Hotărârea nr. 394/2019

HOTARAREnr. 394 din 2019-07-31 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 277/30.05.2019, PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLODARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BALTAGULUI NR. 17, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 277/30.05.2019. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în str. Baltagului nr. 17. sector 5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Gererale Investiții nr. 1846/23.07.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 5871/22.07 2019:

Văzând avizul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 151'30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 457/30.07 2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată cu modificările și completările ulterioare:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finanțării de la bugetul local. în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheluielilor privind poriectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință. încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 277/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții-consolidare a imobilului situat în str. Baltagului nr. 17, sector 5;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art 139 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 277/30.05.2019, rămân neschimbate

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31,07.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Claudiu Daniel Catana


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București 31 07 2019

Nr. 394


Anexa la H.C.G.M.B nr.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


1. VALOAREA TOTALÂ(exclusiv TVA): 2.758.247,34 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 2.088.272.57 lei

Valoarea totală a TVA este de 518.665,68 lei

Valoare T.V.A C+M este de 396.771,79 leiValoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.Durata de execuție: 14 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări din partea autorității contractante).