Hotărârea nr. 417/2019

HOTARAREnr. 417 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției juridic nr. 16369/25.07.2019 și Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1000/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 172/30.07.2019. avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 18/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 480/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Decizia civilă nr. 6504 pronunțată în ședința publică din 22.11.2018 de către Curtea de Apel București - Secția a VIIl-a Contencios Administrativ și Fiscal în Dosarul nr. 19404/3/2017, prin care s-a anulat Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Văzând că singurul motiv de constatare a nulității societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A. este lipsa autorizării legale administrative de constituire a societății, prevăzut la art. 56 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare necesitatea asigurării continuității și furnizării la un nivel ridicat de calitate a serviciului public gestionat de Compania Municipală Cimitire București S.A. în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. s), art. 131 și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A., prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a acestei societăți, precum și actul constitutiv al acesteia, așa cum rezultă din prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/08.06.2017 privind acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate - administrarea cimitirelor în municipiul București și Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A..


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București România: tel.: +4021 305 55 00: www


Cimitire București S.A. cu suma de 5.000.000 lei.

  • (2) în urma diminuării numărului de acțiuni și a capitalului social, capitalul social al societății Compania Municipală Cimitire București S.A. este în cuantum de 90.000.000 lei, împărțit în 9.000.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.

  • (3) Prin reducerea capitalului social al societății, acționarul Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 8.999.988 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 90.000.000 lei reprezentând 99,99987% din cota de participare la profit și pierderi, iar acționarul Service Ciclop S.A. va deține 12 acțiuni în valoare de 120 lei, reprezentând 0,00013% din cota de participare la profit și pierderi.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


București. 31.u/.zuiu

Nr. 417

Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5. București România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2