Hotărârea nr. 395/2019

HOTARAREnr. 395 din 2019-07-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNLCO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITI " REABILITARE PEISAGISTICA AL PARCULUI ISTORIC GRADINA CISMIGIU"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții

" Reabilitare peisagistică al parcului istoric Grădina Cișmigiu"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu cu nr. 7405/25.07.2019;

Văzând avizul comisiei economice, buget, finanțe nr. 152/2019 și avizul comisiei juridice și de disciplină nr. 458/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 55/175782/1655/24.07.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare peisagistică al parcului istoric Grădina Cișmigiu", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hote                                                                      licipiului

București din data c


București, 31.07.20

Nr. 395’
INDICATORI TEHNI pentru Documentația de avizar

"REABILITARE PEISAGISTICĂ A PARCULUI ISTORIC GRĂDINA CIȘMIGIU" a) indicatori maximali, în conformitate cu devizul general;

  • 1. Valoarea totală( INV), inclusiv TVA: 46,874,455.34 lei

  • 2. Din care:

Construcții - montaj ( C+M), inclusiv TVA : 40,029,027.62 lei

  • 3. Eșalonarea investiției

  • - Anul I: INV - 9.374.891,07 lei (inclusiv TVA)

C+M - 8.005.805,52 lei

-Anul II: INV- 14.062.336,60 lei

C+M - 12.008.708,29 lei

  • - Anul III: INV-21.093.504,90 lei

C+M - 18.013.062,43 lei

  • 4. Durata de realizare : 36 luni

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI

DIRECTOR GENERAL, Mari uș^LB IȘGI^m^