Hotărârea nr. 40/2019

HOTARAREnr. 40 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CERCELUS NR. 43, SECTOR 3, BUCURESTICONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

r—■■


HOTĂRÂ

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Cerceluș nr.43, Sector 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 6/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 45/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1241/1622354/09.08.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 27/18.05.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 33/04.09.2017;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 239/Z/14.02.2018;

 • -  Agenția Națională pentru Protecția Mediului - decizia etapei de încadrare: avizul nr. 35/28.12.2017;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1643507/20.07.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1563969/17270/24.10.2017;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ațip.ȚS) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Cerceluș nr. 43, Sector 3, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 55/24.09.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Anca Daniela Raiciu


București, 31.01.2019

Nr. 40AL MUNICIPIULUI BUCUR Georgiana Zamfir
jq (


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J


• •••ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS S.R.L. în


calitate de proiectant de specialitate pentru S.C. NOA GLOBAL S.R.L. în calitate de proprietar, cu sediul în Municipiul București, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 50, bl. C21, înregistrată la nr. 1624746/15.05.2018, completată cu nr. 1634028/15.06.2018 și cu nr.1653207/21.08.2018; în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. <55          .2018


PENTRUPUZ - STRADA CERCELUȘ NR. 43 - SECTOR 3, BUCUREȘTI \V.

» 1 > \\


GENERAT DE IMOBILUL: din str. Cerceluș nr. 43, Sectorul 3, în suprafață de 143,Omp

53,08mp construiți) conform Certificatului de urbanism nr. 1241/1622354 din 09.08.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.


INIȚIATOR:


PROIECTANT:


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


SC NOA GLOBAL SRL


SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SRLAMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3, și este delimitat la nord de imobilele cu numere impare din str. Levănțica până in intersecția cu str. Dristorului, la sud de imobilele cu numere pare de pe str. Cerceluș, la est de imobilele str. Hârșova nr. 26 și str. Cerceluș nr. 22, la vest de imobilele din str. Dristorului numerele 67-71.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, imobilul este situat in subzona funcțională M1 - Subzona mixtă situată în zonă protejată, și conform PUZ-ZCP aprobat cu HCGMB 279/2000 terenul face parte din zona protejata nr. 71

 • - Parcelarea reglementată Cosițelor și parcelarea Dristor înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la poz. 194, cod B-ll-s-B-17916.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 40% - suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30mp.

 • - Coeficient de utilizare a terenului (CUT): maxim admis 1,8 mp.ADC/mp.teren.

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim 10 metri; se accepta un singur nivel (3 metri) retras cu 1,5m fata de planul fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3,Om înălțimea construcțiilor existente învecinate.

 • - Funcțiuni predominante: locuințe cu standard ridicat, compatibile cu ținuta arhitecturală a clădirilor

existente; se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea.                  Tlîs '

 • - Retragerea minimă față de aliniament: front închis sau grupat, cu desfășurare a fațadei spre stradă- Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: pe laturile cuplate la calcan pe distanța max. 15 metri si/sau retras cu % din înălțime dar nu mai puțin de 3 metri.


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - FUNCȚIUNI : LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ.

. INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI :

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 48%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 2,16 mp ADC/mQ^

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: S+P+1E+M.

’                                                                                                                                                  \V 0 ''Q .      o'1' V

 • - Regimul de înălțime: maxim 10m.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de ReglementafTvTZat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz esfe tin aviz tehnfC*Și țj'date fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1241/1622354 din 09.08.201JȚemis de Primăria Municipiyjui București.

ARHITECT SEF AL

ARH.


PriTnăria Municipiul

"NICIPIULUIyBUCUREȘTI ALIN DUMIȚ&AȘCU


întocmit: arh. Cătălina I


(, ■


ța?.,

V

UKAS

SYSTEM*

150 9001 ■ BO 14001       001
PLAN URBANISTIC ZONAL

STRADA CERCELUȘ NR. 43, SECTOR 3, BUCUREȘTI


U04.00. REGLEMENTARE URBANISTICAFuncțiune

Suprafata(mp)

%

Construcții

69 mp

48%

Circulații

45,4 mp

41%

Carosabila

30 mp

21%

Pietonala

15 mp

10,4%

Spatii verzi

Pe sol

28,6 mp

20%

Total

143. mp

10Q%‘

X    \l,Sm

ș

C

P

6

i

- ▲

5

3

LIMITA TROTUAR

3

----------------10

-►


' 2 ‘

5


3m —►

■ Q

AX DE CIRCULAȚIE

W) ►

w

1.5m-

—1.5m

l.Sm-

T

—1.5m

V

-^4----4,5m----►-

■<—4sm—►
P.U.Z.

1PLAN URBANISTIC ZONAL

IMOBIL LOCUINȚA P+1E+M

(CONSOLIDARE, EXTINDERE, REABILITARE TERMICA SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER)

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR, 55/^^.......

VIZAT SPRt NES&MBARE

Strada Cerceluș nr. 43,

Sector 3,

Mun. București


2ol8


P.U.Z. -IMOBIL LOCUINȚA P+1E+M

(CONSOLIDARE,EXTINDERE, REABILITARE TERMICA SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER)

Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 1/7

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2. Ap. 39

Sector 5 , Bucure sti, Romania TeIefon:                   (Ro17408307)

FOAIE DE GARDĂ

Proiectant


Proiect nr.

Inițiator


S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.-R7T J40/5698/2005


C.U.I. RO 17408307

57/09/2016

SC NOA GLOBAL SRL


Beneficiar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul documentației

P.U.Z. - CONSOLIDARE,EXTINDERE, REABILITARE TERMICA SI

SUPRAETAJARE PARTER

Amplasament

STRADA CERCELUȘ NR. 43,

SECTOR 3, BUCUREȘTI

Data

IUNIE 2018

COLECTIV DE ELABORARE

Urbanism

S.C. METROPOLITAN

INTERNATIONAL ARHITECTS

S.R.L.

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3- UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR ......

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI ...         PARCELĂ.

.................................................9"“..................—.............................................................................& Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE            

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR......................................................... 7 Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ................................Error! Bookmark not defined.

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE ..............................Error! Bookmark not defined.

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2, Ap. 39 Sector 5 , Bucure.s ti, R o m a n i a Telefon                    (R o 1 74 08307)

e-mail.

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE


 • 1.1 Domeniu de aplicare

  Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - IM

  M ( CONSOLIDARE, EXTINDERE, REABILITARE TERMICA SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA^AWTER' ^^

  r*i i            rxr- ikiAiTînnr riaiAi r» 4 r* . a a M-nAnA                Am j»-> r ,    -»  r-» (I           c f/- -UiC-U

  Se.)i k fac^" //•/


CU REGIM DE ÎNĂLȚIME FINAL P+1E+M, STRADA CERCELUȘ NR. 43, Sector 3, Buct^ti^< aplică pe teritoriul delimitat cu linie roșie neintreruptă din planșa de reglementări “ parte integrantă din prezentul regulament, la nivel local, astfel:


 • - Strada Negoiu

 • - Strada Cerceluș;

 • - Strada Rodiei

- Strada Dristorului


 • • la nord

 • • la sud

 • • la vest

 • •  la est

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2ooo,unde terenul se incadreaza in U.T.R. Ml -Subzona mixta in zona proteja.

Utilizări admise:                                     ’

 • -  se admit instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier.

 • -  Sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, experitazare, consultasnta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

 • -  servicii sociale, colective si persoanale

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

 • - se mențin caracteristicile parcelarului din zona protejata

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

 • - se va respecta caracterul zonei protejate prin menținerea tipului tradițional de raportare la aliniament

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

 • - in zona protejata se va respecta alinierea cornișelor existente, in cazul unor volume care depasesc

inaltimea vecinătăților inediate pentru acordarea autorizației se va prezenta justificări privind inscrierea in zona protejata si relațiile cu monumentele existente (sau propuse a fi declarate) care sunt situate in limita de loo metri, precum si privind impactul noii volumetrii asupra siluetei interioare si generale a Bucureștilor;                                                .......METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS


Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2. Ap. 39 Sector 5, București, Romania Telefon:                (Ro17408307)


P.U.Z. Zone Proteajte nr. 71 (Parcelarea Cosite)

Conform R.L.U. de P.U.Z. Zone Protejate Zone Proteajte nr. 71 (Paj^eebre^O'sitejU^.fej.Zt)

Subzona locuințe individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare niveluri situate in zone protejate,

Utilizări admise:

- locuințe cu standard ridicat, compatibile cu tinuta arhitecturala a clădirilor existente

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

- se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

- așezarea cladirlor se va face retras uniform cu 4.oo metri dela aliniamentul bulevardului, fațada clădirii va fi paralela cu acest aliniament

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

-maximum lo,oo metri si minimum 7,oo metri (peste inaltimea admisibila se accepta realizarea uni singur nivel (3, oo metri) retras la l,5o metri fata de planul vertical al fațadei.

-Inaltimea noilor construcții nu va putea deapsi, totodată, cu mai mult de 3,oo metri inaltimea clădirilor existente invecinate)

-atunci când o clădire noua este alaturata la calcanul unei construcții existente cu acoperiș, este recomandata preluarea pantei acoeprisului, fara insa a depăși coama acoperișului existent.

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim =40%,

Coeficient maxim de utilizare a terenului-C.U.T.

C.U.T. Maxim =1.8

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zonă și unități teritoriale de referință: L2b - Subzona locuințe individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate in zone protejate

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE Mș>£HIMBARE


Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • -  sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe, locuința unifamiliala;

alte funcțiuni compatibile cu tinuta arhitecturala fa clădirilor existente - cafenea-bar, cofetărie, florărie;

•y

P.U.Z. -IMOBIL LOCUINȚA P+1E+M

(CONSOLIDARE, EXTINDERE, REABILITARE TERMICA SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER)

Document: Regulament Local de Urbanism       ,                                   .

Page: 5/7

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARH1TECTS

Strada Vasile Topiiceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2, Ap. 39

Sector 5, București, Roma rH a


Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

clădirile activități productive poluante, cu risc

generat;

construcții provizorii de orice natură;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

(             - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile

publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.
SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Țesutul este format din parcele înguste si lungi, cu clădiri cuplate avand regim mic de inaltime de la Parter la maxim P+2

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Alinierea clădirii se va face conform alinierii existente.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Propunerea va prelua specificul țesutului, clădirea fiind alipita la 2 laturi, cu o retragere minima de 3 m laterala, si o retragere la strada impusa de o aliniere deja existenta.


Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELnâJĂJ^Ay^f^E--|^EAȘI PARCELA.

nu este cazul.


niPFCTIÂ URB.....-

«CULAMENT LOCAL oeURBANJS AVIZNR.

VIZAT SPRE NArticolul 8 - - CIRCULAȚII Șl ACCESE

accesifl se va rerfliza din strada Cerceluș.si in confornâitate cu Avizul de Circulație emis de

Primăria Municipiului București sub nr. 17270/24.Io.2ol7
METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14, Bl. P39, Sc. 2. Ap. 39

Sector 5, București, Rom


Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice,

cu H.C.L. nr. 66 din 6.o4.2oo6 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte'funcționări a arterelor de circulație".

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR înălțimea maximă a clădirilor va fi: S+P+1E+M si conform Avizului de Cultura nr. 239/Z/14.02.2018

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va

răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță"

Articolul 12- ÎMPREJMUIRI

- se recomanda realizarea unui gard opac in conformitate cu viitorul aviz de cultura pentru faza de arhitectura,

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 13 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- P.O.T. maxim 48%.

Articolul 14 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 2,16 (1.8 +2o%) *

- majorarea C.U.T. cu 2o% in condițiile prevăzute de Legea 35o/2ool republicata , completata si modificata