Hotărârea nr. 401/2019

HOTARAREnr. 401 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției juridic nr. 16353/25.07.2019 și Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1011/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 157/30.07.2019, avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 66/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 464/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Decizia civilă nr. 6504 pronunțată în ședința publică din 22.11.2018 de către Curtea de Apel București - Secția a VIIl-a Contencios Administrativ și Fiscal în Dosarul nr. 19404/3/2017, prin care s-a anulat Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.

Văzând că singurul motiv de constatare a nulității societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A. este lipsa autorizării legale administrative de constituire a societății, prevăzut la art. 56 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare necesitatea asigurării continuității și furnizării la un nivel ridicat de calitate a serviciului public gestionat de Compania Municipală Parking București S.A. în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. s), art. 131 și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A., prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a acestei societăți, precum și actul constitutiv al acesteia, așa cum rezultă din prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate - administrarea parcărilor publice și Hotăr^rii-C^M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Comj^arîî^Mu^cySaJă Parking București S.A..


U

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro '

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.


București, 31.07.2019

Nr. 401 ’SECRETAR GENERAL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir