Hotărârea nr. 41/2019

HOTARAREnr. 41 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA CAUZASI NR. 49-51-53, SECTOR 3, BUCURESTI

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 8/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 47/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1217/1517357/03.10.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 104/25.10.2017;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 967/Z/19.07.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1165/18-SU-BIF-A/02.05.2018;

 • -  Agenția Națională pentru Protecția Mediului - decizia etapei de încadrare: avizul nr. 39/06.06.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1613524/20.04.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1615558/6629/31.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G^B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii niy5^2003 țirtvjnd transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) 1ît./ c), alin,Și art- 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația Țiublicăjocalp,i republicată, cu modificările și completările ulterioare;                            ' 1          / -


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal


CONSILIUL GENERAL AL

H O T fi.....v .

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Aleea Căuzași nr. 49-51-53, Sector 3, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 58/22.10.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^


București, 31.01.2019

Nr. 41


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


$ ^aq.x°v rn . 1 Ca k-C(â.k.'Ă h I/3i. o< ■ io<9


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

JROMÂNIA


1916 201 e , SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. NOD ARCHITECTS SRL — wlnHtad

cu domiciliul /sediul în București, 90WȘ

în calitate de proiectant, pentru S.C. APX IMMO PROPERTY SRL, în calitate de beneficiar, cu sediul în București, B-dul Gheorghe Șincai nr. 5, bl. 2, sc. A, et. 6, apt. 21, sector 4, înregistrată sub nr. 1659880/12.09.2018, nr. 1650449/08.08.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterj următorul:AVIZ

NR. 5P 1^.

PENTRU

PUZ - ALEEA CĂUZASI NR. 49-51-53, SECTOR 3, BUCUREȘTI


.2018


ASISTENT m

TEHNICĂ Și

JURiDJCA


GENERAT DE IMOBILUL: Aleea Căuzași nr. 49-51-53, sector 3, București, teren în suprafață totală de 2200,Omp din măsurători ( Extras de Crate Funciară nr. 68352/11.09.2018), este proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, pentru care a fost emis certificatul de urbanism nr. 1217/1517357/03.10.2017 (durata de valabilitate 24 luni de la data emiterii) emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR: S.C. APX IMMO PROPERTY SRL

PROIECTANT: S.C. NOD ARCHITECTS SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

 • - Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr.324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr.241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr.224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr.341/14.06.2018), imobilul este cuprins în „M1” - subzona mixtă situată în zona protejată.

 • - Conform PUZ - Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul se află în Zona protejată nr. 38-zona Labirint, subzona L1b, zonă rezidențială cuprinzând locuințe izolate pe lot, locuințe cuplate sau înșiruite. Izolat sunt dispuse instituții. Variație a mărimilor de parcele, diferențe relativ mici de înălțime (cu unele excepții locale). Indicatori urbanistici: înălțimi admise -maximum 10 m, minimum 7 m. - peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fajadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (10 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei. POTmax.= în insulele cu locuințe izolate, cuplate POT maxim va fi de 40%, respectiv 50% ; CUTmax= 1,8 mpADC/mp teren.


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Funcțiune dominantă: locuințe colective ;

Hmax = 16,Om pentru RHmax.= S+P+2E-E3r-E4r;

POTmax.=60%, CUTmax.=2,16 mpADC/mpteren;

Retragerile față de limitele laterale^ posterioare, alinierea conform planșei de reglementări anexată, detaliate în Regulamentul'tocal de Urbanism.

Respectarea Codului Civil. *"


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Românii^ ’

Tel: 021.305.55.00                               k

http://www.pmb.ro©

Y

UKAS

ISO 9001 ■ SOJ4001        001


CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și. amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006, conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

aEHIPARE "TEHNIGOrEDH.ITARA: conform avizelor de specialitate și Avizului Comisiei de Coordonare lfeCTătisedilitare^RM»as"w *                                       < «.u» > ww

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexa'fa’fTWâlT'Tpft neschimbare.                                                                                 r

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de urbanism nr. 1217/1517357/03.10.2017 (durata de valabilitate 24 luni de la data emiterii ) emis de Primăria Municipiului București.

iy\. i                    .

1 / 3 \ i. ie> i Qjp

trT+-


CONFORM cu ORIGINALUL


DIRECȚIA

ASISTENȚĂ C TEHNICĂ Șl %

JURIDICĂ '

^10 0^? *


Txp.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI bucuri! DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE-1


VERIFICATOR /

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiect nr.S.C. NOD ARCHITECTS S.R.L.

CUI 33870633, J40/14082/04.12.2014


ELABORAT

NUME

SEMNĂTURA

8EF PROIECT

urb. Matei COCHECI

PROIECTAT

arh. Oana NITS

DESENAT

arh. Vlad PETRESCU

1 /w-

urh a«4trHA-fiahrk»! MAOIKJ

-----t V5'- lS.C. APX IMMO PROPERTY S.R.L.

040311, mun. București, sector 4, b-dul Gheorghe Șlncal,

nr.S, bl.2, sc,A,QL6. ap.21________

Titlul puz proiectului:

Aleea Căuzașl, nr.49-51-53, sector 3, București


2/2016


Titlul planșei:Reglementări Urbanistice


s 14 ,C. G.H ./b .

L? | / *> i. o i ■ io i 9

REGULAMENT LOCAL DE URBANISMDENUMIREA INVESTIȚIEI

PUZ Clădire de locuințe cu RH=S+P+2E-3Er-4Er, Aleea Căuzași nr. 49-51-53, sector 3, București

PROIECT NUMĂRUL

2/2016

FAZA

PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR

S.C. APXIMMO PROPERTYS.R.L.

PROIECTANT

S.C. NOD ARCHITECTS S.R.L.

DATA

SEPTEMBRIE, 2018

CUPRINS

 • I. DISPOZIȚII GENERALE. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 1.  Rolul Regulamentului Local de Urbanism

 • 2.  Baza legală a elaborării

 • 3.  Domeniul de aplicare

 • 4.  Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • 5.  Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 6.  Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii


 • 7.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

 • 8.  Reguli cu privire la echiparea edilitară.

 • 9.  Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împr

 • II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • a.  Utilizări admise

 • b.  Utilizări admise cu condiționări

 • c.  Utilizări interzise

 • III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR

 • a. Caracteristicile parcelelor

 • b. Amplasarea față de aliniament

 • c. Alinierea laterală și posterioară • V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

 • a. înălțimi admise

 • b.  Aspectul exterior

 • VI. OCUPAREA Șl UTILIZAREA PARCELEI

 • a.  Procent maxim de ocupare al terenului (POT)

 • b.  Coeficient de utilizare al terenului (CUT)

I. DISPOZIȚII GENERALE. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic Zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor, pe întreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al admini publice locale.


L—


DIRECȚIA


 • 2. Baza legală a elaborării

La baza elaborării RLU, aferent PUZ, stau: Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr.

996 șf Ghidul de aplicare


RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT. nr. 21/N/10.04.2000;

Reglementările cuprinse în PUG municipiul București și în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG municipiul București, pentru zona ce face obiectul PUZ;

PUZ Zona Construită Protejată nr. 38 - Parcelarea Labirint;

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare.

 • 3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică pe terenul care face obiectul PUZ, delimitat în planșa de reglementări urbanistice pentru Clădire de locuințe cu RH= S+P+2E-3Er-4Er, Aleea Căuzași nr. 49-51-53, sector 3, municipiul București, după cum urmează:

 • •  Parcela Spitalului Constantin Anghelescu                          - la Nord

 • •  Aleea Căuzași                                                      - la Vest

 • •  Parcele cu acces dinspre Str. Anton Pann (locuințe P+2-P+3)- la Est

 • •  Parcelă Aleea Căuzași - clădiri rezidențiale de mici dimensiuni - la Sud

 • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Orice intervenție în zona reglementată prin prezentul Regulament Local de Urbanism va avea în vedere respectarea legislației din domeniul protecției mediului și din domeniul spațiilor verzi.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Autorizarea executării.constrUc^lpr se face cu respectarea indicilor maximi admisibili POT și CUT stabiliți prin docuF^entâțjile-de^^nism în vigoare. Se va avea în vedere asigurarea retragerilor minime necesare 'accesului echipajelor de intervenție. De asemenea,.._se va av.ea. în_v.edere : .«x I 1 ; :                t S fi                                               1           -----


amenajarea spațiil                      lantate.

 • 6. Reguli de amp

Retragerile minime propuse sunt umătoarele:

Retragere minimă față de aliniament - amplasare pe aliniament.

Retragere minimă față de limita posterioară -Om (zone cu calcan pe limita de proprietate) / 6.50 m

Retragere minimă față de limita laterală nordică -Om (zone cu calcan pe limita de proprietate) / 3.00 m.


Retragere minimă față de limita laterală sudică -3.00 m

 • 7.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Orice parcelă trebuie să aibă un acces carosabil de minim 3.0 n

 • 8.  Reguli cu privire la echiparea edilitară

Este obligatorie racordarea noilor construcții la infrastructura tehnico-edilitară existentă: rețea electrică, apă, canalizare, gaze naturale.

 • 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Vor fi considerate construibile parcelele cu suprafață minimă de 500 mp și front la stradă de minim 15.0 m. Se vor respecta reglementările detaliate din cadrul RLU.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

împrejmuirile vor fi transparente spre stradă (soclu opac de 0,60 m). Spre strada principală, spațiile verzi vor fi amenajate ca grădini de fațadă decorative. Spațiile verzi amenajate vor fi plantate cu minim 1 arbore / 100 mp.

Zone și subzone funcționale

Pe teritoriul municipiului București, în zona ce face obiectul PUZ s-au identificat următoarele tipuri de zone funcționale:

L-Zonă de locuințe

UTR Llb (conform PUZ-ZCP)

II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

a. UTILIZĂRI ADMISELocuințe colective de dimensiuni mici (P+3 - P+4).

b. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


 • - activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri și panouri publicitare, de orice dimensiune și indiferent de modalitatea lor de montare;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-staționarea și gararea autovehiculelor în construcții multietajate;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


III. AMPLASARE CLĂDIRI


a. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR


Se consideră construibile parcelele având minim 500 mp și un frdirecția _

ASISTENȚA Ip. 73 ȚCHNICĂȘ»

JURIDICĂ O


b. AMPLASARE FAȚĂ DE ALINIAMENT


Așezarea clădirilor se va face pe aliniament.

c. ALINIEREA LATERALĂ Șl POSTERIOARĂ


Conform edificabilului maxim delimitat prin planșa de reglementări urbanistice anexată prezentului Plan Urbanistic Zonal.

Clădirile se vor retrage față de limitele laterale cu o distanță minimă de 3.00 m.

Clădirile se vor retrage față de limitele posterioară cu o distanță minimă de 6.50 m.

- în cazul în care pe limitele laterale sau posterioare ale parcelei există calcane, este permisă alipirea la calcan a clădirii sau retragerea cu o distanță de 0.80 m. Se recomandă ca, în acest caz, lungimea clădirii să nu depășească 15.0 m, fiind permisă realizarea de curți de lumină în cazul în care această lungime este totuși depășită.


d. AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ


Nu este cazulIV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR :

- ■ r ' /• .

a. CIRCULAȚII Șl ACCESE         \ C

\,C

- Parcela este construibilă numai dacă; e asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație puBlică în'mod direct sau prin drept de trecere legal obținut


//


prin una din proprietățile învecinate;

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu mobilitate redusă.

b. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice, conform normelor în vigoare (minim 1 loc de parcare / unitate locativă cu suprafață construit-desfășurată de sub 100 mp);


 • c. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcțiile vor fi racordate la

Se recomandă la clădirile dispuse p pluvială să fie făcută pe sub trotuare pen'

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare.

Toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat.

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

Se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către stradă.

Se vor prevedea: gospodărie de apă menajeră și incendiu, calculate conform normativelor în vigoare.

Se va respecta distanța față de rețelele electrice existente pe amplasament - conform aviz SC E - Distribuție Muntenia.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele anexă la documentație

Se va respecta planul de precoordonare anexat avizului.

 • d. SPAȚII LIBERE Șl PLANTATE

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă.

Va fi amenajată și întreținută o suprafață de spații verzi în procent de 30% din suprafața terenului ce a generat PUZ-ul, suprafață de spații verzi pe subsol betonat 220mp (10%), suprafață de spații verzi pe sol natural 440 mp ( 20% din suprafața terenului).

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

 • e. ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri și un soclu opac de circa 0.60 m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică. Gardurile spre stradă vor putea fi dublate de gard viu.

Pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea minimă de 2.00

. \ _______ t ' --------


metri.                           '.....


*T-   \ \    >' ți

L_

: Ț 5J


ir

r

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR


a. ÎNĂLȚIMI ADMISEas.st-enta


înălțimea maximă admisă (la cornișă) este de 10.0 m (S+RflE).

Se admite realizarea a două niveluri (3.0 m înălțime fiecare) retrase la 1.5 m față de planul vertical al fațadei, ducând astfel regimul de înălțime maxim admisibil la S+P+2E-3Er-4Er (16.0 m).


b. ASPECTUL EXTERIOR


Orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin măsurile de consolidare a structurilor), se va păstra sau se va reveni la (dacă este cazul) arhitectura inițială a fațadelor.

Arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definită de clădirile existente.

Se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.


VI. OCUPAREA Șl UTILIZAREA PARCELEI


 • a. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

 • - POT maxim = 60.00 %

 • b.  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • - CUT maxim = 2.16 (mp. ADC / mp teren)Septembrie 2018