Hotărârea nr. 396/2019

HOTARAREnr. 396 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "POD PIETONAL TRAVERSARE LAC HERASTRAU IN ZONA C. F."

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE     ....."

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pod pietonal traversare lac Herăstrău în zona C.F."

Având în vedere referatul de aprobare al Pnmarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu cu nr. 7404/25.07.2019,

Văzând avizul comisiei economice, buget, finanțe nr. 153/2019 și avizul comisiei jundice și de disciplină nr. 459/2019 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 54/1754631/1651/24.07.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulteroare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Pod pietonal traversare lac Herăstrău în zona C.F.", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propnu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptați București din data de 31.07.2019.


PREȘEDINTA D Claudiu DaJrtiel

București, 31.07.2019

Nr. 396


  • a) indicatori maximali, în conformitate cu devizul general;

  • 1. Valoarea totală( INV), inclusiv TVA: 2.246.644,72 lei

Din care:

  • 2. Construcții - montaj (C+M), inclusiv TVA : 1.815.385,06 lei

  • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice

LUNGIME POD PIETONAL METALIC MOBIL - 23 ml

  • 3. Eșalonarea investiției:

- Anul I - elaborare S.F.: 143.000 lei;

-Anul II - DTAC.PT, DDE și execuție: 2.103.644,72 lei

  • 4. Durata de realizare : 8 luni

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI