Hotărârea nr. 4/2019

HOTARAREnr. 4 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DOAMNA GHICA"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHOTĂRÂ


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Pasaj Doamna Ghica”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 65/23.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 3/30.01.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 3/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 4/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 8/18.01.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Pasaj Doamna Ghica”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Se abrogă Anexa nr. 11 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 25/2006.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, . :


Anca Daniela Raicj


SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 31.01.2019

Nr. 4

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGMB nr.


"PASAJ DOAMNA GHICA"


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "


fara TVA


Valoare totala a investiției


112,655,568.14


lei


Din care C+M :


104,142,322.71


lei123,929,364.02


Durata de execuție estimata - 24 luni


Eșalonarea investiției:

Anul I :

Din care C+M :

Anul II :

Din care C+M :

CAPACITĂȚI FIZICE:

Lungime Traseu:

Lungima Pasaj

Lățime Pasaj:

Viteza de Proiectare:

Categoria Străzii:

Număr benzi:

Suprafața ocupata:


56,327,784.07 lei

52,071,161.35 lei

56,327,784.07 lei

52,071,161.35 lei


66,946,770.28 lei

61,964,682.01 lei

66,946,770.28 lei

61,964,682.01 lei


1.00 km

  • 214.50 m

  • 16.50 m

50 km/h


Strada Categoria II, conf. O.G. 49/1998


4 benzi

4.50 ha