCGMB 171/28.03.2

018

conform Hotărârii

AGA nr 41/30 10.2018. rectificat

Realizat 31 12 2018

Tnm I

Tnm II

Tnm III

An

’-Ga/S

8=5/3a

1

2 "

3

3a

4

4a

6a

6b

6c

5a

bl)

cheltuieli privind consultări țpMridicâ

49

50

30

12

13

26

50

250

C)

cheltuieli de protocol, rejrfânZS și publicitate (Rd.51+Rd.53). din cajrf:    \

50

0

4

5

0

1

1

3

5

000

000

c1)

cheltuieli dț/protocol, docare

51

2

5

1

1

2

3

0X

0.00

- tichete trâdou popvtfît Legii nr 193/2006. cu modtfic4nj£x>l*€rioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

000

000

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

53

0

2

0

0

0

1

1

2

000

coo

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

3

0

0

ox

000

- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pie(e existente sau noi, potnvit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

w

0

0

0

0

000

coo

- ch.de promovare a produselor

56

c

3

2

0 00

0 X

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58»Rd.59»Rd.61). din care:

57

0

0

0

000

000

d1)

ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

56

0

0

0

uOO

ooc

d2)

ch de sponsorizare m domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

3

0

0

0

000

ox

d3)

• pentru cluburile sportive

60

0

c

000

ox

d4)

ch de sponsorizare pentru alte acțiuni sl activitati

61

0

000

OK

•)

cheltuieli cu transportul do bunuri și persoane

62

p

=

2

3

3 00

ox

n

cheltuieli de deplasare, detașare transfer, Bir care

63

0

38

0

0X

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

p

1

2

4

800

ox

-interna

55

0

tz

3

5

500

0 X

-externa

66

3

2

3

0 00

ox

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

432

432

ZA

•38

220

432

1543

ni

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5

2

4

100

0 X

II

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

68

18

5

16

32

•600

ox

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

6

6

0

0

0

ox

ox

i2)

cheltuieli privind intrețlnerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

0

0

0

0

0

0

0 00

ox

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

60

10

2

8

15

30

1500

ox

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care

73

0

0

0

c

G

0

0

0

ooc

ox

aferente bunu/tfor de natura domeniului oublic

74

0

0

0

0

0

0

0

0

000

ox

•5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

coo

ox

>6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

000

ox

I7)

.cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

2

2

0

0

1

1

2

000

ox

J)

alte cheltuieli

’8

1

50

468

726

2059

2145

4376

8580

1182

726X 00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate (Rd 80+Rd.81*Rd.82*Rd.83<-Rd 84+Rd.85), din care:

79

0

11

60

63

31

33

66

130

206

o.x

a)

ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

000

ox

b)

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0

0

0

0

0

0

0

0

000

ox

c)

ch cu taxa oe licență

82

0

0

0

0

0

000

0 X

d)

ch cu taxa de autonzare

83

0

0

0

0

0

0

0

000

ox

e)

ch cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

000

ox

n

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0

11

60

53

31

33

66

130

206

0 X

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100-rRd.104*Rd.113), din care:

86

375

16296

13340

8.306

4674

4869

9932

19475

234

2214 93

CO

Cheltuieli de natură salariate (Rd.88* Rd.92)

87

76

14862

12124

7.150

4392

4575

9333

18300

256

9407 89

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89»Rd.9O»Rd.91), din care:

88

76

14862

12000

7.150

4356

4538

9257

18150

254

9407 89

a) salarii de baza

89

76

14862

12000

6.634

4356

4538

9257

18150

274

8728 95

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

0

0

0

0^

0

0

000

OX

c) alte bonificații (conform CCM)

91

$16 /

Ă

C2

Bonusuri (Rd 93*Rd 96+Rd 97*Rd 98* Rd.99). din caro:

92

•S

0 \ tk________-L_

n

124

38'

77

—\--

150

ox

OXINDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

1

%

Aprobat

Realizat

31.12.

2018

din care:

7=5d/5

8=5/3a

Aprobat 2018 cf.HCGMB 171/28.03 2 018

conform Hotărârii

AGA nr.41/30. 102018, rectificat

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

3

3a

4

4a

6a

6b

6c

6d

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00

000

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0 30

000

* tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare,

95

0

0

0

0

0

0

0

0

000

000

b) tichete de masă.

96

124

0

36

sa

77

150

G 00

000

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

3

000

d) ch. privind participarea salariațllor la profitul obtinut In anul precedent

98

0

0

0

c

0

0 03

0 30

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0

0

0

000

0 00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101-Rd 102-Rd.103), din care.

IX

0

0

0

0

3

000

000

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

*C1

0

0

0

0

n

000

300

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

1C2

0

0

0

0

0

000

GOG

c) choltuieli de natura salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special alte comisii si comitete

103

c

0

0

0

000

Cheltuieli aferente contractului do mandat si a altor

C4

organe de conducere si control comisii si comitete iRd.lO5-Rd.1O8-Rd 111- Rd 1121 dm care

104

231

1075

946

962

2G4

212

433

849

86

425 11

a| pentru directori/directorat

105

28

267

267

257

64

-componenta fixa

•x

28

267

267

64

136

267

100

953 67

-componenta variabilă

0

b) pentru consiliul de administrație consiliul de supraveghere din care

•oe

195

681

579

539

504

'09

222

435

68

32'69

-componenta fixă

109

195

•381

579

639

*04

222

435

68

327 69

-componenta variabilă

110

0

0

300

c) pentru AGA și cenzori

8

94

94

28

154

95000

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

'12

33

6

0

30

0 00

030

C5

Choltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

68

359

270

174

78

82

166

326

187

255 88

D Alte cheltuieli de exploatare

114

71

511

240

184

192

391

767

320

0 00

(Rd 115-Rd.11B-Rd.119-Rd120-Rd.121-Rd.122), din

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116-Rd 117), din care:

115

0

8

4

1

2

3

c

10

1000

000

- către bugetul general consolidat

116

0

5

3

1

2

2

4

8

800

0 00

■ către alți creditori

117

0

2

1

0

1

1

2

0 03

000

b)

choltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0

000

0 00

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

000

0 00

d)

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

0

0

0

000

000

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorDorale

121

0

63

507

239

182

189

386

757

317

000

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care.

122

0

0

0

0

0

0

0

0

000

000

»1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0

0 00

000

(1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariațllor

124

0

0

0

0

0

0

0

0

000

000

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0

000

000

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care

126

0

0

0

0

0

0

0

0

000

000

12.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128-Rd.129-Rd.130). din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

coo

000

- din participarea salariațllor la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

3 00

000

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2017

Provederi an precedent 2018

Propunon an curent 2019

1----------------------------------------------------------------------------

%

%

Aprobat

Realizat 31 12 2018

din care:

7 =6d/5

8=5/3a

Aprobat

2018 cf.HCGMB 171/28 03.2

018

conform Hota ram AGA nr 41/30. 10.2018. rectificat

Trim I

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

6a

6b

6c

6c

8

■ din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

000

000

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

000

000

2

Cheltuieli financiare (Rd132*Rd135*Rd 138). din care:

131

0

7

276

0

1

1

2

3

0 00

0.00

a)

cheltc

tieli privind dobânzile, din care.

132

0

3

275

0

0

1

1

2

000

ox

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

0

000

0 00

a2)

aferente croditolor pentru activitatea curentă

134

0

0

272

3

0

0

0

0

000

0 00

b)

chelti

rieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

3

0

0

0

ox

ox

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

ox

ox

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

0

0

0

0

0

0

0 03

ox

«>

alte cheltuieli financiare

-38

1

0

ox

3

Cheltuieli extraordinare

’39

0

0

0

ox

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd 1 Rd.29)

•40

■379

9707

35

32

150

156

319

625

’953

8 44

venituri noimpozablle

•4-

•379

0

0

0

OX

cheltuieli nedcductiblle fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

0

3

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

Venituri totale din exploatare, din care iRd.2

144

0

0

0

a)

venituri din subvenții și transferuri

•45

0

ox

b)

alte venituri care nu se Iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Logli anuale a bugetului statului

146

0

C

3

0

0

ox

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd . 87 * din care: "

•47

76

14862

12124

7150

4392

45

9333

■8300

255

Zi Q0

a)

•40

0

b)

•49

0

0

0 X

ox

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

76

•4862

"2030

7150

4356

4538

=257

•6155

254

12X1 40

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

'52

0

116

249

249

K

X

X

255

1C2

OX

s

Nr.mediu de salarlați

•53

0

M

X

65

A

X

•-

>

OX

6

•)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei pers i determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala (Rd. 147-Rd.93’-Rd 98).Rd.153)/1Z 1000

•54

0

X

X

9167

X

X

X

OX

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată , recalculat cf.togii anuale a bugetului do stat

155

0

X

X

X

X

X

X

X

0

CX

7

■)

Productivitatea muncii in unitâți valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2>Rd.153)

156

0

X

X

149

X

X

X

372

GX

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu, , recalculat cf.legii anuale a buqetului de stat

157

0

X

X

X

X

X

X

X

0

OX

c)

Productivitatea muncii in unități fizico pe total personal mediu (cantitatea produse finitoipersoana) W=QPF/Rd.153

’58

0

0

0

0

0

0

ox

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0

X

X

X

X

X

X

X

3

ox

* cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

X

X

X

X

X

X

0

ox

- preț mediu (p)

161

0

X

X

X

X

X

X

X

0

OX

- valoare=QPF x p

162

0

X

X

X

X

X

X

x

0

ox

■ pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

i63

0

X

X

X

X

X

X

X

0

ox

8

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ox

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0

0

0

0

0

ox

• de la operatori cu capital integral/majoritar do stat

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ox

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0 X

- do la bugetul do stat

168

0

0

0

0

0

3

0

ox

• de la bugetul local

•69

0

0

0

0

- de la alte entitati

17C

0

0

0 oo

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

3

0

0

0

0

0

0

0

ox


•) In limita prevăzută la ar! 25 alin 3 ht b dir Legea nr 227/2015 o- vina Codul fiscal cu -c:' 4' e s> completa e _ le'ja/e— •• se vor evidenția distinct surneie-Carenu.se iau

P'evâzute in Legea anualâ;ajîugetului de stat’

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

=etre ENE

CONFORM CU ORIGJNj
Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3            '


mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd 3) *), din care

0

0

0 00

16,908

9,811

58.03

1

Venituri din exploatare*)

0

0

0 00

16,818

9,654

57 40

2

Venituri financiare

0

0

0 00

90

157

174 44

3

Venituri extraordinare

0

0

0 00

0

0

0 00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

---- f

CONFORM CU

Za


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareINDICATORI

Djrfa fj^lizârii1 /(nvestiție/

precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2                                         j

i    y/

4

5

6

7

8

t

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                \

542

271

1,382

1,446

1,512

1

Surse proprii din zare

542

271

1,382

1,446

1,512

a) amortizare

507

239

757

792

828

b) - profit

35

32

625

654

684

2

Alocații de ia buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare din care

0

0

0

0

0

a) • interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse din care

0

0

0

0

0

- aport r natura la capitalul soc.ai

0

0

0

0

0

• (denumire sursă;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTlpI, din care

3.047

1,524

750

785

821

1

Investiții in curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentnj bunurile proprietatea privata a ope'atoruiui :■ . r.om.e

0

0

denumire obiectiv)

0

0

0

- (denumire ODiocnv)

Q

0

0

0

0

0

b) pentr. bunurile de -atu-a domeniului pjfic a stat     - n    •■/

admmisfativ tentP'.aie

0

0

- cen^mire pDiectiv;

0

0

0

- oe->rr,re ob-ect'. i

0

Zi pentru bunurile oe natura domeniului pr vai a              a .• •••

Bdmimsirat'v teritoriale

0

0

0

:denumire obiect v

0

0

den-- -e cciect . i

0

0

d pe—'- bunur e uate concesiune încn • ate < au '■ dcaț® x ceriu-* exclusiv cee din domeniul public sau pr >at a’ stat j - sau a un ‘ăț adm-, st'atrv teritoriale

0

0

0

q

denumire obiectiv)

0

denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

2

Investiții noi. din care

3,047

1,524

750

785

821

a, pentru bununie proprietatea privată a opr-         - --lom.c

3 047

1 524

750

1

Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT stații de lucru licențe, multifuncționale)

1,233

971

0

0

0

- compute» birou all-m-one* software sistem de ope'a'e mm 2C buc max.24 buc

31 12.2018

84

79

0

0

0

-computer ae birou -des* top* software operare - rw 35 buc max 44 buc

31.12.2018

287

286

0

0

0

•compute' portabil - software sistem de operare mir44 nuc - max 48 buc.

31.12.2018

158

160

0

0

0

se-ver p'imary domam controller (PDC) ♦ software pentru sistem operare-mm 1 buc max 2 buc

31 12.2018

120

60

0

0

0

• server secunaary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare- rnin 1 buc -max 2 buc

31.12.2018

113

56

0

0

0

multifuncțional profesional A3 color min 4 buc.- max 6 buc

31.12.2018

120

73

0

0

0

-plotter AO color • mm 2 buc • max 4 buc

31.12.2018

201

150

0

0

0

Aplicații punctuale licențe Windows) suport min 100 buc - max.116 buc

31.12.2018

117

89

0

0

0

Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport min 100 buc max.120 buc

31.12.2018

23

18

0

0

0

2

Pachete software de proiectare asistată de calculator

1,302

0

100

0

0

- AutoCAO LT 2018 Commercial New Smgle-user ELD Annual Subscription • min 14 buc max 16 buc

31 12.2018

29

0

0

0

0

- AutoCAD 2018 Commercial New Smgteuser ELD Annual Subsc'iption -mia 20 buc - max 22 buc -14 buc

31.12.2018

176

112

0

0

0

- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - mm "9 buc - max 20 buc-12 buc.

31.12.2018

220

122

0

0

0

Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annua. Subscription mm 6 Duc - max 6 buc -4 buc.

31 12.2018

92

46

0

0

0

V Ray 3 5 Worxstatior for Revit - mm 6 buc max 5 duc 4 buc

31 12.2018

19

10

Q

0

0

- Lot VI - SketchUp Pro 20ie - mm I6b«c max 20 Duc 8 buc.

31.12.2018

61

24

0

0

- Lot VH - V-Ray 3 for SxetchUp • mm 16 buc - max 20 buc -8 buc.

31.12.2018

48

19

0

0

0

- CorelDraw Graphics Suite 2017 Smali Business Editior. - 3 iicen te/pache! mm 6 buc - max 8 buc 2 pachete (6 liconțo)

31.12.2018

29

7

0

0

0

• Adobe Creative Cloud for Teams AP Apos Multiple Platforma Englis-mm 18 Duc max 22 buc-4 buc.

31.12.2018

■"    16 t

0

0

0

- MIDAS Civil - mm 2 buc - max 4 Duc

31.12.2018

-i

o 1 1

0 -

0

0

ETABS Nonlmear - mm 2 buC - max 4 Duc

31.12.2018

/2 <-

-C “

D

0

0

C’vil Site Desig- ARD mm 4 buc - max 5 b-c 4 buc.-x

31.12.2018

-

Z uU

> 0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

an curent I

2019

an 2020

an 2021

-ZWCAD Pro 2018 Commercial New Smgle-use- mm 2 Buc riax A buc

31.12 2018

13

0

0

0

■ Pacr«t Topo lT iTopc LTV <«P-of LT1' 4»Trans LT3 1) - mir 2 buc -max 4 Duc ■ 1 buc

31.12.2018

13

3

0

0

Autosig- Roaa Signah mm 2 duc • max 4 buc 1 buc

31.12.2018

19

6

0

0

0

- Autooatn Pro - mm 2 buc max 4 buc

31 12.2018

19

0

0

0

0

Pachete software de proiectare asistată de calculator

6/2)2019

0

100

0

3

Pachete software de gestionare a investițiilor

12/31/2019

0

0

494

0

0

Pachet programe calculator pentru elaborarea documenta tiilor tenruco-economice in activitatea de construcții instalații drumuri si amenaiăn

12/31/2019

0

0

494

0

c

4

Pachete software pentru creare de documente

3/20/2019

0

0

21

5

Autovehicule

379

403

0

0

0

Venicui pentru deplasa-ea echipelor de studii in ieren i Puc DOKER

31.12.2018

62

65

0

0

Autoturism de serviciu • 5 buc DACIA LOGAN

31.12.2018

223

245

0

Autoturism de serviciu -1 buc DASTER

31 12.2018

94

93

0

0

6

Echipamente de topografie

128

149

130

0

stat* •ota.â 3“ 1 0 MGON R 500 2 buc.

12'31/2019

76

B8

84

0

0

sistem GNSS RTK 1 buc

12'31'2019

45

53

46

0

nivelă electronică 150 M 1 buc.

31.12.2018

8

0

0

0

Echipament multimedia

4

0

4

0

0

televizor 1 buc

3/31/2019

4

4

0

0

B

Pachete software de contabilitate și resurse umane

I 1

1

1

0

0

P'og'am SAGA C contabilitate si gestiune

8/31/2019

1

1

0

b Dencu bunu’iie de natura domer-iulu public ai statuiU1 sau a j" rit administrativ tentonaie

0

0

3

denumire obiectiv

0

0

denumne obiect’v

Q

0

n

0

• pentru bunurile de natura ccmentuiu privat ai statuui sau a: jnităț1 acmin sfativ teritoriale

G

denumire obectiv

_

0

0

denumire obiectiv

Â

0

3

0

1 .

3; pentru bjnunie luate > cor-cesiune Închiriate sau in ioca;« oe țes* i exc'us.v cele din domeriu public sau privat ai statului sau a unități administrativ teritonaie

n

=

0

denumire opiectivi

0

0

denumire obiectiv.

0

3

Investifii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:

0

0

0

0

c

a> pentru bunurile proprietatea p'ivata a ope-ato'ulu economic

3

0

0

0

- (denumire obiectiv)

o

0

0

0

- denumire obiectiv)

0

0

0

0

b) pentru buhur.le oe natura domeniulu pubbc al statului sau al unității administrativ teritonaie

0

0

A

0

0

- ioenumire oDiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritonaie

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate in concesiune Închiriate sau in locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

■ (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

- Infrastructura clădire

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care

0

0

0

0

0

a) - Interne

0

0

0

0

0

b)- externe ------------------------------------------------------------------------:----------------------ș-----------------------------

0

0CONpUCATORUL-UNITAȚn

Petre ENEAnexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteNr.c rt.


Măsuri


0 1

Pct. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

  • I   reducere a plăților restante

  • 1 Măsura 1 creșterea veniturilor

  • 2 Măsura 2

  • 3 Măsură 3

  • 4 Măsură 4

TOTAL Pct. I

■ I

Pct. Cauze care diminuează efectul măsurilor

  • II   prevăzute la Pct. I

  • 1 Cauza 1

  • 2 Cauza 2

  • 3 Cauza 3

  • 4 Cauza 4


an precedent 2018 an curent 2019         an 2020

Termen de

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

realizare

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat     Plăți

brut    restante

2

3

4

5

6

7

8

Rezultat brut

9


mii lei an 2021

Influențe (+/-)


Plăți restante

10