Hotărârea nr. 397/2019

HOTARAREnr. 397 din 2019-07-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 80/26.02.2019 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADEI SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE MODIFICA ART. 1 AL HCGMB NR. 80/2019


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 80/26.02.2019 privind transmiterea imobilului situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în vederea efectuării lucrărilor privind reabilitarea fațadei și creșterea calității arhitectural - ambientale

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1855/23.07.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 11797/23.07.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 5864/22.07 2019.

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 132/31.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 460/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Adresa emisă de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic sub nr. 5863/22.07.2019 prin care s-a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 80/26.02.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1430/04.12.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare si de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

  • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Ordinului nr. 901/05.05.2015 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind aprobarea Metodologiei de emitdfe a avizului tehnic de către Inspectoratul de


1

                                                       -     - ■ -        -           A

Bd Regina El sabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5 București Rom

Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (7) lit. j) și ari. 139 alin. (3) lit.

g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 80/26.02.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.1 Se aprobă transmiterea imobilului situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în vederea realizării proiectării și execuției lucrărilor de intervenție privind repararea majoră și redarea funcționalității acestuia.”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 80/26 02.2019. rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.07.2019.

PREȘEDțNTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu .Daniel Catana


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Georgiana Zamfir


București. 31.07.2019

Nr. 397


Splaiul Independenței nr. 291-293. sector 6. București. România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2