Hotărârea nr. 399/2019

HOTARAREnr. 399 din 2019-07-31 PRIVIND CONFIRMAREA INFIINTARII SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

~      HOTĂRÂRE

privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul comun de specialitate al Direcției juridic nr. 16351/25.07.2019 și Direcției Guvernanță Corporativă nr. 1004/25.07.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 155/30.07.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 19/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 462/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Decizia civilă nr. 6504 pronunțată în ședința publică din 22.11.2018 de către Curtea de Apel București - Secția a Vili-a Contencios Administrativ și Fiscal în Dosarul nr. 19404/3/2017, prin care s-a anulat Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

Văzând că singurul motiv de constatare a nulității societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A. este lipsa autorizării legale administrative de constituire a societății, prevăzut la art. 56 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare necesitatea asigurării continuității și furnizării la un nivel ridicat de calitate a serviciului public gestionat de Compania Municipală Iluminat Public București S.A. în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. n), art. 131 și art. 139 alin. (3) lit. h din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A., prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a acestei societăți, precum și actul constitutiv al acesteia, așa cum rezultă din prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/28.02.2017 privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți pe acțiuni având ca obiect principal de activitate - realizarea activităților necesare asigurării serviciului de iluminat public și Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării        iyje acțiuni


Compania Municipală Iluminat Public București S.A..


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de speci               arului Ge             icipiuiui

București și Compania Municipală Iluminat Public București SA. vor aducela îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.