Hotărârea nr. 408/2019

HOTARAREnr. 408 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A


Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției juridic nr. 16360/25.07.2019 și Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1008/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 163/30.07.2019, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 67/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 471/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Decizia civilă nr. 6504 pronunțată în ședința publică din 22.11.2018 de către Curtea de Apel București - Secția a VIIl-a Contencios Administrativ și Fiscal în Dosarul nr. 19404/3/2017, prin care s-a anulat Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului S.A.

Văzând că singurul motiv de constatare a nulității societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului S.A. este lipsa autorizării legale administrative de constituire a societății, prevăzut la art. 56 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare necesitatea asigurării continuității și furnizării la un nivel ridicat de calitate a serviciului public gestionat de Compania Municipală Managementul Transportului S.A. în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. s), art. 131 și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului S.A., prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a acestei societăți, precum și actul constitutiv al acesteia, așa cum rezultă din prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate dispecerizarea activității de transport local de persoane - troleibuze, tramvaie, autobuze și Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni -Compania Municipală Managementul Transportului S.A.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.07.2019.


ședința ordinară a Consiliului General alPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Claudiu Danjel/Ca/^


București, 31.07.2019

Nr. 408